Rusko - obchodní partner Чехия - деловой партнер

file.mf.cz

Rusko - obchodní partner Чехия - деловой партнер

uzyne.indd 1 1.12.2011 17:22:16IV/VNa ekonomickou spolupráci se dívámočima budoucnostiPřipomeňme si nejdříve teritoriálnískladbu zahraničníhoobchodu Československa předpolitickými a ekonomickými změnamina začátku devadesátýchlet. Více než tři čtvrtiny tehdejšíobchodní výměny směřovalo dotakzvaných socialistických zemía zbytek do takzvaných kapitalistickýchstátů, použijeme-litehdejší názvosloví. Během prvnípoloviny 90. let se toto teritoriálnízaměření zcela změnilo,přitom dynamika ročního růstuse pohybovala kolem 10 procent.Tato změna přinesla české ekonomicenesporně prospěch, alezároveň ji činí zranitelnou.Vyhodnotíme-li dosavadní vývojčeského zahraničního obchodu s přihlédnutímk probíhajícím ekonomickýma finančním problémům ve světě, dojdemenutně ke dvěma prioritám proČeskou republiku: maximální využití výhodvnitřního trhu EU, hledat prostorpro dlouhodobé uplatnění českéhozboží, služeb a kapitálu na východníchtrzích (Rusko, Ukrajina, Kazachstán,Čína, Indie a tak podobně).Ruská federace je pro Českourepubliku strategickým partneremv oblasti dvoustranných obchod-ních a ekonomických vztahů.Konkurenční prostředí a postupnánasycenost ruského trhu však zestrany českých firem vyžaduje důraznějšía především dlouhodobějšípřístup, který musí být více založenna investicích, výrobních kooperacícha inovacích. Připravená Deklaraceo partnerství pro modernizacivytváří pro tento přístup dobrýSetkání. Českýprezident VáclavKlaus (vpravo)navštívil v roce2010 při příležitosti65. výročí vítězstvínad fašismemMoskvu, kde sesešel i s Pre-,-zidentem Ruskéfederace DmitrijemMedvěděvemzáklad, neboť je doprovázenadeseti reálnými projekty v oblastiinovační spolupráce. Stále většíúlohu by měla sehrávat spoluprácemezi českými a ruskými vysokýmiškolami.Významnou úlohu v tomtosměru sehrává Mezivládní komisepro hospodářskou, průmyslovoua vědeckou spolupráci mezi ČR a RF.Tato komise má především za úkolposuzovat základní smluvní vztahymezi oběma státy a vytvářet prostředípro realizaci významných společnýchprojektů. Letošní zasedáníKomise bylo o to významnější, že seve značné míře podílelo na přípravěekonomické části setkání prezidentůKlause a Medveděva.Jedním ze základních předpokladůpro poznání ruského trhu jespolupráce s ruskými regiony, kterýchje více než 80. V tomto směrusehrává významnou úlohu Komorapro hospodářské styky se Společenstvímnezávislých států, s.o.k., kteráorganizuje podnikatelské mise dotěchto oblastí a následně odbornésemináře pro naše podnikatele.Spolupráce mezi institucemia agenturami, jako je Hospodářskákomora ČR, Svaz průmyslua dopravy, Komora pro hospodářskéstyky se SNS, Česká exportníbanka, EGAP je jedním ze základníchkamenů pro vytvoření kvalitníchpodmínek pro posílení ekonomickýcha obchodních vztahů mezi ČR a RF.Václav Petříčekpředseda představenstvaKomory pro hospodářskéstyky se SNSRusko – obchodní partnerTemelín: co skutečně rozhodne?Sročním zpožděním odstartovalČEZ v říjnu klíčovouetapu ostře sledovanéhotendru. Zájemci o dostavbu třetíhoa čtvrtého bloku JE Temelín dostalizadávací dokumentaci, která jimposlouží jako podklad pro přípravunabídek. O dostavbu temelínskéelektrárny se ucházejí česko-ruskékonsorcium Škoda JS, Gidropressa Atomstrojexport, americký Westinghousea francouzská Areva.Termín pro předložení nabídek je2. červenec 2012.V provozu do roku 2025Před podáním nabídek se ještěsetkají zástupci ČEZ a uchazečův rámci prohlídek staveniště a přednabídkovékonference. Po obdrženínabídek bude následovat jejichposouzení a případné upřesňovánídetailů, následně hodnocení a jednánío nabídkách. Výběr dodavatelea podpis smlouvy je plánován nakonec roku 2013. Stavba třetíhoa čtvrtého bloku Temelína má býthotova nejpozději v roce 2025.Zadávací dokumentace obsahujemimo jiné výkonové parametry,bezpečnostní a provozní údaje,obchodní, ekologické a technicképodmínky, které mají být v rámcirealizace veřejné zakázky splněny.Dokumentace má kolem šesti tisícstran, pracovalo na ní přes tři rokyvíce než 400 odborníků.Podle generálního ředitelea předsedy představenstva ČEZ DanielaBeneše musí nabídnuté projektysplňovat zákonné požadavky Českérepubliky, parametry Evropskéunie (tzv. ERU) a také mezinárodníbezpečnostní standardy. „ProjektyKaždý desátý cestující na Ruzyni je z RuskainzerceНа экономическое сотрудничествосмотрю с точки зрения будущегоСегодня РоссийскаяФедерация для Чешскойреспублики – стратегическийпартнер в области двустороннихделовых и экономическихотношений. Однако конкурентнаясреда и постепеннаянасыщаемость российскогорынка требует от чешскихфирм настойчивого и, преждевсего, долгосрочного подхода,который должен быть основан наинвестициях, производственномкооперировании и инновациях.Подготовленная Декларацияо партнерстве в модернизациисоздает для этого подходахорошее основание, так каксопровождается десятьюреальными проектами в областиинновационного сотрудничества.Фундаментом для созданиякачественных условий дляукрепления экономических иделовых отношений между ЧРи РФ является сотрудничествомежду такими организациямии агентствами как Торговопромышленнаяпалата постранам СНГ, Экономическаяпалата ЧР, Конфедерацияпромышленности и транспорта,Чешский экспортныйбанк, EGAP, и, конечноже, чешско-российскаяМежправительственнаякомиссия по экономическому,промышленному и научнотехническомусотрудничеству. Уэтой комиссии важная задача –оценивать основные договорныеотношения между обеимистранами и создавать средудля реализации значительныхсовместных проектов.Вацлав Петричекпредседатель правленияПалаты по странам СНГLetiště Praha/Ruzyně čím dál častějivyužívají cestující ruské národnosti.Jejich počet v meziročním srovnánívzrostl o třetinu, od ledna do září letošníhoroku letiště odbavilo více než milionruských pasažérů. „Rusové se stalihned po Češích druhou nejpočetnějšínárodností, která využívá pražské letiště,“uvádí výkonný ředitel pro Leteckýobchod, marketing a řízení produktuLetiště Praha Stanislav Zeman a dodává:„Stále častější jsou také lety meziPrahou a destinacemi v Rusku. Početletů na moskevské letiště Šeremetěvov zimě navyšují jak České aerolinie,tak ruský dopravce Aeroflot. Díky tomudojde k nárůstu kapacity letů na hlavnímoskevské letiště o 65,5 tisíce míst. Jenmezi Prahou a Moskvou tak bude cestujícímv zimní sezoně k dispozici více nežčtvrt milionu míst. V aktuálně platnémzimním letovém řádu je linka z Prahy doMoskvy s 56 spojeními v průběhu týdnevůbec nejfrekventovanější.“Ruská klientela létá přes non-schengenskýTerminál 1, jehož nabídka obsahujeznačkové prodejny a restaurace,které tato skupina s oblibou vyhledává.Rusové často využívají také služby VIPservisu. „Ruští klienti doslova milují komforti nadstandardní služby, které u nászískají. Proto se k nám rádi vracejí,“ zdůrazňujeSimona Svobodová, ředitelkaVIP servisu Letiště Praha, který zahrnujevšechny letištní byznys i VIP salonky.Letiště Praha na rostoucí počet ruskýchcestujících reaguje tím, že např.zajišťuje hlášení i propagační materiályv ruštině. Zároveň se dokončují prácena ruské verzi webových stránek letiště,které byly spuštěny v předešlýchdnech.Praha je přirozenou vstupní branoupro cestující z východních destinací,kteří naši metropoli s oblibou navštěvují,také proto lze předpokládat i dalšírozvoj přímých leteckých spojení tímtosměrem.


