Elektronický obraz smlouvy - Extranet - Kraj Vysočina

extranet.kr.vysocina.cz
  • No tags were found...

Elektronický obraz smlouvy - Extranet - Kraj Vysočina

ClKUJIP00XC8G5očíslo smlouvy objednatele: 60762číslo smlouvy zhotovitele: 39/2012/EXí-» i;.C £'it" AjSMLOUVA O DILOuzavřená podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní,zákoník, v platném zněnína akci: „III/36042 Mirošov- most ev.č.36042-1 a Ml/36042 Mirošov- most ev.č.36042-3"Článek 1 - Smluvní strany1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtmanem krajeMUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl -náměstek hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetkuzástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman kraje, Ing. Libor Joukl - náměstekhejtmana kraje pro oblast dopravy a majetkuzástupce pro věci technické: Ing. Pavel Novotný, Ing. Hana MatulováBankovní spojení:Číslo účtu:IČ:DIČ:(dále jen „objednatel")Volksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava4050005000/6800708 90 749CZ708907491.2. Zhotovitel:SDS EXMOST spol. s r.o.Adresa:Údolní 413/66, 602 00 Brnozástupce pro věci smluvní: Ing. Pavel Jankůj, jednatelzástupce pro věci technické: Ing. Ivo Hodovský, vedoucí divize IBankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Brno, Joštova 5Číslo účtu:106230015/0300IČ:49454501DIČ:CZ49454501zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13045(dále jen „zhotovitel")V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1,2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvnístrana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem abez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojdeke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.Článek 2 - Předmět smlouvy2.1. Předmětem plnění smlouvy je zhotovení stavby dvou mostů na silnici III/36042 u obceMirošov. Jedná se o most ev.č.36042-1 a most ev.č.36042-3, kde stávající mostní objekty budouStrana 1 (celkem 19)


nahrazeny mosty novými. Rozsah prací je stanoven pro každý most samostatně projektovoudokumentací ve stupni „projektová dokumentace pro provádění stavby" (PDPS). Předmět plněnídle jednotlivých mostů:most ev.č.36042-1Předmětem plnění je zhotovení stavby „III/36042 Mirošov- most ev.č.36042-1" v rozsahuprojektové dokumentace ve stupni „dokumentace pro stavební povolení + zadávací dokumentacestavby" (DSP+ZDS) zpracované firmou Dosting spol. s r.o. v červnu 2011. Jedná se o kompletníodstranění stávajícího železobetonového mostu s kamennými opěrami o jednom poli přesMirošovský potok o délce přemostění 3,9 m a jeho nahrazení novým mostním objektem o délcepřemostění 4,82 m. Nový most bude tvořit ocelová klembová konstrukce, bude provedeno opevněníkoryta pod mostem a úprava dotčeného úseku silnice.Stavební práce budou prováděny za úplné uzavírky. Zhotovitel zajistí aktualizaci DIO, vydánírozhodnutí o povolení uzavírky a stanovení přechodného dopravního značení objízdných tras vdostatečném předstihu před vlastním zahájením stavebních prací.Členění stavby na objekty:- stavba neobsahuje stavební objektymost ev.č.36042-3Předmětem plnění je zhotovení stavby „IN/36042 Mirošov- most ev.č.36042-3" v rozsahuprojektové dokumentace ve stupni PDPS zpracované firmou TRANSCONSULT s .r.o. v lednu2012. Jedná se o kompletní odstranění stávajícího železobetonového mostu s kamennými opěramio jednom poli přes vodní tok Bobrůvka o délce přemostění 11,3 m a jeho nahrazení novým mostnímobjektem o délce přemostění 18,98 m. Nový most bude železobetonový s šikmou nosnoukonstrukcí z předpjatého betonu uloženou na elastomerových ložiskách, taktéž bude provedenaúprava dotčeného úseku silnice v kategorii S 6,5/30.Členění stavby na objekty:SO 001 Příprava územíSO 101 Silnice NI/36042SO 102 SjezdSO 103 Lesní cestaSO 110 Dopravní značeníSO 201 Most přes vodní tok Bobrůvka ev.č. 36042-3SO 202 Opěrná zeď v km 0,120 - 0,165SO 801 Vegetační úpravySO 802 RekultivaceStavební práce budou prováděny za částečné uzavírky- (po dobu výstavby nového mostu budevyužit most stávající) s umožněním průjezdu autobusů a příjezdu k č.p. 43. Zhotovitel zajistíaktualizaci DIO, vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a stanovení přechodného dopravníhoznačení objízdných tras v dostatečném předstihu před vlastním zahájením stavebních prací.2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínekdohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazujek zaplacení dohodnuté ceny.,Strana 2 (celkem 19)


2.3. Místo plnění: Silnice 111/36042, katastrální území Mirošov u Bobrové, okres Žďár nadSázavou, kraj Vysočina2.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:-zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozuna pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádřenídotčených orgánů, zajištění aktualizace DIO (zajištění objízdných tras předpokládá rovněžsoustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras)- zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížděk- geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytýčeníhranic trvalého i dočasného záboru )- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště- pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací- pasportizace objízdných tras před a po dokončení stavby- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, zhotovitel předloží do 7 dnů po předánístaveniště kompletní kontrolní a zkušební plán- realizační dokumentace stavby (RDS) - bude po jejím odsouhlasení předána 3x v písemnépodobě.a 1x na CD. Pro odsouhlasení objednatelem bude předložen koncept RDS 1 xv písemné a 1x digitální podobě.- dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). DSPS bude předána 4x v písemnépodobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči k zahájení přejímacího řízení při dokončenídíla. Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty,prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcíchprovedených zkoušek. Projektová dokumentace předkládaná zhotovitelem (DSPS) budezpracována v souladu s Vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektovédokumentace dopravních staveb a se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemníchkomunikací (schváleno MD - Ol, č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007). Součástí budourovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a vybouranýchsoučástí mostního objektu, materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství,názvu stavby a s potvrzením o převzetí.- vypracování geometrického plánu (dále jen GP) dokončené stavby. Zhotovitel předáobjednateli GP v 10ti vyhotoveních písemně a 1x na CD. GP bude mít náležitosti stanovenézvláštními předpisy, zejména Vyhláškou č. 26/2007 Sb., bude ověřen oprávněnýmzeměměřičským inženýrem a bude potvrzen příslušným katastrálním úřadem. GP budezpůsobilý k majetkoprávnímu vypořádání. Obdobným způsobem budou zajištěny a předányrovněž GP pro případné zřízení věcných břemen. GP musí být před konečným vyhotovenímpředány objednateli k odsouhlasení. Zaměřené hranice budou vytýčeny mezníky.-zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení),odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům- přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací mimo trvalý zábor stavby- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů- zhotovení práce podle technologického předpisu- zpracování a předložení technologických postupů provádění prací před zahájenímjednotlivých pracíStrana 3 (celkem 19)


- veškeré nutné ochrany práce- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)- veškeré požadované úpravy a práce- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP a ZTKP akreditovanou nezávislouzkušebnou odsouhlasenou objednatelem. Návrh akreditované zkušebny bude předloženobjednateli k odsouhlasení nejpozději při předání a převzetí staveniště.- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat investorovi výsledkyjednotlivých zkoušek- veškerou dopravu (svislou, vodorovnou, příplatky na lepivost, ztížení)- veškeré lešení a podpěrné konstrukce- montážní prostředky a pomůcky- úpravu, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí- potřebné dočasné úpravy- úpravy, očištění a ošetření pracoviště-zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpánívody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.)- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, ornice, kontaminované zeminy, asfaltu- odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot, zeminy, ornice, nevhodných zemin,asfaltu- ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání, k vydáníkolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví- dopracování a zajištění odsouhlasení Havarijního plánu a zpracování a zajištěníPovodňového plánu (před zahájením stavebních prací)- zajištění geologa, geotechnika- vypracování mostního listu a provedení první mostní prohlídky- poskytnutí součinnosti při montážních pracích správců inženýrských sítí (umožnění přístupuna staveniště a provedení montážních prací)- zajištění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsouuvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavbyNáklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtuzhotovitele.2.5. Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oprotiprojektové dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasentechnickým dozorem objednatele (dále jen „TD") a zástupcem objednatele. V případě, že z těchtozměn bude vyplývat zvýšení ceny díla musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody,uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.8 a 13.10 této smlouvy.2.6. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazeknebo povinnost objednatele během realizace stavby, zajistí zhotovitel.Strana 4 (celkem 19)


