TC AV ČR - 7. RP

fp7.cz
  • No tags were found...

TC AV ČR - 7. RP

Duševní vlastnictví v projektech 7. RP -- specifické programy spolupráce a kapacityPRÁVA K VÝSLEDKŮM VaV PROJEKTŮ8.10.2012, PrahaTC AV ČR/Národní informační centrum pro evropský výzkum7. RÁMCOVÝ PROGRAM (7. RP)•7. RP pro výzkum, technologický rozvoj ademonstrace (2007 – 2013)•Rozpočet: 50,5 mld. € (+ 2,8 mld. € EURATOM)•Hlavním nástroj Evropské unie pro financovánívýzkumu a vývoje•Podpora evropského výzkumu s cílem posílitkonkurenceschopnost Evropy•Silný důraz kladen na mezinárodní spolupráci avysokou kvalitu realizovaného výzkumu•Horizon 2020 (2014 – 2020)2Struktura 7. RP /1/•Spolupráce•Kapacity•Lidé•Myšlenky•JRC nejaderný výzkum•Euratom přímé akce, JRC jaderný výzkum•Euratom nepřímé akce1


Struktura 7. RP /2/Spolupráce• Podpora spolupráce průmyslové aakademické sféry vmezinárodních výzkumnýchprojektech v deseti tematickýchoblastech• Zdraví; Zemědělství, potraviny abiotechnologie; Informační akomunikační technologie; Nanovědy,nanotechnologie, materiály a novévýrobní technologie; Energie; Životníprostředí (včetně změny klimatu);Doprava (včetně letectví); Společenskoekonomickéa humanitní vědy;Kosmický výzkum; BezpečnostKapacity• Zaměření na zvyšovánívýzkumných a inovačníchkapacit v Evropě a zajištěníjejich efektivního využívání• Výzkumné infrastruktury; Výzkum veprospěch malých a středních podniků;Regiony znalostí; Výzkumnýpotenciál; Věda ve společnosti;Mezinárodní spolupráceRelevantní závazné dokumenty•Nařízení č. 1906/2006 – Pravidla účasti–čl. 39 – 51• Grantová dohoda (GA)–Annex II. (čl. 26 – 34)–Annex III. (zejména Kapacity)•Konsorciální smlouva (CA)–Části duševní vlastnictví, obecnáustanovení, odpovědnostní otázkyVýsledky v projektech 7. RP /1/•FOREGROUND („nové znalosti“) = výsledkyvytvořené v projektu a práva k duševnímuvlastnictví (IPR) související s těmito výsledky•Kromě foreground pravidla 7. RP definují takéBACKGROUND („stávající znalosti“) = informacesouvisející s projektem a IPR, které účastníciprojektu mají před podpisem GA a které jsoupotřebné pro realizaci projektu, nebo pronásledné využití vlastních nových znalostí2


Výsledky v projektech 7. RP /2/• Základní zásada - každý partner v projektu jevlastníkem výsledků, které sám vytvoří– Možná práva zaměstnanců a dalších osob– Výjimky• V případě spoluvlastnictví výsledků a neexistencismlouvy o výkonu spoluvlastnických práv (příp. jinésmluvní úpravy týkající se způsobu nakládání sespolečně vlastněnými výsledky) platí:– Každý ze spoluvlastníků může→udělit nevýhradní licenci třetím stranám,→bez práva udělit podlicenci,→za splnění dalších podmínek (oznámení a finančníkompenzace všem spoluvlastníkům)Omezení v nakládání s vlastnímivýsledky ze strany dalšíchpartnerů a Evropské komise /1/Partneři si vzájemně poskytují přístupová práva(licence ke svým stávajícím a novým znalostem), pokudjsou tato potřebná k realizaci projektu nebo vlastnímuvyužití vlastních nových znalostí, za určitých finančnícha časových podmínek:Pro projektPro následnévyužitívlastníchnovýchznalostíBackground(stávající znalosti)Bezúplatně pokudnebylo sjednánojinak před podpisemGAForeground(nové znalosti)BezúplatněvždyBezúplatně nebo spravedlivé apřiměřené podmínkyDokdy mohu požádat opřístupová práva (B+F)Kdykoliv po dobu trváníprojektuDo 1 roku (pokud nebylosjednáno jinak)od skončení projektunebo ukončení účastiúčastníkaOmezení v nakládání s vlastnímivýsledky ze strany dalšíchpartnerů a Evropské komise /2/Pro projektPartneři v projektu si musí vzájemně nejen poskytovat,ale také zachovávat přístupová práva ke stávajícím anovým znalostem po určitou dobu (v této době žádato udělení přístupových práv):Background(stávající znalosti)Bezúplatně pokud nebylosjednáno jinak předpodpisem GAForeground(novéznalosti)BezúplatněvždyDokdy mohu požádat opřístupová práva (B+F)Kdykoliv po dobutrvání projektuPro následnévyužitívlastníchnovýchznalostíBezúplatně nebo spravedlivé a přiměřenépodmínkyDo 1 roku (pokudnebylo sjednáno jinak)od skončení projektunebo ukončení účastiúčastníka3


