Noviny Táborské Radnice 2007 - prosinec

taborsko.cz
  • No tags were found...

Noviny Táborské Radnice 2007 - prosinec

strana 02rozpočetstrana 03poplatky v nemocnicistrana 08změny v mhdstrana 09dopravní informacestrana 10bohoslužby12prosinec 2007t ištěno na recyklova ném papíruwww.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarmaVážení a milí spoluobčané,pomalu se blíží konec letošního roku,tedy čas, kdy snad všichni opět začnemehodnotit uplynulých 365 dní. Budemese zamýšlet, co se povedlo, co jsmemohli udělat jinak a lépe, a možná sibudeme brát různá předsevzetí. Ještědříve však přijdou jedny z nejkrásnějšíchsvátků – Vánoce. Je pravda, žev poslední době se tyto svátky pohody,klidu a setkávání s přáteli a nejbližšímitrošku změnily v honbu za „dárky“.Ale ruku na srdce, záleží jen a pouzena každém z nás, jaké prožití vánočnípohody si zvolíme. Aby závěrečnédny roku 2007 byly co nejpříjemnější,odbor kultury pro vás a vaše dětipřipravil pestrý kulturní program, přiněmž můžete předvánoční atmosféruvstřebávat plnými doušky. Děti by siurčitě neměly nechat ujít zvonkovýprůvod či čertovské rojení, dospělípak třeba některý z koncertů v kostelesv. Jakuba. Nabídka programů je širokáa věříme, že vás potěší a pomůženavodit tu správnou vánoční pohodu.redakce NTRLhůty pro výměnu občanských a řidičských průkazůVážení spoluobčané, naposledypřed koncemletošního roku vám připomínámepovinnostmít vyměněný občanskýa řidičský průkaz v roce 2007.U občanských průkazů se vyměňujíprůkazy bez strojově čitelných údajůvydané od 1. ledna 1997 do 31. prosin-§ §ce 1998. Povinná výměna se netýkáobčanů narozených před 1. lednem 1936,pokud mají dobu platnosti stanovenutermínem „bez omezení“ a všechnyúdaje v občanském průkazu uvedenéodpovídají skutečnému stavu.U řidičských průkazů se vyměňujíprůkazy vydané od 1. července 1964do 31. prosince 1993.Žádost o vydání řidičského průkazumusí být předložena nejpozději do10. prosince 2007, neboť lhůta pro jehovýrobu je stanovena na 20 dnů.Řidičských průkazů zbývá vyměnitještě více než 4000.Antonín Hlaváčekvedoucí odboru dopravně správních agendZ jednání rady a zastupitelstva v listopaduRada města měla schůzi12. listopadu a zastupitelstvojednalo o týdenpozději. Zároveň rada27. listopadu projednávalarozpočet města na příští rok a tentýžden se rozpočtem zabývali zastupitelév neveřejných konzultacích.Rada uložila vedoucímu životníhoprostředí zadat zpracování studiev ýsadby izolační zeleně podél obchvatuv Čekanicích. V rámci rozšíření sběrnéhodvora v Klokotech bude pořízendrtič objemného odpadu. Schválena bylai příprava investiční akce „Výstavbaautobusových zastávek v Táboře“.Firmě GEO-ING Jihlava bude zadánainjektáž kolektorů. Podána budežádost o dotaci na akci „Oprava chodníkuZborovská ulice“. Ateliér StAr bylvybrán jako zpracovatel projektovédokumentace pro územní a stavebnířízení na rekonstrukci náměstí T. G. Masarykav Táboře.Od 1. ledna převezme provozováníGalerie A. D. 1551 v č. p. 54 městoTábor prostřednictvím odboru kulturya cestovního ruchu. Panu Kumštovi bylposkytnut dar ve výši 6000 Kč na financováníodrůdy jabloně jménem Tábor.Zastupitelstvo mimo jiné řešilo31 majetkových záležitostí. Prodejůbytů, převody pozemků apod. Hlavněvšak schválilo změnu tarifů MHDse základním jízdným v jednotlivýchpásmech na 7, 9, 11 a 13 Kč. Na dopravníobslužnost vydá město v příštímroce 22,6 mil. Kč. Schváleny byly příspěvkyz fondu pro partnerskou spoluprácia tělovýchovy a sportu a dotacena vybavení domácnosti pro rodinukrajanů z Kazachstánu.Lubomír ŠrámektajemníkÚřední hodiny naradnici 31. prosinceVzhledem k nutnostiúdržby výpočetní sítěa k nutnosti předánífinanční hotovostido peněžního ústavubudou v pondělí 31. prosince částečněomezeny úřední hodiny pro veřejnost.Pokladny MěÚ Tábor na Žižkověa Husově náměstí budou otevřeny do11.00 hodin. Ostatní pracoviště úřadu,kde se nevyřizuje agenda s poplatky,budou k dispozici občanům do 12.00 hodin.Do 17.00 hodin lze na odborudopravně správních agend na Husověnáměstí (bývalá budova Tabačky)vyřizovat agendy, kde občan nehradísprávní poplatek, jako je povinnávýměna a výdej řidičských oprávnění,povinná výměna a výdej občanskýchprůkazů, výdej SPZ dočasného vyřazenívozidla apod. Vladimír Helmavedoucí odboru vnitřních věcí§ §Oslavy 89. výročí vznikusamostatného československéhostátuV pondělí 29. října se na táborskémpopravišti uskutečnil slavnostní nástupu příležitosti oslav 89. výročí vznikusamostatného československého státu.Součástí nástupu bylo udílení stuhna bojový prapor velitelství Vojensképolicie Tábor, které předávali za městoTábor starostka Ing. Hana Randová, zaÚV Českého svazu bojovníků za svobodupředsedkyně Anděla Dvořáková, zaÚV Českého svazu PTP předseda VladimírLopaťuk a za ÚR Svazu důstojníkůa praporčíků AČR pplk. ve výslužběIng. Karel Schneider.(red)Anděla Dvořáková předává stuhu zaČeský svaz bojovníků za svobodu.Dole/FrancieŠkofja Loka/SlovinskoKostnice/NěmeckoOrinda/USAWels/Rakouskopartnerská města:TÁBOR: Entente Florale 2007 – stříbro • Olympiáda mládeže 2009 • MS cyklokros 2010


strana 02 prosinec 2007rozpočet městaZasedánízastupitelstvaZasedání zastupitelstvase koná v pondělí 17. prosinceod 15 hodinv zasedací místnosti číslo 410,v budově bývalé Tabačky.Jednání je veřejné.Úřední hodinyměstského úřaduŽižkovo nám. 2 • 390 15 TÁBOR• vedení města• kancelář starosty• odbor vnitřních věcí• odbor financí• odbor rozvoje• stavební úřadŽižkovo nám. 30(vstup přes č. p. 2)• odbor správy majetku městaŽižkovo nám. 11 • 390 15 TÁBOR• odbor kultury a cestovního ruchu• odbor školství, mládeže a tělovýchovy• odbor dopravy• odbor investic• městská policieHusovo nám. 2938 • 390 01 TÁBOR• tajemník• odbor životního prostředí• živnostenský odbor• odbor dopravně správních agend• odbor sociálních věcíÚřední hodiny jsou jednotnépro všechny odbory:pondělí 8.00–17.00 hodinúterý 13.00–15.00 hodinstředa 8.00–17.00 hodinčtvrtek 13.00–15.00 hodinpátek 8.00–11.30 hodintelefony:spojovatelka: 381 486 111provolba: 381 486 xxxfax: 381 486 100e-mail:jmeno.prijmeni@mu.tabor.czwww.tabor.czInformace pro čtenáře:V NTR jednotlivé odbory městskéhoúřadu prezentujeme piktogramyv záhlaví článků.Sběrné dvorySběrný dvůr Klokoty,Kpt. Jaroše 2418– areál spol. Rumpold, s. r. o.Sběrný dvůr SNL,Bukurešťská ul. – bývalý výměníkOtevírací doba pro oba sběrné dvory:leden až březen:pondělí–pátekod 16.00 do 18.00 hod.duben až říjen:pondělí–pátekod 15.00 do 19.00 hod.listopad a prosinec:pondělí–pátekod 16.00 do 18.00 hod.V sobotu bude celoroční provozod 8.00 do 12.00 hod.Návrh rozpočtu města Tábora na rok 2008Město Tábor má zpracovánnávrh rozpočtuna rok 2008. Sestavovánírozpočtu probíhalona základě harmonogramuschváleného zastupitelstvemměsta a podílely se na něm všechnyorgány města, příspěvkové organizace(základní a mateřské školy, G-centrum,Městská knihovna) a společnosti,kterých je město Tábor zřizovatelemnebo zakladatelem. Návrh rozpočtubyl v listopadu předložen zastupitelstvuměsta ke konzultacím. Začátkemprosince bude zveřejněn na úřednídesce města a na internetu. K zveřejněnémunávrhu se mohou vyjádřitobčané, a to buď písemně na adresu:MěÚ Tábor – odbor financí, Žižkovonáměstí 2, 390 15 Tábor, e-mailem naadresu: dana.dankova@mu.tabor.cz,nebo ústně na jednání zastupitelstvaměsta 17. prosince 2007.Rozpočet na rok 2008 je navrhovánjako přebytkový, kdy celkové příjmyjsou odhadovány ve výši 883 mil. Kča celkové výdaje ve výši 879 mil. Kč.Přebytek rozpočtu 4 miliony korunje určen na splátky půjček. Úvěrovézatížení tak k 31. prosinci 2008 dosáhnevýše 274 mil. Kč, což je pouze 31 %rozpočtových příjmů.Odhadované příjmy v roce 2008:– příjmy z daní, místních a správníchpoplatků ve výši 436 mil. Kč, (tedyzhruba o 30 mil. Kč více než v letošnímroce)– nedaňové příjmy ve výši 178 mil. Kč(z toho 87 % tvoří příjmy z pronájmubytů, budov a pozemků)– přijaté provozní dotace od státunebo kraje ve výši 223 mil. Kč (z toho71,5 % na sociální dávky, 21,6 % navýkon státní správy, 4,6 % na provozknihovny a 2,3 % na školství);další dotaci, kterou město v příštímroce zhruba ve výši 1 mil. Kč získá,je dotace od okolních obcí za žákynavštěvující táborské základní školy– kapitálové příjmy ve výši přibližně45 mil. Kč poplynou do rozpočtuměsta z prodeje bytů, nebytovýchprostor a pozemkůVýdaje na provoz města jsou uvedenyv grafu a jejich celková výše budečinit 708 mil. Kč, tj. 83 % všech výdajůměsta.Kapitálové výdaje jsou na rok 2008plánovány ve výši 171 mil. Kč. U některýchakcí, zejména u těch finančněnáročných, které by město nebyloschopno realizovat z vlastního rozpočtu,se počítá s přijetím dotacebuď od státu, Jihočeského kraje, neboEvropské unie, proto bude v rozpočtuvytvořena rezerva 30 mil. Kč na dofinancovánítěchto dotací. Dále uvádímepřehled investic, které budou realizoványv roce 2008 a budou hrazenyz rozpočtu města.• Bytové hospodářství (v rozpočtu narok 2008 jsou plánovány investiceza 40 mil. Kč):– generální opravy výtahů v ul. Kpt.Nálepky 2340, Buzulucká 2354,Lidická 2355, Sokolovská 2370,Petrohradská 2390–1, Kpt. Jaroše2401–3, Pražského povstání 2301–4– celkem 14,7 mil. Kč– rekonstrukce panelových domů veFügnerově ulici 2210, 2211, 2214,2218 – 15,8 mil. Kč– rekonstrukce bytových jader ul.Vančurova 2203 – 3,2 mil. Kč– zateplení domů s pečovatelskouslužbou v Lidické a Kvapilově ulici– 4 mil. Kč– ostatní investice v bytových domechve výši 2,3 mil. Kč• Silnice, chodníky a parkoviště sivyžádají 47 mil. Kč; např. dokončenínapojení Jordánské ulice naulici Čsl. armády a na nový parkovacídům, chodníky na Křižíkověnáměstí v souvislosti s budovánímkruhového objezdu, vybudováníkomunikace k Housovu mlýnu,odstranění havarijního stavuNovákovy ulice, pokračování akcí„Regenerace Náchodského sídliště“a „Regenerace Pražského sídliště“,vybudování parkoviště v lokalitěPod Ptákem atd.• Výkup infrastruktury a pozemků(21,3 mil. Kč): na výkup infrastrukturyje vyčleněno 13,6 mil. Kč (z toho9 mil. Kč na výkup infrastrukturyu bytových domů v Čekanicích). Navýkup pozemků je v rozpočtu určeno7,7 mil. Kč.• Ostatní (33 mil. Kč): půjčky občanůmměsta na rekonstrukce domů a bytůz nově vytvořeného Fondu podporya rozvoje bydlení – 3,6 milionu Kč,budování nových dětských hřišť– 1,9 mil. Kč, pokračování rekonstrukcecestní sítě na Novém hřbitově– 1 mil. Kč, investice v Holečkovýchsadech – 4 mil. Kč, rozšířeníkamerového systému – 0,6 mil. Kč,dobudování sportovního a rekreačníhoareálu v Měšicích, v lokalitěZa Špýcharem – 1 mil. Kč, rekonstrukcev budovách ZŠ – 3 mil. Kč,dotace pro ZŠ na obměnu dosluhujícíhovelkokuchyňského zařízení– 3 miliony Kč, 5 mil. Kč na tvorbuprojektových dokumentací k plánovanýmstavbám a další investičnívýdaje ve výši téměř 10 mil. Kč.Návrh rozpočtu na rok 2008 vycházíz reálného odhadu možných rozpočtovýchpříjmů a na straně výdajů jekonsenzem možností a potřeb města.Pavel Rybaříkodbor financípavel.rybarik@mu.tabor.czNávrh rozpočtu města na rok 2008 – provozní výdajeostatní3%sociální dávky23 %městskápolicie2%odpady3%péčeovzhledměstaveřejná zeleň2%sociální péče2%bytovéa nebytovéhospodářství11 %činnost místní správy18 %školství7%tělovýchova,volný čas5%daň za obec7%úroky2%kultura,cestovní ruch4%opravyaúdržbasilnicachodníků5%veřejná doprava3%veřejné osvětlení3%


