138/12 - Praha 9

praha9.cz
  • No tags were found...

138/12 - Praha 9

Městská část Praha 97. Rada městské částize dne 10.04.2012USNESENÍč. Us RMČ 138/12povolení splátek dluhu na nájemném a za vyúčtování služeb spříslušenstvímRada městské části1. schvaluje1.1. na základě žádosti manželů Ladislava a JiřinyGallových, bytem Praha 9, uzavření Dohodyo splátkách dluhu na nájemném ve výši 22.689,-Kč a na poplatku z prodlení k10.4.2012 ve výši 12.693,-Kč, celkem 35.382,-Kč takto : dluh bude uhrazen v 17splátkách po 2.000,-Kč/měsíčně a jedné splátce ve výši zůstatku dluhu (celkem 18měsíců)1.2. na základě žádosti manželů Zdeňka a KláryBřeňových, bytem Praha 9, uzavření Dohody o splátkách dluhuza vyúčtování služeb za rok 2010 ve výši 8.079,-Kč a na poplatku z prodlení k10.4.2012 ve výši 5.474,-Kč, celkem 13.553,-Kč takto : dluh bude uhrazen v 6splátkách po 2.000,-Kč/měsíčně a jedné splátce ve výši zůstatku dluhu (celkem 7měsíců)2. ukládá1. vedoucímu OSM ÚMČ Praha 91.1. realizovat toto usnesenírealizovat usneseníZodpovídá: Ing. Josef Příplata Termín: 18.04.2012


........................................ ........................................Ing. Jan JarolímMgr. Tomáš Portlíkstarosta MČ Praha 9 zástupce starosty MČ Praha 9

More magazines by this user
Similar magazines