Omezení v nakládání s vlastnímivýsledky ze strany dalšíchpartnerů a Evropské komise /3/Záměr převést svá práva k novým znalostem na třetístranu (příp. jiného partnera v projektu)– Oznámit dalším partnerům - možné námitky –možnost zabránit převodu (ohrožení přístupovýchpráv)• zjednodušení – konsorciální smlouva (nenípotřeba oznamovat partnerům, nemožnostnámitek)– Namítat proti převodu může také Evropské komiseZajištění ochrany pro výsledky,využití a šířeníVlastník nových znalostí a práva poskytovatele• Povinnost– Chránit nové znalosti– Využívat nové znalosti– Šířit nové znalosti• Vlastník je povinen adekvátně a efektivně ochránit výsledkyvytvořené v projektu 7. RP.– Pokud nemá zájem/možnost chránit cenné výsledky:• Musí toto oznámit s předstihem Evropské komisi(předtím, než bude jakkoli zveřejňovat informace ovýsledcích)• Evropská komise poté posoudí výsledky a může serozhodnout těmto zajistit ochranu jménem EvropskéunieSpecifikaVýzkum ve prospěch MSPKapacity• MSP partneři - kteří si „objednají výzkum nazakázku“• RTD partneři – provádí výzkum na zakázkuSpecifika• Práva k výsledkůmI. MSP partneři vlastní výsledkyII. RTD partneři vlastní výsledky4


I. MSP partneři vlastní výsledkyPro projektPro následnévyužitívlastníchnovýchznalostíBackground(stávající znalosti)Bezúplatně pokud nebylosjednáno jinak před podpisemGAKe stávajícím znalostem RTDpartnerů mají MSP partneři vždybezplatný přístupForeground(nové znalosti)Bezúplatně vždyBezúplatně nebo spravedlivé a přiměřené podmínkyPokud jsou udělována přístupovápráva ke stávajícím znalostem RTDpartnerů za úplatu – spravedlivéa přiměřené podmínky musí býtdomluveny před podpisemGrantové dohodyPřístupová práva k novýmznalostem mohou býtudělena RTD partnerům(za spravedlivých apřiměřených podmínek)pro účely prováděnídalšího výzkumuII. RTD partneři vlastní výsledky• Zachovat přístupová práva pro MSP partnery• Přístupová práva – bezúplatnost na místě, ale nepodmínkaSpecifikaVýzkumné infrastrukturyKapacity• Poskytovatel přístupu = příjemce– odpovědný za poskytování přístupu kinfrastruktuře/infrastrukturám nebo zařízení/zařízením• Uživatel– výzkumný pracovník v rámci uživatelské skupiny, včetněvedoucího uživatelské skupiny• …uživatelská skupina - tým jednoho nebo více výzkumnýchpracovníků, jimž byla v rámci projektu zpřístupněnainfrastruktura…• Uživatelé - bez poplatků požívají přístupovýchpráv ke stávajícím znalostem poskytovatele přístupu a knovým znalostem, jsou-li zapotřebí k provedení jejich vlastnípráce v rámci projektu5


Zdroje informací• http://fp7.cz/cz/vice-o-ipr-v-fp7/– http://www.fp7.cz/dokums_raw/ipr-brozura_1265805311.pdf• http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html– ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ipr_en.pdfDěkuji za pozornost!kratenova@tc.cz+420 724 582 461Disclaimer: Tato prezentace představuje pouze názory a postřehy přednášející, není závazným dokumentem.6

More magazines by this user
Similar magazines