prosinec 2007 strana 03zelená stuha; poplatkyMěsto Tábor bylo oceněno v Senátu ČROd 1. ledna 2008 se začnou podlenovely zákona č. 48/1997 Sb. ve zdravotnictvívybírat regulační poplatky.Ve středu 7. listopaduproběhlo v Senátu ČRpod patronací Společnostipro zahradnía krajinářskou tvorbuvyhodnocení soutěže o Zelenou stuhuČeské republiky 2007, v rámci něhož sekaždoročně oceňují i účastníci soutěžeEntente Florale Europe (Kvetoucí sídlaEvropy). Tohoto setkání se za Táborzúčastnila starostka města Ing. HanaRandová, vedoucí odboru kulturya cestovního ruchu Ing. Lenka Horejskováa vedoucí odboru životního prostředíIng. Jan Fišer.Tajemník evropské soutěže Dr. LutzWetzlar zdůraznil význam a přínosakce v rámci celé Evropy, poté zástupciZálší a Tábora představili svá sídlav krátkých prezentacích. Za reprezentaciv evropské soutěži Kvetoucí sídlaEvropy dostal Tábor i Zálší čestné uznáníSpolečnosti pro zahradní a krajinářskoutvorbu. Následně byly oceněnyPo montáži termostatickýchventilů se mnozínájemníci mylnědomnívali, že automatickydojde k sníženínákladů na vytápění bytu. Je pravda,že u některých zúčtovacích jednotek(dům či propojené domy) k jistýmúsporám došlo, ale nedosahují hodnotvyšších než 5 %. Teprve po montážiindikátoru topných nákladů se projevívýraznější úspory, které dosahujíhodnot 10–20 %, pokud s vlastnímitermostatickými ventily nájemnícikaždodenně pracují a pokud své bytyřádně užívají v tom smyslu, že nevětrajíkontinuálně, ale krátce, intenzivně(max. 5–10 min.) a 4–5x denně.Původní stanovisko odpovědnéhoministerstva k montáži ITN (indikátorutopných nákladů) v tom smyslu,že montáž je možná jen za 100% účastivšech nájemníků, bylo nyní posunutodo rozhodovací pravomoci vlastníka,který jediný může, na zák ladě požadavkuo montáži ITN, rozhodnout. Jelikožjde o pořízení technické pomůcky předevšímv zájmu nájemníka a také pronajímatele,jsou indikátory zařazoványna pomezí techniky měření a regulacetepla. To ve svém důsledku znamená,že jejich pořízení jde k tíži nájemníkana základě dohody se správcem, kterýzajišťuje prakticky zprostředkovánínákupu a montáže. Cena jednohoindikátoru se dle úrovně pohybujev rozmezí 520 až 635 Kč a jejich početje dán počtem topných těles v bytě.Na základě výše uvedeného bylradou města schválen tento postup:– o možnosti nákupu a instalaci ITNbudou informováni nájemníci (cožje zajištěno tímto článkem)– v případě zájmu nájemníků v zúčtovacíjednotce bude mezi správcema nájemníkem sepsána dohodao pořízení zařizovacího předmětu,včetně způsobu platby (bude uzavřenasmlouva o obstarávání věci)– pokud v jedné zúčtovací jednotceprojeví zájem o nákup ITN minimálně¾ oprávněných nájemníků,bude správcem zpracován materiálpro jednání RM k projednáníCO VÁS ZAJÍMÁNávštěva ambulance či pohotovostiNaše nemocnice se rozhodla minimalizovatv ambulancích manipulacis penězi zakoupením dvou automatůpro úhradu poplatků. Jeden přístrojnaleznete uvnitř hlavní budovy a druhýna vnějším prostranst ví nemocnice.Pacient bude postupovat tak, že zvolína automatu buď 30 Kč pro platbuv ambulanci v pracovní dny od 7.00 do17.00 hodin, nebo 90 Kč pro platbu zaošetření na pohotovosti. Ta je v doběod 17.00 do 7.00 hodin a celý víkenda o svátcích. Následně pacient obdržíz automatu příslušný lístek (ceninu),kterým uhradí poplatek po ošetřenív ambulanci (pohotovosti). V ambulancisi může pacient vyžádat i doklado zaplacení regulačního poplatku.Nepoužije-li pacient lístek z automatuv tentýž den, zůstává lístek platnýa pacient jej může v naší nemocnicipoužít i v jiný den nebo v jiné ambulanci,případně může požádat o vrácenípeněz přímo v centrální recepci.Poplatky za ošetření v ambulanci, kteréjsou mimo areál nemocnice, budouvybírány přímo na místě.Pobyt v nemocnici – hospitalizaceHospitalizovaní pacienti v denpropuštění zaplatí poplatek přímona oddělení buď v hotovosti, aneboplatební kartou. Navrhujeme tentojednodušší způsob i přesto, že pacientmůže uhradit poplatek do několikadnů po ukončení hospitalizace. Zaplacenímpoplatků přímo v nemocnici sipacienti ušetří minimálně poplatkyobce v letošním ročníku Zelené stuhyČR 2007, odpoledne pokračovalo přednáškouDr. Lutze Wetzlara o zachovánívenkovského prostředí.(lh)Cesta k úsporám nákladů na vytápění otevřena– v případě souhlasného stanoviskaRM bude ve prospěch a k tíži jednotlivýchnájemníků v zúčtovacíjednotce proveden nákup a instalaceindikátorů (správce zajistí zprostředkováníu odborné firmy)– v případě nesouhlasného stanoviskaRM budou jednotliví nájemníciv zúčtovací jednotce prokazatelněinformovániVýše uvedený postup bude uplatněnv těch zúčtovacích jednotkách, z nichžbude mít správce jasnou informacio většinovém zájmu, který lze projevitpísemně v návaznosti na informačníleták, který bude doručen do každédomácnosti v zúčtovací jednotce, zekteré nájemníci projeví, třeba telefonický,zájem. Pak budou moci svýmpodpisem na podpisový arch, kterýbude mít k dispozici některý z nájemníkůpověřených správcem, písemněpotvrdit zájem a následně bude postupovánodle výše uvedeného.Pavel Dvořákjednatel BYTES Tábor, s. r. o.Vybírání regulačních poplatků v Nemocnici Tábor, a. s.při převodu peněz v bance či na poště.Jestliže pacient nezaplatí ihned, budemu vystavena faktura.Poplatky v lékárně za receptTyto poplatky budou hrazeny přímopři výběru léku v lékárně nemocnice.Opět zde nabízíme možnost platitnejen v hotovosti, ale i platební kartou.Vážení spoluobčané, aby mohlbýt regulační poplatek vybrán, musíbýt splněno mnoho kritérií a existujei několik výjimek, při kterých jsoupacienti osvobozeni. Tuto informacivám vždy podá pracovník centrálnírecepce, zdravotník v ambulanci nebopověřený pracovník v rámci hospitalizace.Přesné znění novely zákonanaleznete například na internetovýchstránkách Ministerstva zdravotnictvíČeské republiky.Vedení Nemocnice Tábor, a. s.Ministr vnitra Ivan Langer:Czech Point má v TábořejedničkuTo bylo určitě výbornéocenění pro táborskýměstský úřad,které zaznělo z ústpana ministra při jehokrátké pracovní návštěvě v Tabačce15. listopadu.Hlavním smyslem jeho návštěvybylo si ověřit přímo v úřadech, jakpokračuje elektronizace veřejné správy.Pan ministr se zajímal i o dalšíagendy, jež městský úřad vykonáváv pověřené působnosti za stát, zejménav gesci ministerstva vnitra, což jemimo jiné také vydávání tzv. e-pasů.Právě Czech Point je jedním z pilířůtzv. e-governmentu a příslibem proposkytování komfortnějších a efektivnějšíchslužeb pro občany. Táborbyl jedním z 37 obcí, kde probíhal do30. října pilotní provoz. Od listopaduje systém již v ostrém provozu.Občané se při hledání kontaktníchmíst mohou orientovat podle typickéhomodrého loga a naleznou jej jakna Husově náměstí na živnostenskémúřadu, tak na Žižkově náměstí naodboru správy majetku města.§ §Prozatím je možné prostřednictvímúřadoven Czech Point získat výpisz katastru nemovitostí, z obchodníhoa živnostenského rejstříku. Od Novéhoroku přibude i výpis z rejstříku trestů.Lubomír ŠrámektajemníkVysoké školství v TábořeVysoká škola chemicko--technologická v Prazezahájila od letošníhoakademického roku výukustudia v prezenčníformě, kterou zajišťuje fakulta potravinářskéa biochemické technologiev bakalářském studijním programuTechnologie potravin. Studium probíháv objektu bývalé základní školyve Světlogorské ulici, kde bylo připravenomoderní pracoviště pro současnouvýuku. Další vysokou školou,která v Táboře zahájila výuku v rámciceloživotního vzdělání, je Slezskáuniverzita v Opavě. Kurz v oblastistudia veřejné správy navštěvuje 72 studentůa výuka probíhá v areálu učňovskýchškol na Maredově vrchu. (rk)Soutěž o nejlepšívánoční stromečekOdbory ŠMaT a KaCR v listopaduvyhlásily soutěž o nejlépe vyzdobenývánoční stromeček v mateřských školách.Začátkem prosince budou rozvezenyživé stromečky do všech táborskýchmateřských škol, kde je děti společněs paní učitelkami ozdobí svýmivlastnoručně vyrobenými ozdobami,řetězy apod. Po vyhodnocení budouděti s nejlépe vyzdobenými vánočnímistromečky odměněny sladkostmi. (rk)


strana 04 prosinec 2007partnerské městoPartnerské město Škof ja LokaSlovinské město ŠkofjaLoka se nachází 20 kmseverozápadně od hlavníhoměsta bývaléJugoslávie – Lublaně.Má necelých 22 tisícobyvatel a naším partnerským městemje od roku 2006.Škofja Loka je tisícileté biskupskéměsto vybudované na přírodním stupnive svahu nad řekou Sora pod hradnímkopcem.Na návrší nad městem se již ve12. století tyčila věžovitá pevnost, kteráchránila město a dopravní cesty do Itálie.Ve 13. století byl kvůli lepší ochraněna kopci vybudován mohutný středověkýhrad bránící město. Pozůstatkyměstského a hradního opevnění jsoudodnes zřejmé. Do města vedlo pětbran, které se na noc zavíraly.Pod hradem se rozprostírá Mestni– náměstí s barevnými fasádamia bohatou výzdobou budov (kamennéportály a ostění, arkýře, malebné arkádovédvory), poněvadž Škofja Lokazažívala svůj rozkvět v období pozdnígotiky a renesance. Město – jedno z nejhezčíchslovinských středověkých měst– dostalo právě díky svému bohatstvíbarev přezdívku „barevná“ Loka a jeSlavnostním rozsvícenímvánočního stromuodbor kultury a cestovníhoruchu tradičnězahajuje oblíbený cyklusprogramů Táborské Vánoce. Takéletos čeká návštěvníky všech věkovýchkategorií bohatá nabídka pořadůa výstav, které budou zpestřeny několikanovinkami.Hned první novinka je určenazejména rodičům s dětmi, které8. prosince zveme na první zvonkovýprůvod. Účastníci se zvony, zvonkya světýlky se sejdou na Tržním náměstív 16.00 hodin a projdou Pražskouulicí na Žižkovo náměstí, kde v rámciprogramu staročeského vánočníhotrhu proběhne vyhodnocení nejoriginálnějšíchzvonků.Také vánoční programy v kostelesv. Jakuba budou oživeny několikanetradičními projekty.V sobotu 15. prosince se představíúspěšná vokální skupina Yellov Sisters,která návštěvníky koncertu provedežánry soulu, funky, r’n’b, worldmusic, jazzu i reggae. Následujícíúterý se v kostele sv. Jakuba představívýtvarně taneční projekt TheatrumMundi (Divadlo světa) akademickéhomalíře Jana Kunovského, ve kterémzatančí primabalerína baletu Národníhodivadla Tereza Podařilová. Představenídoplní koncert kytarového dua– Jiřího Blafky a Mirka Šmilauera.Dvacátého prosince se poprvé v tomtoprostoru představí táborský vokálnísoubor His Master’s Voice Band, kterýsi ke spolupráci přizval smíšený pěveckýsbor Jeronym z Prahy.Táborské příznivce houslisty JaroslavaSvěceného potěší koncert tohototaké označováno jako historická, etnografická,umělecká a kulturní perla Slovinska.Na tom se velkou měrou podílíumělce s jeho dcerou Julií Svěcenouv malém sále Divadla Oskara Nedbala22. prosince. V jejich podání zaznískladby A. Vivaldiho, J. S. Bacha, J. M. Leclaira,J. Masseneta, Ch. Gounoda,A. Dvořáka, A. Michny z Otradovica dalších.Předprodej na tento program jepouze v pokladně Divadla OskaraNedbala.Novinkou bude letos také provedeníoblíbené České vánoční mše J. J. RybyHej, mistře!, která tentokrát zazní vesváteční den 26. prosince od 16.00 hodinv děkanském kostele. Účinkovatbude Táborský chrámový sbor, jehohosté, komorní orchestr a na varhanytradičně zahraje Ladislav Šotek. Vzhledemk omezené kapacitě doporučujemezajištění vstupenek v předprodejiv městském infocentru.Na programu Táborských Vánocvšak nebude chybět žádný z pravidelnýchpořadů. Pro děti je i v letošnímroce připraveno Čertovské rojení,Mikulášská jízda Elinkou, Vánočníplavání a do Tábora zavítá i oblíbenývánoční kamion Coca-Cola.Vánoční atmosférou zavoní v sobotu8. prosince Staročeský trh i vánočnívýstava v Galerii A. D. 1551, která budevěnována zejména tradici pečení perníčků.Bude otevřena až do 6. ledna.Odbor kultury a cestovního ruchuve spolupráci s G-centrem Tábor anitento rok nezapomněl na táborskéseniory, pro něž je připraveno vánočníposezení 12. prosince na Střelnici.K tanci i poslechu zahraje dechovákapela Keramička. Vzhledem k omezenémupočtu míst doporučujeme sizakoupit vstupenku v hodnotě 20 Kčv předprodeji. Předprodej vstupeneki zachovalá a nezničená okolní příroda.Městské muzeum uchovává bohatésbírky získané do konce 19. století.Táborské Vánoce 2007 s novinkamiina výše uvedené programy začíná3. prosince v infocentru na Žižkověnáměstí (tel. 381 486 230).Slavnostním vyvrcholením vánočníchprogramů bude opět Novoročníchrámový koncert Posádkové hudbyTábor a jejích sólistů.Sbírky obrazů starých malířů ze ŠkofjaLoky a okolí, včetně místního rodáka– malíře France Miheliče, tvoří stálouexpozici v nejznámějším středověkémdomě města – špýcharu. Mnohosvědků minulosti lze nalézt v celémměstě a okolí. Navíc toto území je známésvou bohatou řemeslnou tradicí,obzvláště pak v kulinářské oblasti sesetkáme se starodávnými recepturami,které se dědí po generace a podle nichži dnes nabízejí hostinští „středověkéhostiny“. Město na soutoku řek Selškaa Poljanska Sora bylo po mnoho stoletíovládáno svobodomyslnými biskupy,což mu vtisklo charakteristickou tvář.Pohádkovým labyrintem uliček,náměstí a mostů se můžete vydat nakrásnou procházku údolími Selškaa Poljanska dolina. Pěší i cyklistickétematické trasy nabízejí prvotřídnímožnosti i pro milovníky horskéturistiky. V zimě ocení příznivci sněhuupravené sjezdovky a sáňkařskédráhy.Kdo má rád krásnou čistou přírodu,udržované historické památky, přívětivélidi a dobré jídlo, bude v tomtoměstě spokojen.Jiří Řeřichakancelář starostyPřeji všem táborským občanůmpříjemné chvilky s připravenými kulturnímiprogramy, klidné a radostnéprožití vánočních svátků a v novémroce pevné zdraví i potřebnou kapkuštěstí.Lenka Horejskovávedoucí odboru kultury a cestovního ruchuKřest VodánkyV neděli 4. listopadu se v rámci dětského představení Divadelního souboruTábor uskutečnil v Divadle Oskara Nedbala křest dětské pohádkové knížkyO víle Vodánce. Příběhy sepsal Hynek Klimek, půvabnými ilustracemi je opatřilaZdeňka Študlarová. Vázaná publikace je rozdělena do více tematickýchčástí. První je věnována ekologii a ochraně životního prostředí. V druhé částise z víly Vodánky stává ochránkyně vodních toků, seznamuje se s táborskýmikašnami a historií města. Třetí část je o nočním dobrodružství u řeky Lužnicea výletu do národní přírodní památky Chýnovská jeskyně. Kniha O víleVodánce jistě malé čtenáře potěší pod vánočním stromečkem. Zakoupit ji lzev infocentru na Žižkově náměstí za 280 Kč.(lh)


