M S T S K Ý Ú A D M N I C H O V I C E -

mnichovice.info

M S T S K Ý Ú A D M N I C H O V I C E -

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83Č.j.: SÚ/1959/10/HBo Mnichovice : 20.12.2010Vyřizuje: Ing. Helena Bočkovátelefon: 323666321VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAOZNÁMENÍZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍBožena Kumstová, nar. 4.10.1936, Za Dálnicí č.p. 137, 251 66 Mirošovice,Dana Veselá, nar. 10.2.1959, Za Dálnicí č.p. 137, 251 66 Mirošovice(dále jen "žadatel") podal dne 29.11.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:kanalizační přípojkana pozemku parc. č. 733/1 v katastrálním území Mirošovice u Říčan. Uvedeným dnem bylo zahájenoúzemní řízení.Městský úřad Mnichovice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle §13 odst. 1 písm. g) zákonač. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů(dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení asoučasně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den25. ledna 2011 (úterý) v 10:30 hodinse schůzkou pozvaných na SÚ Mnichovice.Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí býtuplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohounahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Mnichovice, stavební úřad, úřední dny: pondělí a středaod 8,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00 hod.).Poučení:Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydánírozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydánímrozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, bylabezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřademnebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, ato do doby veřejného ústního jednání.Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účeluveřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního neboregulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládajíjeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedenépožadavky, se nepřihlíží.Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plněníúkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavustavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí neboopatření.


Spis.zn. SÚ/1959/10/HBo str. 2Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebníhozákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebostavbu.Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.Ing. Helena BočkováOprávněná úřední osoba, referent stavebního úřaduToto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.Obdrží:účastníci (dodejky)Božena Kumstová, Za Dálnicí č.p. 137, Mirošovice, 251 66 SenohrabyDana Veselá, Za Dálnicí č.p. 137, Mirošovice, 251 66 SenohrabyObec Mirošovice, Na Ohradě č.p. 190, Mirošovice, 251 66 Senohrabyostatní účastníci veřejnou vyhláškouIrena Vávrová, Za Dálnicí č.p. 227, Mirošovice, 251 66 SenohrabyMarie Michlová, Za Dálnicí č.p. 106, Mirošovice, 251 66 SenohrabyPetr Michl, Palackého třída č.p. 180/44, Královo Pole, 612 00 Brno 12

More magazines by this user
Similar magazines