Celé znění smlouvy - z 04.05.2012 - Ministerstvo obrany

osmap.ssm.mo.army.cz

Celé znění smlouvy - z 04.05.2012 - Ministerstvo obrany

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVAč. 84-7-2012-5810Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:1. Česká republika – Ministerstvo obrany, organizační složka státuSe sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6Jejímž jménem jedná: Ing. Jaroslav BEZUS, ředitel Úřadu služebNa adrese:Generála Píky 1, 161 05 Praha 6 – DejviceIČ: 60162694DIČ:CZ60162694Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1Číslo účtu: 404881/0710Kontaktní osoba: Ing. Vratislav MÍKATelefonické, faxové a e-mailové spojení:telefon: 973 201 263mob.: 724 033 264fax: 973 215 255e-mail: mikav@army.czAdresa pro doručování korespondence:Úřad služebGen. Píky 1161 05 Praha 6 – Dejvice(dále jen „kupující“)a2. RZ TECHNIC CZ s.r.o.Se sídlem:nám. Jiřího z Poděbrad 1424/5, 12000 Praha - VinohradyZapsané:v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisováznačka C 148410Jednající:Robert Čapka - jednatelIČ: 28531817DIČ:CZ28531817Bankovní spojení: Komerční bankaČíslo účtu: 43-4218520277/0100Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Robert ČAPKATelefonické, faxové a e-mailové spojení: tel.: 603 449 016fax: 222 723 869e-mail: info@rztechnic.czAdresa pro doručování korespondence: nám. Jiřího z Poděbrad 1424/512000 Praha - Vinohrady(dále jen „prodávající“)uzavřely s použitím § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen „ObchZ”), za účelem zajištění řádného provozu Úřadu služeb a dalších pracovišťMO prostřednictvím nákupu kuchyňských, pohostinských a domácích zařízení a potřeb tutorámcovou kupní smlouvu (dále jen „smlouva”).Strana 1 (celkem 6)


I. Předmět smlouvy1. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu kuchyňské, pohostinské a domácí potřeby azařízení za podmínek stanovených touto smlouvou a v rozsahu specifikovaném kupujícímve vystavených dílčích písemných objednávkách (dále jen „zboží“) a převádět na kupujícíhovlastnické právo k nim. Specifikace zboží je stanovena v příloze č. 1(„vzorový koš zboží“) apříloze č. 2 (aktuální „katalog zboží“) této smlouvy.2. Kupující se zavazuje zboží, na které vystavil dílčí písemnou objednávku, přebírat a platitprodávajícímu dohodnutou kupní cenu dle článku II. smlouvy.3. Prodávající se zavazuje dodat zboží nové, nepoužité, nerenovované, kompletnía u zboží v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a ozměně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, musí být součástí takovédodávky zboží prohlášení o shodě.4. Prodávající je povinen zboží dodat v originálních obalech výrobce zboží.5. Prodávající je povinen dodávat kupujícímu zboží včetně nezbytné dokumentace, záručníchlistů, návodů k obsluze a certifikátů ke zboží v českém jazyce.II. Kupní cena1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějšíchpředpisů, dohodly na cenách za zboží, které jsou stanoveny v příloze č. 1 a příloze č. 2 tétosmlouvy. Od cen stanovených v příloze č. 2 bude odečtena sleva ve výši 2 %.2. Ceny stanovené v příloze č. 1 a příloze č. 2 této smlouvy jsou cenami nejvýše přípustnými zazboží a jsou v nich zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s dodáním zboží domísta plnění (náklady na balné, recyklační poplatek, doprava do místa plnění, pojištění zbožíběhem dopravy apod.).3. Zboží, které nabízí prodávající běžným zákazníkům za ceny nižší než jsou ceny uvedenév příloze č. 1 a příloze č. 2 této smlouvy, je prodávající povinen kupujícímu dodat a účtovatza tyto nižší ceny.4. Celkový finanční objem za dodané zboží kupujícímu po dobu účinnosti této smlouvynedosáhne částky 2 000 000,00 Kč bez DPH.III. Místo a doba plnění1. Místem plnění je multisklad Úřadu služeb na adrese Generála Píky 1, 161 05 Praha 6.Osobou, kterou kupující pověřil k převzetí zboží je p. Lumír ADAMEC č. tel. 973 216 936(dále jen „příjemce“).2. Prodávající je povinen dodávat kupujícímu zboží na základě zaslaných dílčích písemných(též elektronických) objednávek kupujícího od účinnosti této smlouvy do 30.4.2014, resp. dovyčerpání finančního limitu dle článku II. odst. 4. smlouvy, bude-li tento vyčerpán před30.4.2014. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději však do 2 dnů od doručeníobjednávky provést její elektronické potvrzení.Strana 2 (celkem 6)


3. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží do 7 dnů od doručení řádné písemnéobjednávky kupujícího.4. Prodávající je povinen dodávat kupujícímu zboží v místě plnění v pracovních dnech od08:00 hod. do 15:00 hod., mimo tuto dobu pouze ve výjimečných případech a po předchozídohodě s příjemcem. Dále je povinen vyrozumět příjemce o připravenosti dodat zboží, a tonejméně 1 pracovní den předem.IV. Předání a převzetí zboží1. Povinnost prodávajícího dodat zboží dle článku I. odst. 1. smlouvy je považována zasplněnou provedením přejímky zboží příjemcem či jeho pověřeným zástupcem aprodávajícím či jeho pověřeným zástupcem v místě plnění dle článku III. odst. 1. smlouvy.2. Přejímkou se rozumí předání zboží prodávajícím a jeho převzetí příjemcem. Zjistí – lipříjemce, že zboží trpí vadami, odmítne jeho převzetí s vytčením vad. O takovém odmítnutísepíší smluvní strany zápis. Povinnost prodávajícího dle článku III. odst. 3. smlouvy tímnení dotčena.3. O provedení přejímky bude prodávajícím a příjemcem sepsán přejímací protokol (dodací list)s uvedením data provedení přejímky. Toto datum je dnem dodání zboží a je rozhodné prosplnění povinnosti prodávajícího dle článku III. odst. 3. smlouvy. V přejímacím protokolu(ve třech vyhotoveních) prodávající uvede označení zboží, čitelné jméno a podpis, příjemceuvede též své čitelné jméno a podpis.V. Fakturační a platební podmínky1. Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem dodání zboží na základě každé dílčí písemnéobjednávky.2. Prodávající je povinen po vzniku práva fakturovat vystavit a do 5 dnů doručit kupujícímu vedvojím vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura“) za dodané zboží na dohodnutousmluvní cenu s rozepsáním jednotlivých položek podle § 28 z. č. 235/2004 Sb., o daniz přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.3. Kromě náležitostí v zákoně uvedených musí faktura obsahovat též následující údaje:a) označení dokladu jako faktura,b) číslo smlouvy dle číslování kupujícího,c) den vystavení, den odeslání a den (lhůta) splatnosti faktury,d) příjemce a místo dodání zboží,e) IČ a DIČ smluvních stran,f) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno,g) počet příloh a razítko s podpisem prodávajícího.4. Společně s fakturou je prodávající povinen předložit též originál a dvě kopie přejímacíhoprotokolu potvrzeného příjemcem.5. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jeho doručení na adresu Úřad služeb, odbor finanční azahraniční podpory, Gen Píky 1, 161 05 Praha 6 – Dejvice. V případě doručení faktury po5. 12. je splatnost takové faktury stanovena na 90 dnů ode dne jejího doručení a v případěStrana 3 (celkem 6)


doručení faktury v měsíci lednu je její splatnost stanovena na 60 dnů ode dne jejíhodoručení.6. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo k ní nebudoupřiloženy požadované doklady, je kupující oprávněn ji do data její splatnosti vrátitprodávajícímu. Prodávající vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, bezvadnou.V takovém případě běží kupujícímu nová lhůta splatnosti dle článku V. odst. 5. smlouvy odedne doručení opravené nebo nové faktury.7. Zaplacením kupní ceny se rozumí odepsání částky z účtu kupujícího a její směrování na účetprodávajícího.8. Kupující neposkytuje zálohové platby.VI. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody1. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího provedením přejímkyzboží dle čl. IV. smlouvy.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího ve smyslu ustanovením § 455 ObchZprovedením přejímky zboží dle čl. IV. smlouvy.VII. Záruka a reklamační podmínky1. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost a vlastnosti zboží, ježodpovídají předmětu a účelu této smlouvy, a to po dobu 24 měsíců ode dne provedenípřejímky zboží. V případě, že je výrobcem pro konkrétní zboží stanovená záruka delší, platítato delší záruka.2. Kupující je povinen u prodávajícího písemně uplatnit zjištěné vady zboží bez zbytečnéhoodkladu poté, co je zjistil (dále jen „reklamace“). Prodávající je povinen doručit kupujícímusvé písemné vyjádření k reklamaci ve lhůtě 7 dnů po jejím obdržení. Pokud během této lhůtynebude kupujícímu doručeno písemné vyjádření prodávajícího k reklamované vadě, platí, žeprodávající uznává reklamaci v plném rozsahu.3. Prodávající je povinen bezplatně odstranit reklamované vady, které uznal nebo ke kterým senevyjádřil podle článku VII. odst. 2. smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne doručeníoznámení o reklamaci.4. Způsob vyřízení reklamace určuje kupující.VIII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve lhůtě dle článku III. odst. 3. smlouvyje prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 700,- Kč za každý izapočatý den prodlení.2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží ve lhůtě dle článku VII. odst. 3.smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 700,- Kč zakaždý i započatý den prodlení.Strana 4 (celkem 6)