prosinec 2007 strana 05táborské zajímavostiSilueta husitského města, jež sepostupně vynořuje cestou od Prahy,Soběslavi a Bechyně, připomínáv pohledové zkratce vše podstatnéz jeho historie od revolučních počátkůaž po nedávnou panelovou socialistickouvýstavbu a supermarketovousoučasnost. Poutníku před polovinou15. století se nabízelo panoráma dostiodlišné, ochuzené o příznačnou rázovitostrenesanční přestavby, na druhéstraně však umocněné mohutnýmpevnostním systémem korunujícímholé srázy ostrožny nad údolím Lužnicea Tismenického potoka, tehdybez zrcadlivého odrazu hladiny Jordánu.Vedle hradeb dalo počátečníobdobí městu do vínku jeho půdorysnéčlenění i základní uliční osnovu,jež přes svou zdánlivou chaotičnostodpovídala soudobým potřebáma terénním podmínkám celého areálu.Kámen a zdivo byly před rokem1450 vyhrazeny převážně jenfortifikacím. Město samo bylo zedřeva, domy vesměs přízemní, komunálníbudovy účelové a prosté.V opevňovací technice, jež ve dvacátýchletech 15. století počítala jižs v y vinutou dělostřelbou, byli táborštískutečnými mistry nad mistry. Účinnostvysunutého srubového opevněníhusitských vojsk nad Prahou oceniliv červenci 1420 přední vojevůdci tehdejšíchfeudálních armád. Protáhlédělové bašty polygonálního půdorysuse po táborském vzoru budovalypo celé století i v dalších evropskýchměstech. Zajímavé je, že tento novýdruh opevnění se v různých jazycíchjednoduše nazýval „tabor“.Ve srovnání se starším typemměstského opevnění byl systémtáborské obrany zdokonalen tím,že na rozhodujících místech založilvysunuté opevněné pozice umožňujícíhromadnou boční palbu z děl.Nejdůležitějším místem obrany sestal parkán. Byl to asi 6 až 10 metrůširoký prostor před hlavní bránou,chráněný proti nepříteli zdí s krytýmhrázděným ochozem, určenýmpro střelbu z ručnic. V odstupech po250 až 300 metrech vybíhaly z parkánuzděné dělové bašty, z nichž seútočící nepřítel ostřeloval boční palbou,ze zaklenutého přízemí těžkýmikusy, z pater lehčími zbraněmi.Nejvýznamnější baštou byla 30 metrůdlouhá Řeznická bašta v jihovýchodnímcípu opevnění. Jeden jejíbok chránil předpolí Nové brány,TÁBORSKÉ ZAJÍMAVOSTITábor – opevněnídruhý střežil údolí Lužnice. Západnínároží městských hradeb zpevňovalaŽižkova bašta, jež svou délkou18 metrů vystupovala nad Tismenickéúdolí, aby tu s věžemi hradu Hradištěa s Hradskou bránou ovládalapřístupy od Klokot.Nejlépe dochovanou památkou nahusitské opevnění Tábora je Bechyňskábrána. Tvořila vnější opevněníbývalé Hradské brány. Vnitřní brána,zvaná později Klokotská, stála v těchmístech, kde se západní úsek městskýchhradeb připojoval k opevněníhradu. Dispozice Bechyňské bránydokresluje typovou variabilitu husitskéhopevnostního stavitelství. Vestísněném prostoru mezi starším hradema strmou skálou nad Tismenicí,kde vyhovovalo úspornější řešení nežna východní šíji, se husité nespokojilis obvyklou hranolovou věží, alepostavili tu mohutnou pevnostníbudovu, jež se obracela k nepřítelidelší stranou, prolamovanou celouřadou střílen.Dle osobního svědectví EneášeSylvia Piccolominiho z léta 1451 bylotáborské opevnění na svou dobu zcelamimořádné. Bohužel, během dalšídoby, zvláště pak od počátku 19. století,kdy město definitivně ztrácí svůjvojenský význam, dochází k totálnílikvidaci fortifikace, vrcholící lety1832 až 1884, kdy je postupně bouránanebo zásadně přestavovánanaprostá většina jeho uzlových bodů,tj. bran, forten, bašt i věží. Porůznu setak po obvodě města dochovaly fragmentyopevnění, přičemž na severnístraně je dodnes jeho průběh nejzřetelnější.Původně obsahovalo hlavní(městskou) hradbu a před ní předloženýparkán, ohraničený samostatnouvnější slabší a nižší hradbou parkánovou.Obě uvedené hradby bylyzesílené četnými obrannými věžemia parkánová navíc pak rozložitýmipolygonálními baštami zcela novékonstrukce. Jejich značné vysunutípřed hradby i mohutná palná výzbrojdovolovaly pokrývat z četných střílena pod řadou úhlů výjimečně rozsáhlýprostor před opevněním (kurtinami).Jak takovýto pás fortifikace vypadal,nám názorně ukazuje unikátnědochovaná kresba severní strany městaTábora Jana Willenberga z počátku17. století. Dvojitý pás hradeb prostupujeparkánová bašta, zvaná Kožešnická(s podkovovitým zakončením),stojící v místě pozdějšího Velkéhošance (byla totiž zničena v obdobítřicetileté války), v první polovině19. století zaniklá Velká či Klokotskáfortna (též někdy zvaná Fortnanad rybníkem) a dále k západu opětpolygonální bašta Soukenická (dřívea i v dnešní době Převrátilka), pozdějisloužící k uskladnění obilí a v druhépolovině 19. století přestavěná v obytnýdům (č. p. 327). Ovšem patrněnejvýznamnější fortifikační stavboutohoto typu byla Velká, později i Žižkova(dle nástěnné malby s vyobrazenímŽižky) bašta, impozantní stavbahájící celý přilehlý severozápadní cípměsta. I ona byla poté využívána jakosklad obilí, na počátku 19. století sestává spíše ruinou a následně je téžupravena v obytný dům, který ovšemřadu desetiletí slouží jako sídlo táborskéhookresního soudu. Jak bylo řečeno,unikátně dochovaný pás severníčásti táborského opevnění spolu sezmíněnými progresivními fortifikačnímiprvky se dochoval skorointaktně až do roku 1832. Tehdy totižnastává první závažný zásah do jehodosavadní celistvosti. V hradbách jeprolomena Mariánská branka spojujícíKlášterní náměstí (dnes Mikulášez Husi) s nově zakládanými městskýmisady (dnes Holečkovy sady).Při jejich zřízení (na němž se mimochodempodílejí i vězni z nově budovanétáborské trestnice) je celý svahk Tismenickému, resp. Jordánskémupotoku zarovnán, osázen rozličnýmidřevinami a především zbudovánařada rozmanitých altánků či besídek,spojená sítí stezek a pěšin. Sem mělobýt přeneseno i větší množství tzv. husitskýchstolů z Hlavního (pozdějiŽižkova) náměstí. Nelze se divit, žepro širokou táborskou veřejnost mělyzdejší sady zvláště během druhépoloviny 19. a první poloviny 20. stoletísvé nezastupitelné kouzlo danéčastými zde pořádanými koncerty,popř. i dalšími kulturními akcemi.Jestliže přibližujeme jedinečnosttáborského městského opevnění a jehoohlas a inspirační dopad, kterémělo na přebudování opevnění řadynašich, ale i některých zahraničníchměst, zvláště v 15. a na počátku 16. století,nelze v této souvislosti neuvéstambivalentní význam vzniku vodnínádrže, v zažité formě rybníkuJordán. Jeho primární účel vznikuv roce 1492 (toto datum nám aledodatečně přinášejí až písemné pramenyz počátku 17. století) byl zcelajednoznačný, totiž dát městu jednouprovždy stabilní zásobárnu jak pitné,tak i užitkové vody. Dnes již víme, žeprvá zmínka o zdejším mistru Janovi,který „vede vodu na Tábor“, pocházíuž z roku 1502 a právě kolem onohoroku vzniká i první táborská vodárna.Značný výškový rozdíl (32 m)mezi městem a prvotní vodárnouřeší zmíněný řemeslník na svou dobugeniálně – pomocí „vodního stroje“,který vodu tlačí do někdejší vodárenskévěže stojící v hradbách, odkud jejiž samospádem rozváděna do tehdejšíchtáborských kašen. Původnístroj sloužil až do roku 1559, kdy bylzcela zničen při jednom z největšíchtáborských požárů. Význam nádržes biblickým jménem Jordán (zcela sezažívá ve třicátých letech 16. století),s plochou přesahující v minulosti50 hektarů, byl pro lov ryb dlouhoudobu zcela mizivý. Způsobovala toi obtížnost, ba nemožnost, Jordánjako zásobárnu vody zcela vypustit.Naposled se tak stalo roku 1830.Výlovy dlouhou sítí prováděné až dodruhé světové války byly z hlediskatechnické náročnosti dosti problematické,takže po roce 1889 se nádržvyužívá především pro sportovnírybolov. Na druhé straně však sypanáhráz dlouhá 284 a široká 20 metrůzásadním, a to negativním způsobemovlivnila hájitelnost severovýchodnía severní strany města i přes její těžkéopevnění. Nepřátelská vojska se totižod té doby mohla zcela pohodlnědostat po hrázi těsně pod městskéhradby, zde mohla rozmístit své dělostřelectvonebo kontrolovat případnézásobování města z celé této strany.Nelze neuvést, že právě směrem odjordánské hráze byl Tábor pokořen pomnohaměsíčním obléhání císařskýmvojskem v listopadu 1621 a obdobnětak švédskými oddíly v srpnu 1648.Stavba technicky náročné nádržeJordán z konce 15. století, progresivníhotáborského opevnění, dokončenéhopřed jeho polovinou, a založenímalebných městských sadů v třicátýchletech 19. století tvoří na severnía severovýchodní straně Tábora výjimečnýa mimořádně atraktivní komplexkrajinotvorného rázu. Ač každásložka vzniká ze zcela jiných pohnuteka v odlišné chronologii, jejich provázanostv minulosti i současnosti jeevidentní.Ing. arch. Miloš Roháčekodbor územního rozvojeTáborské opevnění od severovýchodu. Nejstarší vyobrazení táborského opevnění se zachovalo v kresbě Jana Willenberga z počátku 17. století. Zachycujevýchodní stranu opevnění od barbakanu k Velké fortně (uprostřed) a severní stranu opevnění s polygonálně uzavřenou Soukenickou baštou.


