Dopravní noviny 9/2003: železnice - silnice ve ... - Bohemiakombi

bohemiakombi.cz

Dopravní noviny 9/2003: železnice - silnice ve ... - Bohemiakombi

22_25_DOP_Intermodal 1.9.2003 19:17 Stránka 22DOPRAVA22 / 23ŽELEZNICE –SILNICE VESLEPÉ ULICI?ČLÁNEK PŘIPRAVIL VÁCLAV PODSTAWKA, FOTO: MARTIN MAŠÍNKombinovaná pfieprava nab˘vá na v˘znamu zejména vespojení silnice – mofie nebo silnice – vzduch. Men‰íobjemy zboÏí jsou pfiepravovány kombinovanoudopravou silnice – Ïeleznice.Pozice železnic na evropskémnákladnímpřepravním trhu setrvale zhoršují. Silničnímpřepravámv Evropě se postupně daří zabíratstále větší podíl z celkovéhopřepravního trhu. Právětyto věty uvádějí studii nazvanouPerspektivy kombinovanédopravy po vstupu ČR do EU,kterou vypracoval Vladimír Fišer,jednatel společnosti Bohemiakombi,zabývající sekombinovanou přepravou silniceželeznice.„Tento trend byl zatím stálevýraznější především ve vyspělýchzemích EU, zatímcopodíl železničních přeprav napřepravních trzích střednía východní Evropy je stále ještěpro železnici relativně příznivý.I zde však železnice postupněztrácejí na svém vlivuvíce a více,“ uvádí Vladimír Fišer.V čem spočívají příčiny snižujícíhose zájmu o přepravu poželeznici? Pravděpodobněv rozdílech mezi cenou zapřepravu a její kvalitou na silnicia na železnici. Při kalkulaciceny přitom hraje velmidůležitou roli naprosto odlišnýzpůsob kalkulace nákladů zapoužitou dopravní infrastrukturuna silnici a na železnicia její promítnutí do ceny zapřepravu. Konkurenceschopnostkombinované dopravysilniceželeznice vůči přímýmpřepravám po silnici jezatím vzhledem k diametrálněodlišným ekonomickým podmínkámpro silniční a železničnídopravce velice nízká.Až příliš negativní roli sehrávajívysoké náklady plynoucíz použití železniční infrastruktury.Tyto náklady jsou mnohonásobněvyšší než náklady,které nesou silniční dopravciza používání silniční infrastruktury.Vladimír Fišer přicházís orientačním srovnáním:„V České republice výše poplatkuza infrastrukturu naželeznici dosahuje asi 5,70SUMMARYRoad-Rail Transport in a Dead-endStreet?Road-rail transport is a lesser-used method ofintermodal transport compared with road-seaand road-air options. The situation of railwaytransport in Europe continues to worsen as roadtransport is gradually taking a greater share.This trend is currently more pronounced inmore advanced EU countries than in Centraland Eastern Europe and cost is playing themajor factor.In rare cases, road-rail transport can pay off,as can be the case in the automotive industry.Škoda Auto undertook a project, in cooperationwith transport providers Rosner Speditionand BohemiaKombi, for the rail transport ofcars from Mladá Boleslav to Poznaň, Poland.Still, in most cases, the advantages of roadrailtransport do not outweigh the disadvantages.Following Czech entry into the EU, the situationof road transport will improve significantly,especially with long lines at border crossingsdisappearing. EU entry is also expected to resultin increased interest in road-sea transportand could bring more opportunities to domesticlogistics providers for attracting customerslooking to ship to the Far East, for example.Regarding air transport, following the fall ofthe Iron Curtain, Czech firms are now not transportingonly small packages by air, but alsogoods such as machinery, animals and dangerousmaterials.


22_25_DOP_Intermodal 1.9.2003 19:17 Stránka 24železnicecca5,70Kč/km a vůz,Zboží přepravované po železnici se zpravidla nevyhne překladišti.silnicea dálnicecca0,25Kč/km1/4vKP marketpřepravu zboží. Mohou býtpřepravovány nejen na železničníchvagonech, ale také napodvozcích tahačů. Vozidlo jevybaveno zařízením umožňujícímkontejnery překládat bezcizí pomoci.„Vzhledem k tomu, že se jednaloo stejný druh zbožía pravidelně se opakujícípřepravu, podařilo se námdosáhnout značného zjednodušenícelního procesu. Odbaveníprobíhalo přímo v celníchprostorách společnostiŠkoda Auto, což přepravuznačně urychlilo,“ vzpomínáředitel společnosti RosnerSpedition Jiří Lžičař.Díky změně polských celníchpředpisů, jež nyní umožňujívýhodnější dovoz hotovýchautomobilů, byl projekt ucelenývlak po pěti letech ukončen.Pomůžerychléřešení?Smyslem kombinovanédopravy silniceželeznice je získatpro železnici segmentpřeprav, u nichžželeznice nemůže nabídnoutpřímou železniční přepravuz vlečky odesílatele na vlečkupříjemce, což je výhodnějšípředevším u mezinárodníchpřeprav na dlouhé vzdálenosti.Vladimír Fišer ze společnostiBohemiakombi se vesvé studii táže, zda to budeekonomicky možné. Při velmivysokém podílu fixních nákladůna železniční infrastrukturu,jež se do cen v nákladníželezniční přepravě plně promítají,a při současných trvalýchpoklesech objemů zbožípřepravovaného po železniciceny přepravného za přepravenoujednotku na železnicineúnosně stoupají. Jedná seo rozpor, s nímž si železnicesama nedokáže poradit.Změny na přepravním trhuv souvislosti se vstupem ČRdo EU přinesou výhody v prvnířadě pro silniční mezinárodnípřepravu. Ať už se jedná o konecdlouhých front na hraničníchpřechodech majících zanásledek snížení ztrát z dlouhýchčekacích dob nebo napříklado konec administrativníchomezení v podobě zahraničníchpovolení.„Existující technické a technologickébariéry mezi jednotlivýmiželezničními správamizůstanou bariérami i po rozšířeníEU,“ předpokládá VladimírFišer, podle jehož názoruokamžik vstupu ČR do EU přinesedalší snižování konkurenceschopnostiželeznice,potažmo kombinovaných přepravsilniceželeznice vůčipřímým přepravám po silnici.Při dalším navýšení rozdíluv přepravních cenách mezisilnicí a železnicí ve prospěchsilnice by se tak nakonecmohly stát nekonkurenceschopnýmii ceny kombinovanýchpřeprav kontejnerů do