NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1/2005 - Informační centrum bezpečnosti ...

cschms.cz
  • No tags were found...

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1/2005 - Informační centrum bezpečnosti ...

L 3/14CSÚřední věstník Evropské unie5.1.20056. Odchylky týkající se požadavků na dlouhotrvající cesty kezohlednění vzdálenosti některých regionů od pevniny Společenstvímohou být přijaty postupem podle čl. 31 odst. 2.7. Odchylně od tohoto nařízení mohou členské státy nadáleuplatňovat stávající vnitrostátní předpisy pro přepravu zvířatuvnitř svých nejvzdálenějších regionů, z těchto regionů nebodo těchto regionů. Uvědomí o nich Komisi.KAPITOLA VIZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍČlánek 338. Až do přijetí podrobných ustanovení pro druhy zvířat,které nejsou výslovně uvedeny v přílohách, mohou členskéstáty stanovit nebo zachovat dodatečná vnitrostátní pravidlavztahující se na přepravu zvířat těchto druhů.ZrušeníSměrnice 91/628/EHS a nařízení (ES) č. 411/98 se zrušují odedne 5. ledna 2007. Odkazy na zrušenou směrnici a nařízení sepovažují za odkazy na toto nařízení.Článek 31Postup projednávání ve výboruČlánek 34Změny směrnice 64/432/EHS1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinovýřetězec a zdraví zvířat, zřízený nařízením Evropského parlamentua Rady (ES) č. 178/2002 ( 1 ).2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7rozhodnutí 1999/468/ES.Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je třiměsíce.3. Výbor přijme svůj jednací řád.Článek 32ZprávaSměrnice 64/432/EHS se mění takto:1. Článek 11 se mění takto:a) v odstavci 1 se vkládá nové písmeno, které zní:„ee) musí být v souladu se směrnicí 98/58/ES a nařízením(ES) č. 1/2005 (*), pokud se na ně vztahují;(*) Úř. věst L 3, 5.1.2005.“b) odstavec 4 se nahrazuje tímto:„4. Příslušný orgán může pozastavit nebo odebratschválení v případě nedodržení tohoto článku nebojiných příslušných ustanovení této směrnice či nařízení(ES) č. 1/2005 nebo jiných veterinárních předpisů Společenstvíuvedených v kapitole I přílohy A směrnice90/425/EHS (*). Schválení může být opětovně uděleno,shledá-li příslušný orgán, že sběrné středisko plně splňujevšechna příslušná ustanovení uvedené v tomto odstavci.(*) Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.“Do čtyř let ode dne uvedeného v čl. 37 druhém pododstavcipředloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávuo zacházení s přepravovanými zvířaty a o obchodních tocíchživých zvířat v rozšířeném Společenství. Tato zpráva přihlédnezejména k vědeckým důkazům o potřebách zvířat, pokud jdeo životní podmínky, a ke zprávě o zavádění navigačníhosystému uvedeného v kapitole VI bodě 4.3 přílohy I, jakož i kespolečensko-hospodářským dopadům tohoto nařízení, včetněregionálních hledisek. Podle potřeby mohou být ke zprávěpřipojeny vhodné legislativní návrhy týkající se dlouhotrvajícíchcest, zejména pokud jde o doby cest, doby odpočinku a vymezenéprostory.( 1 ) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením(ES) č. 1642/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 4).2. Článek 12 se nahrazuje tímto:„Článek 121. Členské státy zajistí, aby dopravci splňovali tyto doplňkovépodmínky:a) pro přepravu zvířat musí používat dopravní prostředky,kteréi) jsou upraveny tak, že nemůže dojít k prosakovánínebo vypadávání zvířecích výkalů, steliva nebokrmiva z vozidla, a

More magazines by this user
Similar magazines