2.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezenísoučasného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachovánaprůjezdnost stávajících komunikací, nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů zejména prointegrovaný záchranný systém.2.8. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy bude mítkvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platnýchnorem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomutozávazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací.2.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.Článek 3 - termín plnění3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:Zahájení realizace:ihned po podpisu smlouvy,předpoklad zahájení jeprvní polovina dubna 2012Zprůjezdnění mostu ev.č. 36042-1 do 25. 06. 2012Zprůjezdnění mostu ev.č. 36042-3 do 31. 10. 2012Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 30. 11. 20123.2 Plnění předmětu smlouvy bude prováděno podle předem vzájemně odsouhlaseného věcnéhoa časového harmonogramu postupu stavebních prací. Tento harmonogram bude průběžněaktualizován s ohledem na skutečný průběh stavebních prací.3.3 Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.3.4 Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straněobjednateleV případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetíchosob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.3.6 Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužittermín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínudokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě.Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranaminepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv naplnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silnémrazy nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delšímStrana 5 (celkem 19)


než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozoremobjednatele.3.7 Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovétookolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší mocinezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do tédoby.Článek 4 - Cenové ujednání4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení dílastanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný soupis prací), která je jako jejínedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, veznění pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné pocelou dobu realizace díla.4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvnímistranami sjednána jako cena pevná a nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazečevybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahujeveškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky.4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:Cena za dílo:cena celkem bez DPH:10 887 671,68,-KčDPH 20%:..2 177 534,34,- Kčcena celkem včetně DPH:13 065 206,02,- Kč(slovy: třináctmilonůšedesátpěttisícdvěstěšest korun českých a dva haléře)4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedenéhona faktuře - daňovém dokladu.4.6. Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude odzhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajícíchčíselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatázdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladus ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není objednatel připřijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tatozdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákonao dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci danězhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plněnív tuzemsku.Strana 6 (celkem 19)


I/4.7. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybranýchzhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace dílaa technické specifikaci předmětu díla.4.8. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky ktéto smlouvě za těchtopodmínek:- V případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původníchzadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídanýchokolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původníchstavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí být projednánya odsouhlaseny objednatelem.- V případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH).Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí býtodsouhlaseny oběma smluvními stranami.4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány(méněpráce).4.10. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací čizměn díla:- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v nabídkovémpoložkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy- Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno cenouz katalogu URS, a.s. Praha a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.- Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele ani v ÚRS, a.s. Praha, budouoceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace materiálůneuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivýchdodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele,který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přirážku ve výši do 5%.Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) zestrany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektivenabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přirážkuve výši do 5% z ceny těchto prací- Cena bude odsouhlasena s objednatelem- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrhdodatku k této smlouvě- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnůode doručení návrhu- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jímrealizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnutyČlánek 5 - Platební podmínky5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.Strana 7 (celkem 19)


6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 5 pracovních dnůod vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocnározhodnutí dotčených orgánů státní správy (ohlášení stavebních úprav, stavební povolení). Bezvýše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí aneprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovoudokumentaci ve 2 vyhotoveních.6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz,údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy. Zdrojeenergií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy.Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveništěapod.6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předánía převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.6.8. Zhotovitel je povinen před započetím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerýchstávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správcůtěchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nesevýhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.6.9. Zhotovitel v plné mířě"zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostorustaveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitelzavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkajícíse zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požárníochrany apod.6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárníhopředání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu sezhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.Článek 7 - Provádění díla7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy oprovedených pracích v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebníhodeníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový postup prací ajejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzenírozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcůmobjednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem7Strana 9 (celkem 19)


1odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Vestavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat zněj stránky. Do stavebního deníkujsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávnění nahlížet, či zapisovat do něho pověření zástupciobjednatele, osoby vykonávající funkce TD, koordinátor BOZP na staveništi a autorský dozorprojektanta, popř. osoby jimi pověřené.7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoruprojektanta, technického dozoru (dále jen TD) a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvímtěchto osob:Technický dozor:(bude doplněn při předání staveniště).Autorský dozor projektanta: (bude doplněn při předání staveniště).Koordinátor BOZP:(bude doplněn při předání staveniště).Technický dozor zejména:- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podlesmlouvy o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jinýchpředpisů..- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebníhodeníku) na nedostatky zjištěné v průběhu prací a stanovit zhotoviteli lhůtu proodstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebnáopatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady vestanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu dle čl.11.1.3.- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisyprovedených prací a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušekzhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných prací.- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, kterénemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlaseníobjednateli.- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupcezhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznikhmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazemo zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.7.4. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízenístavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemněodsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na výšiceny díla.Strana 10 (celkem 19)


7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje objednatel a budou svolávány dle potřeby stavby.Předpokládá se 1x týdně.7.7. Zhotovitel zajistí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědnýchzástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.7.8. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele (TD) prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předemk prověření kvality prácí, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvuobjednatel (TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla,po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentováníkvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatelenepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který jepovinen tyto práce provést.7.9. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítídotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí á zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisemve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozdějipři protokolárním předání díla předá objednateli.7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla,je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizacevyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojenés následným odstraněním vady díla.7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobámv důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právníchpředpisů, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně,nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné,škodu finančně nahradit.7.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídceuchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky.Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasenaobjednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel. V případězměny subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněnuplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.1.4. , případně odstoupit od smlouvy.7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkajícíse produkcí a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám(zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastnínáklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmitozávadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinittaková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.Strana 11 (celkem 19)


7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkajícíse zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požárníochrany apod.7.16. Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS") bude provedena v rozsahu a náležitostechdle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OI s účinností od1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování tohotostupně projektové dokumentace je projektová dokumentace DSP, kterou objednatel předaldodavateli jako podklad pro vypracování nabídky. RDS bude předána objednateli ve 3 vyhotoveníchv tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (na CD). Při vypracování projektové dokumentaceRDS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektovédokumentace. Zejména musí zhotovitel dbát na to, aby při vypracování RDS nedošlo k nárůstuceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je zhotovitel povinen pravidelně předkládatobjednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovato všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby.7.17. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS") bude vypracována v souladua náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, a Směrnicí pro dokumentacistaveb pozemních komunikací schválené MDS-OI s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacíchpodmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS bude RDS a DSP,geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatele. DSPS budepředána objednateli ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (na CD). Přivypracování projektové dokumentace DSPS musí zhotovitel respektovat parametry vymezenépředchozím stupněm projektové dokumentace.Článek 8 - Předání a převzetí díla8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10pracovních dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolatpřejímací řízení.8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:- originál stavebního deníku- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 4 vyhotoveních, obsahujícípředevším tyto doklady:o kopie stavebního deníkuo atesty a certifikáty použitých materiálůo doklady o provedených zkouškácho dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí (DSPS)o vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedenístavby bude provedeno na podkladu katastrální mapyo prohlášení o shoděo součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uloženídemontovaných a vybouraných součástí mostního objektu, materiálů a hmot suvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením opřevzetíStrana 12 (celkem 19)


ooooooooostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovanýchk vydání kolaudačního souhlasu)doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníkůpozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předáványdoklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcemdoklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případněsprávcipasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončenípracígeometrický plánprvní hlavní mostní prohlídku a mostní listzhotovitel je zároveň povinen uskutečnit zápis o provedení první mostní prohlídkydo Systému hospodaření s mosty "BMS" a existenci tohoto zápisu vhodnýmzpůsobem doložit objednateli při zahájení přejímacího řízení8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí" podepsanýzástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejménazhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílopřevzato, dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod.8.5. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí.Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky. Vadou se přitom rozumíodchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvoua obecně závaznými předpisy.8.6. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinenje odstranit v termínu společně dohodnutém, nejpozději však do jednoho měsíce od jejich zjištění.Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.8.7. Zhotovitel je povinen účastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí otermínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.8.8. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolníprohlídce ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené propovolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvnímistranami zápis.8.9. Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle odst. 3.1 této smlouvy, pokud nebudesmluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidua řádného vyčištění stavby.Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobuzáruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právnímipředpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.Strana 13 (celkem 19)


9.2. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců, na izolace 120 měsíců.Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy.9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užíváníze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejichpříčinou bylo porušení povinností zhotovitele.9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstraněnívad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozdějiv poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vadzhotoviteli.9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečnéhoodkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, kterábude pro ten účel sjednána.9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodinod jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.9.8. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu dílaneodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele,nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen vpřípadě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platína dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravuposkytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v čl. 9.2 této smlouvy, která počíná běžetdnem předání a převzetí opravy.Článek 10 - Odpovědnost za škodu10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předánía převzetí díla.10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných,toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.Strana 14 (celkem 19)