VIII/IXRusko, obchodní partnerstejného typu v plném provozu takbude do termínu naplněn.Projekt (tzv. basic design) jeruský, systém kontroly a řízení budes největší pravděpodobností zezápadní Evropy, nicméně drtivá většinaveškerých dodávek a subdodávekbude česká. V České republicese předpokládá získat mj. dodávkypro jaderný ostrov, veškeréhopotrubí primárního i sekundárníhookruhu, pumpy, naftové generátory,kompresory, chladicí věže, parogenerátory,transformátory, turbíny čiveškeré stavební práce.Nabídka konsorcia vychází z technologií,které jsou v České republicedobře známy z JE Dukovany a JETemelín. Poukazuje na pozitivnízkušenost jak z období výstavby,kde rozhodující roli hrály české(a slovenské) dodávky, tak z jejichsoučasného bezproblémového provozu,údržby a modernizace.Klíčovou je ve spojitosti s jádremotázka bezpečnosti. Po černobylskétragédii a havárii na Three MileIsland se mnohem větší důraz začalklást na pasivní bezpečnost zařízení,dnešní reaktory a zejména AES– 2006 jsou založeny na kombinaciprvků aktivní a pasivní bezpečnosti.Fukušima ještě čeká na své vyhodnocení,je však jasné, že kdyby tambyly současné reaktory, které jsouodolnější proti vnějším vlivům, bylyby následky mnohem menší. Projektkonsorcia má kromě velmi odolnékonstrukce veškerého základníhozařízení jaderného ostrova čtyři aktivníbezpečnostní systémy, z nichžkaždý je schopen zcela pokrýtpožadavky na potlačení následkůprojektových nehod (tj. trojnásobnázáloha). Kromě toho má reaktorčtyři systémy pro pasivní odvodtepla z parogenerátorů a kontejnmentu(SPOT). Dvojitý kontejnment:vnitřní zajistí těsnost, aby v případěnehody do okolí nemohly uniknoutradioaktivní látky, a vnější chráníreaktor s celým primárním okruhempřed vnějšími vlivy, jakými jsou: páddopravního letadla, uragány, vnějšívýbuch, zemětřesení, zátěž extrémnímizávaly sněhu a zátopy.Podle všech objektivních vyjádřeníodborníků na energetiku,techniku i bezpečnost je AES-2006více než vyrovnaným konkurentemfrancouzského EPR 1700 a AP 1000z Westinghouse.Bude Temelínskutečně dostavěn?Zda bude dostavba Temelína aleskutečně realizována, není zatímjisté, říká Václav Bartuška. „Žádnýz uchazečů o dostavbu Temelína mězatím nepřesvědčil, že je schopenjej dostavět řádně, včas a za penízeuvedené ve smlouvě. Ale věřímtomu, že alespoň jeden z nich náspřesvědčí,“ uvedl Václav Bartuška.A jak vidí reálnost dostavby? „Jenutné říci naprosto otevřeně, žejde o stavbu, která je svou komplikovanostína hranici možnostíkaždé země, která něco takovéhostaví,“ je přesvědčen Bartuška.Klíčová podle něj bude cena, kterouuchazeči nabídnou, dále transferknow-how, abychom byli schopni situ elektrárnu provozovat, případněji vylepšovat sami, a třetí je podílčeských firem. Podle Bartuškymáme ještě pět až deset let, kdyjsme ještě schopni novou elektrárnupostavit vlastními silami, tedy přesnějidozorovat tu stavbu a převzítSlavnostní chvíle. Spuštění čtvrtého reaktoru na kalininské jaderné elektrárně letos v říjnupodstatnou část know-how donašich firem, protože ve světě doznačné míry zmizelo jaderné knowhow,odborníci odešli do důchodunebo zemřeli a jaderných odborníkůje minimum, maximálně desítky lidíi v největších jaderných velmocích.Za největší riziko pak Bartuškapovažuje problémy spojené s povolováníma schvalováním takovésložité stavby. „V Evropě byl vytvořentak složitý systém povolování,odvolávání, nekonečných možnostíněco zablokovat, že schválit jakoukolisložitou stavbu – dálnici, železnici,letiště, elektrárnu, elektrickévedení – je takřka nemožné,“ tvrdíBartuška.Zdůraznil, že s plnou platnostísmlouvy by počkal na okamžik, kdybude dokončena a uvedena doprovozu referenční stavba.„Podle mě můžeme v roce 2013klidně vybrat vítěze, který předložínejlepší nabídku. Ale s plnouplatností smlouvy bych počkal nadokončení referenční stavby,“ říkáBartuška.


XII/XIIITvel posiluje na evropských trzíchPalivová společnost RosatomuTvel dodává jadernépalivo na JE Dukovany odzahájení jejich provozu až po současnost.Po vítězství Tvelu v tenderuna dodávky paliva pro JE Temelínbylo v letech 2010 a 2011 nahrazenoamerické palivo ruským.Tvel v současnosti aktivně spolupracujes brněnskou Altou a samozřejměs tuzemskou energetickoujedničkou, provozovatelem oboučeských jaderných elektráren ČEZ.Po ukončení programu zaváděnía licencování je JE Temelín plněv provozu na ruském palivu Tvel Odborníciuvádějí, že dodávky ruskéhopaliva pro JE Temelín umožní zvýšenívýkonu reaktorů o čtyři procenta,což přinese provozovateli-ČEZ dalšízisky.Zahájením procesu licencovánípaliva pro reaktory dalších výrobcůTvel jasně dal najevo, že sezaměřuje na nové evropské trhy a jepřipraven o ně bojovat. Spolupráces jedním z evropských států se takjeví jako výrazná šance více otevřítdveře do Evropy. Česká republikase ovšem může stát nejen odrazo-ТВЭЛ укрепляет позиции наевропейских рынкахРоссийская атомная отрасльв последнее время преуспеваетна рынках Европы и мира. Так,Топливная компания Росатома“ТВЭЛ”, ведущий российскийпроизводитель ядерного топлива,поставляет ядерное топливо в 15стран мира, в том числе в страныЕвросоюза. Направлениямиреализации продукции ОАО«ТВЭЛ» являются государстваЗападной и Восточной Европы(Болгария, Венгрия, Словакия,Чехия, Финляндия). Кроме того,в кооперации с зарубежнымпартнером предприятия ТВЭЛпроизводят топливо дляАЭС Германии, Швейцарии,Нидерландов.Запустив в недавнем прошломA110005798volksbank.czпроцесс лицензирования топливадля реакторов западного дизайнаТВЭЛ ясно дает понять, чтовсерьез нацелен на европейскийрынок и готов за него побороться.Чехия может стать основнымпартнером России в этой области,причем сотрудничество в такомсценарии будет взаимовыгодным.Росатому и ТВЭЛу сейчаснаиболее интересно запуститьпроцесс локализации рядатехнологических сервисов ипредоставления собственныхкомплексных решенийна территории ЧешскойРеспублики - это может дать емудополнительные преимуществапри получении заказов настроительство атомных станцийRusko – obchodní partnerв странах Евросюза. Проектподобного рода вполне реален,тем более страны объединяетобщая технологическая база имноголетний опыт успешногосотрудничества. Так, показателемвысокой оценки российскихтехнологий является, к примеру,победа ТВЭЛ в тендерах на поставкитоплива для АЭС «Темелин» иАЭС «Дукованы». C начала срокаэксплуатации и по настоящиймомент на АЭС «Дукованы»поставляется только топливо«ТВЭЛ». А в 2001 году ТВЭЛ выигралоткрытый тендер и подписалсоответствующий долгосрочныйконтракт на поставки с 2004 годадля этой атомной станции.В 2006 году ОАО «ТВЭЛ»выиграло тендер на поставкитоплива для АЭС «Темелин» с2010 года. После завершенияпрограммы внедрения илицензирования чешская АЭСполностью эксплуатируетсяна ядерном топливе «ТВЭЛ»,заместив топливо производстваамериканской компании«Вестингауз». «ТВЭЛ» сейчасактивно сотрудничает с OAO«АЛТА» и оператором АЭС «ЧЭЗ»в области поставок топлива.Теперь на повестке дня стоятновые этапы развития отношений.От предстоящего визитароссийского президента атомщикитакже ждут качественно новыхрывков, в том числе в областиядерного топливного цикла.


