Tepelně technické vlastnosti zdiva - Liapor

liapor.cz

Tepelně technické vlastnosti zdiva - Liapor

Tepelnětechnické vlastnostizdiva4Okrajové podmínky pro výpočetVýrobceLias, LSM, k.s.Vintířov 357 44Telefon: +420 352 324 444www.liapor.cz4. Okrajové podmínky pro výpočetOkrajové podmínky výpočtů byly stanoveny dle normy ČSN 73 0540-3Návrhové hodnoty veličin z roku 2005.4. 1 TeplotyNávrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období θ eje stanovena dletabulky H.2 výše uvedené normy (odpovídající teplotní oblasti 3). Je zdepočítáno s návrhovou teplotou venkovního vzduchu v zimním období θ e=-17°C, je to extrémní hodnota pro ČR. Pokud tedy budou splněny podmínkypro tuto hodnotu, budou splněny i pro oblasti s teplotou vyšší.Návrhová teplota zeminy v zimním období přilehlá ke stavební konstrukci θ grje stanovena dle tabulky H.5 výše uvedené normy. Pro polohu přilehlé vrstvyzemě pod podlahou a pro návrhovou teplotu venkovního vzduchu θ e>-15°C jeteplota přilehlé vrstvy země θ gr=+5°C. Pro polohu přilehlé vrstvy země u svisléstěny do hloubky 1m a pro návrhovou teplotu venkovního vzduchu θ e>-15°Cje teplota přilehlé vrstvy země θ gr=-3°C. Pro polohu přilehlé vrstvy země usvislé stěny v hloubce 1 až 2 m a pro návrhovou teplotu venkovního vzduchuθ e>-15°C je teplota přilehlé vrstvy země θ gr=0°C. Pro polohu přilehlé vrstvyzemě u svislé stěny v hloubce 2 až 3 m a pro návrhovou teplotu venkovníhovzduchu θ e>-15°C je teplota přilehlé vrstvy země θ gr=+3°C.Návrhová teplota vnitřního vzduchu v zimním období θ aije stanovena dle tabulkyI.1 normy ČSN 73 0540-3. Pro obytné budovy trvale užívané a obývacímístnosti je návrhová vnitřní teplota θ i=+20°C a jí odpovídá návrhová teplotavnitřního vzduchu θ ai=+21°C. Pro sklepy zcela pod terénem je návrhová vnitřníteplota θ i=+5°C a jí odpovídá návrhová teplota vnitřního vzduchu θ ai=+5°C.Pro nevytápěné podkroví je návrhová vnitřní teplota θ i=-3°C a jí odpovídánávrhová teplota vnitřního vzduchu θ ai=-3°C.4. 2 Relativní vlhkostiNávrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu φ eje stanovena dle čl. 7.11výše uvedené normy. Pro zimní období je návrhová relativní vlhkost venkovníhovzduchu φ e=84%.Relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období φ ije stanovena dle tabulkyI.1 normy ČSN 73 0540-3. Pro obytné budovy trvale užívané a obývacímístnosti je relativní vlhkost vnitřního vzduchu φ i= 50%, pro výpočet kondenzacevodní páry v konstrukci s vlhkostní přirážkou Δφ i=5%, tedy φ i= 55%.Pro sklepy zcela pod terénem je relativní vlhkost vnitřního vzduchu φ i= 80%.Pro nevytápěné podkroví je relativní vlhkost vnitřního vzduchu φ i= 84%.4. 3 Přestupové odporyPřestupové odpory byly zvoleny v souladu s ČSN EN ISO 6946 a ČSN730540-3:2005. Pro výpočty bylo nutné zadávat hodnoty součinitelů přestupůtepla na vnitřní h sia vnější straně konstrukce h se. Jsou to převrácené hodnotyodporů při přestupu tepla na vnitřní R sia vnější staně konstrukce R se.Návrhové hodnoty odporu při přestupu tepla na vnější straně konstrukce R sea na vnitřní straně konstrukce R sijsou uvedené v tabulce 4.6

More magazines by this user
Similar magazines