10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vzniklapři realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle tétosmlouvy.10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobenéjeho provozem nebo činností.10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizacídíla budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedenydo původního nebo projektovaného stavu.Článek 11 - Smluvní pokuty a náhrada škody11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvnístrany sjednávají tyto smluvní pokuty:11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínůdle odst. 3.1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výší 10 000 Kč za každýi započatý den prodlení.11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvnípokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení až do úplného vyklizenía protokolárního předání staveniště.11.1.3. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP čiTD v průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty projejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč zakaždý započatý den prodlení, a to za každý jednotlivý nedostatek.11.1.4. Při neoprávněném využití jiného subdodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplatí zhotovitelobjednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnusubdodavatele jakož i započatý den jeho využití.11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno apřevzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodleníoproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek.11.1.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6. této smlouvy, tj. do 30 dnůod doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitelobjednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou jednotlivouvadu a den prodlení.11.1.7. V případě, že objednatel neuhradí fakturu vtermínu splatnosti, zavazuje se uhraditúrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, i započatý, den prodlení.11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnostizhotovitele a to zejména porušení ustanovení odst. 2.2., 6.4., 7.1., 7.7., 7.14. a 7.15. je objednatelpovinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou zápisem dostavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních dnů od zápisu tétoStrana 15 (celkem 19)


výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý zjištěnýa oznámený nedostatek, a za každý i započatý den prodlení.11.3. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které muv důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, kterápřísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů poobdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušeníustanovení specifikovaného v tomto článku.11.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.11.6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nárokyna smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdnímplněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky zaodstranění vad.Článek 12 - Odstoupení od smlouvy12.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny vrozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel velhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvyodstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodupovinen uhradit.12.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodleníse zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebože na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, dokdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě,může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, jezhotovitel povinen uhradit.12.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šestměsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.12.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:12.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutío úpadku,12.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhraděnákladů insolvenčního řízení,12.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucenáspráva podle zvláštních právních předpisů,12.4.4. zhotovitel vstoupí do likvidace,12.4.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.6. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, kterénemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnůznemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.Strana 16 (celkem 19)


12.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 12.4. tohoto článku je každá smluvní stranapovinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však nenírozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečnostíopravňujících k odstoupení od smlouvy.12.6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 12.1. a 12.2. tohotočlánku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 12.4. tohoto článku,smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musíobsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení odsmlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finančníhodnotu' dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě dílaneshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní sírany sezavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce,jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.12.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu tétosmlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnemnásledujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.12.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnostiodstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stavnedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.12.9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců12.1., 12.2. a 12.4. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočetprovede objednatel.12.10. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisus doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupenídruhé smluvní straně.12.11. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednateloprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenéstna zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vznikléuzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody,které mohou být hrazeny objednatelem.12.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnoutnebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně čiskladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.12.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvnípokuty a na náhradu škody.12.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemnémvyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platbyzhotoviteli.Strana 17 (celkem 19)


12.15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanoveníobchodního zákoníku.Článek 13 - Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení13.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkamirealizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkamistanovenými v zadávací dokumentací veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktněpodle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultoványs objednatelem.13.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacímřízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebodobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobámpodílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že sezejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskousoutěž.13.3. Tato smlouvaje uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětuplnění dle příslušných ustanovení této smlouvy.13.4. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.13.5. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanovenímiobchodního zákoníku.13.6. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípaděv přeměnu této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucína nástupnický právní subjekt.13.7. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předatobjednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případněvzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se stalysoučástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.13.8. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývajícíz této smlouvy třetí osobě.13.9. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osoboupovinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.13.10. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsanýchoprávněnými zástupci obou smluvních stran.13.11. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dvazhotovitel.Strana 18 (celkem 19)


13.12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obousmluvních stran.13.13. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejímobsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek.Na důkaz připojují své podpisy.13.14. Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný položkový rozpočet.V Jihlavě dne 16. 4. 2012 V Brně dne 19. 04. 2012Za objednatele:Za zhotovitele'1Ing. Libor Jouklnáměstek hejtmana kraje /pro oblast dopravy a majetkuIng. Pavel Jamcůjjednatel \SOS EXWOST spoLÚdolní 413/66, 60ř60 602 BRNOTEL.: 543 432 311,607735 184IČO; 49454501, DIČ: CZ4M5450ÍStrana 19 (celkem 19)


VSPE 9 Firma: SDS EXMOST spol. s r.o.TuStrana:Soupis objektů s DPHStavba: 36042 - II1/36042 Mirošov, most 36042-1Varianta: ZŘ - Základní řešeníOdbytová cena [Kc]OC + DPH [Kč]2 197 319,032 636 782,84ObjektPopisOCDPHOC + DPHMost ev.č. 36042-1Chránifiky2 086 859,50110 459,53417 371,9022 091,912 504 231,40132 551,44


ASPE 9 Firma: SDS EXMOST spol. s r.o. Strana:3.1.1Soupis objektů s DPHStavba: 202 - 1U/36042 Mirošov - inost ev. č. 36042-3Varianta: 1 - Varianta základníOdbytová cena [Kč] 8 690 352,65OC + DPH [Kč] 10 428 423,18Objekt Popis OC DPH OC + DPH0 Všeobecné a předběžné položky 990 200,00 198 040,00 1 188 240,00SO 001 Příprava území 83 446,80 16 689,36 100 136,16SO 101 Silnice III/36042 1 176 523,75 235 304,75 • 1 411 828,50SO 102 Sjezd 50 530,70 10 106,14 60 636,84SO 103 Lesní cesta 131 778,00 26 355,60 158 133,60SO 110 Dopravní opatření 66 440,00 13 288,00 79 728,00SO 201 Most přes vodní tok Bobrůvka ev. č. 36042-3 5 102 252,28 1 020 450,46 6 122 702,74SO 202 Opěrná zeď v km 0.120 - 0.165 983 771,72 196 754,34 1 180 526,06SO 801 Vegetační úpravy 95 326,70 19 065,34 114 392,04SO 802 Rekultivace 10 082,70 2 016,54 12 099,24;


\Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba : 36042 - 111/36042 Mirošov, most 36042-1číslo a název SO: 1 - Most ev.č. 36042-1číslo a název rozpočtu: 1 - Most ev.č. 36042-1Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENAč.pol. položky jednotek jednotková celkem1 2 3 4 5 6 70 Všeobecné konstrukce a práce1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU zeminaM3 464,440 98,40 45 700,90Bude čerpáno dle skutečnosti2 014102 POPLATKY ŽA SKLÁDKU - suť , kamenivoT 260,452 61,50 16 017,80Bude čerpáno dle skutečnosti3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU - živiceT 57,144 246,00 14 057,42Bude čerpáno dle skutečnosti4 02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KC 1,000 12 300,00 12 300,005 02610 ZKOUŠENI KONSTRUKCI A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KC 1,000 12 300,00 12 300,006 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOUKC 1,000 25 000,00 25 000,00Dle požadavku a souhlasu investora ...preliminář 25.000,00 Kč7 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ V PROBĚHU STAVBYHM 1,000 32 800,00 32 800,00zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákrasu do katastrální mapy a jejídigitalizace8 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 6 150,00 6 150,009 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY-VYPRACOVÁNÍ RDS KC 1,000 28 700,00 28 700,0010 02943a OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DSPS KC 1,000 10 250,00 10 250,0011 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLYKS 1,000 6 150,00 6 150,001. hlavní prohlídka12 02982OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKY PLÁNv deseti vyhotoveníchKC 1,000 6 150,00 6 150,0001 Přípravné práce13 112211 ODSTRANĚNI PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 1 KMLikvidace na místě14 113325 ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 8KMVoz.podkladní vrstvy vč odvozu na skládku 8km15 113435 ODSTR KRYTU VOZ A CHOD S ASF POJ VCET PODKL, ODVOZ DO 8KMVozovkové živič vrstvy, vč odvozi na skládku 8kmKUS 4,000 328,00 1 312,00M3 55,550 172,20 9 565,71M3 23,810 308,30 7 340,62


•n16 113727 FRÉZOVANÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KMObrusná vrstva 0,05m+ rozfrézování, vč odvozu na skládku investora 13km_—r7,590 779,00 5 912.6-11 Zemní práce17 11511 ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MINHOD 275,000 48,40 13 310,00Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy azřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchtozařízení18 124835 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ II S ODVOZEM DO 8KMM3 98,910 173,80 17 190,56Hutněné polštáře vč odvozu na skládku 8km19 131715 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ l NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 8KMM3 365,530 163,20 59 654,50Most, vč odvozu na skládku 8km26 131998 PAŽENÍ VÝKOPU -VÁLCOVANÉ NOSNÍKY HEBT 3,220 22 960,00 73 931,20Pažící stěna - ocelové válcované nosníky HEB 160, včetně vrtání o 300mm a zabetonovánívrtu betonem XF3, XC3, XA1, C25/30 (15.60 m3)27 131999 PAŽENÍ VYKOPU- TRÁMKY. 10/10M3 2,030 6 150,00 12 484,50Pažící stěna - výplň (trámky 10/10)20 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT365,53+98,91M3 464,440 11,50 5 341,0621 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮM3 284,353 295,20 83 941,01Vhodná zemina hutněná po 300mmDNásypy - ohumusení s osetím 150mm22 17481 ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮM3 126,560 405,90 51 370,70Vhodná zemina hutněná po 300mm23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2 138,000 7,40 1 021,2024 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE §VAHU VTL DO 0,15MM2 208,150 18,00 3 746,70Násypy - ohumusení s osetím 150mm vč svahování25 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEMM2 205,150 9,80 2 010,47Násypy - ohumusení s osetím 150mmÍ!Í,ví' 324001®)2 Základy28 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHOPolštáře - hrubý lomový kámen frakce 0/125 nebo 0/25029 27157a POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHOPolštáře - hrubý lomový kámen frakce 0-3230 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)Uončovací práh, beton XF3, XC3, XA1 C 25/30M3 97,500 474,00 46 215,00M3 10,830 490,40 5 311,03M3 1,950 2 870,00 5 596,50


