Zápis z 1. zasedání 20. 2. 2012 - vúgtk

vugtk.cz

Zápis z 1. zasedání 20. 2. 2012 - vúgtk

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.Ústecká 98, 250 66 ZdibyZÁPISz 1. zasedání Rady VÚGTK, v.v.i.,které se konalo 20. 2. 2012 ve ZdibechPřítomni:Hosté:prof. Ing. Karel Pavelka, Ph.D., prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D., Ing. Cyril Ron, CSc.,Ing. David Jindra, CSc., Ing. Jiří Lechner, CSc., Ing. Jan Douša, Ph.D.,Ing. Tomáš CajthamlIng. Karel Raděj, CScProgram:1. Seznámení s novým složením Rady VÚGTK, v.v.i. a krátké představení členů Rady2. Volba předsedy a místopředsedy Rady3. Výběr sekretáře Rady4. Seznámení se základními dokumenty Rady5. Seznámení s rozpočtem VÚGTK, v.v.i. na rok 20126. RůznéK bodu 1):Volba nové Rady VÚGTK, v.v.i. proběhla dne 5. 1. 2012. Nově zvolená Rada VÚGTK, v.v.i. mánásledující složení:Prof. Ing. Karel Pavelka, Ph.D.Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.Ing. Cyril Ron, CSc.,Ing. David Jindra, CSc.Ing. Jiří Lechner, CSc.Ing. Jan Douša, Ph.D.Ing. Tomáš Cajthaml1


Jednotliví členové Rady se krátce představili, ředitel VÚGTK, v.v.i. poděkoval za ochotu pracovatv Radě všem jejím členům a vyjádřil přesvědčení o dobré spolupráci.K bodu 2):Ředitel VÚGTK, v.v.i. zdůvodnil Radě návrh na předsedu a místopředsedu nově zvolené Rady.Z důvodu každodenní spolupráce doporučil vybírat funkci předsedy ze zaměstnanců VÚGTK, v.v.i.Jako první byl do funkce předsedy navržen pan prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D., který se z důvodusoučasné mimořádné zaneprázdněnosti omluvil. Jako druhý kandidát byl navržen pan Ing. JiříLechner, CSc., který i přes značnou zaneprázdněnost kandidaturu přijal. V rámci následné volby bylijednomyslně zvoleni předsedou Rady pan Ing. Jiří Lechner, CSc. a místopředsedou Rady pan prof. Ing.Pavel Novák, Ph.D.K bodu 3):Na funkci sekretáře Rady byli navrženi páni Ing. Milan Kocáb, MBA, který funkci vykonával v minuléRadě a Ing. Jiří Drozda. Nově zvolená Rada doporučila, aby definitivní výběr sekretáře si zabezpečilnově zvolený předseda Rady. Po důkladném zvážení byl do funkce sekretáře Rady VÚGTK, v.v.i.vybrán pan Ing. Jiří Drozda.K bodu 4):Pro jednotlivé členy nově zvolené Rady VÚGTK, v.v.i. byl připraven zákon č. 341 o veřejnýchvýzkumných institucích a Jednací řád Rady, kde jsou uvedeny orgány veřejné výzkumné instituce,mezi které patří Rada, pravidla její volby i její základní úkoly a pravidla její práce. Následně budoučlenům Rady zaslány další důležité dokumenty, mezi které patří:• Organizační řád VÚGTK, v.v.i.• Mzdový řád VÚGTK, v.v.i.Při projednávání těchto základních dokumentů bylo všem členům Rady připomenuto, že musív nejbližší době doložit výpis z trestního rejstříku, což je jedna z podmínek členství v Radě.K bodu 5):Ředitel VÚGTK, v.v.i. seznámil Radu s návrhem rozpočtu VÚGTK, v.v.i. na rok 2012. Rozpočet VÚGTK,v.v.j je tvořen:a) Institucionální podporou ve výši 24 410 tis. Kčb) Účelovou podporou ve výši 7 158 tis. Kč.Institucionální podpora je určena na dlouhodobý koncepční rozvoj VO a je přidělována od letošníhoroku nově cestou MŠMT na základě dosažených výsledků (RIV).Účelová podpora vychází z celkového objemu projektů, které ústav řeší. Uvedená účelová podpora(7.158 tis. Kč) vychází ze dvou projektů GAČR a projektů CzechGeo/EPOS, NTIS a NAKI. Vedle těchtouvedených projektů má ústav rozpracováno dalších 14 projektů, které v případě úspěchu navýšíobjem účelové podpory. Jedná se o 3 projekty BETA (EURADIN, GGOS, Metrologická návaznost), 2projekty ALFA (zeměměřictví, letecké překážky), 1 projekt MŠMT (NeoCartoLink), 2 malé projekty nauchování a údržbu státních etalonů, 1 projekt MK ČR (Vybavení odborných vědeckých a oborových2


knihoven), 4 projekty ve spolupráci s MIIGAik (Státní moskevská univerzita geodezie a kartografie) a 1projekt z oblasti KN v Azerbajdžánu.V současné době je žádost na institucionální podporu zaslána na MŠMT, ale dosud finančníprostředky nemáme (zákonně má MŠMT 60 dní od počátku kalendářního roku).S definitivním rozpočtem bude Rada seznámena následně po dodání institucionální podpory z MŠMTa po ukončení všech přípravných prací na plánovaných projektech. Po ukončení přípravných pracíbudou jednotlivé odsouhlasené návrhy projektů postoupeny Radě k projednání.K bodu 6):Ředitel VÚGTK, v.v.i. seznámil Radu VÚGTK, v.v.i. s následujícím:- se složením nové DR VÚGTK, v.v.i.- s obsahem „Smlouvy o uzavření budoucích smluv na využití výsledků výzkumu a vývoje“uzavřené mezi ČÚZK a VÚGTK, v.v.i. pro rok 2012- s harmonogramem zpracování VZ 2011, kterou schvaluje Rada VÚGTK v závěru května 2012,- s plánem zahraničních pracovních cest na rok 2012.Pan prof. Novák upozornil Radu, že jedním z důležitých úkolů Rady je projednání návrhů výzkumnýchzáměrů a návrhu projektů výzkumu a vývoje. S plánovanými projekty Radu seznámil ředitel VÚGTK,v.v.i. a vybrané návrhy budou Radě postoupeny k projednání.Nový výzkumný záměr se připravuje na základě zpracované Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví akatastru nemovitostí v podmínkách České republiky pro období 2012 – 16. Po jeho dopracování budenový výzkumný záměr do poloviny letošního roku postoupen Radě k projednání.Příští zasedání Rady VÚGTK, v.v.i. se bude konat v dubnu až květnu 2012.Zapsali: Ing. Karel Raděj, CSc., Ing. Jiří Lechner, CSc.Schválil: Ing. Jiří Lechner, CSc.- předseda Rady VÚGTK, v.v.i.3

More magazines by this user
Similar magazines