Rozhodnutí - Kolín

mukolin.cz
  • No tags were found...

Rozhodnutí - Kolín

Městský úřad KolínOdbor výstavby – stavební úřadKarlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cztel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.czsídlo odboru: Zámecká 160, Kolín IŽadatel: Naše čj.: SU 43346/12-jakSALIMA družstvo Velim, IČ 47048361 Naše zn.: SU 7594/2012Sokolská 24281 01 VelimPočet listů: 6Příloh/listů: 1Pozemková parcela číslo 487 v katastrálním území Velim- čerpací stanice nafty – nadzemní nádrž IntegraVyřizuje: Jana JakubíčkováTelefon: 321 748 267E-mail: jana.jakubickova@mukolin.czDatum: 03.08.2012RozhodnutíDne 15.6.2012 podala spol. SALIMA družstvo Velim, IČ 47048361, Sokolská 24, 281 01 Velim žádost ovydání územního rozhodnutí o umístění stavby a žádost o stavební povolení pro stavbu: Čerpací stanicenafty - nadzemní nádrž Integra (dále jen „stavba“) na pozemku pozemková parcela číslo 487 vkatastrálním území Velim.Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavebnízákon"), ve spojeném územním a stavebním řízení přezkoumal žádost o územní rozhodnutí a stavebnípovolení na shora uvedenou stavbu na pozemku: pozemková parcela číslo 487 v katastrálním území VelimaI. na základě § 92 stavebního zákona vydáváú z e m n í r o z h o d n u t ína stavbu čerpací stanice nafty - nadzemní nádrž Integra na pozemku pozemková parcela číslo 487 vkatastrálním území Velim.Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:1. Stavba bude umístěna na pozemku pozemková parcela číslo 487 v katastrálním území Velim, 16,5m od hranice s pozemkem stavební parcela číslo 571 v katastrálním území Velim tak, jak jezakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.Účastníkem územního řízení je dle § 27 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vplatném znění (dále jen "správní řád"):- SALIMA družstvo Velim, IČ 47048361, Sokolská 24, 281 01 Velimdále podle § 27 odstavec 2 správního řádu- Hana Thielová, Ve Dvoře 135, 281 01 Velim- Obec Velim, Náměstí Obránců Míru 120, 281 01 Velim


Rozhodnutí o námitkách:Námitky účastníků k územnímu řízení nebyly uplatněny.Vyhodnocení připomínek veřejnosti:Připomínky veřejnosti k územnímu řízení nebyly uplatněny.II. na základě § 115 stavebního zákona vydávás t a v e b n í p o v o l e n ína stavbu čerpací stanice nafty - nadzemní nádrž Integra na pozemku pozemková parcela číslo 487 vkatastrálním území Velim.Stavba obsahuje:Nadzemní nádrž EG Integra: Objem nádrže je 24 m3 a skládá se z ocelové stojaté dvouplášťové nádrže.Základové konstrukce přístupových šachet, plnicích a výdejních armatura výdejního zařízení. Dvouplášťovánádrž je netlaková, samonosná konstrukce, vnější plášť plní funkci havarijní jímky.Manipulační plocha: o rozměrech 2m x 3m je vyrobena z nepropustného betonu a je schopna zachytit,absorbovat úkapy pomoví sorpční rohože. Povrch betonových konstrukcí bude opatřen nátěrem xypexuodolným proti působení ropných látek. Plocha bude ohraničená zvýšeným lemem v rámci nájezdníkomunikace.Zastřešení manipulační plochy: bude zastřešeno volným ocelovým přístřeškem o rozměrech 8m x 12m aminimální podjezd bude 4,5 m. Budou použity ocelové vazníky.Obslužný domek: výdejní stojan je situován po zastřešení manipulační plochy a je obsluhován z obslužnéhodomku. Domek je jednoduchá, přízemní, zděná, nepodsklepená stavba o půdorysných rozměrech 3,5m x4,5m, celkové výšky 2,8 m zastřešený pultovou střechou se sendvičových izolačních panelů s plechovoustřešní krytinou.Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Peter Kytlica,autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT: 0000620 a která je přílohou tohoto rozhodnutí;případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektantodpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracovanéprojektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou aekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitýchtechnických zařízení na stavbě, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavkybezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti aochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistit ochranuzdraví a života osob na staveništi.4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technickýchpožadavcích na stavby, v platném znění.5. Časový plán: Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohotorozhodnutí.6. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí býtchráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třebaponechat na místě stavby do kolaudace stavby.


7. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníkyorganizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí,jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.8. Při nedodržení projektového řešení se stavebník - investor vystavuje nebezpečí postihu finančnímisankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona.9. Před zahájením zemních prací je stavebník - investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních inadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.10. Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba s oprávněním vydaným podle živnostenskéhozákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů tj. vázaná živnost „provádění staveb, jejichzměn a odstraňování“. Stavebník sdělí písemně stavebnímu úřadu před zahájením prací dodavatelestavby, včetně jeho oprávnění a termín započetí stavby.11. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavbyrealizované po dokončení těchto dílčích etap výstavby:- Závěrečná kontrolní prohlídkaStavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby stavebnímu úřadu oznámit.12. Po dokončení stavby bude ve smyslu § 119 a následujících paragrafů zákona č. 183/2006 Sb., oúzemním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění včas požádáno o kolaudačnísouhlas stavebního úřadu s užíváním stavby a návrh na kolaudaci stavby bude doložen náležitostmipodle § 121 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vplatném znění, tj. zejména dokumentaci skutečného provedení stavby, popis a zdůvodněníprovedených odchylek od stavebního povolení, geometrický plán zaměření stavby, doklad o zajištěnísouhrnného zpracování geodetických prací (u podzemních geodetických prací ještě před zakrytím) astavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby a dále doklady o projednáníuvedení stavby do užívání s dotčenými orgány.13. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží zejména:a. dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud došlo ke změně,b. popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení,c. geometrický plán zaměření stavby,d. stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby,e. výsledky předepsaných zkoušek a to zejména:- vytyčovací výkres stavby,- geometrický plán stavby,- výchozí revizní zprávu elektroinstalací a el. zařízení.14. Při realizaci stavby budou splněny podmínky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů státnísprávy:I. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství závěr zjišťovacíhořízení ze dne 22.3.2012 pod č.j.: 02403/2012/KUSK1. Závazné dodržení všech norem a zákonů při výstavbě a provozu čerpací stanice, dle rozhodnutía stanovisek příslušných správních úřadů2. Vzniknou-li při výstavbě nebo při následném provozu nebezpečné odpady, je nutné, aby původceměl nakládání s nimi pokryto souhlasem vydaným v souladu s ustanovením § 16 odst. 3 zákonač. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.3. V následujících řízeních doplnit, jakým způsobem bude naloženo se skrývkou vrchní vrstvy půd.4. Zařízení bude splňovat podmínky na ochranu vod vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb., ovodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.5. Manipulace s PHM a jejich a skladování bude zajištěno tak, aby nemohlo dojít ke znečištěnípovrchových nebo podzemních vod6. Osazení záchytné jímky pro zachycení úniků v případě havárie


7. Stáčecí a výdejní místo bude zastřešeno, izolováno (nepropustný povrch), odkanalizovánoseparátně do úkapové jímky přiměřeného objemu, přičemž bude zabráněno nátoku dešťovýchnebo povrchových vod z okolí (zvýšené prahy, spádování atd.).8. Čerpací stanice PHM bude provozována dle návodu k obsluze, provozního řádu a havarijníhoplánu9. Předložit Havarijní plán ke schválení10. Akceptovat opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivůuvedených v kapitole D. 4 na straně 30-31 Oznámení.II. Městský úřad Kolín – odbor životního prostředí a zemědělství vyjádření ze dne 27.6.2012 podčj: OZPZ 43881/12-Tva) Z hlediska nakládání s odpady:1. Požadujeme, aby odpady, které vzniknou realizací akce, byly tříděny a dále přednostněnabídnuty k využití. Pokud nebude možné je předat k recyklaci, je nutno zajistit jejich řádnéodstranění (např. na povolené skládce odpadů) v souladu s platnými právními předpisy naúseku hospodaření s odpady. Upozorňujeme, že je zakázáno odpady spalovat, a to jak napozemku, tak v lokálních topeništích.2. Po ukončení prací požadujeme předložit doklady o předání odpadů, které vzniknou přistavebních pracích (např. stavební suť – úlomky cihel, zbytky betonu, platové folie, papírovépytle, kovový odpad, odpadní dřevo apod.), k recyklaci, na povolenou skládku odpadů, příp.jiné oprávněné osobě.III. ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín souhlasnéstanovisko s podmínkami ze dne 29.5.2012 pod č.j.: HSKL – 4959-2/2012-KONejpozději při konání závěrečné kontrolní prohlídky (popř. obdobného řízení) budou zástupci HZSStředočeského kraje předloženy veškeré příslušné doklady prokazující splnění požárně technickýchvlastností výrobků, materiálů, systémů apod., na které se zpracovatel PBŘ Ing. Svatava ČermákováodvoláváToto rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci.Rozhodnutí o námitkách:V průběhu řízení neuplatnili účastníci řízení žádné námitky k provádění stavby.Odůvodnění:Dne 15.6.2012 podala spol. SALIMA družstvo Velim, IČ 47048361, Sokolská 24, 281 01 Velim žádost ovydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo řízení zahájeno.Stavební úřad opatřením ze dne 18.6.2012 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení,dotčeným orgánům a veřejnosti a upozornil je v souladu s § 93 odst. 3 stavebního zákona na lhůtu propodání závazných stanovisek, námitek a připomínek.K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 24.7.2012, o jehožvýsledku byl sepsán protokol.Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V případěnepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání byla použita jejich původní stanoviskapředložená k návrhu.Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídáhlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbustanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění i předpisům,které stanoví hygienické a protipožární podmínky.


