Profesionalizace Armády České republiky a problém hospodárnosti

ceses.cuni.cz

Profesionalizace Armády České republiky a problém hospodárnosti

Osnova obhajoby:lstav řešení problému profesionalizace,lcíl práce,lpracovní hypotézy,lpoužité metody,lstruktura disertace,lvýsledky a přínosy,lnávrhy a doporučení;mzodpovězení dotazů oponentů.2


Profesionalizace ozbrojených sill jako důsledek válečných událostí,l jako veřejný projekt.(proces)Profesionalizace ozbrojených sil je proces postupného nahrazeníbranně povinných vojáků personálem najímaným z trhupráce. Výsledkem jsou plně profesionální ozbrojené síly.typ profesionalizace ozbrojených sil:znaky procesu profesionalizace ozbrojených sil:l přechod ozbrojených sil na doplňování personálem nasmluvním základě (věcný znak),l zmenšení ozbrojených sil, nebo vzrůst nákladů na ozbrojenésíly, případně obojí (ekonomický znak).3


Profesionalizace ozbrojených sil(projekt)Profesionalizace ozbrojených sil je řízeným procesemrealizovaným na základě veřejného projektu, který byl přijatrozhodnutím orgánů zákonodárné, nebo výkonné moci.Úspěšnost realizace projektu profesionalizace ozbrojených sil jeovlivňována podmínkami, ve kterých je procesprofesionalizace realizovaným.Cílem rozhodování racionálně rozhodujícího orgánu veřejnévolby je dosažení cíle projektu podle přijatých parametrůprojektu při minimalizaci dodatečných nákladů na realizaciprojektu.4


Obr. č. 1a: Dnešní ozbrojené síly5


Obr. č. 1b: Profesionální ozbrojené síly6


věcná podstata:Nahrazení vojáků základní služby profesionálnímpersonálem, tzn. osobami v zaměstnaneckém poměru.Profesionalizace ozbrojených sil(vymezení problému)v širokém pojetí jsou vojáci základní služby nahrazeniobčanskými zaměstnanci a vojáky z povolání;v úzkém pojetí jsou vojáci základní služby nahrazeni pouzevojáky z povolání.ekonomická podstata:Poměr personálních nákladů na udržování 1 vojáka základníslužby a 1 vojáka z povolání není roven 1. Vojáci základníslužby jsou levnější v důsledku jejich mimotržního doplňování.7


Obr. č. 2: Substituce vojáka základní služby za vojáka zpovolání při výkonu služby ve vnitrozemíKčKčdůstojnícipraporčícivojín12 měsícůslužby poddůstojnícia mužstvorotmistřirotmistrkontrakt 2 až 5let8


Profesionalizace ozbrojených sil(podmínky)omezení projektu plynou:l z demografického vývoje populace, poklesl ze zdravotního stavu populace, zhoršenýl z vývoje hospodářství,pomalý růstl z vývoje veřejných financí, růst dluhul z požadavku přizpůsobení se novým podmínkám.llltranzitivní ekonomika (přechod k tržnímu hospodářství),vstup do nového hospodářského prostoru (přistoupení k EU),vstup do NATO (přezbrojení a zvýšení operačních schopností).nákladytransformace9


Východiska pro stanovení cíle práce:Na plynulost (nikoliv rychlost) přechodu od ozbrojených silpostavených na všeobecné branné povinnosti k profesionálnímozbrojeným silám budou mít vliv dostatek finančníchprostředků.S ohledem na stav veřejných financí, skutečné a očekávanétransformační náklady placené státem za účast v NATO a EUse v odvětví obrany bude velmi pravděpodobně projevovatvzácnost finančních prostředků.Ozbrojené síly budou muset spoléhat na vnitřní zdroje. Budoumuset provádět opatření na jejich tvorbu, aniž by bylaohrožena rovnováha výstavby ozbrojených sil a plnění úkolůozbrojených sil.10


Cíl práce:„Na základě analýzy hospodárnosti služby vojáků základní službya vojáků z povolání v oblasti osobních výdajů (nákladů),orientačního odhadu vnitřních finančních možností rozpočtuministerstva obrany pro výstavbu rotmistrovského(poddůstojnického) sboru vojáků z povolání a komparacestruktury osobních výdajů (nákladů) mezi vojákem základníslužby a vojákem z povolání navrhnout opatření pro zvýšeníúspornosti procesu profesionalizace Armády České republikytak, aby se rozšířily možnosti pro výstavbu rotmistrovského(poddůstojnického) sboru vojáků z povolání potřebného probezpečnostní akce v zahraničí.”11


hospodárnost:„Hospodárností se rozumí takové použití veřejnýchprostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižšímvynaložením těchto prostředků, a to při dodrženíodpovídající kvality plněných úkolů.“zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změněněkterých zákonů (zákon o finanční kontrole)12