XIV/XVPlynovod Gazela - největšíprojekt spolupráce v ČRRusko – obchodní partner«Северный путь» российскогогаза в Чехию открытPředávací stanici plynuBrandov, která je první etapouplynovodu Gazela, uvedl do provozu20. října prezident republikyVáclav Klaus v rámci pracovnínávštěvy Ústeckého kraje spolus hejtmankou Janou Vaňhovou.Generálním dodavatelem předávacístanice je společnost Strojtransgaz,která ještě postaví 52,3kilometru Gazela z celkové délky166 kilometrů.„Stavba byla dokončena dle harmonogramuza rok od poklepání nazákladní kámen. Plynovod Gazelamá strategický význam nejen proČeskou republiku, ale pro celouEvropu. Jedná se o mezinárodníspolupráci s evropskými partneryv diferzifikaci přepravních cestplynu s cílem zvýšení bezpečnostidodávek plynu, snížení závislostispotřebitelů na tranzitních zemícha tím zvýšení energetické bezpečnostievropských států. Považujemetento projekt za aktuálněnejúspěšnější projekt česko-ruskéspolupráce na území České republiky,“řekl Sergej Makarov, předsedapředstavenstva a generální ředitelStrojtransgazu, který se slavnostníhozahájení účastnil.Stavba stanice stejně jakobudoucích 26 kilometrů plynovodupředpokládá práce ve složitémhorském terénu a zavodněnýchplochách. Životní prostředí regionupodle představitelů Strojtransgazunebylo a nebude narušeno. Stalose tak díky inovačním technologiím,vysokým standardem řídícíchsystémů, a co je nejdůležitější, profesionálnímupřístupu a spolupráceruských expertů a dodavatelů.České podniky vykonávají většinustavebních prací. Na realizaciprojektu si Strojtransgaz zřídilKdo staví GazeluStrojtransgaz je přední ruská inženýringová společnost. Je zastoupenáv devíti regionech Ruska a 14 evropských zemí. Na konci roku 2010 Strojtransgazzískal ocenění mezinárodních dodavatelů (225 Top InternationalContractors) mezinárodní agentury Engineering News Record. Společnostobsadila 95. příčku. Od změny vlastnické struktury v roce 2009 společnostsnížila počet zakázek od Gazpromu na osm procent a 50 procent příjmutvoří zahraniční aktivity.V roce 2010 Strojtransgaz podepsal smlouvu na realizace úseku – LOT1A a 1B s investorem projektu společnosti NET4GAS, provozovatele páteřníchplynovodu v ČR.Mění plynárenství. Prezidentu Václavu Klausovi představil první etapu budoucího plynovodu Gazelapředseda představentva Strojtransgazu Sergej Makarov,v ČR organizační složku, která seřídí daňovým systémem ČR, tímtaké projekt přispívá do státníhorozpočtu.Stavba Gazely je projekt, kterýznačně podporuje český plynárenskýprůmysl. Nehledě na svojidélku je to cesta k bezpečnosti.Evropa investuje do energetickébezpečnosti v masovém měřítku.V rámci přepravní soustavy ČR sepodobná stavba nerealizovala 20let. Jedná se především o parametryjako rozsah investice, početnových pracovních míst, nejmodernějšítechnologie, potrubí o průměru1420 milimetrů jako záměnastávajícím devítistovkám. Plyn tedybude proudit ve větším objemu nežstávající soustavou.Gazela je první a referenčníprojekt Strojtransgazu ve střednía východní Evropě. Je to také českáčást projektu, který se stal mezníkemve spojení kontinentů a spoluprácistátů v oblasti energetiky.Gazela v návaznosti na německoupřepravní soustavu tvoří českouvětev rusko-evropského projektuNord Stream. Jedná se o novoutzv. „Severní cestu“ ruského plynudo Evropy a přes Gazelu do Českérepubliky.Gazela je zároveň největším společnýmčesko-ruským projektem naúzemí ČR. Strojtransgaz realizujecelý první úsek. V současné doběse vykonávají práce na takzvaném.LOT 2B 52,3 kilometru budoucíhoplynovodu o průměru 1422 milimetrů.Dokončení stavby se plánuje nakonec příštího roku.


XVI/XVIIRuské banky táhnou na západEvropská bankovní krizemůže mít vítěze: ruské investory.Zatímco bankovnígiganti západní Evropy se potácejív hlubokých problémech, a to ještěnesplatily státní injekce z předchozíkrize, banky jako Sberbank majídostatek zdrojů. Evropské banky,aby přežily, budou muset sáhnoutk dalším divesticím, což znamená,že ruští hráči se mohou dostat k zajímavýmaktivům za atraktivní ceny.Příkladem tohoto trendu jeruská jednička, OAO Sberbank. Tav létě koupila regionální aktivityrakouské Volksbank včetně česképobočky. Tehdy prohlásila, že chcev regionu střední a východní Evropynakupovat další banky. Jakoporadce si na to pořídila bankéřevelmi povolaného – AlessandraProfuma. Muže, jenž v uplynulémdesetiletí vytvořil z malé lokálníbanky Credito Italiano bankovnídům UniCredit, který dominuje italskémua rakouskému bankovnímutrhu a významný tržní podíl držíi v Německu a zemích východníEvropy.Ruský bankovní systém je nynív mnohem lepší kondici, než jsouostatní východoevropští hráči. Jeto dáno tím, že je poměrně izolovaný:velikost ruského bankovníhotrhu je zhruba jeden bilion dolarů,přičemž na celkových půjčkáchmají západoevropské banky velmizanedbatelný podíl. Do východoevropskéhoregionu naproti tomu šlyv poslední dekádě velké investicea tamní banky jsou – s výjimkoučeských a slovenských – závisléna financování od problémovýchzápadoevropských matek. Regionudominují skupiny UniCredit, Raiffeisen,Erste a Société Générale (cožjsou hlavní vlastníci také českýchfinančních ústavů). Ani tyto bankyna tom nejsou nejlépe. Sberbankodhadla, že se zde v následujícíchletech dostanou na trh bankyv hodnotě devět miliard eur.Pro hráče, kteří mají hotovost,je nyní pro nákup bankovních aktivvelmi dobrá doba. Zatímco v roce2006 se za majetkové podílyv bankách ve střední a východníEvropě platil podle Bloomberguv průměru 3,8násobek jejich účetníhodnoty, loni to bylo jen1,6 násobek. A Sberbank mezibohaté hráče patří: v letošním prvnímpololetí vydělala šest miliarddolarů čistého a výše jejích aktiv– devět bilionů rublů, v přepočtuzhruba 5,5 bilionu korun – se rovnátřetině majetku celého ruskéhobankovního sektoru.Sberbank své plány nezastírá.Sberbank, největší ruská bankaSe svou hustou sítí dvaceti tisíc poboček je v mnohých oblastech Ruskajedinou dostupnou bankou. I když svůj původ odvozuje od předrevolučníchspořitelen fungujících od roku 1841, současná společnost byla založenav roce 1988 v rámci reorganizace sovětského bankovnictví jako spořitelnasbírající vklady od drobných vkladatelů. V roce 1991 byla přeměněna naakciovou společnost a částečně zprivatizována.Dále se zaměřovala na drobnou klientelu a vlastnila asi polovinu ruskýchstátních dluhopisů. Po ruské finanční krizi v roce 1998 banka ustupovalaod investic do státních dluhopisů a zaměřila se na firemní klientelu, zvláštěvelké těžařské společnosti. Centrální banka Ruské federace drží v bancedvoutřetinový podíl, zbylé akcie jsou obchodovány na burze. Podle tržní kapitalizacejde o třetí největší evropskou banku za HSBC a Banco Santander.V Česku působí prostřednictvím Volksbank, která patří mezi střední banky,spravuje kolem padesáti miliard korun.Alessandro Profumo.Manažer, který vytvořil dnešnípodobu banky UniCredit, dnesřídí evropskou expanzi ruskéSberbankPodle jejího šéfa Germana Grefabylo ovládnutí Volksbank Internationaljen startem k rozsáhlé expanzive východní Evropě i v Turecku,kde se ruská státní banka chcestát jedním z dominantních hráčů.Volksbank spravuje zhruba třicetmiliard dolarů.Jinou cestou než Sberbank seale vydala ruská dvojka, banka VTB.Ta své expanzní plány ale nedávnozastavila poté, co měla problémyse svými akvizicemi Banka Moskvaa Transcreditbank, které do skupinyVTB patří.Ruským bankám předpovídajíanalytici o hodně lepší budoucnostnež ostatním. Podle Bloombergudo roku 2015 poroste objem půjčekruských finančních domů zhrubačtrnáctiprocentním tempem ročně.Sberbank a VTB jsou rovněž většímihráči než západoevropské banky naUkrajině a v Bělorusku. Transakční trh v Českučeká další ránaDo konce října proběhly načeském trhu prodeje za 645milionů eur, letošní rok budezřejmě horší než ten už beztakšpatný minulý. str. 8STŘEDOEVROPSKÉ AKCIE pX (CZ) neobchodovalo se ATX (AT) 1 818 -2,43 % BUX (HU) 17 370 3,83 % DAX (DE) 5 876 -0,64 % WIG20 (PL) 2 296 -1,50 %KURZY ČNB str. 11CZK/EUR25,5900,180 KčCZK/USD18,9760,072 Kčinzercekolik kdo kupuje zlata(3. čtvrtletí 2011, v tunách)investoři> dnes v listu


XVIII/XIXObchodní partneři z Ruska jsou stejně nároční jako jindeRusko – obchodní partnerMinulý měsíc společnostAlta oslavila dvacet letsvé existence. Jako jednaz mála firem působících v oblastistrojírenství v Česku se dlouhodoběsoustřeďuje především na východnítrh. „Alta se zaměřuje na ruské teritoriumjiž od počátku své existencev roce 1991. Vlastníme čtyři výrobnízávody specializující se převážně navelké obráběcí stroje: Škoda MachineTool, TOS Kuřim – OS, ČKD Blansko-OS a SE-MI Technology,“ říká předsedapředstavenstva Vladimír Plašil.„Zároveň Alta byla první soukromouspolečností, která si otevřela svézastoupení v Ruské federaci,“ dodávájejí generální ředitel a člen představenstvaJosef Kuník.funguje spolupráce s ruskýmifirmami mimo Rusko? Vidíte zdenějaký potenciál?Plašil: Se společností Tvel spolupracujemepři dodávkách palivajiž bezmála 20 let, v ČR ji navíc odroku 1995 zastupujeme a od loňskajsme jejím partnerem i na Slovensku.Společně jsme stáli u všechdosavadních vítězství v tendrechna dodávky paliva pro českéjaderné elektrárny. Palivo Tvel totižpředstavuje špičkový strojírenskýprodukt proslulý především svouspolehlivostí a výbornými provozně-ekonomickýmiparametry.V současnosti společně s firmouVelké projektynemůžemerealizovat sami,takže ve všechnašich velkýchprojektech jeminimálněpadesátiprocentnípodíl dalšíchčeských firemTvel pracujeme právě na projektuzaměřeném na evropské trhy, kterýposune naši dosavadní úspěšnouspolupráci na vyšší kvalitativníúroveň, která doplní dodávky palivao dnes žádané komplexní doprovodnéslužby a současně umožnípřinést do naší země špičkovéknow-how v oblasti technologiípalivového cyklu JE.E15: Jaká jsou vaše očekávání,pokud jde o návštěvu ruskéhoprezidenta Medveděva v Praze?Pomůže zvýšit obchodníspolupráci?Kuník: Jednat se bude samozřejmětaké o česko-ruských ekonomickýchvztazích. Domnívám se, žetakto významná návštěva by mohlapomoci posunout rozvoj stávajících,případně podpořit nové obchodníkontakty s Ruskou federací. Oběstrany společně připravují novoudeklaraci o modernizaci průmyslu,která počítá s významným zapojeníma účastí zahraničních partnerů.Vzniká tak nový dodatečný prostorpro investice a obchodní stykymezi našimi zeměmi. Mezi dalšímiaktuálními tématy se určitě objevímožnost zajímavé spolupráce napoli energetiky, ropného a plynárenskéhoprůmyslu.


