18 01 03

csvts.cz
  • No tags were found...

18 01 03

Obsah prezentace• Stručně o činnosti ČIŽP v odpadovémhospodářství• Povinnosti při nakládání s odpady vezdravotnických zařízeních• Zkušenosti z konkrétních kontrol +výsledky některých správních řízení


Nakládání s odpady zezdravotnických zařízení• RNDr.Jana Antonínová• vedoucí oddělení odpadového hospodářství• ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14• 614 00 Brno• tel. 545 545 130


Cíl přednášky• Nakládání s odpady ve zdravotnických asociálních zařízení a zkušenosti inspekce zkontrolní činnosti


Právní předpisy - základní prozdravotnická zařízení• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějšíchpředpisů• vyhl.č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů,Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů astátů pro účely vývozu, dovozu…..• vyhl.č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečnýchvlastností odpadů• vyhl.č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládánís odpady• vyhl.č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů naskládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu• metodické doporučení k nakládání s odpady zezdravotnictví – MŢP, odbor odpadů, červenec 2007


• Úplné znění zákona vyhlášené veSbírce zákonů pod č. 106/2005 Sb.• 444/2005 Sb., 186/2006 Sb., 222/2006Sb., 314/2006 Sb., 296/2007 Sb.,25/2008 Sb., 34/2008 Sb., 383/2008 Sb.a• 9/2009 Sb.,157/2009 Sb.,326/2009 Sb.,291/2009 Sb., 297/2009 Sb.,223/2009Sb., 227/2009 Sb. a 281/2009 Sb.


Euronovela č.154/2010 Sb.• Účinnost od 1.7.2010


18 01 Odpady z porodnické péče,z diagnostiky, z léčení neboprevence nemocí lidí• 18 01 01 Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03)• 18 01 02 Části těla a orgány krevních vaků a krevních konzerv (kroměčísla 18 01 03)• 18 01 03* Odpady, na jejichţ sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštnípoţadavky s ohledem na prevenci infekce• 18 01 04 Odpady, na jejichţ sběr a odstraňování nejsou kladenyzvláštní poţadavky s ohledem na prevenci infekce• 18 01 06* Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky• 18 01 07 Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06• 18 01 08* Nepouţitelná cytostatika• 18 01 09* Jiná nepouţitelná léčiva neuvedená pod č. 18 01 08• 18 01 10* Odpadní amalgám ze stomatologické péče


Další odpady, které souvisís provozem zdravotnického zařízení• 09 01 01* Vodné roztoky vývojek a aktivátorů• 09 01 04* Roztoky ustalovačů• 09 01 07 Fotografický film a papír obsahujícístříbro nebo sloučeniny stříbra• 09 01 08 Fotografický film a papírneobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra• podskupina 15 01, 20 01 - obaly vzniklé připrovozu, určení kategorie podle původníhoobsahu


Základní povinnosti původce odpadůa nejčastější zjišťované nedostatky


Třídění odpadů• Základem je třídění podle druhů akategorií• Označení nádob pro ostatní odpady -pouze jako doporučení• Zavedení také základního třídění nakarton a papír, plasty a PET lahve, sklo• Vyuţití třídění odpadů a systémuzpětného odběru výrobků


Třídění odpadů - nedostatky• Odpady patřící pod kat.č. 18 01 03* jsouukládány mezi kat.č. 18 01 04• Odpady kat.č. 18 01 03* a 18 01 04 jsouukládány mezi komunální odpady• Netřídění ostatních odpadů - papír akarton, plasty a PET, sklo


Shromaţďování odpadůnedostatky• Chybí identifikační list nebezpečného odpadu• Chybí uvedení katalogového čísla, konkrétní názevnebezpečného odpadu na shromaţďovacímprostředku• Chybí jméno a příjmení zodpovědné osoby zaobsluhu a údrţbu shromaţďovacího prostředku• Chybí grafické symboly nebezpečných vlastnostíodpadu na shromaţďovacím prostředku• Nedostatečné mnoţství nebo kapacitashromaţďovacích prostředků


Zabezpečení odpadů -nedostatky• Chybí zabezpečení nádob pronebezpečné odpady předpovětrnostními vlivy,zejména předpřístupem sráţkových vod• Chybí zabezpečení nádob předneţádoucím odcizením nebo únikem• Chybí zpevněná nepropustná podlahapro nebezpečné odpady• Chybí zajištění odpadů před přístupemcizích osob


Zabezpečení odpadůnedostatky• Uloţení odpadů následně doodpovídajících nádob určených kpřepravě• Chybí označení těchto nádob


Přeprava odpadů• Novela zákona č. 185/2001 Sb., oodpadech zák.č. 34/2008 Sb. - platí od12.2.2008 i pro ostatní odpady• Označení přepravy odpadů písmenem„A“ - platí od 1.11.2008


• Chybí souhlas pro nakládání s NO podle §16 odst. 3 ZO (povinnost původce)


Evidence odpadů• Povinnost vedení průběţné evidence za kaţdouprovozovnu a kaţdý druh odpadu samostatně• Povinnost zasílat Hlášení o produkci a nakládání sodpady – do 15.února za předcházející kalendářní rokna ORP (při vzniku více neţ 50 kg NO za rok nebovíce neţ 50 t ostatních odpadů za rok)• Evidence při přepravě neb.odpadů - § 40zák.č.185/2001 Sb. - ELPNO (evidenční listy přepravyneb.odpadů)• Uchovávat doklady 5 let (průběţná evidence, Hlášení,ELPNO, váţní lístky, dodací listy, doklady o předání apřevzetí odpadů, fakturace atd.)• Přeprava odpadů § 24 zák.č. 185/2001 Sb.• Evidence PCB – vyhl.č.384/2001 Sb.