strana 06 prosinec 2007program kina a divadlaGalerie A. D. 1551dům č. p. 54, ul. Martínka Húsky6. prosince 2007–6. ledna 2008VÁNOČNÍ VÝSTAVA– betlémy, dobový nábytek, vánočníozdoby, perníčky, vánoční cukroví aj.otevřeno:po–pá 9.00–12.00 a 12.30–16.30 hod.so–ne + svátky 13.00–16.30 hodinso 8. prosince 9.00–16.30 hodinŠtědrý den a Nový rok zavřeno!– vstupné: dospělí a důchodci 20 Kč,děti a studenti 10 KčGalerie Tábor – InfocentrumŽižkovo náměstí30. října–31. prosinceSPOLEČNÁ VÝSTAVATÁBORSKÝCH VÝTVARNÍKŮ– malby, grafika, kolážeotevřeno:po–pá 9.00–16.00 hodinso 8. prosince 9.00–17.00 hodinút 25. prosince 10.00–16.00 hodinst 26. prosince 10.00–16.00 hodinŠtědrý den a Nový rok zavřeno!Bývalá sladovnav areálu táborského hradu(nyní hotel Dvořák)TÁBORSKÝ POKLAD– stálá výstavaotevřeno:po–so 10.00–12.00 a 13.00–16.00 hod.úterý 25. prosince10.00–12.00 a 13.00–16.00 hod.středa 26. prosince10.00–12.00 a 13.00–16.00 hod.Štědrý den a Nový rok zavřeno!ÚO Svazu diabetiků• pravidelná poradenská činnostkaždou středu od 14.00 do 16.00 hodin(mimo svátky) v kanceláři DIAv ONT, budova č. 2, 1. patro,č. dveří 102• kondiční plaváníčtvrtek 15.00–16.00 hodin• schůzka skupin EMP1. skupina: 6. prosince od 15.30 hodinv G-centru2. a 3. skupina: 4. prosince ve školnímstatku v Měšicích• zájezd Bechyně, lázeňský bazénOlga8. prosince– odjezd přihlášených v 11.00 hodin– cena: 60 KčOS Verdannám. Přátelství 2801, 390 05 Tábortel.: 728 760 274e-mail: osverdan@seznam.czpo–st–pá 14.00–19.00 hodinMikulášská nadílka– odpoledne plné her, soutěží, písničeka tance– v programu vystoupí: o. s. TerneBenga, Reflex a oblastní Charita z ČBSledujte samostatné plakáty.Sdružení dále nabízí poradenskoučinnost a KC pro děti a mládež.Kino Svět Tábor – prosinecsobota 1. – 16.00 a 18.00 hod.,neděle 2. – 16.00 a 18.00 hod.,pondělí 3. – 16.00 a 18.00 hod.,úterý 4. – 16.00 a 18.00 hod.,středa 5. – 16.00 a 18.00 hod.:POSLEDNÍ PLAVKY (ČR 2007)sobota 1. – 14.30 hod.,neděle 2. – 14.30 hod.:KŘESADLO (ČR)sobota 1. – 20.00 hod.,neděle 2. – 20.00 hod.:30 DNÍ DLOUHÁ NOC(USA/Nový Zéland 2007)pondělí 3. – 20.00 hod.:ŠŤASTNÉ MÍLE (Austrálie 2007)úterý 4. – 20.00 hod.:MEXICKÁ JÍZDA (Mexiko 2001)středa 5. – 20.00 hod.:SNĚHOVÝ DORT(Velká Británie/Kanada 2006)čtvrtek 6. – 15.30 a 18.00 hod.,pátek 7. – 15.30 hod.,sobota 8. – 15.30 hod.,neděle 9. – 15.30 hod.:VÁŠEŇ A CIT(Velká Británie/USA 2007)čtvrtek 6. – 20.00 hod.:ZLOMENÉ KVĚTINY(USA 2005)pátek 7. – 18.00 hod.:SNÍLCI(Francie/Itálie/Velká Británie 2003)pátek 7. – 20.15 hod.:FILMOVÝ KLUB: KONEC(Maďarsko 2007)sobota 1. prosince, 19.00 hodinJ. Herman & M. Stewart:HELLO, DOLLY!– předplatné sk. Bneděle 2. prosince, 14.30 hodinF. Nepil:POLNÍ ŽÍNKA EVELÍNKA– mimo předplatnéPRÉMIE sk. Epondělí 3. prosince, 19.00 hodinS. O’Casey: PENZIONPRO SVOBODNÉ PÁNY– předplatné sk. Cúterý 4. prosince, 19.00 hodinL. Stroupežnický:NAŠI FURIANTI– mimo předplatnéstředa 5. prosince, 19.00 hodinG. Aron:MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD– mimo předplatnéčtvrtek 6. prosince, 19.00 hodinM. Jones:PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ– mimo předplatnésobota 8. – 14.00 hod.,neděle 9. – 14.00 hod.:KYTICE POHÁDEK (ČR)sobota 8. – 18.00 a 20.00 hod.,neděle 9. – 18.00 a 20.00 hod.:POKOJ 1408 (USA 2007)pondělí 10. – 15.30 hod.,úterý 11. – 15.30 hod.,středa 12. – 15.30 hod.:HVĚZDNÝ PRACH(V. Británie 2007)pondělí 10. – 18.00 a 20.00 hod.,úterý 11. – 18.00 a 20.00 hod.,středa 12. – 18.00 a 20.00 hod.:INVAZE (USA 2007)čtvrtek 13. – 15.45 hod., pátek 14.– 14.00 hod., sobota 15. – 15.30 hod.,neděle 16. – 15.30 hod., pondělí 17.– 15.45 hod., úterý 18. – 15.45 hod.,středa 19. – 15.45 hod.:CRASH ROAD (ČR 2007)čtvrtek 13. – 17.45 hod., pátek 14.– 16.00 hod., sobota 15. – 17.30 hod.,neděle 16. – 17.30 hod., pondělí 17.– 20.00 hod., úterý 18. – 20.00 hod.,středa 19. – 20.00 hod.:BEOWULF (USA 2007)čtvrtek 13. – 20.00 hod.,pátek 14. – 18.15 hod.:SAW IV. (USA 2007)pátek 14. – 20.30 hod.:FILMOVÝ KLUB: NEZNÁMÁ(Itálie 2006)sobota 15. – 14.00 hod.,neděle 16. – 14.00 hod.:POHÁDKOVÁ TAJEMSTVÍ I. (ČR)sobota 15. – 20.00 hod.,neděle 16. – 20.00 hod.:PERSEPOLIS (Francie, USA 2007)pondělí 17. – 17.45 hod., úterý 18.– 17.45 hod., středa 19. – 17.45 hod.:GYMPL (ČR 2007)čtvrtek 20. – 20.00 hod.,pátek 21. – 18.00 hod., sobota 22.– 20.00 hod., neděle 23. – 20.00 hod.:HRDINOVÉ A ZBABĚLCI(USA 2007)pátek 21. – 20.00 hod.:FILMOVÝ KLUB: VITUS(Švýcarsko 2006)sobota 22. – 13.45 hod.,neděle 23. – 13.45 hod.:RATATOUILLE (USA 2007)středa 26. – 16.00, 18.00 a 20.00 hod.:VÁCLAV (ČR 2007)čtvrtek 27. – 15.30 a 17.45 hod.,pátek 28. – 15.30 hod., sobota 29.– 18.00 hod., neděle 30. – 18.00 hod.:POSLEDNÍ LEGIE(USA/Velká Británie/Francie 2007)čtvrtek 27. – 20.00 hod.,pátek 28. – 17.45 hod.,sobota 29. – 20.15 hod.,neděle 30. – 20.15 hod.:MEZI NEPŘÁTELI (Francie 2007)pátek 28. – 20.00 hod.:FILMOVÝ KLUB: MOVIE(ČR/Makedonie 2007)sobota 29. – 14.00 a 16.00 hod.,neděle 30. – 14.00 a 16.00 hod.:MEDVÍDEK (ČR 2007)Divadlo Oskara Nedbala – prosinecpátek 7. prosince, 19.00 hodinV. KONCERT MLADÝCHPĚVECKÝCH TALENTŮA. Hellerová, J. Pustina, D. Nykl– předplatné sk. Hsobota 8. prosinceDVEŘE DOKOŘÁN!od 10.00 hodin– z orchestřiště na bidýlkov každou celou hodinudo 16.00 hodin– netradiční prohlídka divadelníbudovysobota 8. prosince, 19.00 hodinPÍSNĚNÍ s táborskými POULIČNÍKY– mimo předplatnéneděle 9. prosince, 19.00 hodinKOLEDA, KOLEDA...– mimo předplatnépondělí 10. prosince, 19.00 hodinNEJMENŠÍ ŽENA NA SVĚTĚ– předplatné sk. Fúzestředa 12. prosince, 19.00 hodinW. Shakespeare: BOUŘE– předplatné sk. Bpátek 14. prosince, 19.00 hodinJ. Radičkov: POKUS O LÉTÁNÍ– předplatné sk. Aneděle 16. prosince, 14.30 hodinPřijďte s dětmi do divadlaKAMARÁDI V BETLÉMĚ– předplatné sk. Estředa 19. prosince, 19.00 hodinTábor hudbou soběVÁNOCE 2007se SWING BANDEM TÁBOR– mimo předplatnéčtvrtek 20. prosince, 19.00 hodin258. barevný čtvrtekMALTA – ostrov rytířůmaltézského řádu– mimo předplatnépátek 21. prosince, 18.00 hodinOTEVŘENÍDIVADELNÍHO BETLÉMUpřed divadlem, za účasti PouličníkůBetlém bude otevřen:22.–24. prosince 10.00–16.00 hodin25.–26. prosince 14.00–17.00 hodin27.–28. prosince 10.00–16.00 hodin