XX/XXIRusko – obchodní partnerTrh mimo Evropskou unii, kterému české firmy věříČeské firmy znovu objevujíruský trh. Svědčí o tomi statistické údaje. Podleúdajů ruské statistiky se objem vzájemnéhoobchodu za osm měsícůroku 2011 zvýšil ve srovnání se stejnýmobdobím minulého roku o 14,7procent a činil 6,1 miliard dolarů.Český vývoz do Ruské federacese za rok 2010 zvýšil o 35 % a českýdovoz z Ruska o 27 procent.Nový výzkum, který realizovalaspolečnost GfK, ukázal, že jedinouneunijní zemí, s níž tuzemské firmyspojují větší naděje, je Rusko. Největšípříležitost pro české exportérypředstavuje tato země podle 22procent respondentů.„Rusko se jeví jako slibná destinace,“řekl ředitel expertních služebGfK Richard Hospodský.Ruský trh je v Česku známý mimojiné díky byznysu podnikatele PetraKellnera. Pro jeho skupinu PPFzůstává Rusko vůbec nejdůležitější.PPF spolu s PSJ otevřely novéobchodní centrum v Rjazani. Developerskádivize PPF Real Estate Russia,investuje do výstavby obchodníhoa zábavního centra 120 milionůeur, tedy zhruba tři miliardy korun.Stavbu centra zajistila jihlavskástavební firma PSJ. Maloobchodníkomplex nabídne standardní rozsahslužeb, jaký je dostupný i v podobnýchcentrech v Česku. Projektpředznamenává rozvoj obdobnýchcenter v ostatních regionech Ruska,dosud se totiž koncentrovaly jenv největších městech.„Po prvních dnech provozuregistrujeme obrovský zájem veřejnosti.Nikde jinde v Rusku neexistujepodobné centrum ve městě s méněnež milionem obyvatel, takže proRjazaň a okolí jde opravdu o unikátníprojekt,“ uvedl výkonný ředitelPPF Real Estate Russia TomášLaštovka.Na financování stavby se podílelyČeská exportní banka a Exportnígaranční a pojišťovací společnost.Více než polovinu objemu zakázkyrealizovaly české firmy včetněvýrobních.PSJ staví multikomplexv ruském AdleruPSJ v Rusku dále dokončujeadministrativní budovu v Archangelsku,realizuje stavbu obytnéhosouboru Megapolis v Kazani a stavídvě další obchodní centra v Tambovu.Objem zakázky PSJ na výstavběobchodně-administrativního centraSochi City v černomořském letoviskuAdler, zhruba 40 kilometrůjihovýchodně od budoucího dějištězimních olympijských her v roce2014, dosahuje 52 milionů eur,tedy v přepočtu asi 1,3 miliardykorun. Komplex začal vznikat v březnuletošního roku v centru městaAdleru, nedaleko mezinárodníholetiště. Dokončení se předpokládáv závěru roku 2012. Na financováníse podílí PPF Banka a menší měroutéž První česko-ruská banka. Všeprobíhá pod dohledem a se zajištěnímExportní garanční a pojišťovacíspolečnosti. Investorem je společnostER Seven Group. „Výstavbaobchodního domu jede naplno. Realizujemeji ve spolupráci se srbskousubdodavatelskou firmou,“ sdělilprojektový manažer PSJ JaroslavŘičánek. Mezi budovanými objekty jei energoblok, pro nějž dodá technologiefirma Enkom Brno.Alta se specializuje na RuskoK největším českým zakázkámv Rusku patří i pětimiliardovýkontrakt na dodávku chemickéhozávodu na výrobu metanolu v NižnímTagilu na Urale, který získalabrněnská společnost Alta.„Alta navíc dodala do Ruska důlnípásové dopravníky pro největší ruskouuhelnou společnost SUEK. Jdeo největší dopravníky, které budouprovozovány v podzemí uhelnéhodolu na území Evropy a Ruské federace,“řekl předseda představenstvaAlty Vladimír Plašil. Cena kontraktučiní 28 milionů eur (zhruba 690milionů korun).České firmyprorazily na UraleProsincová návštěva ruského prezidentaDmitrije Medveděva v Prazezřejmě přinese českým firmámdalší pokrok v jednom z největšíchzahraničních kontraktů posledníchlet. Finalizuje se podpis rámcovésmlouvy na stavbu železnice naUrale. Česká strana má v Ruskupostavit asi 350 kilometrů železnicpod vedením brněnské OHL ŽS zatéměř 40 miliard korun. Projekt jevelký a bude se realizovat patrněna etapy, řekl na Mezinárodnímstrojírenském veletrhu v Brněpředseda představenstva OHL ŽSMichal Štefl. „Projekt je grandiózní,řeší se kontragarance ruské strany,“uvedl Štefl.Jeho slova potvrdil i generální ře-Dodávky i investice. Plynovou rafinérii pro Gazprom postavila v republiceKomi Škoda JS, Home Credit je největší splátkovou firmou v Ruskuditel státní Exportní garanční a pojišťovacíspolečnosti (EGAP), kterámá projekt pojistit, Karel Pleva.„Chceme větší zapojení ruskýchstátních financí do projektu, abychomvěděli, že nad tím drží někdoochranou ruku, abychom nešli dorizika. Je to obrovský, gigantickýprojekt,“ řekl Pleva. Podle něj celýprojekt ve výši 40 miliard korun, kterýmá česká strana realizovat, je asičtyřikrát vyšší než dosud nejdražšíakce, kterou kdy EGAP pojišťovala.„Proto chceme, aby se více podílelaruská strana,“ uvedl Pleva.Výstavba železnice o celkovédélce 711 kilometrů měla začítdo konce letošního roku. Celkovénáklady se odhadují podle dřívějšíchinformací na 150 miliardrublů (skoro 92 miliard Kč). Českástrana má stavět zhruba polovinuželeznice. Dalších asi 300 kilometrůa osmikilometrový most přes Ob mádělat ruská strana. Projekt na českéstraně má financovat sdružení bank,jehož lídrem bude Česká exportníbanka (ČEB). Dále jsou členy syndikátuUniCredit a ING.Celý projekt zaštiťuje korporaceUral průmyslový – Ural polární.„Pro korporaci je nejdůležitějšízajistit vhodné podmínky, prozahraniční investory. Dohodli jsmese na otevření kreditního financováníklubem českých bank – jedná se o financováníve výši přesahující miliarduEUR.Taky jednáme s představiteliNěmecka a Rakouska, jako potenciálnípartner se nám jeví Čína. Severnídopravní koridor je železniční magistrála- nejkratší spojnice západu a východuJamalo-Neneckého okruhu.Cílem je postavit železnici v místech,kde jsou bohatá rudná, surovinovinanaleziště. Předpokládá se, že tamjsou i plynová naleziště s možnýmiobjemy 28.5 mil. tun ročně.Rentabilita projektu je 15 let –rekordní pro infrastrukturní stavbu.Naši partneři jsou: RŽD, GA-ZPROM, NOVATEK. Plánujeme, že seSeverní dopravní koridor napojí napřístav Sabetta na Jamalském poloostrově.Prozatím je to malý přístav,chceme ho přestavět v univerzálnípřístav s veškerými technologickýmia investičními následky. Umožní topřepravu dobývané suroviny,“ řeklA.Beleckij, generální ředitel korporaceUral- Promyšlennyj Ural –Poljarnyj.Řízení inženýringu a stavby mána starosti Deutche bank International,finanční modely garantujíPrice Waterhouse Cupers, železnicešpanělsko-česká OHL ŽS.Železnice se má stavět i v místech,kde byly v minulosti gulagya jsou zde mrtvé, nepoužívanétratě, které stavěli vězni z dob komunismu.OHL ŽS chce zachovanénáspy tratí využít.Třetinu celého projektu platí ruskýstát, který má zajistit především mostpřes řeku Ob, další třetinu tratí odsvých nalezišť směrem k městu Nadymmá zaplatit Gazprom a zbývající podílchtějí Rusové řešit úvěrově s českoustranou. „Tato třetina se bude ještědál členit na další části, nakonec tozíská reálnou podobu,“ uvedl MichalŠtefl, generální ředitel OHL ŽSPodle něj je účast na projektuvelkou šancí pro české firmy.Kolem tratí mají vzniknout desítkytěžebních a energetických závodů.S tím souhlasí i Karel Pleva. „Kolemželeznice se rozvíjejí další možnostia projekty pro české výrobce. Nyníse jedná o stavbě elektrárny hnedvedle železnice, budou tam rudnédoly, a to všechno bude železnicespojovat. Je tam příležitost na řadulet dopředu,“ uvedl Pleva.Výstavbu elektrárny TES Poljarnajave městě Salechard o výkonu268 MW má zajišťovat developerEnergetičeskaja kompanija UralPromyšlennyj-Ural Poljarnyj . Ggenerálnímdodavatelem by mohlabýt česká firma PSG Internacional.Financování a pojištění tohoto projektuby měly zajistit Česká exportníbanka a EGAP.Další aktivity PrvníČesko-ruské bankyPrvní Česko-ruská banka se spolus českými firmami Enkom a Tedomzapojí také do výstavby energetickýchkomplexů ve městech Krasnodara Jejsk v Krasnodarském kraji,v Rostovské a Archangelské oblasti.Banka bude zajišťovat financováníspolu s českými komerčními bankami,stejně jako financování projektuvýstavby celulózky a papírenskéhokombinátu v Manturovském rajónuKostrovské oblasti. Tento projektmůže sehrát významnou roli vespoluprýci a moderniznace ruskéekonomikySpolečný podnik ŠkodaTransportationNa ruský trh se nyní orientujei firma Škoda Transportation. Firmajiž například kvůli účasti v zakázcena dodávku vozů pro petrohradskémetro vlastní polovinu ruskéspolečnosti Vagonmaš. Druhou polovinapatří firmě ZAO Vagonmaš.Společný podnik už vyrobil prvníšestivozovou soupravu projetuNěVa a probíhají další zkoušky.Zahájení sériové výroby se předpokládáv roce 2012.„Naší největší obchodní příležitostív Rusku je projekt NěVa. Jedná seo nový moderní vlak metra vyvinutýa vyrobený ve spolupráci našíspolečnosti Škoda Transportationa ruské firmy Vagonmaš. ŠkodaTransportation zpracovala konstrukčnía technologickou dokumentacia zajišťuje dodávku elektrickéhopohonu, podvozků a řízení. Dobudoucna je projekt příležitostí pročeské firmy podílet se na dodávkáchněkterých zařízení pro téměř 300vagonů, jimiž hodlá Sankt-Peterburgobnovit svůj vozový park. Předpokládáme,že se tato příležitost nebudetýkat pouze Sankt-Peterburgu, alei jiných měst Ruské federace,“uvedlgenerální ředitel Škody TransportationJosef Bernard.