31 272324 ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)Zábradlí - betonové bloky, beton XF1, XC2, C25/3032 272325 ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)Základový pas beton XF3, XC3, XA1 C 30/3733 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505Základový pas, výztuž ocel 10505 (R)34 272365a VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505Zábradlí - betonový blok, výztuž, ocel 10505 (R)M3 4,195 2 706,00 11 351,67M3 16,740 2 607,60 43 651,222,890 16 810,00 48 580,90T 0,650 16 810,00 10 926,50Svislé konstrukce35 311213a ZDI A STENY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKUZídka z kam.rovnaniny z vyzískaného materiálu (dovoz 1 km)36 311321 ZDI A STENY PODP A VOL ZE ZELEZOBET DO B12,5Betonový límec čel tubosieru beton XF3, XC3, XA1 C 30/3737 34711a OSAZENI ROZEBRANEHO PLOTU VC OCELOVE BRANÝ... zpětná montáž plotu včetně vjezdové brány (plot z azbesto-cementových vlnitých profilů,oc. vjezdová brána a sloupky, výška cca 1.7M3 6,330 3 083,20 19 516,66M3 1,280 5 002,00 6 402,5626,000 123,00 3 198,004 Vodorovné konstrukce38 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MCOprava koryta - odláždění, lomový kámen do betonu XF3, XC3, XA1 C 25/30, tl. 0.4 mVodorovc o ~síru'-


Přidružená stavební výroba711111 IZOLACE BEZN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NATERYIzolace proti zemní vlhkosti, 1* penetrace + 2*lakM2 89,840 77,90 6 998,548 Potrubí46 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 500MMProvizorní zatrubnění potoka,-PVC DN 500 (včetně 2x přesunutí trubek a odstranění), ». v—r~MB—48,000 1 353,0064 944,00Ostatní konstrukce a práce47 911213 OCEL MOSTNÍ ZABRADLI ZAR ZINK PONOREM S NATEREMM 12,500 3 500,00 43 750,00Zábradlí - trubkové zábradlí, o50 mm, včetně kotvení (patní plech 230/230/15 - 7 ks, kotvyHILTI HAS-E-F M10 4/ks na sloupek - 4x7=28 ks) a PKO48 914111 DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL - DODAVKA A MONTAZKUS 2,000 1 927,00 3 854,00Trvalé dopravní značení, svislá dopravní značka (ev.č. mostu)49 914111a DOČASNÉ DOPRAV ZNAČENI - ZNAČKY - MONTAZ , DEMONTÁŽ + POPLATEK KUS 16,000 369,00 5 904,00Provizorní dopravní značení, značka dočasná, normální velikost50 914111b DOČASNÉ DOPRAV ZNAČENÍ -ZNEPLATNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DOPR.ZN.KUS 10,000 53,30 533,00Provizorní dopravní značení, zneplatnění stávajících dopravních značek51 914111c DOČASNÉ DOPR ZNAČENI - ZABRANA - MONTAZ, DEMONTÁŽ , POPLATEKKUS 2,000 1 107,00 2 214,00Provizorní dopravní značení, dopravní zábrana52 914111d DOČASNÉ DOPRAV ZNAČENI - VYSTRAZNA SVĚTLA - MONTAZ. DEMONTÁŽ, KUS 6,000 2 050,00 12 300,00POPLATEKProvizorní dopravní značení, výstražné světlo53 914111e KUS4,000 1 230,00 4 920,00DOČASNÉ DOPRAV ZNAČENÍ -ZNAČKA VELKÁ - MONTÁŽ, DEMONTÁŽ .POPLATEKProvizorní dopravní značení, značka dočasná, velká velikost (tabule)54 91839 PROPUSTY Z TRUB DN PRES 1600MM-Turbosider Super COR SC2B18,350 33 900,00 622 065,00Nosná kce - tubosider Super COR SC2B, včetně osazení kotevních prvků, spojovacíhomateriálu a PKO55 96681110,000 143,50 1 435,00ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍBourání - zábradlí na mostě (ocelové zábradlí) včetně odvozu na skládku investora, 13 km56 966811a ODSTRANĚNI KOVOVÉHO ZABRADLI vč kam sloupků7,000 237,80 1 664,60Bourání - zábradlí mimo most (ocelové zábradlí, kamenné sloupky), včetně odvozu naskládku investora, 13 km57 966845 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z BETON DÍLCŮDemontáž .... plotu včetně vjezdové brány (plot z azbesto-cementových vlnitých profilů, oc.M 26,000 246,00 6 396,00vjezdová brána a sloupky, výška cca 1.75m (pro zpětné použití)'


58 967131 VYBOURANÍ ČASTI KONSTRUKCI KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 1KMM3 6,330 1 303,80 8 253,05Bourání - kamenné části mostu (opěry, křídla,opěrná zídka), včetně odvozu na meziskládkudo 1 km59 967135 VYBOURÁNÍ CASTi KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 8KMBourání - kamenné části mostu (opěry, křídla,opěrná zídka), včetně odvozu na skládku - 8km •dále nevyužitelné části konstrukceM3 12,590 1 582,60 19 924,9360 967137 VYBOURÁNI CASTI KONSTRUKCI KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 16KM M3 12,590 1 976,20 24 880,36Bourání - kamenné části mostu (opěry, křídla,opěrná zídka), včetně odvozu na skládkuinvestora, IS^kmDdále využitelné části konstrukce61 967155 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 8KMM3 23,090 2 550,20 58 884,12Bourání - založení mostu (kámen.beton), včetně odvozu na skládku , 8 km62 967165 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 8KMBourání - ŽB římsy, ŽB nosná konstrukce mostu, včetně odvozu na skládku 8 kmM3 45,850 3 333,30 152 831,81


Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba : 202 -111/36042 Mirošov - most ev. č. 36042-3číslo a název SO: 0 - Všeobecné a předběžné položkyčíslo a název rozpočtu: 0 - Všeobecné a předběžné položkyPoř. Kód, Název položky jednotka Počet CENAč.pol. položky jednotek jednotková celkem1 2 3 4 5 6 70 VSEOBECNE KONSTRUKCE A PRAČE1 02110 PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘEKUS 1,00 8 000,00 8 000,00- zajištění a údržba kancelářských prostor2 02210 VYBAVENÍ PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘEKUS 1,00 4 000,00 4 000,00- vybavení kancelářských prostor3 02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELEKUS 1,00 100 000,00 100 000,00- pevná částka - 100 000,-Kč4 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOUKUS 1,00 100 000,00 100 000,00- pevná částka - 100 000,-Kč5 02710 POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTYKUS 1,00 500 000,00 500 000,00- pevná částka - 500 000,-Kč, vč. pronájmu DZ, oprava objízdných tras, čerpáno pouze sesouhlasem objednatele na základě skutečných potřeb stavby6 02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHUKUS 1,00 12 000,00 12 000,00- koordinace archeologického dozoru7 029000 . OSTATNÍ POŽADAVKYKUS 2,00 10 800,00 21 600,00- zhotovitel zajistí a osadí oficiální Informační tabule (2 ks) oznamující název stavby, znak ajméno financující organizace, jméno zadavatele, zhotovitele, projektanta (vzhled , obsah aumístění schvaluje zadavatel).7 029000 OSTATNÍ POŽADAVKYKUS 1,00 8 000,00 8 000,00- údržba provedených prací po dobu výstavby7 029000 OSTATNÍ POŽADAVKYKUS 1,00 8 000,00 8 000,00- náklady na splnění dodatečných podmínek uvedených v předaných stavebníchpovoleních v PDPS nebo ZTKP neuvedených a na splnění smluvních podmínek se třetímistranami7 029000 OSTATNÍ POŽADAVKY- měsíční zajištění fotografické dokumentace (soubor barevných fotografií (min. 10 ks, min.rozměr 13x18 cm), dokumentující postup výstavby uspořádaný do alba s popisy, stručněurčujícími místo a předmět fotografie. Alba budou obsahovat CD s fotografiemi ve formátuJPG)KUS 1,00 8 000,00 8 000,00


8 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍKUS 1,00 36 000,00 36 000,00- geodetické zaměření během stavby8 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍKUS 1,00 6 000,00 6 000,00- geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem po dokončení stavby8 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍKUS 1,00 8 000,00 8 000,00- vytyčení hranic pozemků a obvodu stavby9 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACEKUS 1,00 13 600,00 13 600,00- dokumentace skutečného provedení stavby9 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACEKUS 1,00 145 000,00 145 000,00- realizační dokumentace stavby10 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,00 6 000,00 6 000,0011 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY- první hlavní prohlídka mostuKUS 1,00 6 000,00 6 000,00