prosinec 2007 strana 07akce odboru kulturyProgram odboru kultury a cestovního ruchu na měsíc prosinecpátek 30. listopadu, 17.00 hodinŽižkovo náměstíSLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍVÁNOČNÍHO STROMKU– s pozváním na vánoční punča ukázkou slaměného Betléma– účinkují: Posádková hudba Tábora táborští Pouličnícisobota 1. prosince, 8.00–12.00 hodinMěstská knihovna TáborDEN PRO DĚTSKOU KNIHU1. ročník celostátní akce. Přijďtes dětmi do knihovny – prodejdětských knih, soutěže a kvizyo ceny. Nakresleme čtenářské nebedo dětského oddělení. Den otevřenýchdveří – prohlídka všech odděleníknihovny.Pořádá Městská knihovna Tábor.neděle 2. prosince, 15.00 hodinkostel sv. JakubaBENEFIČNÍ ADVENTNÍKONCERT– účinkují: pěvecký sbor ZUŠ Táborpod vedením Heleny Boučkové a žácivioloncellové třídy Otty SemlerovéPořádá Farní charita Tábor – centrumAuritus ve spolupráci s městemTáborem a Nadací Divoké husy.pondělía úterý 3. a 4. prosince15.00–16.00 hodinv táborských ulicíchMĚSTEM CHODÍ MIKULÁŠ– pozvánka na vánoční programystředa 5. prosince, 16.30 hodinŽižkovo náměstíČERTOVSKÉ ROJENÍ– zábavný podvečer pro děti s tradičnínadílkou od Mikuláše a řadoupřekvapení– účinkují: Divadlo Pohádka (Praha)a Divadelní soubor TáborMediální partner rádio Prácheň.sobota 8. prosince, 9.00–18.00 hodinŽižkovo náměstíSTAROČESKÝ VÁNOČNÍ TRH– tradiční vánoční trh s kulturnímprogramem, ukázkami vánočníchzvyků a prodejem zabijačkových specialit(zabijačkové speciality zajišťujeSŠ obchodu, služeb a řemesel Tábor)– účinkují: Pražský pouťový orchestr,Žesťový soubor Swing bandu Tábora Sdružení Housova mlýnav 17.00 hodinNAD BETLÉMEM SVÍTÍ HVĚZDA– představení s vánoční tematikou– účinkuje: Divadlo eMILLIonsobota 8. prosince, 16.00 hodinTržní nám., Pražská ul., Žižkovo nám.1. VÁNOČNÍ ZVONKOVÝ PRŮVODPrůvod pro děti, rodiče a širokouveřejnost. Sraz účastníků v 16.00 hodinna Tržním náměstí. S sebou vezmětezvonky, zvony, zvonečky a světýlka.Na závěr průvodu proběhnena Žižkově náměstí soutěž o nejhezčízvonek.sobota 8. prosince, 10.00 hodinnádraží ČDMIKULÁŠSKÁ JÍZDA „ELINKOU“– zábavná jízda pro rodiče s dětmihistorickým el. vláčkem na tratiTábor–Bechyně za doprovoduMikuláše a čertů; k poslechu zahrajeKOCÁBKA Tábor– odjezd z Tábora v 10.00 hodin;odjezd z Bechyně ve 13.47 hodin– ceny jízdného (zpáteční): 70 Kč,děti 6–15 let: 35 KčPořádá Klub přátel el. dráhyTábor–Bechyně a město Tábor.neděle 9. prosince,15.00–18.00 hodinŽižkovo náměstíCOCA-COLAVÁNOČNÍ KAMION 2007– kouzelný vánoční kamion přivezedětem spoustu soutěží, her, písničeka dárků, prostě vše, co k vánočníatmosféře patříPořádá Coca-Cola a město Tábor.středa 12. prosince, 10.00 hodinvelký sál StřelniceVÁNOČNÍ POSEZENÍPRO DŮCHODCE– tradiční vánoční akce pro táborskéseniory s programem a občerstvením– účinkují: Taneční studio MartinyCheníčkové, k poslechu i k tanci hrajeKeramičkaVzhledem k omezenému počtu místje třeba si zakoupit lístek v hodnotě20 Kč v předprodeji v infocentru naŽižkově náměstí (od 3. prosince).Ve spolupráci s G-centrem Tábor,sociálními službami a domovemdůchodců.pátek 14. prosince, 18.00 hodinkostel sv. JakubaCHARITATIVNÍVÁNOČNÍ RECITÁL– účinkují: žáci a absolventi ZUŠSezimovo Ústí a jejich hosté a Violoncellovýkvartet ZUŠ Tábor – sólisté:M. Sedláček – housle, J. Mejtová – lesníroh, P. Kratochvílová – zpěv,M. Sedláčková – viola, L. Pizinger– akordeon, J. Bárta – klavír– vstupné: 100 KčPořádá Rotary klub Táborve spolupráci s městem Táborem.sobota 15. prosince, 19.00 hodinkostel sv. JakubaVÁNOČNÍ KONCERTYELLOW SISTERS– koncert čtyř mladých žen s úžasnýmipěveckými výkony, hlasema rytmem prochází napříč žánrysoulu, funky, r’n’b, world music, jazzui reggae– vstupné: 120 Kčpondělí 17. prosince,16.00–19.00 hodinplavecký stadionVÁNOČNÍ PLAVÁNÍPRO DĚTI– zábavné soutěžní odpoledne určenépro děti do 15 letPořádají: Město Tábor, TZMT Tábor,plavecké oddíly a plavecká školaTJ Tábor.pondělí 24. prosinceŠTĚDREJ VEČER NASTAL...9.30 hodinŽižkovo náměstí (u vánočního stromu)SVĚTLO Z BETLÉMA– pásmo koled a vyprávění spojené s rozdáváním betlémského světlaVe spolupráci s táborskými církvemi.21.30 hodinŽižkovo náměstíVÁNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ– v podání Žesťového souboru Swing bandu Tábor23.30 hodinpark Pod KotnovemPŮLNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ– v podání Žesťového souboru Swing bandu Tábor24.00 hodinkostel sv. JakubaŠTĚDREJ VEČER NASTAL...– půlnoční mše s netradičním pojetím Rybovy mše v podání souboruCollegium Taizé a His Master’s Voice BandVe spolupráci se starokatolickou církví.17.–20. prosince(pondělí–čtvrtek), 16.00 hodinŽižkovo nám.v 16.30 hodinnáměstí T. G. MasarykaVÁNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍU STROMEČKU– známé vánoční koledy v podáníKomorního žesťového souboruPosádkové hudby Táborúterý 18. prosince, 19.00 hodinkostel sv. JakubaTHEATRUM MUNDI (DIVADLO SVĚTA)– výtvarně taneční projekt akademickéhomalíře Jana Kunovskéhos primabalerínou baletu ND TerezouPodařilovou a tanečnicemi baletníhosouboru ND spojený s koncertemkytarového dua – J. BLAFKYa M. ŠMILAUERA– vstupné: 80 Kčstředa 19. prosince, 19.00 hodinkostel sv. JakubaSVĚTLO V LIDECH PŘEBÝVÁ– pořad vánoční poezie a hudbyDivadélka Múzika Sezimovo Ústí– účinkují: Pěvecký sbor Zvonečekze ZŠ Planá nad Lužnicí a TerezaHanzlová – flétnačtvrtek 20. prosince, 19.00 hodinDivadlo O. Nedbala258. barevný čtvrtek: MALTA– ostrov rytířů maltézského řádu– za skvosty barokního stavitelství,opevňovacími systémy a do neolitickýchsvatyň na strategickém ostrověse vydáte s Ing. Milanem Březským– vstupné: 30 KčVe spolupráci s Divadlem O. Nedbala.čtvrtek 20. prosince, 20.00 hodinkostel sv. JakubaVÁNOČNÍ KONCERTSMÍŠENÉHO PĚVECKÉHOSBORU JERONYM– účinkují: smíšený pěvecký sborJERONYM (Praha) pod vedenímsbormistra Jonáše Hájka a táborskýsoubor His Master’s Voice Band– vstupné: 50 Kčsobota 22. prosince, 19.00 hodinDivadlo O. NedbalaVÁNOČNÍ KONCERTJAROSLAVA SVĚCENÉHOA JEHO HOSTŮ– účinkují: Jaroslav Svěcený – housle,Julie Svěcená (dcera) – housle,Marie Synková – klavír– vstupné: 150 a 120 KčPředprodej vstupenek pouze v DivadleO. Nedbala od 3. prosince.neděle 23. prosince, 16.00 hodinděkanský kostel, Žižkovo náměstíVÁNOČNÍ KONCERTPĚVECKÉHO SBORU DOMINOPořádá pěvecký sbor Domino.středa 26. prosince, 16.00 hodinděkanský kostel, Žižkovo náměstí„HEJ, MISTŘE!“– Česká mše vánoční – J. J. Ryba– účinkují: Ladislav Šotek – varhany;sólisté: Hana Žvachtová, LudmilaPeřinová, Václav Janovský a ZdeněkBeneš; sbory: Táborský chrámovýsbor a jeho hosté – diriguje PavelMenhart– vstupné: k sezení v předprodeji100 Kč (omezený počet míst),k stání na místě 60 KčPředprodej vstupenek v infocentruna Žižkově náměstí od 3. prosince.neděle 6. ledna, 16.00 hodinděkanský kostel, Žižkovo náměstíNOVOROČNÍCHRÁMOVÝ KONCERT– účinkují: velký dechový orchestrPosádkové hudby Tábor, Táborskýchrámový sbor a pěvecký sbor Slavíkz Pacova; sólisté: Jana Haraštová,Ivana Töröková; dirigují: kpt. RobertŘíšský, kpt. Roman Kostinec; sbormistři:npr. Pavel Menhart, StanislavPešička a Lenka KlátilováZměna programu vyhrazena!


strana 08 prosinec 2007změny v mhdZměny v MHD v příštím roceLetos v červnu schválilarada města Parkovacípolitiku města Táboraa současně vzala navědomí Strategii rozvojeveřejné dopravy. Oba dokumentyspolu úzce souvisí. Smyslem Strategierozvoje veřejné dopravy je v cílovémstavu nabídnout kvalitní a atraktivníalternativu k zajíždění a parkováníosobních aut v centru v podobě vysokéúrovně systému veřejné dopravyv Táboře. Je na co navazovat. Současnýsystém je poměrně efektivní, linkovýmvedením pokrývá celou aglomeracia přitom nabízí v porovnání sesrovnatelnými městy velmi výhodnoucenu jízdného.Cílem připravovaných změn je zrovnoměrněnínabídky v průběhu celéhoobčanského dne jako reakce na přesunpoptávky z období špiček do celéhodne. V cílovém stavu bude vytvořentaktový jízdní řád, kdy pojedou spojev pravidelných, snadno zapamatovatelnýchčasových polohách s realizacíprokladů linek vedených v obdobnétrase. Průměrná doba čekání se taksníží na polovinu. Příkladem může býtproklad linek 10/15 a 11/13/16 v úsekuKlokoty–Sídliště nad Lužnicí, kde přiintervalu 15 minut obou linek budevýsledný interval 7–8 minut.Zamezí se tak často oprávněněkritizovanému sjíždění autobusů.U linek vedených do příměstskýchčástí dojde k zrovnoměrnění nabídkyběhem celého dne v důsledku optimalizacerozložení stávajících spojů.Současně bude probíhat analýzastávajícího linkového vedení s cílemnavrhnout jeho zjednodušení. Jednáse však o komplexní řešení, kteréhobude možné dosáhnout v postupnýchkrocích a v horizontu zhruba dvou let,aby nedošlo k necitlivým zásahům dostávajícího systému.Start od prosince – přípravná fázeV souvislosti s připravovanou změnoujízdního řádu bude v prosincirealizována nultá etapa změn, kterápředstavuje pilotní ověření nověpřipravovaného systému. Tato etapazahrne pilotní projekt obsluhy příměstskýchčástí – byla vybrána linka20/21 s cílem dosáhnout rovnoměrnéhorozložení spojů. Předpokládá sesouhrnný interval 60 minut v sedles ponecháním stávajícího rozsahuobsluhy při zvýšení spojů vedenýchpřes Blanické předměstí. Na této linceje prověřována možnost zřízení novézastávky u bytového komplexu Čekanice,cihelna.Pokračování od června – 1. fázePrvní etapa změn bude realizovánaběhem roku 2008. Zahrne zejménanásledující postupné kroky:• bude zajištěno obousměrné zajížděnílinky 11 do Pražského sídliště,návazně budou upraveny časovépolohy linek 13 a 16 tak, aby bylzachován interval ve zbývající společnétrase linek• jako pilotní projekt bude v dopolednímsedle řešen intervalový jízdnířád linek 11/13/16 a 10/15 a současněbude realizován v maximálnímmožném rozsahu v dopolednímsedle proklad linek v úseku Klokoty–Sídlištěnad Lužnicí; dopolednísedlo bylo vybráno jako období dnes vysokou rovnoměrně rozloženoupoptávkou a přitom poměrně nižšíúrovní nabídky• o víkendech bude zaveden intervalovýprovoz na linkách 11/13/16• nutno podotknout, že tyto krokybyly odloženy na červen právěkvůli potřebě zajistit obousměrnýprovoz linky 11 v Pražském sídlišti(původně uvažovaný jednosměrnýpolookruh by vedl k přenášenízpoždění a narušení pravidelnostidopravy, na což by v konečnémdůsledku doplatili občané ze Sídlištěnad Lužnicí, Sezimova Ústí a Plané)Změny cen jízdného od lednaBohužel bude nutné od ledna přistoupiti k úpravě tarifů, a to zejménav souvislosti s vládou schválenou změnouDPH z 5 na 9 %.Táborské zastupitelstvo odsouhlasilonávrh na zvýšení jízdného o 1 Kčse základním jízdným v jednotlivýchpásmech 7, 9, 11 a 13 Kč, placení občanskéhojízdného až do 62 let a ponecháníbezplatné přepravy pro občany nad70 let. Změnu tarifu MHD musí nyníještě odsouhlasit Sezimovo Ústí a Planánad Lužnicí.Ceny předplatních jízdenek budounavýšeny tak, aby byly zvýhodněnydlouhodobé a celosíťové předplatníkupony. Pro občany nad 62 let budenadále zachováno zvýhodněné jízdnév dopoledním přepravním sedle od8.00 do 13.00 hodin.Současně s těmito kroky budounabídnuty následující pozitivní zjednodušenísystému:• jízdenka za 13 Kč bude platit 60 minutpo všechny dny v týdnu celodenně(bude tak skutečnou přestupníjízdenkou, na kterou bude možnérealizovat cestu mezi libovolnýmidvěma místy v aglomeraci)• na cenu jízdného u linek 15 a 16nebude mít vliv jejich zajížděník Tescu, cena mezi Sídlištěm nadLužnicí a centrem bude tak stejnábez ohledu na číslo a vedení linky;obdobné opatření bude realizovánoi na Pražském předměstí po zavedenítrasy přes sídliště• nově budou zavedeny 24hodinovéjízdenkyMartin Jirovský, místostarostaErazim Troch, vedoucí odboru dopravyRadek Čech, předseda dopravní komisePetr Pistulka, ředitel divize MHDNejčastěji kladené otázky na besedě k parkovací politice a strategii veřejné dopravyProč bylo zdraženo parkovné?Zdražení parkovného odráží předevšímvysokou poptávku. Počet parkovacíchmíst je limitován, a proto sepřikročilo k cenovému regulátoru. Nadruhou stranu je pak možné v jakémkoličase zajistit vždy volné místok zaparkování.Vyřešil se problém snížení tlakuna rezidentní karty?K poklesu tlaku ze strany žadatelůo zhruba 40 karet skutečně došlo.Kolik město zdražením vydělalo?Jedná se zhruba o 900 tis. Kč, kterébyly a budou směrovány do alternativveřejné dopravy (navýšené spoje, preferencepruhů apod.).Kdy bude vypsáno výběrové řízenína provozovatele veřejné dopravy?Na besedě byl diskutován audit,otázka výběrového řízení nebyla(vzhledem k majetkové účasti města)stoprocentně jistá. Pro tuto chvíli lzetvrdit, že výbor SMOOT (Sdruženíměst a obcí okresu Tábor) přípravnépráce na zahájení výběrovéhořízení připravuje. Pracovní skupinaMHD očekává pokyny pro vypracováníkvalitativních a provozníchpožadavků směrem k provozovateliveřejné dopravy (sankce za prodlevyvyjíždění z konečných, dodržováníjízdních řádů, maximální využitínízkopodlažních autobusů, taktylinek a mnoho dalších ukazatelůkvality služeb).Zúžením jízdních pruhů v Budějovickéulici se doprava více omezí.Co s tím budete dělat?K zúžení dojde pouze tam, kde tonemá vliv na bezpečnost a průjezdnostdopravy. Bavíme se v řádech desítekcentimetrů pro jeden pruh a celkovášířka, která se nasčítáním může získat,bude pak použitelná jinde. K zúženídojde zejména tam, kde se očekáváadekvátní redukce rychlosti legislativoudaných limitů.Stanovte redukci za rezidentníkartu pro druhé auto na základěpočtu rodin, nikoliv osob.Prověřovalo se několik kroků, jakredukovat další automobil. Legislativai dosavadní stav (definujme komplexnípojetí pojmu rodina...) činí z této myšlenkynerealizovatelný záměr.Redukcí parkování v Budějovickéulici zhoršíte možnosti pro zásobovánía zastavení k vyložení a naloženívěcí. Lidé zde nemají jinou možnost...Nejen na základě besedy s občanyBudějovické ulice je nám jasné, žeotázka parkování je důležitá. Režim,který by zde mohl parkovacím systémemnastat, by garantoval nejenommožnosti časově omezených stání, alei stání určených pro zásobování a rezidenty.Pochopitelné je, že částečnáredukce trvalých stání nebude činěnabez náhrady. Zůstává i otázka preferenčníchpruhů, které ve večernícha nočních režimech mohou sloužitjako pruhy pro parkování. Stojíme sitaké ale za tvrzením, že kvalita životanení měřena pouze parkováním,nýbrž i normovými ukazateli imisníchlimitů, které Budějovická ulice překračujev nebezpečné výši. Stav zelenějako katalyzátoru prašného prostředía omezování dopravy v centru ukázalajednoznačně za potřebné i komplexnístudie zadaná odborem životníhoprostředí. Stromy jsou také důležitéa rozhodně nepovažujeme za rozumnéje z diskuse jen tak vyloučit.Jako mezikrok rada pro tuto chvílijednomyslně rozhodla o zadání měřenéstudie, která má prověřit návrhovýstav Budějovické ulice. S občany budeprojednán počátkem roku a teprvepoté budou předány zadávací parametryJihočeskému kraji.Co se udělalo v nabídce MHD(nebo jinde) pro občany Staréhoměsta, kde došlo ke zdražení parkovného?Byly přidány večerní a noční spoje,stejně tak spoje do příměstských částí.Alternativa pro občany Starého městanastane zejména od ledna v podoběparkovacího domu. V druhé fázi strategieveřejné dopravy se plánuje přitaženípravidelné okružní minibusovélinky vedoucí i na Staré město. Ne vždyje, bohužel, možné očekávat za určitáomezení, která sledují dlouhodobýefekt, okamžitou kompenzaci. Každýz nás musí přijmout určitý díl vlastnízodpovědnosti a smířit se s faktem,že svoboda jednotlivce nikdy nebudeabsolutní.Pokud chcete zlepšit obslužnostpříměstských částí, stálo by za úvahuřešit propojení „Chýnovské, točna“s okružní křižovatkou „Mašát“ a dálepak spojením linek 30–31 do jedné.Ano, tento problém je ve strategiinastíněn také. Na základě tohotopodnětu proběhlo jednání se zástupceminvestora (ŘSD), s kategorickýmvyloučením napojení další větve dotéto křižovatky (s ohledy na poloměra kapacitní limity). Hledáme tedy jinéřešení.Mluvíte o motivacích v MHD a přitomchystáte její zdražení...Cena v MHD by měla zůstat prouživatele vždy v přijatelné míře jakopřiměřená a vstřícná. MHD budepro města vždy ztrátová. Na druhoustranu (pokud není jízdenka ryzekomerční) jsou daleko důležitějšíukazatele, které rozhodují o výběruMHD. Pravidelnost, četnost a kvalitaprostředku, kterým jezdím. Totovšechno bychom chtěli zlepšit. Popíratfixní cenou jízdného (více než 4 roky)změnu sazby DPH, zdražování nafty,inflaci, nákupy nových autobusů bybylo špatným krokem, jak zadlužovatveřejný rozpočet tam, kde tento efektkonečnému uživateli skutečnou hodnotunepřinese.Vyplněných dotazníků bylo odevzdánopouze 27.Martin Jirovský, místostarostaErazim Troch, vedoucí odboru dopravyRadek Čech, předseda dopravní komise