XXII/XXIIIЧешские компании в РоссииЧешские фирмы снова открылироссийский рынок. Об этомсвидетельствуют и статистическиеданные. Согласно российскойстатистики, объем взаимноготоварооборота на 8 месяцев2011 года вырос по сравнению стем же периодом прошлого годана 14,7 % и составил 6,1 млрддолларов.Чешский экспорт в РФ за 2010год вырос на 35%, а импорт на27%.PSJ и PPF открыли в Рязаниновый торговый центр.Девелоперское отделение PPFReal Estate Russiaинвестируетв строительство торговоразвлекательногоцентра 120 млневро, в пересчете – 3 млрд крон.Объем заказа PSJ настроительстве торговоадминистративногоцентра «Сочи-Сити» в черноморском Адлере,расположенного примерно в 40км на юго-восток от будущегоцентра олимпийских игр 2014годa, достигает 52 млн евро.Экспортное финансированиепроекта обеспечил банк PPF и вменьшей мере Первый Российско-Чешский банк.Приближается к концу процесспереговоров по подписаниюрамочного соглашения остроительстве железных дорог наУрале.Чешская сторона должна за40 млрд построить в России кронпримерно 350 км железных дорогпод руководством брненскойкомпании OHL ŽS.«Проект грандиозный,решаются контргарантиироссийской стороны», - сказалШтефл. «Мы хотим, чтобы впроект вовлеклось большероссийских государственныхфинансов, чтобы мы знали,что над этим осуществляетсяпатронаж, чтобы мы нерисковали. Это огромный,гигантский проект», - сказалПлева. По его словам весьпроект в сумме 40 млрд крон,Zatím se testují. Společný podnik Škody Transportationa ZAO Vagonmaš již vyrobil první testovací soupravu pro petrohradskémetroкоторый чешская сторонадолжна реализовать, в 4 разавыше самых дорогих страховыхакций страховой компании EGAP.«Поэтому мы хотим, чтобыроссийская сторона имелабольшее участие», - подытожилПлева.Общая стоимость оцениваетсяпо предварительной информациина 150 млрд рублей (почти 92млрд крон). Чешская сторонадолжна построить примернополовину железной дороги. Еще300 км и восьмикилометровыймост через Обь должна построитьроссийская сторона. Проектчешской стороны долженфинансировать союз банковво главе с ЧЭБом. Другиечлены синдиката – банкиUniCredit и ING. Весь проектобеспечивает корпорация«Урал Промышленный – УралПолярный».«Для корпорации важнее всегообеспечить выгодные условиядля иностранных инвесторов.Мы договорились на открытииRusko – obchodní partnerкредитного финансированияклубом чешских банков – речьидет о финансировании,превышающем 1 млрд евро.Кроме того, ведем переговорыс представителями Германиии Австрии, потенциальнымпартнером нам представляетсяи Китай. Северный транспортныйкоридор – это железнодорожнаямагистраль – кратчайшеесоединение запада и востокаЯмало-Ненецкого округа. Цель– построить железную дорогув местах, богатых рудными исырьевыми месторождениями.Предполагается, что там могутбыть и месторождения газа свозможными объемами 28,5млн тонн в год. Окупаемостьпроекта – 15 лет. Это рекорддля инфраструктурногостроительства.Наши партнеры: РЖД,Газпром, НОВАТЕК. Планируем,что Северный транспортныйкоридор соединится с портомСаббета на Ямальскомполуострове. Пока этонебольшой порт, хотим егоперестроить на универсальныйпорт со всеми технологическимии инвестиционнымипоследствиями. Это даствозможность транспортировкидобытого сырья», - сказалгендиректор корпорации«Урал Промышленный – УралПолярный» А. Белецкий.По словам Белецкого,корпорация выбрала чешскиекомпании, прежде всего, из-загосударственных гарантий навысоком политическом уровне.Совместноe предприятиеШкоды Транспортейшн«Наша самая крупнаякоммерческая перспектива вРоссии – это проект «НеВа».Речь идет о новом современномвагоне метро, разработанном иизготовленном в сотрудничествес нашей компаниейŠkodaTransportation и российским«Вагонмашем. Проект разработкии производства новых вагоновметро «НеВа» даже получили престижную наградуправительства Санкт-Петербургав категории «Лучший проектСанкт-Петербурга для городскихнужд».«Большой потенциалмы видим в областижелезнодорожного транспорта.В прошлом «Шкода» продалав Россию примерно 2,5 тыс.локомотивов, большинство изних до сих пор в эксплуатации.В настоящее время в нашемпортфолио высококлассныйсовременный локомотив «Шкода109E». Среди другой нашейпродукции, которую мы хотимвывести на российский рынок,нужно упомянуть современныедвухэтажные электропоезда длячемпионата Европы на Украине в2012 году, с тем, что по просьбемосковских пригородных ирегиональных транспортников, мыуже готовим модификацию какдвухэтажных, так и одноэтажныхэлектропоездов».