3. V případě porušení povinnosti prodávajícího uvedené v článku IX. odst. 2. nebo v článkuIX. odst. 3. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvnípokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení.4. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká kupujícímu prvnímdnem následujícím po marném uplynutí lhůty k plnění závazku a prodávajícímu prvnímdnem následujícím po marném uplynutí lhůty k zaplacení faktury.5. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemnéhooznámení o jejich uplatnění.6. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčenoprávo na náhradu škody, a to i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. uhrazenou smluvnípokutu a úrok z prodlení, a rovněž není dotčena povinnost řádně splnit závazky vyplývajícíz této smlouvy.IX. Zvláštní ujednání1. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob.2. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými seseznámí při plnění této smlouvy. Tato povinnost zavazuje i pracovníky prodávajícího, kteříse podílejí na plnění této smlouvy.3. Prodávající nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající z této smlouvy vůčikupujícímu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.4. Obě smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit veškeré skutečnosti, kterése dotýkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů včetně právníhonástupnictví.5. Kupující je oprávněn uzavřenou smlouvu zveřejnit na internetových stránkách Ministerstvaobrany.6. Smluvní strany se dohodly, že každou změnu jejich práv nebo povinností je třeba činitpísemnou formou a prokazatelně doručit druhé smluvní straně na adresu pro doručováníkorespondence uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy. Pokud smluvní strana,které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, považuje seza prokazatelné doručení též uplynutí třetího dne ode dne jejího uložení na poště. Pokud jena doručení druhé smluvní straně vázán počátek běhu lhůty a smluvní strana, které jepísemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, počíná taková lhůtaběžet následujícího dne po uplynutí třetího ode dne od uložení písemnosti na poště. Totovšak neplatí, využije-li některá ze smluvních stran pro doručení písemnosti datovouschránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizovanékonverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.7. V případě, že bude v průběhu účinnosti této smlouvy docházet ze strany prodávajícíhok rozšiřování sortimentu zboží uvedeného v příloze č. 2 ( „katalog zboží“), nebo ke změnámcen uvedených v příloze č. 2, zavazuje se prodávající zaslat kupujícímu nejpozději do 5pracovních dnů po každém takovém rozšíření či změně aktualizovaný katalog zboží, a tov elektronické případně tištěné podobě. Aktualizovaný katalog zboží se stane součástí tétoStrana 5 (celkem 6)


smlouvy a nahradí tak předchozí „katalog zboží“. Ceny v aktualizovaném „katalogu zboží“musí vždy odpovídat cenám „katalogu zboží“, který je nahrazován, s výjimkou cen, ukterých by došlo ke snížení.8. Prodávající je dále povinen vždy předem písemně (též elektronicky) informovat kupujícíhoo skutečnosti předvídané v článku II. odst. 3. smlouvy.X. Zánik závazků1. Zánik závazků z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními ObchZ.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 345 odst. 2ObchZ se rozumí i:a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve lhůtě dle článku III. odst. 3. smlouvy delší než5 dnů,b) opakované (dva a vícekrát) prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady velhůtě dle článku VII. odst. 3. smlouvy,c) porušení povinnosti prodávajícího dle článku II. odst. 3. smlouvy,d) opakované (dva a vícekrát) porušení kterékoliv z povinností prodávajícího dle článku IX.odst. 7.3. Kupující je oprávněn písemně vypovědět tuto smlouvu ve lhůtě dvou měsíců ke koncikalendářního měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího podoručení výpovědi prodávajícímu.XI. Závěrečná ujednání1. Smluvní vztahy, které nejsou ve smlouvě upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními ObchZa ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této smlouvy.2. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 6 stranách.3. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými,vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.4. Smlouva nabývá účinnosti dnem elektronického podpisu poslední smluvní stranou.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:Příloha č. 1 („vzorový koš zboží“)Příloha č. 2 (aktuální „katalog zboží“)Strana 6 (celkem 6)

More magazines by this user
Similar magazines