Kvůli stavbě železničníhokoridoru budouv prosinci pokračovatpovolené uzavírky komunikacína železničníchpřejezdech v Táboře.Do 5. prosince 20.00 hodin potrváúplná uzavírka komunikace U Čápovadvora (objízdná trasa je zajištěnakomunikací ze Svaté Anny). Do7. prosince 24.00 hodin je plánovánaúplná uzavírka komunikace Komenského–Rokycanova,a to včetně úplnéuzavírky pro pěší.V souvislosti s touto uzavírkou bylpod Černými mosty od 14. listopaduobnoven provoz vozidel ve třech jízdníchpruzích a upravena světelná signalizace.Očekáváme však, že v pátek14. prosince bude kvůli výstavbě podpěrdruhé konstrukce železničníhomostu provoz vozidel opět zúžen naMotoristé jedoucí poobchvatu Tábora směremna Brno jistě zaznamenalivýstavbudalší okružní křižovatky.Křižovatka vznikající v lokalitěmotorestu Mašát umožní motoristůmpřijíždějícím po dálnici ze směruod Prahy bezkolizní najetí na silnicivedoucí z Tábora do Brna. Dále řešínapojení na budoucí prodloužení dálniceD3 směrem na České Budějovice.prosinec 2007 strana 09dopravní omezení; soutěžDopravní omezení v souvislosti se stavbou železničního koridoruZměny v dávkových systémechod ledna příštího rokuPro informaci bychomvás rádi seznámilis novými podmínkamia možnostmi v oblastivýplaty sociálníchdávek v podobě, která bude platit od1. ledna 2008.Naposledy letos v prosinci vám budevyplacena dávka „Příspěvek na zvýšenéživotní náklady“, která souviselas trvalým používáním ortopedických,kompenzačních nebo jiných pomůcek(hole, naslouchadlo apod.) na zvýšenévýdaje související s jejich používáním.K 31. prosinci 2007 forma této dávkykončí.Změna ve výplatě příspěvku na péčiJe odstraněno zdvojení výplatydávek. Po dobu hospitalizace (ve školskémzařízení pro výkon ústavnívýchovy, nařízené ústavní léčby) jevýplata příspěvku na péči zastavena.Zpřísní se kontrola využívání příspěvkuna péči. Je určena povinnostpísemného ohlášení všech změn úřadudo osmi dnů (např. změna osoby, kterápéči poskytuje, změna bydliště, nástupdo zdravotnického zařízení). Pokud tatopodmínka nebude splněna, potomse výplata příspěvku na péči zastaví.Soutěž pro veřejnostVýkonný výbor ČOV schválil záměrJihočeského kraje na pořádání Letníolympiády dětí a mládeže v Táboře vednech 22. až 27. června 2009.Děti a mládež od 6 do 18 let budouzápolit v těchto disciplínách:– povinné sporty: atletika, plavání,fotbal– volitelné sporty olympijské: tenis,basketbal dívky, plážový volejbal,cyklistika – silnice + cyklokros, triatlon,rychlostní kanoistika, modernígymnastika– volitelné sporty neolympijské: florbal,karateMěsto Tábor vyhlašuje soutěž pro veřejnosto návrh loga na letní olympiádudětí a mládeže. Vítěz návrhu získáRozšiřuje se okruh osob, kterémohou uplatnit nárok na vstup do dalšíhořízení, eventuálně výplatu částekpříspěvku. Jedná se o partnery, o osobyjiné blízké, které žily ve společnédomácnosti, popřípadě osoba blízká,která poskytovala péči a pomoc. Pokudosoba, které příspěvek byl přiznán,pobývala v zařízení sociálních služeb(např. domovy pro seniory), potom dodalšího řízení vstupuje tento ústav.Případné informace vám rádiposkytneme na našem pracovišti naHusově nám. 2938, Tábor, (Tabačka),přízemí budovy, popřípadě telefonickyna tel.: 381 486 400 (Ing. Alice Švehlová,e-mail: alice.svehlova@mu.tabor.cz),či 381 486 410 (Mgr. Lucie Manková,e-mail: lucie.mankova@mu.tabor.cz).Využít můžete i diskusí nad otázkamiv sociální oblasti v našem městě naadrese: www.tabor.cz.Věříme, že zavedení nového systémuv oblasti sociální péče v tomto rocenapomohlo zkvalitnit život všech, kteříjsou odkázáni na pomoc nás druhých.Vám i ostatním přejeme úspěšné završeníroku stávajícího a zdraví i pohodupo celý čas příští. Alice Švehlovávedoucí odboru sociálních věcí10 tis. Kč. Logo by mělo mít souvislostse sportem, Jihočeským krajem a městemTáborem. Jedná se o logo akce –bude umisťováno spolu s logem ČOVa logem projektu na všech propagačníchmateriálech, sportovištích apod.Své nabídky posílejte ve formátu .jpgdo 18. ledna 2008 prostřednictvíme-mailu: dagmar.parizkova@mu.tabor.cz.Následně zasedne hodnotící komise,která vybere nejzdařilejší návrh, a vítězbude pozván k převzetí ceny.Vše o již proběhlých olympiádách mládeželze najít na: www.olympic.cz.Případné informace podají pracovniceodboru školství, mládeže a tělovýchovyD. Pařízková a M. Dejová na tel.:381 486 292, 381 486 294. (rk)dva jízdní pruhy o celkové šířce 7,0 m.Průchod pěších staveništěm zůstanezajištěn pouze jednostranný (na straněbudějovické opěry mostu, zakrytýstejně jako doposud). Uzavírka komunikaceVápenná strouha byla povolenado 30. listopadu 24.00 hodin a od1. prosince je průjezdná.Upozorňujeme proto všechny motoristy,že provoz v Budějovické ulicipod Černými mosty bude zřejmě od14. prosince znovu omezen na dva jízdnípruhy a kapacita křižovatky budepo dobu výstavby druhé konstrukceželezničního mostu dlouhodobě omezena.Žádáme proto řidiče, aby pokudmožno i nadále využívali při cestě docentra Tábora jiné trasy, zejména pakobchvat města.Erazim Trochvedoucí odboru dopravyOkružní křižovatkau motorestu MašátSoučasně umožní sjezd a výjezd vozidel,která navštíví motorest.Na přiloženém obrázku je znázorněnstav po jejím dokončení a zprovozněnídálnice na České Budějovice.Investorem investice je Ředitelstvísilnic a dálnic ČR. Křižovatka by mělamotoristům sloužit, pokud klimaticképodmínky dovolí, v závěru letošníhoroku.František Krejčíodbor investica strukturálních fondů


strana 10 prosinec 2007videofest; bohoslužbyHusitské muzeumstředa 12. prosince, 18.00 hodinnám. Mikuláše z Husi 44Kyrgyzstán – výlet do Ťan-šanu– přednáška 9. ročníku cykluOd Tábora až na konec světa– přednáší: Mgr. Jakub HalašNADACE SENIOProstřednictvím svého klubuMOJESENIO pokračuje v pravidelnýchschůzkách zájemců o internetovýprojekt www.senio.cz. Konajíse vždy ve středu od 14.15 hodinv Gymnáziu Pierra de Coubertinav Táboře. Sraz před zadním vchodemdo budovy. Info na tel.: 381 210 441.Celostátní setkání sběratelů8. prosince, 7.30–11.00 hodinDům armády, Kyjevská ulicePořádá Jihočeský klub sběratelův Táboře, informace na telefonním čísle:737 614 545.Senior klub13. a 30. prosince, 18.00–22.00 hod.kongresový sál JčUVečery v lidovém tónus tancem a živou hudbou– hraje kapela J. HýnyAkce se koná za podpory města Tábora.Jazz Gallery „Charlie“Špitálská 289, Tábor24., 25. a 26. prosince, každý večerotevřenoVánoční hudební program– jam session známých táborskýchmuzikantů (salsa, latina, jazz, blues)Informace na tel.: 604 581 288.RC RADOST, o. s.sobota 1. prosince, 9.00–12.00 hod.botanická zahradaVÁZÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ– přijďte si sami vyrobit a ozdobitadventní věnec– příspěvek pro RC: 30 Kčúterý 4. prosince, od 15.30 hodinkostel na Žižkově náměstíMIKULÁŠSKÉ NADÍLENÍ– tradiční mikulášská nadílkas Mikulášem a andělem, dárkovébalíčky označte celým jménemdítěte– příspěvek pro RC: 30 KčPodrobnější informace vám poskytnekoordinátorka RC KateřinaBláhová na tel.: 777 105 097,e-mail: mcradost@centrum.cz,web: www.mcradost.cheiront.com.Zápasy HC Tábor v prosinciMuži A• 5. prosincePelhřimov (18.00 hodin)• 15. prosinceMilevsko (17.00 hodin)• 22. prosinceKutná Hora (17.00 hodin)Muži B• 1. prosinceHumpolec (18.00 hodin)• 16. prosinceStrakonice (17.00 hodin)Jak se občanům líbilo veřejné setkánínad otázkami ze sociální oblasti?Ve středu 17. října proběhlov budově bývaléTabačky veřejné setkánís občany nad otázkamize sociální oblasti.Občané získali odpovědi mj. na dotazy:Co je příspěvek na péči? Kdo jejmůže pobírat? Co je opatrovnictví? Jaksi podat žádost do domu s pečovatelskouslužbou? Nejvíce přínosné bylyodpovědi paní místostarostky Mgr. ZuzanyPečmanové a vedoucí odborusociálních věcí Ing. Alice Švehlové.Součástí setkání byl i trh poskytovatelůsociálních služeb. Návštěvníci si takodnesli i nové informační materiály odneziskových organizací. (osv)Videofest Tábor 2007Od 30. listopadu do 1. prosince probíháv Táboře další ročník Videofestu.Přehlídka filmů se koná v sále Jihočeskéuniverzity.pátek 30. listopadu• od 19.00 hodin slavnostní zahájení1. blok nezávislých amatérských filmů:Mluv, Kafka, mluv a Šumný Táborsobota 1. prosince• od 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hodin(vstup zdarma)Projekční bloky série regionálně spřízněnýchdílůBohoslužby o Vánocích23. prosince24. prosincejesličky25. prosincejesličky26. prosincejesličky27.–29. prosincejesličky30. prosincejesličky31. prosincejesličky1. lednajesličkyděkanský kostelŽižkovo náměstí8.30 mše svatá18.00 mše svatá8.30 mše svatá9.30 světlo z Betléma15.00 bohoslužba pro děti22.00 půlnoční mše10.00–16.008.30 mše svatá15.00 koncert u jesliček10.00–17.008.30 mše svatá16.00 varhanní koncert10.00–18.00obvyklé bohoslužbyčt–so 13.00–18.008.30 mše svatá10.00–17.0016.00 mše na poděkování nakonci roku13.00–16.008.30 mše svatá17.00 ekumen. bohoslužba10.00–17.00• od 17.00 hodinJan Kaplický – Profil– dokument o špičkovém architektovi• od 19.00 hodin1. díl koncertu kapely ZVA-12-28 –blues ze Zvolena (SR) • 2. blok filmů:Den žen – Hilary Binder – premiéradokumentu o táborské Američance• Le Dernier Dessert – kabaretnítrans-show • Mezinárodní neziskovécentrum C. E. S. T. A. – klipy,filmy, fotky2. díl koncertu kapely ZVA-12-28klášterní kostelMikuláše z Husi18.00 mše svatá17.00–18.0018.00 mše svatá17.00–18.0018.00 mše svatá17.00–18.00farní kostelv Klokotech10.00 mše svatá16.00 vánoční mšepro rodiče s dětmi24.00 půlnoční mšesvatábude upřesněno10.00 mše svatás chrámovým sborembude upřesněno10.00 mše svatábude upřesněno17.00 mše svatá10.00 mše svatábude upřesněno16.00 mše svatá21.00 Klokotskákřížová cesta10.00 mše svatábude upřesněno• po půlnoci – klub Orion –AfterpartyVstupné: 100 Kč (1 večer);150 Kč (oba večery)Občerstvení přímo v sále. Bližší info na:www.videofest.cz.28. listopadu–10. prosinceOKO NAD PRAHOU– výstava, výsledky mezinárodníarchitektonické soutěže na budovuNárodní knihovny ČRotevřeno:denně 10.00–18.00 hodin(po dobu konání Videofestu)Sbor Božích bojovníkůFarského ul. 196021.00„Půlnoční bohoslužba“9.00 mše se svátostmi9.00 mše a nadílkadětem9.00 bohoslužba16.30 koncert Matoška9.00 Novoroční mše16.30 ekumenickábohoslužbaCírkev čs. husitská, Farského 1960; Adventní koncerty (vždy od 16.30 hodin): 2. prosince: koncert pěveckého sboru Hlahol;9. prosince: koncert studentů konzervatoře (kytary a klarinet), klavírní recitál K. Vrtišky; 21. prosince: koncert Hlaholu proFokus Tábor; 23. prosince: koledy a zpěv – kvarteto ČSPTP, sestry Peřinovy a další.