XXIV/XXVRusko – obchodní partnerNávrat nebyl jednoduchý, ale povedl seRusko patří jednoznačně mezinaše klíčová teritoria. Dá se říci,že v posledních letech dokonceprožívají naše obchodní vztahys Ruskem určitou renesanci. Pohlubokém propadu českého vývozuv devadesátých letech se situacezačala postupně zlepšovat a dnesse řada našich firem na ruskémtrhu velmi dobře uplatňuje. Nebylosice snadné obnovit zpřetrhanévazby či navázat nové, zvláštěv silné mezinárodní konkurenci,ale návrat na ruský trh se českýmvývozců do značné míry podařil.Svědčí o tom i následující čísla.Zatímco do roku 2006 pojistil EGAPčeské vývozy do Ruska za přibližně21 miliard korun, za posledních pětlet je to za více než 100 miliardkorun. Vedle četnosti kontraktů setaké v řadě případů rapidně zvýšiljejich objem. Češi dnes v Rusku stavějíelektrárny, průmyslové podniky,dodávají technologické komplexy,podílejí se na rekonstrukci staršíchvýrobních provozů, zajišťují výstavbulogistických a obchodních centerči dopravních staveb.Seznam všech aktivit by byl dostdlouhý a perspektivy vůbec nejsoušpatné. Dobré renomé, kterémuse čeští dodavatelé v Rusku těší,otevírá dveře i k opravdu ohromnýmprojektům na revitalizaci a efektivnívyužití ekonomického potenciálupodle míry teritoriálního rizika dotřetí rizikové kategorie ze sedmi.Jinými slovy, Rusko je z pohleduúvěrové pojišťovny standardní zemía tomu také odpovídá pojistná prémie,která je teď zejména u dobrýchdlužníků výrazně nižší, než když byloRusko před nějakou dobou hodnocenoo stupeň hůře.Pozitivní zprávou je také to, žev Rusku vznikla obdoba EGAP, tedyúvěrové pojišťovny zaměřené napodporu vývozu. EXIAR má začítupisovat rizika v polovině příštíhoroku. Měli jsme příležitost sesetkat se zástupci této agenturyjiž několikrát a věříme, že najdemecesty, jak úspěšně spolupracovatpři vývozech na třetí trhy. Mámeco nabídnout. Věnujeme se totižpojišťování vývozních úvěrů, bankovníchzáruk a investic již od roku1992 a za tu dobu jsme se státnípodporou pojistili české vývozy zavíce než 500 miliard korun. Disponujemeširokou škálou variabilníchpojistných produktů a hlavnězkušeným týmem odborníků, kterýuž pomohl realizovat stovky obchodníchpřípadů v zemích všechkontinentů. Vznik našeho partnerana ruské straně nás naplňuje optimismem,že před námi stojí nová,kvalitativně vyšší úroveň vzájemněvýhodné spolupráce. Karel Pleva generální ředitel EGAPВозвращение было не простым, но оно удалосьТорговые отношения междуЧешской Республикой и Россиейпереживают определенноевозрождение. Было непростообновить разорванные связиили завязать новые, особеннопри сильной международнойконкуренции, но возвращениечешских экспортеров на российскийрынок до значительной степениудалось. Свидетельствуют об этоми следующие цифры. Если до 2006Sklářská linka. Sklostroj Turnov dodal na ruský trh přes sto linek, nanichž se vyrábí šedesát procent veškerého obalového skla (lahvía sklenic) v Rusku.celých regionů, konkrétně a aktuálněnapříklad Uralského federálníhookruhu. Pojištění vývozních úvěrů,které EGAP nabízí, v tom takéhraje podstatnou pozitivní roli.Jako každá jiná obdobná instituceve vyspělých zemích, také EGAPchrání své klienty před možností, žez nějakých nepředvídatelných příčinnedostanou od svých obchodníchpartnerů zaplaceno. To je ale jenomjedna strana mince. Ta druhá jepřívětivá i vůči zákazníkům, v tomtopřípadě ruským. Úvěrové pojištěníгода EGAP застраховал чешскийэкспорт в Россию примерно на21 млрд крон, то за последниепять лет это более 100 млрдкрон. Чешские поставщики вРоссии уже заработали хорошеереноме, им открываются двери кдействительно ошеломительнымпроектам по обновлению иэффективному использованиюпотенциалов целых регионов,если говорить конкретно иtotiž umožňuje bankám nabídnoutdlouhodobé financování projektů zaatraktivních podmínek, kterých by jinakrozhodně nešlo dosáhnout. Jdenejenom o možnost rozložit splátkyúvěru na optimální dobu odpovídajícícharakteru a potřebám projektu.Ale také o pevné úrokové sazbyna bázi CIRR (Commercial InterestReference Rate) vyhlašované OECDjako minimální sazby pro státempodporované vývozy.Obchodu prospívá i skutečnost,že experti OECD dnes řadí Ruskoактуально, то, например,Уральского федерального округа.Кредитное страхование играетв этом важную позитивнуюроль, как для чешских клиентов(охрана от неуплаты со стороныпартнера), так и для заказчиков,в этом случае – российских. Тоесть, кредитное страхованиедает возможность банкампредложить долговременноефинансирование проекта,предлагая привлекательныеусловия, которых иначеневозможно было бы достичь. Ещеодна хорошая новость: в Россиивозникла организация, подобнаяEGAP, то есть кредитная страховаякомпания, ориентированная наподдержку экспорта. EXIAR должнаначать подписывать страховыериски во второй половинебудущего года. Карел Плева, Генеральный директор EGAP inzerce A110005811ALTA – VýznAmný dOdAVATeL STrOjírenSkých TechnOLOgiíObchodní činnost■■■■■■■investiční celky a engineeringstrojírenské technologietechnologie hlubinné těžbyúpravárenské technologietechnologie stavebních hmothutnictví a energetikaslužby v oblasti palivového cyklu JEVýznamné investiční projekty■■■■■OAO Magnitogorskij metallurgičeskij kombinat, Magnitogorsk– dodávky metalurgického zařízení, modernizace válcovací tratě,linka na zpracování struskyOAO NPK Uralvagonzavod, Nižnij Tagil– modernizace obráběcích strojů pro výrobu vagonů a dalšíprodukce, modernizace výrobní základnyZAO Uralmetanolgroup, Nižnij Tagil– závod na výrobu metanolu – 600 000 tun/rokOAO Suek, Krasnojarsk– dodávky pásových dopravníkůZAO UK Russkij Ugol– technologie hlubinné těžby uhlíSkupina ALTA / výrobní dceřiné společnosti■■■■ŠKODA MACHINE TOOL, a.s.– horizontální frézovací a vyvrtávací strojeTOS KUŘIM - OS, a.s.– portálová obráběcí centra, horizontální obráběcí centraČKD BLANSKO-OS, a.s.– těžké svislé soustruhy (karusely)SE-MI Тechnology– stroje a zařízení pro hlubinnou a povrchovou těžbuALTA, a.s., Štefánikova 41, 602 00 Brno, Tel.: (+420) 541 550 111, Fax: (+420) 541 550 555, e-mail: office@alta.cz, www.alta.czALTA RUS, Fadějeva 7/1, office 2, 125 047 Moskva (Ruská federace) Tel.: +7 (495) 232 43 44, Fax: +7 (495) 232 43 44, e-mail: office-spb@alta-rus.ruALTA RUS, pr. Něpokorennych 49A, office 431, 195 220 Sankt Petěrburg (Ruská federace), Tel.: +7 (812) 611 11 76, Fax: +7 (812) 611 11 79, e-mail: altarus-spb@mail.ruALTA URAL, ul. Puškina 25, 620 075 Jekatěrinburg (Ruská federace), Tel.: +7 (343) 253 05 68, Fax: +7 (343) 253 05 67, e-mail: altaural@altaural.ruALTA – Váš partner