Ohlašování za rok 2009 - změna• Nově § 39 odst. 2 ZO: změna platí pouzepro původce odpadů - při produkci více než100 t OO/rok nebo 100 kg NO/rok.• Oprávněné osoby ohlašují bez ohledu nalimit (množství odpadů)


Evidence odpadů - nedostatky• Nejsou archivovány doklady - povinnostarchivace je 5 let• Vyplňování ELPNO - povinnost původce(chybí datum, čas, zasílání na ORP)• Špatné zařazení odpadů podle Katalogu• Nesouhlasí průběţná evidence neboHlášení a související doklady např.faktury


Souhlas pro nakládánís nebezpečnými odpady pro původce• Neplatný souhlasnedostatky• Chybí katalogová čísla pro některénebezpečné odpady• Chybí souhlas pro netřídění odpadů• Chybí souhlas pro nakládání s NOpodle § 16 odst. 3 ZO (povinnostpůvodce)


Předávání odpadů - doporučení• Zkontrolovat platnost rozhodnutí vydanépro oprávněnou osobu• Zkontrolovat rozhodnutí, provozní řádvydaný pro oprávněnou osobu z důvodupovolených druhů odpadů


Plán odpadového hospodářství• Povinnost zpracovat při produkci víceneţ 10 tun za rok nebezpečnýchodpadů nebo více neţ 1 000 t ostatníchodpadů


Odpadový hospodář• Povinnost při nakládání s neb.odpadyvíce jak 100 t za rok v posledních 2letech


Dekontaminacenebezpečných odpadů• Vstup - nebezpečný odpad 18 01 03,• 18 01 01• Výstup - ostatní odpad kat.č. 18 01 04• Nedostatky při provozování těchtozařízení - nedodrţování provozníhořádu, není veden provozní deník vpoţadovaném rozsahu, chybí doklady


Počet kontrol a počet pokutrok 2008• 19 kontrol, z toho 2 kontroly u veterinářů• 7 správních řízení v právní moci• celková výše pokut 155 000 Kč v právní moci• 5 případů - chyběl souhlas k nakládání s NO• 3 případy - nedostatky v evidenci a nesplněníohlašovací povinnosti• 1 případ - nezabezpečení odpadů• 1 případ - netřídění odpadů


Konkrétní případy - rok 2008• Subjekt „NA“ pokuta 35 000 Kč za chybějícísouhlas pro nakládání s NO a zbavení seodpadu v rozporu se zák.č. 185/2001 Sb.• Subjekt „ŠJ“ pokuta 20 000 Kč za netříděníodpadů• Subjekt „NB“ pokuta 30 000 Kč za chybějícísouhlas pro nakládání s NO a nezasláníHlášení o produkci a nakládání s odpady


Počet kontrol a počet pokut k31.12.2009• 43 subjektů - 51 kontrol• 21 ZSŘ – 21 rozhodnutí v PM• počet odvolání - 3 (potvrzena)• celková výše pokut 893 000 Kč v právní moci• 11 případů - chyběl souhlas k nakládání s NO• 7 případů - nedostatky v evidenci a 5 případů- nesplnění ohlašovací povinnosti• 1 případ - nezabezpečení odpadů• 5 případů - neoznačení grafickými symboly, 5případů - chyběl ILNO• 3 případy - netřídění odpadů


• 1 případ - nezabezpečení odpadů• 1 případ - předání odpadů neoprávněnéosobě


Konkrétní případy - rok 2009• Subjekt „NS“ pokuta 30 000 Kč za netříděníodpadů, neoznačení NO grafickými symboly,chybějící ILNO• Subjekt „GO“ pokuta 25 000 Kč za chybějícísouhlas pro nakládání s NO a nezasláníHlášení o produkci a nakládání s odpady• Subjekt „NA“ pokuta 15 000 Kč za nevedeníevidence při přepravě NO - chybějící ELPNO


• Subjekt „KZ“ pokuta 100 000 Kč za netříděníodpadů, předání odpadů neoprávněné osobě,provozování zařízení ke sběru a výkupu vrozporu s PŘ• Subjekt „ND“ pokuta 65 000 Kč za chybějícísouhlas pro nakládání s NO, nezasláníHlášení o produkci a nakládání s odpady,neznačení NO grafickými symboly, chybělyILNO


Statistika• Výše pokuty od 5 000 Kč do 200 000 Kč


Počet kontrol a počet pokut k31.12.2010• 28 subjektů - 30 kontrol• 10 ZSŘ – 8 rozhodnutí v PM• počet odvolání - 2 (potvrzena)• celková výše pokut 514 000 Kč v právní moci• 8případů - chyběl souhlas k nakládání s NO• 3 případy - nedostatky v evidenci• 2 případy - nezabezpečení odpadů


Konkrétní případy - rok 2010• Subjekt „NH“ pokuta 335 000 Kč - z toho 200000 Kč za nezabezpečení NO (volně přístupnáshromaţďovací místa pro nepovolané osoby),135 000 Kč za nevedení průběţné evidenceostatních odpadů• Subjekt „NHB“ pokuta 30 000 Kč - chybějícísouhlas pro nakládání s NO• Subjekt „P“ pokuta 95 000 Kč - chybějícísouhlas pro nakládání s NO, vedení evidence(pokuta z r. 2009, NPM v r.2010)


Statistika• Výše pokuty od 4 000 Kč do 335 000 Kč


Děkuji Vám za pozornost

More magazines by this user
Similar magazines