JEDNACÍ ŘÁD RADY PRACOVIŠTĚ - Akademie věd ČR

arup.cas.cz
  • No tags were found...

JEDNACÍ ŘÁD RADY PRACOVIŠTĚ - Akademie věd ČR

Čl. 5Zápis ze zasedání Rady1. O zasedání Rady pořizuje tajemník zápis, který předkládá ke schválenípředsedajícímu. Zápis musí obsahovat všechny projednané body pořadu ausnesení, která k nim Rada přijala. Každý člen Rady má právo žádat, aby jehovystoupení bylo v zápisu zaznamenáno.2. Výsledek hlasování o usnesení Rady musí být v zápisu uveden. Požádálio to člen Rady, bude v zápisu rovněž zaznamenáno, jak hlasoval a jaké důvodypro své stanovisko uvedl.3. Zápis se doručuje nejpozději do deseti pracovních dnů po zasedání všemčlenům Rady, řediteli pracoviště a Dozorčí radě pracoviště. Usnesení Rady sezveřejňují způsobem na pracovišti obvyklým, zpravidla i způsobem umožňujícímdálkový přístup.4. Zápis ze zasedání Rady je ověřován na jejím nejbližším následujícímzasedání.Čl. 6Kontrola plnění usnesení Rady a jejich dokumentaceDokumentaci o usneseních Rady a jejich plnění průběžně sleduje tajemníka problémy v plnění usnesení projednává s předsedou.Čl. 7Závěrečné ustanoveníTento jednací řád byl schválen na zasedání Rady dne 9. května 2007 anabyl účinnosti dnem schválení.Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc.předseda Radydoc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.pověřen řízením Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.3

More magazines by this user
Similar magazines