XXVI/XXVIIRusko – obchodní partnerRuská komunita v České republice. Co dělají?Demokratický český státpřijal počátkem devadesátýchlet minuléhostoletí ve vztahu k cizincům vstřícnézákony. Bez větších problémů si tumohli Rusové zaregistrovat právnickouosobu a pouze na základě svéúčasti v ní získat povolení k pobytu.Česká republika začala být vnímánanejen jako turistická destinace, alei jako vhodné místo na celý život.Přílivu imigrantů napomáhal rovněžbezvízový režim mezi Ruskema Českou republikou, který byl v tédobě platný.Tito imigranti se rozhodně nehlásík nějakým předchozím tradicím.Mnozí z nich se teprve v Čecháchdozvídají, že ve dvacátých letechminulého století probíhala Ruskáakce iniciovaná T. G. Masarykem.Jejím cílem bylo vypomáhat finančněa morálně imigrantům z Ruska.Současná imigrace se s tím nijaknespojuje, stejně jako s událostmiroku 1968. Do Česka přijeli pragmatici,kteří jsou ve většině případůapolitičtí.Situace se změnila v roce 2000,kdy Česká republika na naléháníEvropské unie zavedla pro občanyRuska a dalších zemí, které dřívebývaly součástí Sovětského svazu,víza. Proces propagace značky „Českárepublika“ však byl už zahájen.První obchodní imigranti z Ruska seuž v nové zemi usadili a bez ohleduna oficiální politiku Prahy zahájiliv Rusku silnou „reklamní kampaň“,propagující Českou republiku jakozemi s loajální imigrační legislativoua s dobrými podmínkami pro života podnikání. V roce 2007 podlestatistik ministerstva vnitra v ČRžilo v zemi 19 060 ruských občanů,v říjnu 2011 jich bylo již téměř28 tisíc.Ruský byznysFormování ruskojazyčného byznysuv České republice začalo v devadesátýchletech a trvá dodnes. Podpojmem ruskojazyčný byznys ovšemvnímáme cizince ze zemí celéhobývalého Sovětského svazu, kteřípoužívají ruštinu jako komunikačníjazyk. A takových je v ČR asi 180tisíc. Největší jejich koncentraceje v Praze. Podle údajů z prosince2009 žilo v hlavním městě Českérepubliky 50 285 Ukrajinců, 16 747Rusů, 3394 Moldavanů, 2034 Kazachů,1559 Bělorusů a 1467 Uzbeků.Informace cizinecké policie za rok2010 uvádějí, že po Praze je největšícentralizace ruskojazyčných cizincůve Středočeském kraji – 4220,Karlovarském – 3051, a na čtvrtémmístě je kraj Ústecký – 1921.Rusové, kteří založili v Českérepublice cestovní kanceláře, významněpřispěli k popularizaci Českérepubliky jako turistické destinace.V mnoha ohledech právě díky nimpříliv ruských turistů stoupá.Podle slov tiskové mluvčí ČSAHany Hejskové, v zimním období2011/2012 budou České aerolinieprovádět týdně 50 zpátečních letůz Prahy do Ruska. Ve stejném obdobíve spolupráci s Aeroflotem začneČSA létat i do Soči a do Kazaně.V létě roku 2012 do Novosibirskua do Ufy.Rusové – pražštípodnikateléZatím ještě nikdo neprovedl podrobnějšíanalytický průzkum drobnéhoruskojazyčného podnikání v Praze.Pokus o jeho mapování se tak opíráo každoročně vydávaný informačníservis „Zolotyje stranicy RusskojČechii“ a údaje v novinách „Pražskýexpress“, které se specializují nareklamu takového podnikání.Podle těchto dvou zdrojů fungujev Praze v současné době 20 obchodůs ruským zbožím a potravinami.Většina se jich nachází ve Stodůlkácha Dejvicích, v těchto čtvrtích jehustota cizinců, přistěhovavších seze Sovětského svazu, mnohem vyššínež v jiných částech Prahy. Jenomve Stodůlkách žije kolem čtyř tisíccizinců.Velmi rozšířeným se také stalprodej letenek a jízdenek. Jako svůjhlavní předmět podnikání si takovýdruh činnosti vybralo více než 10společností. Malých realitníchkanceláří je kolem 15. Mnohéz nich přímo spolupracují s českýmidevelopery.Rovněž rozšířené je podnikánív oblasti kosmetických a kadeřnickýchslužeb. V Praze v tomto oborupracuje více než 20 kosmetickýchsalonů, ve kterých se mluví rusky,15 společností působí v oblasti IT,16 v oblasti účetnictví a 15 v oblastiporadenství (registrace s. r. o.).V podstatě je velmi těžké najítnějakou obchodní oblast, ve kteréby se ruskojazyční podnikatelézatím výrazněji neprojevili. Častolze slyšet názor, že drobné a středníruskojazyčné podnikání je věcí jensama pro sebe, že tento obchodprobíhá pouze v komunitě. Do určitémíry je to pravda. Domestikovanícizinci tím poskytují služby hlavněnově příchozím. To je zcela přirozené.Nicméně, existují i příklady, kdypodnikatelé – imigranti nekoncipujísvé podnikání jen pro krajany, alemyslí a jednají v daleko širšíchměřítkách.Široký záběrV roce 1993 založil Alexej Litvincestovní společnost Asiana. Ta serozrůstala. Po 15 letech se už stalahlavním konkurentem společnostiStudent Agency českého podnikateleRadima Jančury.V roce 1996 Moskvané Mariannaa Oleg Chibovští založili společnostVizard s. r. o., která objevila provšechny Čechy novou chuť dortumedovník. V současné době tatocukrárna vyrábí řádově kolem 20tisíc dortů za měsíc. Proniká i dodalších evropských zemí: nedávnomedovník ochutnali na Slovensku.V roce 2002 byla založena firmaTicketstream, jejímž jednatelem jeAndrej Konstantinov, která je dnesklíčovým hráčem na trhu prodejevstupenek na kulturní a jiné akcea konkuruje dominantní firměTicketpro.V roce 2005 Sergej Sinicyn, kterýpřijel z Obninsku, založil v Prazefirmu MALÝ GÉNIUS, jež začala vyrábětpestré, zajímavé a bezpečnédidaktické hračky.V roce 2010 vybavila společnostEuropean Payment Systems s. r. o.,založená ruskými podnikateli, Prahuplatebními terminály, přes které simůžete zaplatit účty, dobít kreditna mobilní telefony a mnoho dalšího.„Nezačali jsme pracovat až takdávno, a nyní procházíme fází růstuaktivně se připravujeme na dalšírozšíření našeho podnikání“, řeklgenerální ředitel Sergej Kosjakov.Silné zázemí. Rusové mají v Česku nejen obchody, alevyrábějí zde i hračkyV roce 2009 byla v Prazeotevřena Evropsko-ruská banka,provádějící operace také v rublech,která je zaměřena hlavně na ruskéklienty, tak či onak spojené s Českourepublikou. Po roce existencebanka otevřela pobočku v KarlovýchVarech.Investice a zákonRusové do Čech přicházejí nejen zaodpočinkem a léčit se, ale také učitse, podnikat a investovat. Předevšímv oblasti nemovitostí. Podlestatistiky ruského portálu Invest-GURU v České republice každý rokkupuje nějakou nemovitost dva ažčtyři tisíce Rusů. Hlavním důvodemkoupě nemovitosti v Českuje „rezervní dům“, to je dům nadůchod nebo pro děti, které budoustudovat zdejší vysoké školy (45procent). Druhým důvodem je, žese jedná o nemovitost v lázních,kde je možné bydlet po dobu léčby(30 procent). Třetím důvodem jekoupě nemovitosti kvůli získání vízav schengenském prostoru. Vlastnictvínemovitosti v Česku dáváruským občanům možnost získatvízum s opakovanými vstupy na90 dnů platné v průběhu půl rokuVáš spolehlivý průvodceruskou komunitou» www.prague-express.czNejnavštěvovanější webové stránky» Vlastní zpravodajská službaa vysílání v Yandex.» Nejnavštěvovanější profily v sociálních sítích» Největší databáze řádkové inzerce v jednom výtisku(15 procent). A dalších pět procentRusů kupuje nemovitost v Česku,aby z ní mělo výdělek.„Rusové jsou už jediní, kdozůstali ze všech potenciálních zájemcůo restaurování českých hradůa zámků. Poptávka je velmi vysoká:čtyři až pět osob za měsíc se nanás obrací s prosbou o pomoc přivýběru vhodné památky, přičemžrozpočty mají až do sedmi milionůeur,“ říká Natalja Makovik, která Rusůmprodává nemovitosti a zámkyna webových stránkách zamok.czAgentura Čekia provedla analýzuvlastnické struktury v oblastičeských podnikatelských kruhůa došla k závěru, že majiteli 17 633firem jsou občané Ruska. Stali seabsolutními lídry mezi zahraničnímizakladateli společností – Rusům užv České republice patří 19 procentcelkového počtu českých právnickýchosob. Nicméně, celkový kapitáltěchto firem činí něco málo přesšest miliard korun, což je ve srovnánínapříklad s Holanďany, kteříse umístili na šestém místě, značněmálo. Celkový ukazatel investic dozákladních kapitálů se u nich blíží až121 miliardám korun.Rusové si zvykli investovat dozákladního kapitálu přesně tolik, kolikpožaduje český zákon, tedy 200tisíc korun (dříve 100 tisíc korun).A pokud Holanďané, nebo Němci nemajísebemenší problémy s otázkoupobytu v České republice za účelempodnikání, pak je pro Rusy získánípovolení k pobytu v České republicečasto složité.Nová verze zákona o pobytucizinců předpokládá, že obchodnívíza se budou vydávat pouzezahraničním investorům, kteří investujínejméně pět milionů korun.Většina z dotázaných drobnýchpodnikatelů si však jen stěží dokážepředstavit takovou investici,řekněme do salonu krásy nebo dojazykové školy. Podle Jitky Polanskéz organizace Člověk v tísni sepodobné kroky stanou překážkoupro příliv zahraničních podnikatelůdo České republiky, a to právětěch, kteří jsou zaměřeni na drobnéa střední podnikání. Země tímpřestane být podle ní pro kreativnía aktivní cizince zajímavá.Ruská komunita v České republicemožná není příliš početná,ale je viditelná. Zdá se, že na svépodrobné zmapování teprve čekái proto, že už tu začíná vyrůstat jejídruhá generace. Ta, jak se zdá, jednoznačněsměřuje k tomu, aby přizachování tradic a zvyků důrazněvykročila na cestu aktivní integrace.Nebude určitě směřovat k asimilaci,ale bude se více orientovat mimokrajanskou obec. Společenskyi ekonomicky.Irena Šulcovášéfredaktorka Pražského expresuinzerce