prosinec 2007 strana 11pohlednice; zápisy do zšJežíšek pro RadenínRádio Blaník a Dětský domov Radenínpořádají v pátek 14. prosince od13.00 do 18.00 hodin v přízemí novéčásti OD Dvořák v Táboře už tradičnícharitativní akci Ježíšek proRadenín aneb Udělejme na Vánoceradost dětem z dětského domova.Na místě budou od 13.00 hodin nanástěnkách k dispozici přání. Stačísi některé z nich vybrat, dárek koupita odevzdat pod vánoční stromdo 18.00 hodin. Dárky si děti rozbalujípřímo na Vánoce v dětskémdomově.Cheiron T, o. p. s.komunitní centrum pro dětia mládež v TábořeDěkanská 302, Tábor 390 01tel./fax: 381 257 624,mobil: 603 526 246e-mail: cheiront@volny.czweb: www.cheiront.comKC PRO DĚTI A MLÁDEŽCHEIRON TTVOŘIVÉ DÍLNY5. prosince:ZIMNÍ DEKORACE12. prosince:VÁNOČNÍ OZDOBY19. prosince:VÝROBA PF 2008Akce probíhají v rámci projektuTÁBOR JSI TY podpořenéhoNorskými fondy.Bližší informace na tel.: 724 832 355(Monika Rolínková).čtvrtek 6. prosince,17.30 hodinBIBLE V PSYCHOTERAPII– přednáška MUDr. et Mgr. ProkopaRemeše– vstupné: 40 Kčneděle 9. prosince,13.00–18.00 hodinzahrádka za Střelnicí (v případěnepříznivého počasí se konáv malém sále Střelnice)VÁNOČNÍ JARMARKA DIVADLO13.00 hodin: HRA RAJSKÁ14.30 hodin: HRA PASTÝŘSKÁ16.00 hodin: HRA TŘÍKRÁLOVÁ– po celou dobu jarmarku vázánívěncůpátek 14. prosince,16.00–18.00 hodinTA NAŠE PÍSNIČKA ROMSKÁ– muzikoterapeutické odpolednepro dětiPOZNEJ SÁM SEBE A OKOLÍpátek 21. prosince,15.00 hodinKŘÍŽOVOU CESTOUDO KLOKOT– návštěva farnosti v Klokotech– sraz: ve 14.30 hodin v CheironuKromě uvedených akcí probíhajípravidelné programy. Podrobnějšíinformace na tel.: 603 526 246,381 257 624), nebo na e-mailu:cheiront@volny.cz.Tábor má druhou nejhezčí pohledniciv Jihočeském krajiiVe čtvrtek 1. listopaduproběhl v Jihočeskémmuzeu v ČeskýchBudějovicích 12. ročníksoutěže O nejhezčíturistickou pohlednici Jihočeskéhokraje. Dvě desítky odborníků z cestovníhoruchu a muzejnictví vybíraloze 103 pohlednic od devíti autorů. Nadruhém místě se umístil pohled vydanýtáborským infocentrem s fotografiíMěšťanské domyZdeňka Prchlíka Tábor – měšťanskédomy. Deváté až desáté místo obsadilapohlednice autora Romana Růžičky– Pohled z věže děkanského kostela.Vítězná dvacítka pohlednic postupujedo celostátního finále, které proběhnev únoru 2008 na veletrhu HolidayWorld v Praze.Obě pohlednice si můžete zakoupitv infocentru města na Žižkověnáměstí.(lh)Zápisy do prvních tříd základních školzřizovaných městem Táborempro školní rok 2008/2009Město Tábor, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, podohodě s řediteli jednotlivých základních škol zřizovanýchměstem Táborem oznamuje rodičovské veřejnosti, že zápisdo prvních tříd pro školní rok 2008/2009 proběhne v následujícíchškolách a termínech:• ve čtvrtek 14. února od 14.00 do 17.00 hodina v pátek 15. února od 14.00 do 17.00 hodinZŠ Tábor, Zborovská 2696ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732ZŠ a MŠ Tábor, nám. Mikuláše z Husi 45• ve čtvrtek 14. února od 14.00 do 17.00 hodinZŠ a MŠ Tábor-Čekanice, Průběžná 116ZŠ a MŠ Tábor-Měšice, Míkova 64Upozorňujeme rodiče na platnost obecně závazné vyhlášky města Táborač. 08/2005 (zveřejněná na internetových stránkách města: www.tabor.cz),která stanovuje školské obvody základních škol zřizovaných městem Táborem(spádové školy). Podle této vyhlášky (v souladu se zák. č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání)je ředitel spádové školy povinen přednostně přijmout žáky s místem trvaléhopobytu ve školském obvodu spádové školy (do výše povoleného počtu žákůuvedeného ve školském rejstříku). Tímto opatřením není dotčeno právorodičů vybrat si pro své dítě školu jinou než spádovou.Bližší informace rodiče získají přímo v ředitelstvích základních škol.Radomír Koubavedoucí odboru ŠMaTLesní běh PintovkouV sobotu 10. listopadu proběhl již57. ročník tradiční sportovní akceLesní běh Pintovkou, který organizujespolečně TJ VS – atletický oddíla město Tábor, odbor školství, mládežea tělovýchovy.Přestože trať byla značně rozbahněná,závodu se zúčastnilo 159 běžců. Běhalose v kategoriích od nejmladších dětí poveterány. Výsledkovou listinu naleznetena: www.tabor.cz (v sekci sport).(rk)G-centrum TáborStředisko sociálních služeb(tel.: 381 478 230, 728 989 970)Akce pro seniory3. prosince, 15.00 hodinMěstská knihovnaInternet pro seniory– ukončení kurzu (1. skupina)10. prosince, 16.00 hodinMěstská knihovnaLiterárně-hudební podvečer– vánoční podvečer s žáky ZUŠSezimovo Ústí11. prosince, 14.00 hodinv prostorách táborské matrikyDiskusní pořad pro seniory(a nejen pro ně)– nad starými pohlednicemiTábora s Mgr. Jiřím Kohoutem13. prosince, 13.00 hodinv prostorách táborské matrikyAkademie III. věku – Vánočníkoledy a zvyky na Táborsku– povídání s Mgr. Aloisem Sassmannem17. prosince, 15.00 hodinMěstská knihovnaInternet pro seniory– ukončení kurzu (2. skupina)20. prosince, 11.00 hodinv restauraci hotelu PalcátVánoční setkání osamělýchseniorů města Tábora s jehopředstaviteli– svoji účast oznamte do 7. prosinceosobně v kanceláři střediskanebo telefonicky (381 478 230)Jazykové kurzy• každé úterý(3., 10., 17. prosince), 15.00 hodinZŠ Bernarda BolzanaKurzy anglického jazyka prozačátečníky• každé úterý(3., 10., 17. prosince), 16.00 hodinZŠ Bernarda BolzanaKurzy anglického jazyka propokročilé• každý čtvrtek(6., 13., 20. prosince), 15.15 hodinZŠ Bernarda BolzanaKurzy německého jazyka prozačátečníkyBěhem prosince navštíví zástupciměsta a G-centra občany Tábora,kteří nyní žijí v domovech proseniory na Táborsku, a při tétopříležitosti jim předají malý dárek.Vánoční rolničkový jarmarkDiakonie ČCE – středisko Rolničkasrdečně zve na vánoční jarmarkdo Soběslavi. K zakoupení zdebudou originální výrobky chráněnýchdílen. Nabídneme i oblíbenédoprovodné akce – Malovanýhrnek, Dětskou tržnici a novinkuŘetěz splněných přání. Těšíme sena vás u kašny na nám. Republikyv Soběslavi v sobotu 15. prosinceod 8.30 do 12.00 hodin a přejemekrásné Vánoce.Více informací na tel.: 733 127 041,či na webu: www.rolnicka.cz.


strana 12 prosinec 2007firemní inzerceProdává nejvíce realit na svtDr. E. Beneše 1101 • Sezimovo Ústí Itel.: 381 261 221mobil: 606 669 162liliana.richterova@remax-czech.cz pavel.krista@remax-czech.czCena: 1.490.000 K Tel.: 739 500 504 Cena: 797.600 K Tel.: 739 500 501Prodej prostorné chaty s krbem v Tábo-e - elkovicích. Celý objekt je po kompletnírek., zateplen, možnost trvalého bydlení.Prodej i se zaízením (nábytek na míru).Prodej chalupy 20 km od Tábora, stojícína pozemku o výme 1152 m 2 , se zahradouo výme 1453 m 2 . Dispoziní ešeníje 2+1. Na zahrad jsou ovocné stromy amožnost další výstavby.www.AKCE:799,-Kčpetra.smetanova@remax-czech.cz petra.smetanova@remax-czech.czCena: 1.000.000 K Tel.: 739 500 503 Cena: 220.000 K Tel.: 739 500 503Prodej stavební parcely o výme 1489m 2na okraji obce Chotoviny nedaleko Tábora.Na pozemku se nachází malý, z ástizdný domek, je zde zavedena elektina,voda, na pozemku studna.Prodej staveb.parcely o výme 1146 m 2v obci Chrbonín okr. Tábor. IS na pozemku- elektina, kanalizace, obecní vodovod.Obchod, zdrav. stedisko, škola v sousedníobci Choustník (2 km).monika.mrazkova@remax-czech.cz petra.smetanova@remax-czech.czCena: 7.000 K/ms Tel.: 739 500 502 Cena:1.000 K/m 2 /rok Tel.: 739 500 503Dlouhodobý pronájem bytu 2+kk - 55 m 2 , Pronájem atraktivních nebyt. prostorOV v Táboe - ekanicích. Byt je ve 3.NP v centru Tábora-St. msto. Prostory sev novém bytovém dom s výtahem. V blízkostinacházejí v komplexu tí hist. budov po cel-centra Tábora s dobrou dostupností. kové rekonstrukci. Kanceláe 10 – 67m 2.jaroslav.sevcik@remax-czech.czCena: 4.995.000 K Tel.: 739 500 508Prodej krásného 2.p. domu v okrajovéásti . Budjovic-Hlinkova Hora (v dosahuMHD). Na pozemku 1300m 2 je zdnábudova s pdou a stáj pro 4 kon.josef.slunecko@remax-czech.czCena: 4.900.000 K Tel.: 739 500 506Prodej areálu bývalého pivovaru v Pacovokr. Pelhimov. Poloha msta Pacova -dobrá obslužnost - Jihlava, J. Hradec, 30kmD1, 20km Pelhimov, 20km Tábor .zdenka.muselikova@remax-czech.czCena: 6.215.000 K Tel.: 739 500 505Prodej býv. rekr. stediska Bradáov.Jedna z budov po ást. rek., druhá pedrek., s možností pdní vest.. Mezi budovamije uzavený dvr s garáží.pavel.krista@remax-czech.czCena: 18.333.000 K Tel.: 739 500 501Prodej prm. objektu v Táboe. 3 budovyna pozemku 5600m 2 . Budova .1: Zatep.hala, budova .2: laminátová hala, budova.3: sklady, kanceláe, dílny, šatna.Tel./Fax: 381 210 605E-mail:one@remax-czech.czMobil: 739 500 510