\( NjPříloha k formuláři pro ocenění nabídkyj Stavba : 202 -111/36042 Mirošov - most ev. č. 36042-3číslo a název SO: SO 001 - Příprava územíčíslo a název rozpočtu: SO 001 - Příprava územíPoř. Kód Název položky jednotka Počet CENAč.pol. položky jednotek jednotková celkem1 2 3 4 5 6 71 ZEMNI PRAČE1 111202 ODSTRANĚNI KROVIN S ODVOZEM DO 2KMM2 102,00 21,00 2 142,00- odstranění keřových porostů a větví stromů•- likvidace spálením popř. štěpkováním2 112012KUS 2,00 840,00 1 680,00KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAŇ PAŘEZŮ, ODVOZ DO 2KM- stromy s prům. do 15 cm•- větve se zlikvidují spálením popř. štěpkováním•- kmeny budou nabídnuty ke zpracování a odvezeny na pilu dle dispozic majitele pozemkuO- pařezy se odstraní a odvezou na skládku•- veškeré dřeviny kácené na pozemcích pare. č. 2347 a 2344 budou nařezány přesně podlepožadavků majitele (I. Svítil) a takto se mu předají2 112012KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAŇ PAŘEZŮ, ODVOZ DO 2KM- stromy s prům. nad 15 cm (do 50 cm)•- větve se zlikvidují spálením popř. štěpkováním•- kmeny budou nabídnuty ke zpracování a odvezeny na pilu dle dispozic majitele pozemku•- pařezy se odstraní a odvezou na skládku•- veškeré dřeviny kácené na pozemcích pare. č. 2347 a 2344 budou nařezány přesně podlepožadavků majitele (I. Svítil) a takto se mu předajíKUS 50,00 840,00 42 000,00


-~ y -! 112022 3 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRAŇ PAŘEZŮ, ODVOZ DO 2KM- stromy s prům. nad 50 cm•- větve se zlikvidují spálením popř. štěpkováním•- kmeny budou nabídnuty ke zpracování a odvezeny na pilu dle dispozic majitele pozemku•- pařezy se odstraní a odvezou na skládku ^- veškeré dřeviny kácené na pozemcích pare. č. 2347 a 2344 budou nařezány přesněpodle požadavků majitele (I. Svítil) a takto se mu předají4 121102 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM- skrývka orniční vrstvy v mocnosti 0,15 m•- trvalý zábor 42 m3•- sejmutá ornice bude zpětně použita pro rekultivaci rušeného úseku silnice a stávajícíhomostu, ornice se rozprostře v mocnosti 0,20m•- dočasný zábor 7 m3•- sejmutá ornice bude vrácena zpět v původní mocnostiKUS 10,00 2 100,00 2'1 000,00M3 49,00 46,80 2 293,205 12190 PŘEVRSTVENI ORNICE M3 42,00 105,00 4410,006 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTM3 49,00 8,40 411,60- uložení ornice na mezideponii7 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNENIM- 21 ks stromů• •- výška bednění 2 m; vypolštářovat•- větve vyvázat, místa úvazků vypodložit vhodným materiálemD- při poškození větví poraněná místa zahladit a ošetřit vhodným přípravkemD- výkopové práce v kořenové zóně do vzdálenosti 2,0 m od kmene provádět ručně, hlavníkotevní kořeny musí zůstat zachoványD- kořeny s průměrem větším než 5 cm je nutné zachovat, poškozená místa zatřít vhodnýmpřípravkemM2 55,00 150,00 8 250,008 18482 OCHRANA DŘEVIN PLASTOVÝM OPLOCENÍM- 2 mladé smrky a 1 jedle•- výška oplocení 1,5 mM2 14,00 90,00 1 260,00


Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba : 202 -111/36042 Mirošov - most ev. č. 36042-3číslo a název SO: SO 101 - Silnice III/36042číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice HI/36042Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENAč.pol. položky jednotek jednotková celkem1 2 3 4 5 6 71 ZEMNI PRAČE1 113326 ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 12KMM3 45,00 170,50 7 672,50- odvoz na skládku KSUSV v Rožínce do 10 km, uložení bez poplatku2 113726 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KMM3 135,00 522,50 70 537,50- odvoz na skládku KSUSV v Rožínce do 10 km, uložení bez poplatku-tl. 0.153 123731 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I ODVOZ DO 1KMM3 516,00 52,30 26 986,80- dle TKP 4 a ČSN 73 61 33 (02/2010)4 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT M3 856,00 21,50 18 404,005 17120 ULOŽEN! SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTM3 180,00 6,60 1 188,00- uložení na skládku KSUSV v Rožínce6 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUTM3 234,00 214,50 50 193,00- včetně pořízení vhodného materiálu7 17310 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTM3 14,00 187,00 2 618,00- včetně pořízení vhodného materiálu8 18110 ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4M2 1 240,00 9,90 12 276,00- Edef,2=60 MPa, horninové prostředí I dle TKP 4 a dle ČSN 73 61339 18222ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.15MM2650,0013,20 8 580,00ZEM* -RACE1 i• •••• - m2 ZÁKLADY10 272324 ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)M3 27,00 2 890,00 78 030,00- beton C25/30 XF411 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505T 1,35 18 500,00 24 975,00- 45kg/m3|2 Za'-


KOMUNIKACE13 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL DO 200MMM2 1 240,00 128,00 158 720,00- tl. 200 mm14 56933 ZPEVNENI KRAJNIC ZE STERKODRTI TL DO 150MM M2 154,00 102,00 15 708,0015 572133 INFILTRACNI POSTŘIK Z EMULZE DO 1.5KG/M2M2 1 014,00 22,50 22 815,00- PS, EK 1.3kg/m216 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2M2 1 019,00 11,50 11 718,50- PS, EK 0.25kg/m217 574132 ASFALTOVÝ BETON TR II TL 40MMM2 996,00 155,00 154 380,00- asfaltový beton střednězmný ACL 11 50/70 (ABS II) 40 mm18 574621 OBALOVANÉ KAMENIVO TR I TL DO 100MMobalové kamenivo střednězrnné ACP 16 + 50/70 (OKS I), 80 mm1 019,00 290,00 295 510,0019 71111120 711519PRIDRUZENA STAVEBNÍ VÝROBAIZOLACE BEZN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NATERY- ALP + 2x SA 12OCHRANA IZOLACE V PODZEMÍ TEXTILII- geotextíliees,Ml 'řvppRAIM2M248,0048,0052,30 2 510,4037,40 .1 795,20WSOSTATNÍ PRAČE21 911312 OCEL SILNIC SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 2M POZINK- JSNH4/H1 úroveň zadržení N222 911753 OCEL ZAB SVOD JEDNOSTR VODOR MADLO SL DO 2M ZINK PONOR S NAT- úroveň zadržení H123 91228SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VCET ODRAZ PASKU- retroreflexní úprava R123 91228SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT VCET ODRAZ PASKU- červené barva, retroreflexní úprava R124 91238SMER SLOUPKY Z PLAST HMOT - NAST NA SVOD VCET ODRAZ PASKU- retroreflexní úprava R125 91911426 935212REZANI ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 200MMPŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVAR ŠIŘ DO 600MM DO BETTL 100MMM 108,00 704,00 76 032,0038,00 2 970,00 112 860,00KUS10,00 154,00 1 540,00KUS4,00 170,50 682,00KUS28,00 121,00 3 388,00107,30 1 019,35


Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba : 202 -111/36042 Mirošov - most ev. č. 36042-3číslo a název SO: SO 102 - Sjezdčíslo a název rozpočtu: SO 102 - SjezdPoř. Kód Název položky jednotka Počet CENAč.pol. položky jednotek jednotková celkem1 2 3 4 5 6 71 ZEMNI PRAČE1 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR I ODVOZ DO 12KMM3 56,00 107,30 6 008,80- dle TKP 4 a ČSN 73 61 33 (02/2010)2 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPU SE ZHUT M3 111,00 21,50 2 386,50- včetně pořízení vhodného materiálu3 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT M3 2,00 187,00 374,00- včetně pořízení vhodného materiálu4 18110 ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4M2 62,00 9,90 613,80- Edef,2=45 MPa, horninové prostředí I dle TKP 4 a dle ČSN 73 61335 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 88,0013,20 1 161,606 289971ZAKLADY' ZPEVNENI Z GĚOMRIZE• výztužná geomříž dvouosá pevnost v tahu 30,0 kN/mM2 60,00 192,50KOMUNIKACE56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL DO 200MMM2 55,00 128,00- tl. 200 mm56362 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIALU TL DO 100MM M2 43,00 62,00574132 ASFALTOVÝ BETON TR II TL 40MMasfaltový beton střednězrnný ACL 11 50/70 (ABS II) 40 mm'!.


Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba : 202 -111/36042 Mirošov - most ev. č. 36042-3číslo a název SO: SO 103 - Lesní cestačíslo a název rozpočtu: SO 103 - Lesní cestaPoř.č.pol.KódpoložkyVSEOBECNE KONSTRUKCE A PRAČENázev položky jednotka Početjednotek159,00CENAjednotková96,30celkem715 311,7011133261137261237361711017120171201731018110ZEMNI PRAČEODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 12KM- odvoz na skládku KSUSV v Rožínce do 10 km, uložení bez poplatku- tl 0.20mFRÉZOVANÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM- odvoz na skládku KSUSV v Rožínce do 10 km, uložení bez poplatku-tl. 0.15mODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNlC TR I ODVOZ DO 12KMdle TKP 4 a ČSN 73 61 33 (02/2010)ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUT- násyp komunikaceULOŽENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUT- uložení na skládku KSUSV v RožínceULOŽENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUT- přebytek výkopu na skládku zhotovíte I eZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUT- včetně pořízení vhodného materiáluÚPRAVA PLANE SE ZHUT V HOR TR 1-4- Edef,2=45 MPa, horninové prostředí I dle TKP 4 a dle ČSN 73 61339 18222 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15MM3M3M3M3~M3~M3~M3~M2~40,0027,00202,0043,0067,00159,006,00184,00230,00170,50 6 820,00522,50 14 107,50107,30 21 674,6021,50 924,506,60 442,206,60 1 049,40187,00 1 122,009,90• 1 821,6013.20 3 036KOMUNIKACE10 56335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL DO 250MM-ti. 210 mmM2 113,00 155,00 17 515,00


I 11 564622 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAC MAKADAMU HRUBÉHO TL 90MMM2 59,00 260,00 15 340,00- penetrační makadam hrubý PMH 90mm12 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRT! TL DO 150MM M2 38,00 102,00 3 876,0013 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM- asfaltový beton střednězmný ACL 11 50/70 (ABS II) 40 mmM2 38,00 165,00 6 270,009 OSTATNÍ PRAČE14 911312 OCEL SILNIC SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 2M POZINKM 19,00 704,00 13 376,00- JSNH4/H1 úroveň zadržení N2i 15 935212 PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM M 28,50 . 319,00 9 091,501C _ 1ol 77 íH!


Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba:čísio a název SO:202 -111/36042 Mirošov - most ev. č. 36042-3SO 110 - Dopravní opatřeníčíslo a název rozpočtu:Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENAč.pol. položky jednotek jednotková celkem1 2 3 4 5 6 79 OSTATNÍ PRAČE1 914124 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONTKUS 42,00 357,50 15 015,00- včetně všech konstrukcí a upevňovadel- IP1Ob 10ks- E3a 6ks- IS11b 20ks-E13 4ks- B1 2ks2 914424 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FOLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONTKUS 11,00 1 925,00 21 175,00- včetně všech konstrukcí a upevňovadel- IS11 a 14ks3 914821 STÁLÁ DOPRAV ZAŘIZ Z4 OCEL S FOLII TŘ 1 DODÁVKA A MONTÁŽKUS 15,00 632,50 9 487,50- včetně všech konstrukcí a upevňovadel4 914822 STÁLA DOPRAV ZAŘÍZZ4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 1 MONTÁŽ S PŘESUNEMKUS 15,00 236,50 3 547,50- včetně všech konstrukcí a upevňovadel5 914823 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 1 DEMONTÁŽKUS 15,00 99,00 1 485,00- včetně všech konstrukcí a upevňovadel6 916124 DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽKUS 2,00 6 875,00 13 750,00- kompletní včetně zdroje7 916314 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽKUS 2,00 990,00 1 980,00- včetně všech konstrukcí a upevňovadel• . |9 |GS" A T i», P~. CEi


jí) Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba : 202 -111/36042 Mirošov - most ev. č. 36042-3číslo a název SO: SO 201 - Most přes vodní tok Bobrůvka ev. č. 36042-3číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most přes vodní tok Bobrúvka ev. č. 36042-3Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENAč.pol. položky jednotek jednotková celkem1 2 3 4 5 6 70 VSEOBECNE KONSTRUKCE A PRAČE1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU- poplatek za uloženíM3 420,00 96,30 40 446,00tfSEOSČCrtS KON5-RUKCE A PR^CE • •1 ZEMNI PRAČE2 113326 ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 12KMM3 35,00 170,50 5 967,50- odvoz na skládku KSUSV v Rožínce do 10 km, uložení bez poplatku- tl. 0.203 113726 FRÉZOVÁNI VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KMM3 20,00 522,50 10 450,00- odvoz na skládku KSUSV v Rožínce do 10 km, uložení bez poplatku-tl. 0.154 122731 ODKOPÁ VKY A PROKOPÁ VKY OBECNÉ TR l S ODVOZEM DO 1KMM3 420,00 52,30 21 966,00- odtěžení stávajícího zemního tělesa silnice s odvozem na skládku zhotovitele5 131731 HLOUBENI JAM ZAPAŽ l NEPAŽ TŘ I S ODVOZEM DO 1 KMM3 303,00 90,80 27 512,40- levý břeh2.9 x 1.5 x 10=43.2 m33.7x1.5x13=72.2 m3- pravý břeh3.7x1.5x15=83.3 m35 x 1.3 x 16=104 m36 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT M3 303,00 24,20 7 332,606 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTM3 420,00 24,20 10 164,00- na skládku zhotovitele7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTM3 55,00 6,60 363,00- uložení na skládku KSUSV v Rožínce8 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT- zásyp křídla u opěry 1M3 60,00 102,90 6 174,00


ZAKLADY21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)M3 0,15 46 750,00 7 012,50-6x0.5x0.5x0.1včetně spojujícího podélného drenážního profilu10 23117 STETOVE STENY BERANENE Z KOV DlLCU • • TRVALE 17,30 8 000,00 138 400,00- líc základu- např. larsen II 122 kg/m23.5 x (19.1 + 21.3)= 141.4m210 23117 STETOVE STENY BERANENE Z KOV DlLCU • • DOČASNÉ T 18,50 5 000,00 92 500,00- rub základu- např. larsen II 122 kg/m23.5 x (20.1 + 23.0)= 150.9 m211 237171 VYTAŽENI ŠTĚTOVÝCH STEN Z KOV DlLCU18,50 1 500,00 27 750,00- rub základu- např. larsen I1122 kg/m23.5 x (20.1 + 23.0)= 150.9 m212 237172 ODŘEZANÍ ŠTĚTOVÝCH STEN Z KOV DlLCU40,40 250,00 '10 100,00- líc základu19.1 +21.3= 40.413 272324 ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)M3 173,90 2 690,00 467 791,00- C 25/30 XA11 opěra2.8x0.7x12.0 = 23.523.5x1.0x16.6 = 58.102.8x1.0x2.5 =7.02 opěra3.5x1.0x15.5 =54.252.9x1.0x10.7=31.0314 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505- křídlo 23.52 x 80 kg/m3 = 1882kg- opěryl 50.40 x 60 kg/m3 = 9024kg11,00 18 500,00 203 500,00SVISLE KONSTRUKCE15 317324 RIMSYZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)- C25/30 XF2(0.20 m3/m") x (8.7 + 3 0.) = 2.3416 317325 RIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)- C30/37 XF4(0.6 x 0.3 + 0.52 x 0.25) x( 41.8 + 32.1 + 4 x 0.5) = 23.53M3 2,40 9 890,00 23 736,00M3 23,60 7 100,00 167 560,00


17 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505- (23.6 + 2.4) x 110kg/m3 = 2860 kg18 333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C£5/30 (B30)- C 25/30 XF2opěry 156.6m3křídla 57m319 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)- úložné bloky beton C 30/37 XF26x0.7x0.7x0.3 = 0.88 m320 333365 VÝZTUŽ MOST OPEŘ A KŘÍDEL Z OCELI 10505- křídlo 57 x 90 kg/m3 = 5130kg- opěryl 56.60 x 65 kg/m3 = 10180kg- úložné bloky 0.9 x 340kg/m3 = 306 kg3 IT 3,00 18 500,00 55 500,00M3 214,00 3 020,00 646 280,00M3 0,90 5 100,00 4 590,00T 15,70 18 500,00 290 450,004 VODOROVNÉ KONSTRUKCE21 421335 MOSTNÍ NOSNĚ DESKOVĚ KONSTR Z PŘEDPJ BETONU DO C30/37 (B37)M3 144,00 4 450,00 640 800,00- C 30/37 XF2včetně zabetonování hlav kotev předpínací výztuže22 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505T 17,00 18 500,00 314 500,00- 118 kg/m323 421373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJT 5,40 25 500,00 137 700,00-14 kabelu 6815 Dywidag (15lan) včetně kotvení16.5 kg/m' x 23 x 14 = 5313kg24 42863 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MNKUS 6,00 6 500,00 39 000,00- 2ks 3.5 MN (pevné + jednosměrné)- 4ks 1.5 MN (2x všesměrné + 2x jednosměrné)25 431314 SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)M3 3,00 4 500,00 13 500,00- C 25/30 XF27m x 0.3 m3/m' = 2.1 m326 431366 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z KARI SÍTÍT 0,03 19 000,00 570,00- kari síť 150/150/6 - 3.1kg/m27m x 1m šířky včetně přesahů27 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BETM3 18,70 1 900,00 35 530,00- podkladní beton C 12/150.1 x (3.5 X16.6 + 3.5 x15 + 3.5 x 15.1 + 2.8 x 10) = 18.7 m328 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 256,00 390,00 99 840,0029 46451 POHOZ DNA A SVAHO Z LOM KAMENE- těžký kamenný zához z lomového kamene tl. 0.5m4x0.5x15M3 30,00 860,00 25 800,00


