NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1/2005 - Informační centrum bezpečnosti ...

cschms.cz
  • No tags were found...

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1/2005 - Informační centrum bezpečnosti ...

L 3/12CSÚřední věstník Evropské unie5.1.2005Tato opatření nesmějí přivodit zvířatům zbytečné nebo dalšíutrpení a musí být přiměřená závažnosti s tím spojených rizik.Příslušný orgán vymáhá vhodným způsobem úhradu nákladůna tato opatření.2. V závislosti na okolnostech každého případu mohou tatoopatření zahrnovata) změnu řidiče nebo průvodce;b) provizorní opravu dopravního prostředku, aby se zabránilobezprostřednímu zranění zvířat;c) překládku zásilky nebo její části na jiný dopravníprostředek;d) návrat zvířat nejkratší cestou do místa odeslání nebo dalšípřepravu zvířat nejkratší cestou do místa určení podle toho,co je v nejlepším zájmu dobrých životních podmínek zvířat;e) vykládku zvířat a jejich ustájení na vhodném místěs náležitou péči do doby, dokud není problém vyřešen.2. Každý členský stát sdělí ve lhůtě tří měsíců ode dnevstupu tohoto nařízení v platnost Komisi údaje o kontaktnímmístu pro účely tohoto nařízení, včetně případně elektronickéadresy, a veškeré změny těchto údajů. Komise předá údajeo kontaktním místu ostatním členským státům v rámci Stáléhovýboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Článek 25SankceČlenské státy stanoví pravidla pro sankce použitelné v případěporušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytnák jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřenéa odrazující. Členské státy oznámí Komisi tato ustanovenía ustanovení pro uplatňování článku 26 do 5. července 2006a rovněž jí neprodleně oznámí veškeré následné změny těchtoustanovení.Pokud neexistuje žádná jiná možnost, jak zajistit dobré životnípodmínky zvířat, musí být zvířata humánním způsobem poraženanebo usmrcena.3. Pokud je kvůli nedodržení tohoto nařízení nutno přijmoutopatření podle odstavce 1 a pokud je nutno přepravovatzvířata v rozporu s některými ustanoveními tohoto nařízení,vydá příslušný orgán povolení pro přepravu zvířat. V povoleníjsou identifikována dotyčná zvířata a stanoveny podmínky, zanichž mohou být přepravována, dokud není plně dodrženototo nařízení. Toto povolení musí provázet zásilku zvířat.4. Příslušný orgán neprodleně zařídí, aby byla provedenanezbytná opatření, jestliže nelze kontaktovat osobu odpovědnouza zvířata nebo jestliže tato osoba nedodržuje pokyny.5. Rozhodnutí příslušných orgánů adůvody těchto rozhodnutíjsou oznámeny co nejdříve přepravci nebo jeho zástupcia příslušnému orgánu, který udělil povolení podle čl. 10odst. 1 nebo čl. 11 odst. 1. Příslušný orgán je případnědopravci nápomocen při provádění potřebných mimořádnýchopatření.Článek 24Článek 26Porušení a oznamování porušení1. Pro případy porušení tohoto nařízení přijme příslušnýorgán zvláštní opatření podle odstavců 2až7.2. Pokud příslušný orgán zjistí, že přepravce nedodržel totonařízení nebo že dopravní prostředek není v souladu s tímtonařízením, oznámí to neprodleně příslušnému orgánu, kterýudělil přepravci povolení nebo osvědčení o schválení dopravníhoprostředku, a pokud se na porušení tohoto nařízenípodílel i řidič, také příslušný orgán, který řidiči vydal osvědčenío způsobilosti. K tomuto oznámení připojí veškeré souvisejícíúdaje a doklady.3. Pokud příslušný orgán v místě určení zjistí, že připřepravě došlo k porušení tohoto nařízení, oznámí to neprodleněpříslušnému orgánu místa odeslání. K tomuto oznámenípřipojí veškeré související údaje a doklady.Vzájemná pomoc a výměna informací1. Pro účely tohoto nařízení se použijí pravidla a informačnípostupy stanovené ve směrnici Rady 89/608/EHS ( 1 ).( 1 ) Úř. věst. L 351, 2.12.1989, s. 34.4. Pokud příslušný orgán zjistí, že přepravce nedodržel totonařízení nebo že dopravní prostředek není v souladu s tímtonařízením, nebo pokud příslušný orgán obdrží oznámení podleodstavce 2 nebo 3, případněa) vyzve dotyčného přepravce, aby napravil zjištěné nedostatkya vytvořil systémy, aby se předešlo jejich opakování;

More magazines by this user
Similar magazines