Μετρήσεις τύρβης σε κατακόρυφη θερμαινόμενη φλέβα με αρνητική ...

civ.uth.gr

Μετρήσεις τύρβης σε κατακόρυφη θερμαινόμενη φλέβα με αρνητική ...

ΤΥΡΒΩ∆ΕΙΣ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΕΣ ΦΛΕΒΕΣΦΛΕΒΑ - ∆έσµη νερούήάλλουρευστού που διαχέεται σεαποδέκτη ίδιας ήδιαφορετικής πυκνότηταςΤΥΡΒΩ∆ΗΣ - Στο πεδίο ροής τηςφλέβας υπάρχειχρονική διακύµανσητης ταχύτητας ή/καιτης συγκέντρωσηςκάποιας ουσίαςδιαλυµένης στην φλέβα


• Turner (1966)• Seban et al (1978)• Baines et al (1990)• Lindberg (1994)• Zhang & Baddour (1998)• Pantzlaff & Lueptow (1999)• Bloomfield & Kerr (2000)• Papanicolaou & Kokkalis (2008)ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ


∆ΙΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΧαρακτηριστικές κλίµακες µήκουςQl Q=l M =1/ 2MMB3/ 41/ 2Papanicolaou & Kokkalis• z/l = f(R M 0 )• z max /l = 3M• z /l s M = 2•Αριθµός Richardson'( g D)1/ 21/ 4Q 11/ 2 1/ 4l QB ⎛ π ⎞ 0 ⎛ π ⎞R0 = = =5 / 4⎜ ⎟ = ⎜ ⎟l M ⎝ 4 ⎠ W ⎝ 4 ⎠MFr


ΡΥΘΜΟΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣΜέση αραίωσηΑραίωση στον άξοναST− T− T= 0 ac Qa QT − Taz Tc− Taz MSlTPapanicolaou & List (1987)-0,30


ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΥπολογισµοί:• Μέσης θερµοκρασίας Tmean• Έντασης τύρβης Τ’• Μέγιστης θερµοκρασίας Τmax• Ελάχιστης θερµοκρασίας TminΑδιάστατες κλίµακες µήκουςr/l Mr/zΑδιάστατη κλίµακα θερµοκρασίαςΤ/ΤcΑδιάστατη κλίµακα τύρβηςΤ’/Τc


Α∆ΙΑΣΤΑΤΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣz = 2l M2l M10,9T/Tc0,80,70,60,50,40,30,20,10-1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5r/l M28/06/2007(2)28/06/2007(6)26/09/2007(1)24/10/2007(4)25/10/2007(4)19/11/2007(4)20/11/2007(4)21/11/2007(4)


ΜΕΣΗ Α∆ΙΑΣΤΑΤΗ ΑΡΑΙΩΣΗΜέση αδιάστατη αραίωση1,41,21Slq/z0,80,60,40,200 0,5 1 1,5 2 2,5z/l M


Α∆ΙΑΣΤΑΤΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑΑδιάστατη αραίωση στον άξονα0,50,450,40,35∆Το/∆ΤcF0,30,250,20,150,10,0500 0,5 1 1,5 2 2,5z/l M


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ• 1) Στην περιοχή z/l M=2 η ροή διακόπτεται λόγω µεταβολής του βάθουςσταθεροποίησης της φλέβας. Για το λόγο αυτό, στην επεξεργασία τηςχρονοσειράς χρησιµοποιήθηκαν µόνο οι τιµές Τ = Τ +0.05o aC.• 2) Το προφίλ θερµοκρασίας σε φλέβες µε αρνητική άνωση έχει µεγαλύτεροεύρος απ’ότισε φλέβες µε θετική άνωση (0.6 έναντι 0.3).• 3) Το κανονικοποιηµένο διάγραµµα τύρβης έχει µεγαλύτερο εύρος από τοαντίστοιχο φλέβας µε θετική άνωση αλλά οι µέγιστες τιµές είναι περίπου οιίδιες. Στην περιοχή σταθεροποίησης της ροής, όπου υπερισχύουν οιανωστικές δυνάµεις, η µέγιστη ένταση της τύρβης είναι διπλάσια.• 4) Η κανονικοποιηµένη αραίωση στον άξονα της φλέβας κυµαίνεται µεταξύτων τιµών 0.15~0.17 για z/l M>1. Οι τιµές αυτές είναι παρόµοιες µε αυτές πουέχουν παρατηρηθεί σε φλέβες µε θετική άνωση. Ο λόγος της αραίωσης στονάξονα της φλέβας προς τη µέση αραίωση είναι µεγαλύτερος του 1.4 πουαποτελεί τυπική τιµή για φλέβες µε θετική άνωση και Γκαουσιανή κατανοµήτης µέσης χρονικά συγκέντρωσης και ταχύτητας σε µια εγκάρσια διατοµήαπό τον άξονα της φλέβας.

More magazines by this user
Similar magazines