j30 465313 DLAŽBY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)M3 29,00 2 320,00 67 280,00- podklad pod kamennou dlažbu tl 0.2m(3x30+ 1.5 x 20) x 0.2 + 11 x 0.2 + 7 x 1.5 x 0.2 =29 m331 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 29,00 3 400,00 98 600,0032 467313 STUPNÉ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)M3 10,00 3 900,00 39 000,00- lem odláždění 0.4 x0.5 x (20 .+ 30 )e B , c_4, ^5 KOMUNIKACE33 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0.5KG/M2- spojovací postřik z modifikované emulze z asfaltu kationaktivní PS;EKMD0,25kg/m2,• ČSN 73 612934 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM- asfaltový beton střednězmný, ACO 11 50/70 (ABS II) 40 mm, ČSN EN 13108-135 574152 ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 60MM- asfaltový beton střednězmný, ACL 11 50/70 (ABS II) 60 mm,, ČSN EN 13108-136 575174 LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TL 35MM TŘ IV- litý asfalt, MA 11 IV (LAS IV) 35mm ČSN EN 13108-1, včetně dvou vrstev odv. žlabu37 58920 VYPLŇ SPAŘ MODIFIK ASFALTEM- těsnící zálivka podél obrubníků, MDZ, mostních ododňovačů3x25,4x12,4x0.5 + 33M2 210,00 11,50 2 415,00M2 200,00 165,00 33 000,00M2 200,00 215,00 43 000,00M2 220,00 422,00 92 840,00M 158,00 130,00 20 540,00>>"C 'CAC7 m 91 79SÍ0Ó'1 PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA38 711111 IZOLACE BĚZN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRYM2 540,00 52,30 28 242,00- ALP + 2x asf. suspenze nebo emulze39 711452 IZOL MOST POD VOZOVKOU ASF PÁSY S PEČEŤ VRST M2 210,00 435,00 91 350,0040 711462 IZOL MOST POD ŘÍMSOU ASF PÁSY S PEČEŤ VRST M2 15,00 435,00 6 525,0041 711519 OCHRANA IZOLACE V PODZEMÍ TEXTILIIM2 540,00 54,50 29 430,00- geotextílie min. 600g/m242 764574 ODPAD TROUBY Z PLAST HMOT DN DO 150MMM " 15,50 192,50 2 983,75- 4ks průpichy opěrami s nerezovou mřížkou oka 10/10 4x2.5 = 1 Om-1 ks odpad DN 150 od silničních vpustí včetně zdrží a kolen - 4m- 2ks mostní odvodňovač - 1.5m43 78381 NATERY BETON KONSTR TYP OS - A- hydrofobní 1x2mx (41.8+32.1)M2 148,00 118,30 17 508,408 POTRUBÍ


1 44M C- N O)O CVPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ |KUS 1,00 6 875,001 6 875,00k m WĚĚ ••• WĚMĚ9 OSTATNÍ PRAČE45 911112 OCEL SILNIC ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREMM 11,00 2 200,00 24 200,00- ocelové dvoumadlové zábradlí, PKO žárové zinkování ponorem 80 ym, hmotnost zábradlí15 kg/m, včetně kotvení46 91137 BETONOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTR VÝŠ DO 1000MMM 24,00 3 050,00 73 200,00- dodávka, montáž , demontáž47 911733 OCEL ZÁBR SVOD JEDNOST SV VÝPL SL DO 2M ŽÁR ZINK PONOR S NÁTM 78,00 4 700,00 366 600,00- žárové zinkování ponorem + 2x nátěr (epoxyd+ polyuretan)včetně kotvení- úroveň zadržení H248 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉKUS 4,00 247,50 990,00- osazení na opěry mostu49 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,00 1 925,00 3 850,0050 91722 CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮM 8,00 154,00 1 232,00- přechody říms do krajnice51 931182 VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 20MM M2 4,10 74,30 304,6352 931334 TÉSNÉNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ DO 400MM2 M 11,00 82,50 907,5053 93151 MOSTNÍ ZÁVÉRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MMM 32,50 3 200,00 104 000,00-13.3 +14.8 + 4x0.5 + 4x0.654 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINKKG 30,00 137,50 4 125,00- hnízdící podložka (žárový pozink, dřevěná deska) včetně kotvení do betonu- kotvy pro římsu na stávající opeře55 936533 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 KUS 2,00 7 975,00 15 950,0056 936542 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) MĚDĚNÁ KUS 6,00 742,50 4 455,0057 93664 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z PLASTUKUS 6,00 566,50 3 399,00- nástavec58 966136 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KMM3 153,00 1 200,00 183 600,00- odvoz na skládku zhotovitele včetně uložení a poplatku- opěry inundačního otvoru 29m3- levobřežní opěra 2 x 3,5 x 6 = 42m3- pravobřežní opěra1x1,0x7+1x2,0x3=13m3- zdi na levém břehu 3,0 x (12 + 11) = 69m359 966166 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM- odvoz na skládku zhotovitele včetně uložení a poplatku- nosná konstrukce trámového a deskového mostuM3 58,00 2 200,00 127 600,00


I 60 966831 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍHO SVODIDLA OCELM 56,00 159,50 8 932,00- odvoz do šrotu61 96785 VYBOURÁNÍ MOST DILATAČ ZÁVĚRŮ M 13,00 1 298,00 16 874,0062 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACEM2 130,00 74,30 9 659,00- odvoz na skládku|" *• * i Sír-J" %SSJ11f Os^Sí r- *\ IPS-' x- ^ ' T '*? '*' V í '- ^ || 3| 1II


Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba : 202 -111/36042 Mirošov - most ev. č. 36042-3číslo a název SO: SO 202 - Opěrná zeď v km 0.120 - 0.165číslo a název rozpočtu: SO 202 - Opěrná zeď v km 0.120 - 0.165Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA Ič.pol. položky jednotek jednotková celkem1 2 3 4 5 6 71 ZEMNÍ PRAČE |1 131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I S ODVOZEM DO 1KMM3 91,00 90,80 8 262,80- 2.30 x 1.0 x 39.5 = 90.85m32 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT M3 94,00 24,20 2 274,803 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT- lícM3 6,40 90,80 581,124 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ- zhutněný- štěrk za rubem zdi1.0x2.0x40M3 80,00 297,00 23 760,00• _.i -I •|2 ZAKLADY5 23117 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOV DÍLCŮ - TRVALÉT 15,20 8 000,00 121 600,00- např. larsen II 122 kg/m241.5x3 = 124.5 m2 - trvale zabudované124.5x122= 15189kg5 23117 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOV DÍLCŮ - DOČASNÉT 11,70 5 000,00 58 500,00- např. larsen II 122 kg/m232 x 3 = 96 m2 - dočasné pažení96x122 = 11712kg6 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOV DÍLCŮ T 11,70 1 500,00 17 550,007 237172 ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOV DÍLCŮM 41,50 250,00 10 375,00- úprava na líci zdi8 272324 ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)M3 38,60 2 800,00 108 080,00- C 25/30 XA10.45 x 2.30 x (10 + 10 + 9.5 + 5.5 + 2.3)= 38.6 m39 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505- 38.6 x 85 kg/m3 = 3282 kgT 3,30 18 500,00 61 050,00