prosinec 2007 strana 13firemní inzerceÚklidové službyVěra Rybákovámobil: 737 841 002 • e-mail: ry.vera@centrum.czIČO: 638 70 134denní úklid– nájemních dom ů, kanceláří,ordinací, škol, penzion ů, atd.smluvní úklid– byt ů, rodinných domůmytí oken avýlohúklid po ř emeslnících, rekonstrukcích, úklid po malování, čištění koberc ů,podlah, PVC, dlažeb, ruční žehlení, mandlování a opravy prádlaS vaší zakázkouse popereme.Ještěnení pozdě…Velký výběrnovoročenek na:www.rudi.cz.Kdy:Kde:Délka kurzu:Přihlášky:Cena:Petr Šíma aHana Stehlíková Vás srdečně zvou naTANEČNÍ KURZpro dospěléod 15.1.2008, 19.30 - 21.00 hodinSpolečenský dům Střelnice - velký sál10 lekcí, vždy v úterýwww.6dance.cz nebo osobně vždy ve čtvrtek17.30-19.00 hod. Spol. dům Střelnice( do 13.12.2007 )1.200,- KčInformace: www.6dance.cz • tel.: 777 750 160 - Hana StehlíkováRUDI, a. s.Komenského 1839390 02 Táborrudi@rudi.czwww.rudi.czWesternový areál v Táboře, část VětrovynabízíUstájenípro vašehokoně• boxové ustájení 4.000,- Kč měsíčně, prostorné boxy vybavenéautomatickými napáječkami, solnými lizy a rohovými žlabypro jadrné krmivo, cena zahrnuje: samostatný box, krmení(seno, mačkaný oves), stelivo, zázemí pro jezdce(šatna se sedlárnou)• volné ustájení pro odchov hříbat 2.000,- Kč měsíčně• výuka westernového ježdění, vyjížďky do přírody• aréna cca 2.000 m 2 se směsí písku a gumotextilie• kruhová písková jízdárna• celoroční veterinární péče• areál, kde jsou koně ustájeny, je v nočních hodinách střeženTel.: 724 124 687 • p. Ladislav Camrda


strana 14 prosinec 2007prodej; pronájem; bruslení; plaváníOdbor správy majetku města zveřejňuje záměryP R O D A T1. volný byt č. 1849/5 o velikosti 1+1 (cca 60 m 2 , 3. NP)v ulici U Stadionu míru v Táboře s příslušnou id. částí společnýchčástí domu č. p. 1849 a s příslušnou id. částíst. parc. č. 1832 o výměře 470 m 2 a zahrady parc. č. 1833/1o výměře 282 m 2 , k. ú. Tábor, za cenuminimálně 500 000 Kč.2. volný byt č. 2067/2 o velikosti 2+1 (cca 76 m 2 , 1. NP)v Husinecké ulici v Táboře s příslušnou id. částíspolečných částí budovy č. p. 2066 a 2067 a s příslušnouid. částí st. parc. č. 4021/1 a 4020/1, každá o výměře 258 m 2 ,k. ú. Tábor, za cenu minimálně 650 000 Kč.3. volný byt č. 2334/6 o velikosti 1+1 (cca 35 m 2 , 3. NP)v Petrohradské ulici v Táboře s příslušnou id. částíspolečných částí budovy č. p. 2334–35 a s příslušnouid. částí st. parc. č. 1494 a 1495 o výměrách 229 m 2 a 221 m 2 ,k. ú. Tábor, za cenu minimálně 280 000 Kč.4. volný byt č. 2335/2 o velikosti 2+1 (cca 60 m 2 , 2. NP)v Petrohradské ulici v Táboře s příslušnou id. částíspolečných částí budovy č. p. 2334–35 a s příslušnouid. částí st. parc. č. 1494 a 1495 o výměrách 229 m 2a 221 m 2 , k. ú. Tábor, za cenu minimálně 480 000 Kč.Bližší informace podává: Ing. Tomáš Eder,tel.: 381 486 224, e-mail: tomas.eder@mu.tabor.cz.5. dvě části pozemku parc. č. 423/1 (PK 613/1), k. ú.Náchod u Tábora, o výměrách cca 60 m 2 a cca 14 m 2za cenu nejméně 300 Kč/m 2 . Jedná se o pozemkypřiplocené k soukromé nemovitosti.6. část pozemku parc. č. 5913/130 o výměře cca 20 m 2v k. ú. Tábor za cenu nejméně 1500 Kč/m 2 za účelemvýstavby schodiště k domu č. p. 2800 na nám. Přátelstvív Táboře.7. část pozemku parc. č. 5184/13 o výměře cca 200 m 2 ,k. ú. Tábor, za cenu nejméně 800 Kč/m 2včetně opěrné zídky.8. část pozemku parc. č. 5615/2 o výměře cca 65 m 2 ,k. ú. Tábor, za cenu nejméně 1000 Kč/m 2 vlastníkovisousední nemovitosti. Jedná se o pozemek v areáluNového hřbitova v Táboře.9. pozemek parc. č. 2749/3 o výměře 231 m 2 , k. ú. Planánad Lužnicí, za cenu nejméně 100 Kč/m 2 . Jedná se o pozemeksousedící s hranicí k. ú. Zhoř u Tábora.10. pozemek parc. č. 542/2 o výměře 9 m 2 , k. ú. ZárybničnáLhota, za cenu nejméně 150 Kč/m 2 . Jedná se o pozemekpřiplocený k soukromé nemovitosti.Bližší informace podává: Bc. Lenka Antoláková,tel.: 381 486 218, e-mail: lenka.antolakova@mu.tabor.cz.11. část pozemku v k. ú. Čekanice u Tábora PK p. č. 1184o výměře cca 500 m 2 , za cenu minimálně 400 Kč za 1m 2 .Pozemek se nachází v zaploceném areálu za Kovošrotemve Vožické ulici.Bližší informace podává: Ing. Ivana Kverková,tel.: 381 486 219, e-mail: ivana.kverkova@mu.tabor.cz.P R O N A J M O U T1. část pozemku města, v k. ú. Měšice u Tábora(lokalita Zaluží) KN p. č. 1610/1 v rozsahu cca 50 m 2 ,za účelem údržby a přístupu,za nájemné 20 Kč za 1 m 2 a rok.Bližší informace podává: Ing. Ivana Kverková,tel.: 381 486 219, e-mail: ivana.kverkova@mu.tabor.cz.2. nebytové prostory o výměře 23,82 m 2 v přízemí domuč. p. 2823, ulice Havanská v Táboře. Nájem budesjednán na dobu určitou – 10 let za nájemnéminimálně 12 000 Kč ročně.3. nebytové prostory o výměře 24 m 2 v přízemí domuč. p. 2814, ulice Havanská v Táboře. Nájem budesjednán na dobu určitou – 10 let za nájemnéminimálně 12 000 Kč ročně.4. nebytové prostory o výměře 27,50 m 2 v přízemí domuč. p. 2223, ulice Soběslavská v Táboře. Nájem budesjednán na dobu určitou – 10 let za nájemnéminimálně 13 800 Kč ročně.5. nebytové prostory o výměře 92,70 m 2 v suterénu domuč. p. 2223–2225, ulice Soběslavská v Táboře. Nájem budesjednán na dobu určitou – 10 let za nájemnéminimálně 46 356 Kč ročně.6. nebytové prostory o výměře 120,89 m 2 v přízemí domuč. p. 7, Žižkovo náměstí v Táboře a pozemek parc. č. 30a části pozemků parc. č. 29 a parc. č. 31, k. ú. Tábor.Nájem bude sjednán na dobu určitou – 10 letza nájemné minimálně 100 000 Kč ročně.7. nebytové prostory o výměře 51,30 m 2 v přízemí domuč. p. 105, ulice Klokotská v Táboře. Nájem budesjednán na dobu určitou – 10 let za nájemnéminimálně 30 780 Kč ročně.Žádosti lze podávat do 15. prosince 2007.Bližší informace podává: Ing. Lenka Trojáková,tel.: 381 486 217, e-mail: lenka.trojakova@mu.tabor.cz.8. část pozemku parc. č. 1831, k. ú. Tábor, o výměře 17 m 2pod stávající plechovou garáží majiteli této garáže na dobuneurčitou za nájemné ve výši 20 Kč/m 2 /rok.Bližší informace podává: Ing. Tomáš Eder,tel.: 381 486 224, e-mail: tomas.eder@mu.tabor.cz.9. části pozemků parc. č. 1502/89 a 1502/326 v k. ú. Táboro celkové výměře cca 800 m 2 za nájemné ve výši nejméně60 Kč/m 2 /rok na dobu určitou 20 let s podmínkouvybudování fitnesscentra, které bude zahrnovat zejménaposilovnu, spinningové centrum, aerobní zónu a sál proaerobic a nebude zahrnovat činnosti provozovanéa plánované TZMT, s. r. o., na zimním stadionu.Bližší informace podává: Bc. Lenka Antoláková,tel.: 381 486 218, e-mail: lenka.antolakova@mu.tabor.cz.Veškeré připomínky, žádosti a nabídky adresujte na:MěÚ Tábor – odbor správy majetku města, Žižkovo nám. 3, 390 15 TáborNabídka Gymnázia Pierra de CoubertinaMožnosti studia ve školním roce2008/2009 pro žáky:• z 5. tříd ZŠ– jedna třída osmiletého studia• ze 7. tříd ZŠ– jedna třída šestiletého česko-francouzskéhostudia• z 9. tříd ZŠ– dvě třídy všeobecného zaměřenía jedna třída živých jazyků se zaměřenímna angličtinuDvojjazyčné česko-francouzské studiumPro zájemce ze 7. tříd ZŠ. Znalostfrancouzštiny se nepožaduje, vítána jeangličtina. Žáci pracují pod vedenímčeských a francouzských profesorů,od 3. ročníku je pět předmětů vyučovánove francouzštině. Francouzskéučebnice jsou po celou dobu studiaposkytovány zdarma. Součástí osnovjsou i desetidenní výměnné pobytyve Francii v rodinách vrstevníků. Studiumzakončené českou a francouzskoumaturitou nabízí široké možnostistudia na českých a francouzskýchvysokých školách. Maturitní zkouškaz francouzštiny je rovnocenná jazykovézkoušce DALF (1. a 2. stupeň) a státníjazykové zkoušce všeobecné.Podrobnější informace na Dni otevřenýchdveří ve středu 9. ledna po celý denv budově gymnázia, popř. na kontaktníadrese: Gymnázium Pierra de Coubertina,náměstí Františka Křižíka 860,390 01 Tábor, tel.: 381 252 142 nebo381 256 206, http://www.gymta.cz,e-mail: skola@gymta.cz.ZIMNÍ STADION V TÁBOŘEVáclava Soumara 2300, 390 03 Tábore-mail: tzmtzs@tzmt.czwww.tzmt.czLedová plochaVeřejné bruslenísobota 1. prosince 20.45–22.15neděle 2. prosince 16.30–18.00středa 5. prosince 11.00–12.30sobota 8. prosince 19.45–21.15neděle 9. prosince 17.45–19.15středa 12. prosince 11.00–12.30sobota 15. prosince 20.00–21.30neděle 16. prosince 19.30–21.00středa 19. prosince 11.00–12.30sobota 22. prosince 20.00–21.30neděle 23. prosince 10.30–12.00pondělí 24. prosince 15.30–17.00úterý 25. prosince 12.30–14.00středa 26. prosince 10.30–12.00čtvrtek 27. prosince 10.30–12.00pátek 28. prosince 15.45–17.15sobota 29. prosince 20.00–21.30neděle 30. prosince 18.30–20.00pondělí 31. prosince 15.30–17.00Kluziště s umělým povrchem– bruslení – informace na recepci– možnost skupinového pronájmuDále nabízíme...– cvičebnu pro míčové sporty– sál stolního tenisu– halu zimního stadionu– ubytovací službyInformace v recepci zimního stadionuna tel.: 381 231 088 a 775 255 719.PLAVECKÝ STADIONKvapilova 2500, 390 03 Tábore-mail: tzmtps@tzmt.czweb: www.tzmt.czZměna provozních hodin9. prosince 11.00–19.0016. prosince 11.00–19.0024. prosince ZAVŘENO25. prosince 13.00–21.0026. prosince 13.00–21.0027. prosince 6.00–12.0019.00–22.0028. prosince 6.00–16.3019.00–22.0031. prosince ZAVŘENOProvozní dobapondělí 6.00–8.00 a 19.00–22.00úterý 6.00–8.00 a 19.00–22.00středa 6.00–8.00 a 19.00–22.00(10.00–16.30*)čtvrtek 6.00–8.00 a 19.00–22.00pátek 6.00–8.00 a 19.00–22.00(10.00–16.30**)sobota 6.00–9.00 a 13.00–22.00neděle 10.00–19.00* do 14.00 hodin pouze 25m bazén** do 12.00 hodin pouze 25m bazénDětský bazénpondělí 17.00–19.00úterý 17.00–19.00středa 17.00–19.00Osoby nad 50 let, invalidéúterý 12.00–13.00čtvrtek 12.00–14.00sobota 12.00–13.00 hodinPlatnost vstupenek je vždy do30. června. Informace o provozua pronájmu získáte na tel.:381 406 123 nebo 608 220 583.Noviny táborské radnice • vydává město Tábor • měsíčník slouží k informování občanů Tábora • není periodikem žádného politického subjektu • odpovědný redaktor: J. Řeřicha,předsedkyně redakční rady: H. Randová • adresa redakce: Městský úřad Tábor, Žižkovo nám. 3, 390 01 Tábor, tel.: 381 486 132 • sazba, tisk: RUDI, a. s., Komenského 1839,390 02 Tábor, tel./fax: 381 259 680, 381 256 621 • příjem inzerce: RUDI, a. s., Komenského 1839, 390 02 Tábor, tel./fax: 381 259 680, 381 256 621, e-mail: jitka@rudi.czdistribuce: Česká pošta, s. p., reklamace – tel.: 381 478 111, 116 • registrace MK ČR E 13207 • redakce neodpovídá za změny termínů uvedených akcí

More magazines by this user
Similar magazines