Prezentace na téma skladování a přeprava ropy (PDF, 3 MB)

cenia.cz
  • No tags were found...

Prezentace na téma skladování a přeprava ropy (PDF, 3 MB)

Osnova prezentace•Historie dopravy ropy do ČR a vznik MERO ČR, a. s.•Ropovodní síť a současná přeprava ropy do ČR•Skladování ropy v ČR•Centrální Tankoviště Ropy•Druhy skladovacích nádrží•Minimalizace emisí při provozu nádrží•Údržba a inspekce nádrží


Export ruské ropy, směr EUCEYHAN


Celkový dovoz rop do Českérepubliky podle teritorií


Ropovodní systém ČRDružbaLitvínov-terminalBenešovice- čerpací staniceCTR NelahozevesKralupy n. Vltavou-terminalNové Město- čerpací stanicePardubice-terminalIKLMND – Moravskénaftové dolyVelká Bíteš- čerpací staniceMNDIngolstadtVohburg an der DonauKlobouky- čerpací stanice


Logistika přepravy ropy prorafinerie Litvínov, Kralupy a Paramoropovody Družba a IKL (včetně ropy MND prorafinerii Kralupy)Litvínov4,5 mil. tun/rokCTR2,3 mil. tun/rok0,2 mil. tun/rokKralupyParamo0,6 mil. tun/rok2,3 mil. tun/rokMND0,2 mil. tun/rokIngolstadtKlobouky5 – 5,5 mil.tun/rokŠahyBudkovce10,6 mil.tun/rokSchwechadt5 – 5,5 mil.tun/rokSlovnaft


Přepravené množství v letech1994 – 2008 v tis. tun10000800060004000200001994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008DruzhbaIKL


CTR Nelahozeves1994-19974 x nádrndrže e 50 000 m³ mCTRprůměr60,3 mvýška 18,8 m6 x nádrndrží 100 000 m³ mprůměrvýška84,5 m19,2 m


RCTR I 2001 – 20044 x nádrndrže e 125 000 m³ mprůměr 84,5 mvýška24,1 m


RCTR II 2006 – 20082 x nádrže 125 000 c.mprůměr 84,5 mvýška 24,1 mH11H12


Rozšiřování CTR - RCTR II


Centrální tankoviště ropy vNelahozevsi 20094 x nádrndrže e 50 000 m³ mprůměr60,3 mvýška 18,8 m6 x nádrndrží 100 000 m³ mprůměrvýška84,5 m19,2 m6 x nádrží 125 000 c.mprůměr84,5 mvýška 24,1 m


Řídící velín na CTR


Typy nádrží•MERO, ropa:dvouplášťová nádrž (nádržumístěna v ochranné jímce) splovoucí střechou, dvojitýmvakuem monitorovaným dnem•jednoplášťová nádrž vochranném valu nebobetonovém dvoře•dvouplášťová nádrž (nádrž umístěná vochranné jímce) s pevnou střechou


Typy nádrží dle střechy• nádrž s pevnou střechou• nádrž s plovoucí střechou• nádrž s pevnou střechoua vnitřní plovoucí střechou


Typy nádrží dle dnas jednoplášťovým dnems dvojitým dnem (sekčně dělené)s dvojitým dnem s detekčním systémem úniku médiaTypy nádrží dle umístěnínadzemní nádržčástečně zakrytá nádržpodzemní nádržplovoucí nádrž


Minimalizace emisí připrovozu nádrží• kvalitní a udržovaný systém těsnění střechy nebo rekuperace•pravidelný systém údržby, vizuální provozní kontrola nádrží, udržování čistotyprovozních zařízení•minimalizace emisí při čištění nádrží zvolením optimálního intervalu vnitřníchrevizí a inspekcí. Perioda odstávek konkrétní nádrže by měla být individuálněnastavena na základě skutečného technického a provozního stavu nádrže. Vsoučasnosti to neumožňuje česká legislativa ani chystaná revize ČSN 753415).•automatický systém indikace uhlovodíků pro případ úniku média (čidla,plováky, aj)


Minimalizace emisí u nádrží splovoucí střechou• Těsnění střechyje klíčové z hlediska emisí u tohototypu nádrží•v současnosti je standardem dvojité těsnění se škrabáky•producenti nabízejí i trojité těsnění, zakrytí vodicíchtubusů plovoucí střechy, nohou střechy• další možností je instalacehliníkového dómu nad plovoucístřechu


Údržba nádrží, těsnost• V rámci ČSN nebo EN neexistuje norma nebo předpis, který by detailněpopisoval postupy při inspekci a údržbě tak, jak je tomu v americké norměAPI 653 nebo britském předpisu EEMUA 159, který je v podstatě klonemzmiňované normy. Někteří celosvětoví provozovatelé například SHELLpoužívají pro inspekci a údržbu nádrží vlastní standardy tzv. DEP dokumenty(Design and Engineering Practice).•v ČR norma ČSN 75 3415 „Objekty pro manipulaci s ropnými látkami“, kteráse odkazuje na „Vodní zákon“, č.: 254/2001 Sb., který je v současné doběnovelizován. V tomto zákoně je uvedeno v §39 odstavci c) požadavek„nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat sklady a skládky a nejméně jednouza 5 let zkoušet těsnosti potrubí nebo nádrží.Údržba nádrží•I. stupeň - údržba vychází z obligatorních legislativních požadavků, jedná seo periodickou preventivní údržbu, a běžné provozní prohlídky•II. stupeň – na základě konstrukčního typu jsou aplikovaný specificképeriodické kontroly, případně preventivní kontroly nad rámec obligatorních(best practices provozovatele, oborová doporučení, BREF aj.)


Údržba nádrží, těsnost•III stupeň – na základě provozních zkušeností, standardů jako např. EEMUA159, API 653, aj., na základě výsledků inspekcí, NDT měření, výpočtukorozní rychlosti, pevnostního posouzení – komplexní zhodnocenítechnického stavu je stanovena četnost a rozsah jednotlivých kontrol –prediktivní údržba•IV stupeň - v současné době je světovým trendem v oblasti údržbyskladovacích kapacit systém PPM (Probabilistic Preventive Maintenance)založený na nástrojích RBI a RCM (Reliability Centred Maintenance). Někdyse také systému PPM říká RRM (Risk & Reliability Management). Cílemcelého systému je provádění kontrol na základě pružně nebo pevněstanovených intervalů a vyhodnocování těchto kontrol s ohledem naohrožení integrity zařízení a následků zněho plynoucích. Takto je stanovenoriziko provozu nádrže v matici rizika, na základě kterého se stanovujepřípadný rozsah údržby. Překročení přípustných hodnot znamená narušeníintegrity zařízení, což je pokyn k nápravným opatřením v podobě údržby.Takovýto systém však musí být vyladěn pro konkrétní zařízení (být šitý namíru).


Dotazy?Děkuji za pozornost.


MERO ČR, a. s.Veltruská 748278 01 Kralupy nad VltavouČeská republikaTel.:+420 315 701 111Fax: +420 315 720 110e-mail:info@meromero.czhttp:////www. www.merocr.eueu© MERO CR, a. s.

More magazines by this user
Similar magazines