Umístění stavby je v souladu se závaznou i směrnou částí schválené územně plánovací dokumentace.V provedeném spojeném územním a stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost ostavební povolení z hledisek uvedených v § 110 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a sdotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeněomezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení.K žádosti navrhovatel předložil:- 3x projektovou dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Peter Kytlica, autorizovaný inženýr pro pozemnístavby, ČKAIT: 0000620- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje závazné stanovisko ze dne 27.4.2012 pod zn.:KHSSC 18969/2012- ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín souhlasné stanoviskos podmínkami ze dne 29.5.2012 pod č.j.: HSKL – 4959-2/2012-KO- Obecní úřad ve Velimi souhlas zastupitelstva Obce ze dne 7.2.2012 pod č.j.: 72/2012- Městský úřad Kolín, odbor životného prostředí a zemědělství vyjádření ze dne 27.6.2012 pod čj.:OZPZ 43881/12-Tv- Městský úřad Kolín, odbor životného prostředí a zemědělství souhlas vodoprávního úřadu ze dne1.8.2012 pod č.j.: OZPZ 47276/12-Gl- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství závěr zjišťovacího řízeníze dne 22.3.2012 pod č.j.: 02403/2012/KUSK- Snímek mapy z katastru nemovitostíÚčastníci územního a stavebního řízení podle stavebního zákona jsou v tomto spojeném řízení shodní ajsou jimi:- SALIMA družstvo Velim, IČ 47048361, Sokolská 24, 281 01 Velim- Hana Thielová, Ve Dvoře 135, 281 01 Velim- Obec Velim, Náměstí Obránců Míru 120, 281 01 VelimPoučení:Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje,a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu.Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, protikterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právnímipředpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění jenepřípustné (dle § 82 odst. 1 a 2 správního řádu).Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a abykaždý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správníorgán na náklady účastníka (dle § 82 odst. 2 správního řádu).Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle §115 odstavec 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdyrozhodnutí nabylo právní moci.otisk úředního razítkaJakubíčková Jana, v. r.referentoprávněná úřední osoba


Poplatek:Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění se vyměřuje dlepol. 17 písm. i) a to 3 000,- Kč a pol. 18 písm. a) a to 1 000,- Kč, celkem 4 000,- Kč.Příloha pro navrhovatele:Ověřená projektová dokumentace.Rozdělovník:Doručuje se – doporučeně do vlastních rukou:Účastníci řízení:SALIMA družstvo Velim, Sokolská 24, 281 01 Velim,Hana Thielová, Ve Dvoře 135, 281 01 VelimDatová schránka:Obec Velim, Náměstí Obránců Míru 120, 281 01 Velim, DS: OVM, ey9barsOstatní účastníci a veřejnost – veřejnou vyhláškouDotčené orgány - doporučeně:Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín IObecní úřad Velim, Nám. Obránců míru 120, 281 01 VelimDatová schránka:HZS Středočeského kraje územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 00 Kolín, DS: OVM_R, xjjhpq3Krajská hygienická stanice Středočeského kraje územní pracoviště v Kolíně, Karlovo náměstí 45, Kolín I,280 02 Kolín 2, DS: OVM, hhcai8eKrajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 81/11, 150 21 Praha,DS: OVM, keebyyfK vyvěšení:Městský úřad Kolín, kancelář úřadu, oddělení hospodářské správy, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín IObecní úřad Velim, Nám. Obránců míru 120, 281 01 VelimToto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.Vyvěšeno dne:…………………..Sejmuto dne:…………………………………………Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:Městský úřad Kolín, kancelář úřadu, oddělení hospodářské správy a Obecní úřad Velim vyvěsí totooznámení na úřední desce a zároveň zveřejní na internetových stránkách MěÚ Kolín jeho vyvěšení asejmutí potvrdí. Po stanovené lhůtě zašle potvrzené rozhodnutí zpět na stavební úřad.

More magazines by this user
Similar magazines