XXVIII/XXIXРусские в Чешской РеспубликеRomanovci na HraděRusko – obchodní partnerПритоку эмигрантовспособствовал и безвизовый в товремя режим между Россией иЧехией. Эмигранты этой волны небыли связаны с Чехией какимитотрадициями. Многие из нихтолько в Чехии узнали, что в20-х годах минувшего столетияТ.Г.Масарик инициировал здесь«Русскую акцию помощи»,которая была направлена наморальную и материальнуюпомощь эмигрантам из России.Современная эмиграция никак сэтим не связана, как, слава богу,не связана и с событиями 1968года. В Чехию из России приехалипрагматики, зачастую дажедалекие от политики.Становление русскоязычногобизнеса в Чехии началось в1990-х и происходит до сихпор. Однако когда мы говоримо русскоязычном бизнесе вЧехии, то подразумеваем всехиностранцев из стран бывшегоСССР, использующих русскийязык как язык общения. А такихв ЧР насчитывается примерно180 тысяч. Самая большаяконцентрация русскоязычныхиностранцев приходится на Прагу.По данным на декабрь 2009года, в столице Чехии проживало50.285 украинцев, 16.747россиян, 3.394 молдаванина,2.034 казаха, 1.559 белорусов,1.467 узбеков.Россияне, основавшие в Чехииинкаминговые туристическиекомпании, вносят немалый вкладв популяризацию Чехии кактуристического направления.Во многом благодаря им притокроссийских туристов толькорастёт.По словам пресс-секретаря ČSA(ЧСА) Ганы Гейсковой, в зимнийпериод 2011/2012 гг. «Чешскиеавиалинии» будут совершатьеженедельно 50 полётов («тудаи обратно») из Праги в Россию. Вэтот же период в сотрудничествес «Аэрофлотом» компания ЧСАначнёт летать в Сочи и Казань. АUsnadňuje platby. Terminály European Payment Systems zjednodušujíbankovní transakce a placení účtů již i v ČRлетом 2012 года – в Новосибирски Уфу.В Праге в настоящее времяработает 20 магазинов с русскимипродуктами и товарами. Оченьпопулярным бизнесом сталапродажа билетов на транспорт– как на воздушный, так и наназемный. В качестве основноготакой вид бизнеса выбрало более10-ти компаний. Небольшихриелторских агентств примерно15. В области косметических ипарикмахерских услуг в работаетболее 20-ти салонов красоты. 15компаний работают в области IT,16 – в бухгалтерском секторе,15 – в консалтинге (регистрацияs.r.o.).Адаптировавшиесяиностранцы оказывают услугиновоприбывшим. Это вполнеестественно. Однако естьпримеры, когда мигрантыбизнесменыне строят свойбизнес только в потребусоотечественникам, а мыслят идействуют намного шире.В 1993 году Алексей Литвиносновал туристическую компаниюAsiana. Через 15 лет она сталаосновным конкурентом компанииStudent Agency чешскогобизнесмена Радима Янчуры.В 1996 году москвичиМарианна и Олег Хибовскиеосновали компанию Vizard, s.r.o.,которая открыла для чехов вкусторта «Медовник».В 2002 году была основанакомпания Ticketstream (директорАндрей Константинов). Внастоящее время ей принадлежитзначительная часть рынкапродажи билетов на культурные идругие мероприятия. Составляетли эта компания конкуренциюTicketpro? Однозначно да.В 2010 году компания EuropeanPayment Systems, s.r.o.,с русскими учредителями,оснастила Прагу платёжнымитерминалами, благодаря которымможно оплачивать счета.В 2009 году в Праге открылсяЕвропейско-Российский банк,проводящий операции срублями и нацеленный нароссийских клиентов, так илииначе связанных с ЧешскойРеспубликой.Россияне летят в Чехию нетолько отдыхать и лечиться,но и учиться, развивать бизнеси инвестировать. В основномв недвижимость. «Русские –единственные, кто остался изпотенциальных заинтересованныхотреставрировать чешские замкилиц. Запросов очень много – 4-5человек в месяц обращаются спросьбой подобрать подходящуюдостопримечательность, причембюджеты вплоть до 7 млневро», – рассказала НатальяМаковик, продающая россиянамнедвижимость и замки на порталеwww.zamok.cz.Агентство Čekia провело анализсобственнической структурычешской предпринимательскойсферы и сделало вывод, чтособственниками 17.633 фирмявляются граждане России.Россияне стали абсолютнымилидерами среди иностранцев –учредителей фирм: им в Чехиипринадлежит 19 % от общегоколичества чешских юридическихлиц. Однако суммарный капиталэтих фирм составляет чуть больше6 млрд крон, что, по сравнению,например, с голландцами,разместившимися на шестомместе, конечно, мало. Общийпоказатель капиталовложенийв уставные фонды у последнихприближается к 121-му млрдкрон.Русское комьюнити в Чешскойреспублики количественно неочень значительно, но затоочень заметно. Пожалуй,чешское общество еще нескоро проанализирует этоявление и оценит его вкладв развитие страны. Но этогоникто по большому счету и неждет. В Чехии вырастает новоепоколение русских, которые присохранении традиций и знаниичешского языка уже достаточнохорошо ассимилированы вчешское общество, и их интересы,общественные и экономические,не будут лежать только вдиаспоральной плоскости.Ирина Шульц,Главный редактор,русскоязычного изданияПражский ЭкспрессVzácné exponáty ze sbírekKremlu už jsou na Pražském hradě.Přesun sbírek provázela přísnábezpečnostní opatření. Bylo přánímruského i českého prezidenta, abyse výstava konala právě u příležitostiMedveděvova pobytu v českémetropoli.Výstava českým návštěvníkůmvůbec poprvé představí výběr nejcennějšíchuměleckých děl a předmětůz kremelské pokladnice. SprávaPražského hradu a kremelské muzeumvybraly pro pražskou výstavu asi150 exponátů, které ilustrují životpanovníků i běžný život v Rusku v 16.a 17. století. Sbírky kremelskýchmuzeí pocházejí převážně z historickéhocarského pokladu a patřík nejcelistvějším muzejním sbírkám nasvětě. Pražská výstava dostala název„Carský dvůr pod žezlem Romanovců.Poklady moskevského Kremlu“.Expozice ve čtyřech tematickýchokruzích ukáže postavení ruskýchpanovníků, z nichž právě slavnádynastie Romanovců symbolizujevliv a bohatství ruských vládců.Uspořádání výstavy předcházelasložitá jednání o právním zabezpečenísbírky. Vláda kvůli tomu připravilanovelu zákona o památkové péči. Tapočítá s tím, že umělecká díla zapůjčenána výstavu v Česku ze zahraničínebude možné zabavit. Podle ministerstvakultury nová úprava Ruskujednoznačně zaručila, že riziku sporůo zapůjčené exponáty nehrozí.V rámci výstavy se také představídiplomatické dary Rusku za vládyŘeditelkou Muzeí moskevskéhoKremlu je dcera prvního kosmonautaElena Gagarinová. „Všechno,co se nachází v Kremlu, kdysipatřilo státní moci nebo se tov určitý okamžik jejím rozhodnutímstalo muzejním klenotem. Kremelskémuzeum vzniklo v roce 1806z nařízení cara Alexandra I.,dlouho před revolucí 1917. A žádnávěc nemohla být zařazena domuzejního fondu bez souhlasucara. Proto jsou všechny našesbírky velmi osobité.“Svrchní plášťbrnění cara MichailaRomanova(před rokem1633)Romanovců. Jedná se o porcelánXVII. století z Angie, Německa,Holandska.Epocha prvních Romanovců jeobdobím ruské renesance, v tédobě Rusko vzkvétalo. Impulzempro významné politické, společenskéi kulturní události ruskýchnovověkých dějin byla vlna reforema aktivit, podporujících hospodářskýrozkvět země, intenzivní kontaktys Evropou, rozvoj vědeckých i uměleckýchdisciplín. Přímo v Kremlupracovala řada špičkových architektů,umělců či řemeslníků, kteřív kombinaci s ohlasy ruské tradičníkultury vytvořili specifický styl tzv.moskevské renesance.


XXX/XXXIRusko – obchodní partnerРомановы в Пражском КремлеВыставку в Праге сегодняоткроет президент РоссийскойФедерации Дмитрий Медведев,который приехал в Чехию софициальным визитом поприглашению президентаЧешской республики ВацлаваКлауса.Экспонируемые предметыведут своё происхождение отисторических царских сокровищи относятся к самым ценныммузейным коллекциям в мире.Пражская выставка называется:„Царский двор под скипетромРомановых. СокровищаМосковского Кремля“ она ставитсвоей целью познакомитьзрителей с основоположникамизнаменитой правящей династииРомановых, дать представлениеоб образе русских правителейXVII в., познакомить зрителяс укладом царского двора, сособенностями и национальнымсвоеобразием официальногобыта и придворных церемоний.Впервые внимание будетсосредоточено на ценнейшиххудожественно-историческихпамятниках XVII веканепосредственно связанных сцарями Михаилом Федоровичеми Алексеем МихайловичемРомановыми На выставке будутпредставлены уникальныепамятники лицевого шитья,выполненные по царским указаммастерицами Царицыной палаты.Уникальные памятники МузеевКремля – мерные иконы. Навыставке будет представленамерная икона «Алексийчеловек Божий”. Название“мерная”они получили в связи стем, что писались в меру ростановорожденного младенца.Московский Кремль - символроссийской государственности,ценнейшее собраниеисторических реликвий,памятников культуры и искусства.Организации выставкипредшествовали сложныепереговоры о правовомобеспечении коллекции.Правительство в связи с этимприняло новый проект закона обохране памятников. Теперь законгласит: заграничные предметыискусства, выставляемые вЧехии, невозможно будетконфисковать. Министерствокультуры уверено, что новыйзакон однозначно гарантируетРоссии, что ей не угрожаютникакие споры, связанные сэкспонатами.Директор музея-заповедника«Московский Кремль» - дочьпервого космонавта ЕленаГагарина. «Все, что находится вКремле, когда-то принадлежалогосударственной власти и вопределенный момент сталомузейной драгоценностью.Кремлевский музей былоснован в 1806 году пораспоряжению императораАлександра I, задолго доОктябрьской революции. Ини одна вещь не могла статьэкспонатом музейного фондаPortrét cara.Michail FedorovičRomanovec(XVIII. století)без распоряжения царя.Поэтому все наши коллекцииочень индивидуальны. Кремль– символ России, а символКремля – шапка Мономаха. Этоне самый древний экспонатКремля, но самый известный»,- рассказала Елена Гагарина вовремя своей рабочей поездки вПрагу.

More magazines by this user
Similar magazines