3 SVISLE KONSTRUKCE10 311324 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)- C 25/30 XF2 včetně římsy11 311365 VYZTUZ ZDI A STEN PODP A VOL Z OCELI 10505- 34 x 85 kg/m3 = 2890 kgMM WKĚmMKHKHĚĚĚmĚlĚĚĚIlĚĚĚĚIĚĚĚlKĚĚKĚĚiĚmiĚĚĚmmmĚtĚlIĚĚKĚĚ/m i »;M3 34,00 5 350,00 181 900,00T 3,00 18 500,00 55 500,00MMšMMSSSĚtMiS!mmsmgKĚĚmiiň4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE12 45131 PODKL A VYPLŇ VRSTVY Z PROST BETM3 9,20 1 900,00 17 480,00- podkladní beton C 12/150.1 x 40x2.3 = 9.2 m313 465313 DLAŽBY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)M3 24,00 2 320,00 55 680,00- podklad pod kamennou dlažbu tl 0.2m3x40x0.2 =24 m314 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 24,00 3 890,00 93 360,0015 467313 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)- lem odláždění 0.4 x0.5 x (20 + 30)M3 8,00 3 900,00 31 200,00: f? < '•7 PRIDRUZENA STAVEBNÍ VÝROBA16 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTÉRYM2 128,00 52,30 6 694,40- ALP + 2x asf. suspenze nebo emulze17 711519 OCHRANA IZOLACE V PODZEMÍ TEXTILIÍM2 128,00 54,50 6 976,00- geotextílie min. 600g/m218 764574 ODPAD TROUBY Z PLAST HMOT DN DO 150MMKS 5,00 192,50 962,50- prostup zdí DN 150 dl. 500mm s nerezovou mřížkou oka 10/10MM8I Š U M Í iI • 90!9 OSTATNÍ PRAČE19 911112 OCEL SILNIC ZÁBRADLÍ ZÁR ZINK PONOREM- ocelové dvoumadlové zábradlí, PKO žárové zinkování ponorem 80 pm, hmotnost zábradlí15 kg/m, včetně kotvení20 931182 VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 20MM- 0.5 x (2.0 + 2.5) x 421 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮR DO 400MM2- (1.3 +2 x 2.5 x0.5) x 4 = 27.2 mM 40,00 2 650,00 106 000,00M2 9,00 71,50 643,50M 27,20 87,50 2 380,0022 935212 PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁŘ ŠIŘ DO 600MM DO BETTL 100MM M 1,00 276,10 276,1023 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMKAM TL DO 250MM DO BET TL 100MM M2 22,50 563,80 12 685,50IÍPHMI a / * > .vři-> r 1 —Illllll) lilWUI


Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba : 202 -111/36042 Mirošov - most ev. č. 36042-3číslo a název SO: SO 801 - Vegetační úpravyčíslo a název rozpočtu: SO 801 - Vegetační úpravyPoř. Kód Název položky jednotka Počet CENAč.pol. položky jednotek jednotková celkem1 2 3 4 5 6 71 ZEMNÍ PRAČEI1 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEMM2 933,00 6,00 5 598,00- výsevek 30g/m2•- hnojení Cereritem 30g/m2•- provedení výsevu, 2x uválcování, pokosení2 182451 ÚPRAVA PLOCH TROJROZMĚRNOU GEOMŘÍŽÍM2 326,00 180,00 58 680,00- zpevnění svahu trojrozměrnou geomříží (např. PK Mat)•- prosypání ornicí3 18247 OŠETŘOVANÍ TRÁVNÍKUM2 2 799,00 1,30 3 638,70- provede se 3x (3 x 933 m2 trávníku)•- kosení, shrabání, odvoz na skládku•- dosev nevzešlých míst•- plochy mimo výsadby4 18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDYM2 66,00 4,00 264,00- ve výsadbových liniích strhnout travní dm v pásu o šířce 0,5 m pro každou řadu, vzniklépásy upravit do teras, zkypřit a urovnat hrabáním5 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ- počítá se s odplevelením 1,5 xM2 1 400,00 0,80 1 120,00


18411 VYSAZOVANÍ KERU S BÁLEM VCET VYKOPU JAMKY- Cornus sanguinea 16ks•• Crataegus laevigata 40ks•• Lonicera xylosteum 29ks•• Frangula alnus 27ks•- Prunus spinosa 13ks•- keře výšky 60-100 cm, 3-5 výhonů•- kontejner o vel. 2 I•- výsadbová jamka do 0,02 m3•- hnojivo 1tbl. Silvamix/keř•- včetně dodání keře184214 VYSAZ STROMU OBV KMENE DO 14CM S BÁLEM VCET VYKOPU JAMKY- Tilia cordata•- výpěstky alejového stromu s obvodem kmínku 12/14 cm (v 1 m výšky)•- nasazení koruny ve výšce min. 2,5 m•- výsadbová jáma o vel. do 0,2 m3•- ukotvení pomocí 3 dřevěných oloupaných kůlů, navzájem spojených příčkami, včetnědodání kůlů, spojovacích příček a úvazků ze syntetické tkaniny odolné vůči UV záření•- hnojivo 4 tbl. Silvamix + 1 kg TerraCottem/strom•- průměr balu do 0,6 m•- plastová chránička nebo oplocení kmene do výšky 1,2m proti okusu zvěří•- včetně dodání stromuKUS 125,00 75,00 9 375,00KUS 4,00 525,00 2 100,00


8 18461 MULCOVÁNi- se provede mulčovací kůrou v tl. 10 cm•- plochy pro výsadby keřů v pásu o šířce 0,5 m pro každou řadu9 18471 OŠETŘENI DŘEVIN VE SKUPINÁCH- výsadby keřů•- provede se celkem 3 x (66 m2 x 3)10 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITÉRNÍCH- vysazené stromy•- ošetření celkem 3 x (3 x 4 ks)11 18600 ZALÉVÁNI VODOU- trávníky: 10x4x933 = 37320 = 37,3 m3M2 62,00 38,00 2 356,00M2 188,00 18,00 3 384,00KUS 12,00 15,50 186,00M3 46,00 187,50 8 625,00•- keře: 15x4x125 = 7500 = 7,5 m3•- stromy: 40x4x4 = 640 = 0,64 m3• •- zálivka celkem 4x


*\Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba : 202 -111/36042 Mirošov - most ev. č. 36042-3číslo a název SO: SO 802 - Rekultivacečíslo a název rozpočtu: SO 802 - RekultivacePoř. Kód Název položky jednotka Počet CENAč.pol. položky jednotek jednotková celkem1 2 3 4 5 6 71 ZEMNÍ PRAČE1 18090 VŠEOBECNĚ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH- zkypření utužené povrchové vrstvy do hloubky min. 0,20m•- sběr kamenů s průměrem větším než 5 cm•- odstranění odpadu a pozůstatků po stavební činnosti•- urovnání povrchu hrabánímM2 201,00 10,00 2 010,002 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU VTL DO 0.20M- tloušťka 0,20 m, použije se ornice ze skrývky•- urovnání ornični vrstvy tak, aby plynule navazovala na okolní terénM2 201,00 20,00 4 020,003 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM- výsevek 30 g/m2•- hnojení Cereritem 30 g/m2•- provedení výsevu, 2x uválcování, 1x pokosení s vyhrabáním a odvozem shrabkůM2 201,00 7,00 1 407,004 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU- ošetření celkem 3x•- kosení, shrabání, odvoz na skládku•- dosev nevzešlých míst•- likvidace lokálních plevelůM2 603,00 1,90 1 145,705 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU-4x10x201=8,04 m3D- provede se 4xM3 8,00 187,50 1 500,00«


Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba : 36042 -111/36042 Mirošov, most 36042-1číslo a název SO: 2 - Chráničkyčíslo a název rozpočtu: 2 - ChráničkyPoř. . Kód Název položky jednotka Počet CENAČ; pOl. položky jednotek jednotková celkem1 2 3 4 5 6 70 Všeobecné konstrukce a práce1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU- zeminaVýkopy - chráničky, včetně odvozu na skládku a skládkovného, 8 kmM3 19,260 108,00 2 080,081 Zemní práce2 11511 ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500UM1NPoložka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy azřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchtozařízeni3 122711 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1 KMpro zpětný zásyp z mezideponie z 1 km4 132711 HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAZ TR 1-4 DO 1 KMVýkopy - chráničky, včetně odvozu na meziskládku, 1 km5 132715 HLOUB RYH A MELIOR KAN SIR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 1-4 DO 8KMVýkopy - chráničky, včetně odvozu na skládku a skládkovného, 8 km6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTzemina z rýh7 17411 ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTchráničky zpětný zásyp8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮpiskový obsyp tl. 100mm•SlSil 1Zsmn: práce MMMMI2 Základy9 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)Ochranný betonový blok C25/30, beton XF3, XC3, XA1HOD 55,000 53,10 2 920,50M3 2,590 85,50 221,45M3 2,590 207,00 536,13M3 19,260 261,00 5 026,86M3 21,850 12,60 275,31M3 2,590 67,50 174,83M33,190 495,00 1 579,05I • -'--.-.mM3 9,950 2 970,00 29 551,50Vodorovné konstrukce


10 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO 012/15 (B15)M3 2,760 1 962,00 5 415,121Podkladní beton pod ochranný blok, beton XO C12/15TV 'c-o-c' - la-srťťcc %S? V S s 11 5 415,12!711 Izolace proti vodě11 713410a IZOLACE POTRUBÍM3 1,650 13 050,00 21 532,50Bandáž z impregnované minerální vlny, tl. 50 mmJ '1 n ; ••-••21 , 'S32-,gó1I8 Potrubí12 87627a CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN 63mmchránička - trubka PVC DN 63 (4x zátka)13 87634 CHRANICKY Z TRUB PLAST DN DO 200MMprůchodka trubka DN 16014 87657 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 500MMChránička - Trubka PVCULTRA RIB2, DN 500 (2x zátka)I15 87658CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 600MMprůchodka trubka DN 600jM 24,000 101,70 2 440,80M 13,400 270,00 3 618,00M 12,000 1 728,00 20 736,00M 6,700 2 142,00 14 351,401 46 2 r

More magazines by this user
Similar magazines