Veřejná vyhláška - Územní plán - Nalžovské Hory ... - Městys Kolinec

nalzovskehory.cz
  • No tags were found...

Veřejná vyhláška - Územní plán - Nalžovské Hory ... - Městys Kolinec

M Ě S T S K Ý Ú Ř A DOdbor výstavby a územního plánováníMírové náměstí 1, 341 01 Horažďovicetel.:+420 376 547 595, fax.:+420 376 547 529 , e-mail: dankova@muhorazdovice.czVáš dopis č.j. / ze dne:Číslo jednací: MH/08410/2013Spisová značka / pořadí: MH/07891/2010/58Vyřizuje / linka: Jana Daňková / 95V Horažďovicích, dne: 30.5.2013H O R A Ž Ď O V I C EVEŘEJNÁ VYHLÁŠKAVeřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu Nalžovské HoryMěstský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování (dále jen "pořizovatel"), jakoúřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování astavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě schváleného zadáníúzemního plánu Nalžovské Hory pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracovánínávrhu územního plánu Nalžovské Hory (katastrální území Krutěnice, Letovy, Miřenice, NalžovskéHory, Neprochovy, Otěšín, Těchonice, Ústaleč, Velenovy, Žďár u Nalžovských Hor) a projednal jis dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi. Zpracovatelem návrhu územníhoplánu je UrbioProjekt Plzeň, ateliér urbanismu, architektury a ekologie, Bělohorská 3, 301 64Plzeň, zastoupená Ing.,aut.Arch. Pavlem Valtrem (ČKA č. 00186).Pořizovatel v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona oznamuje, že veřejnéprojednání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu Nalžovské Hory se koná dne11. července 2013 (čtvrtek) v 15:00 hodinse schůzkou pozvaných v budově školy č.p. 135 – školní jídelna vNalžovských Horách.Pořizovatel k veřejnému projednání zve obec, pro kterou je územní plán pořizován, dotčenéorgány, krajský úřad a sousední obce.Do návrhu územního plánu Nalžovské Hory je možné nahlížet po dobu od 10.6.2013 do 11.7. 2013u pořizovatele:- na městském úřadě v Horažďovicích, odboru výstavby a územního plánování v úřední dny(pondělí a středa 7:30 – 17 hod, pátek 7:30 – 11 hod), mimo úřední dny po předchozítelefonické dohodě- na městském úřadě v Nalžovských Horách- na internetových stránkách města Horažďovice: www.muhorazdovice.cz – územní plányNejpozdějido 7 dnů ode dne veřejného projednánímohou uplatnit vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor azástupce veřejnosti námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostídokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částemřešení, které byly od společného jednání (§ 50) změněny, a každý může uplatnit své připomínky.K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Ke stanoviskám,námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvojenebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.Písemné námitky a připomínky můžete zasílat na Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby aúzemního plánování, Náměstí Míru 1, 341 01 Horažďovice.


otisk úředního razítkaIng. Josef Kotlabavedoucí odboru výstavby a ÚPPříloha:- textová a grafická část návrhu územního plánuTento dokument musí být vyvěšen na úřední desce MěÚ Horažďovice a MěÚ Nalžovské Hory azveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 30 dnů.Vyvěšeno dne: ……………………Sejmuto dne: …………………….Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne ……………….. a sejmuto dne ………………Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu.Obdrží: (dodejky)Město Nalžovské Hory, Nalžovské Hory 104, 341 01 Horažďovice, IDDS: hhubrtfIng., aut. Arch. Pavel Valtr, UrbioProjekt Plzeň, Bělohorská 3, 301 64 PlzeňMěstský úřad Horažďovice, odbor dopravy, Mírové náměstí 1, 341 01 HoražďoviceMěstský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, Mírové náměstí 1, 341 01 HoražďoviceMěstský úřad Horažďovice, odbor památkové péče, školství a kultury, Mírové náměstí 1, 341 01HoražďoviceMěstský úřad Sušice, odbor výstavby a územního plánování, Náměstí Svobody 138, 342 01Sušice, IDDS: i7ab4saMěstský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy,IDDS: 24ebrt5Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Škroupova 18, 306 13Plzeň, IDDS: zzjbr3pKrajský úřad Plzeňského kraje , odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IDDS:zzjbr3pKrajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Škroupova 18,306 13 Plzeň, IDDS: zzjbr3pKrajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IDDS:zzbjr3pMinisterstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01, IDDS: pv8aaxdMinisterstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 00, IDDS: 9gsaax4Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímalého 11, 301 00, IDDS:m4eadvuKrajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, ÚP Klatovy, Skrétova 1188/15, 30322, IDDS: samai8aKrajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00,IDDS: z5d8b62Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15, IDDS: n75aau3Ministerstvo obrany - VUSS Praha - pracoviště Plzeň, Tychonova 1, 160 01, IDDS: hjyaavk


Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, 120 00, IDDS: hq2aev4Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 1585/9, 110 00, IDDS: me7aazbHasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, ÚO Klatovy, Kaplířova 2726/9, 301 00, IDDS: p36ab6kMinisterstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34, IDDS: 6bnaawpStátní pozemkový úřad, ÚP Klatovy, Husinecká 1024/11, 130 00, IDDS: mrbaiz9Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, skupina majetkoprávní, Nádražní 2437/2, 306 28,IDDS: z49per3Sousední obce:Obec Myslív, Myslív 52, 341 01 Horažďovice, IDDS: t3abh48Obec Hradešice, Hradešice 1, 341 01 Horažďovice, IDDS: p4ra8ejObec Břežany, Břežany 23, 341 01 Horažďovice, IDDS: vyebqqsObec Pačejov, Pačejov 199, 341 01 Horažďovice, IDDS: hbtb2xbObec Budětice, Budětice 47, 342 01, IDDS: p3pbxvxObec Hrádek, Hrádek 78, 342 01, IDDS: 668bxxmMěstys Kolinec, Kolinec 28, 341 42, IDDS: fyhbxydObec Zborovy, Zborovy 20, 340 34, IDDS: 29rawsfObec Zavlekov, Zavlekov 56, 341 42, IDDS: qhebieqObec Tužice, Tužice 35, 341 42, IDDS: hg9avjjMěsto Plánice, Náměstí 180, 340 34, IDDS: cp6bb2w

More magazines by this user
Similar magazines