Pracovní hypotézy:hlavní hypotéza:„Osobní výdaje (náklady) na zajištění služby vojáka základní služby jsounižší než osobní výdaje (náklady) připadající na zajištění služby vojáka zpovolání. Jejich vzájemný poměr není blízký jedné. - Služba vojákazákladní služby je hospodárnější než služba vojáka z povolání.“dílčí hypotézy:„Náklady (fixní) na udržování vojáka základní služby pro výkon jednoho služebníhozařazení jsou nižší než náklady na udržování vojáka z povolání na stejnémslužebním zařazení.“„Náklady (variabilní) na přípravu (výkon) vojáka základní služby pro výkon jednohoslužebního zařazení jsou nižší než náklady na přípravu (výkon) vojáka z povolánína stejném služebním zařazení.“podpůrná hypotéza:platíplatíplatí„Pokud existuje stabilita nákladového poměru mezi vojákem z povolání avojákem základní služby, je možné provést predikci vývoje vzájemnéhopoměru osobních výdajů (nákladů).“13


omezení:Platnost hypotéz je potvrzena pro podmínky roku 2000, ale díkyplatnosti podpůrné hypotézy, jsou závěry vyvozované z analýzplatné i pro období po roce 2000.Důvody pro výběr roku 2000:• Jde o výchozí rok platnosti nové branné legislativy, jejíž nejdůležitější zákony,nařízení a vyhlášky vstoupily v platnost 1. 12. 1999. Jde o rok, ve kterém bylvytvořen legislativní rámec pro výstavbu profesionální armády.• V tomto roce dosáhly výdaje kapitoly ministerstva obrany nejvyššího podílu naHDP v historii České republiky ve výši 2,35 % HDP. Tento rok lze považovat zadobré východisko pro srovnávání s deklarovanými finančními nárokybudoucí profesionální Armády České republiky. Garant projektu totiž uvádí, žeprofesionální Armádu České republiky lze budovat a udržovat na úrovnisoučasných vládních garancí rozpočtu ministerstva obrany ve výši 2,2 % HDP.14


Použité metody:lpopisné,lanalyticko-logické,lspeciální,popisné metody:mdeskriptivní komparace - 1. kapitola práce;mmodelování - 2. kapitola práce (Model služby vojáka v činnéslužbě, Model peněžních toků na zajištění služby vojáka v činnéslužbě);mpopisná statistika, časové řady, poměrové ukazatele -3. kapitola práce.15


Použité metody:analyticko-logické metody:manalýza a syntéza - zejména 3. kapitola,mindukce a dedukce - průběžně,mabstrakce a konkretizace - zejména 2. kapitola,mklasifikace a generalizace - zejména 3. kapitola,manalogie a protiklad - 1. a 4. kapitola.16


Použité metody:speciální metoda určení nákladového poměrupersonálních výdajů (nákladů)Zkoumání nákladového poměru je provedeno z pohledu:l hierarchie organizace rozpočtů,l struktury osobních výdajů (nákladů),l udržení požadované personální struktury,l dosažení a udržení operačních schopností vojska17


Struktura disertace:Úvod1 Problém profesionalizace ozbrojených sil a stav jehořešení2 Metodika zkoumání problému3 Analýza hospodárnosti služby vojáků v činné služběv AČR4 Návrhy a doporučení pro finanční zajištěníprofesionalizace AČRZávěrSeznamy zkratek, literatury a citacíPřílohy18


Výsledky:lllllIndikace rizik veřejného projektu profesionalizace AČR.Byla prokázána ústřední hypotéza práce. Vojáci základní službyjsou úspornější jak v oblasti fixní nákladů, tak v oblasti nákladůvariabilních.Činitelem úspornosti je netržní způsob doplňování vojáků základníslužby, který umožňuje výplatu nízkých peněžních náležitostí.Na základě modulu bylo vypočteno, že voják základní služby jeminimálně 5,5krát levnější, než voják z povolání v činné službě naúzemí České republiky.Uvažovaný nákladový poměr je stabilní. Závěry vyvozovanéz údajů vztažených k roku 2000 jsou platné i pro vývoj po roce2003. Na základě toho byly odhadnuty finanční možnosti vrozpočtu personálních výdajů pro výstavbu rotmistrovského(poddůstojnického sboru).19


Výsledky:lK zajištění rovnováhy rozvoje Armády České republiky můžepřispět zavedení dobrovolné základní vojenské služby. Tímtozpůsobem se odvětví obrany může zapojit i do aktivní politikyzaměstnanosti.20


Přínosy (využitelnost práce):Přínosy pro teorii a praxi Ekonomiky obrany státu:llVypracování a použití konceptu nákladového poměru pro potřebyodhadu rozpočtových rezerv při provádění substituce jednépersonální kategorie za jinou.Demonstrace problému hospodárnosti při tvorbě rozhodnutí veveřejném sektoru.Přínosy pro ekonomiku obrany státu a podporu procesu profesionalizaceozbrojených sil České republiky:llPodklad pro rozhodování v resortu obrany a pro případnélegislativní změny.Základ pro aplikaci fundamentální finanční analýzy v resortuobrany.21


Návrhy a doporučení:lZavést hybridní služební poměr ve formě dobrovolné základnívojenské služby.lRozpracovat problematiku dopadů projektu profesionalizacedo ostatních odvětví veřejného sektoru.lPostupně zvyšovat výdaje na vojáky základní služby tak, abydošlo k vyrovnání nákladového poměru v oblasti osobníchvýdajů (nákladů) mezi vojákem z povolání a vojákemzákladní služby.lRozpracovat problematiku přídavku na bydlení a zkoumatdopady tohoto plnění na motivaci profesionálů a na místníekonomiku.22


Návrhy a doporučení:lPodrobněji zkoumat specifika procesu profesionalizaceozbrojených sil v České republice a následně připravitopatření při překonání působení těchto specifik.lPodrobněji rozpracovat problematiku hospodárnostisubstituce jedné personální kategorie jinou kategorií v roviněprovozní ekonomiky organizačních jednotek veřejnéhosektoru a v rovině celého veřejného sektoru.23

More magazines by this user
Similar magazines