Výroční zpráva o hospodaření UJEP za rok 2011

ujep.cz
  • No tags were found...

Výroční zpráva o hospodaření UJEP za rok 2011

_____________Výroční zprávao hospodaření_____________2 0 1 11


OBSAH1. Úvod – celkové zhodnocení výsledků hospodaření 42. Roční účetní závěrka 52.1 Rozvaha (Bilance) 52.2 Výkaz zisku a ztráty – sumář za UJEP 82.2.1 Výkaz zisku a ztráty – UJEP bez kolejí a menz 102.2.2 Výkaz zisku a ztráty – koleje a menzy 122.2.3 Hospodářský výsledek 142.3 Přehled o peněžních tocích 143. Analýza výnosů a nákladů 163.1 Analýza výnosů a nákladů 163.1.1 Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů 173.1.1aFinancování vzdělávací, vědecké, výzkumné a inovační, umělecké a dalšítvůrčí činnosti 193.1.1b Financování výzkumu a vývoje 213.1.1c Programové financování 233.1.1d Financování operačních programů EU 243.1.2 Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti 263.1.3 Náklady (pracovníci a mzdové prostředky, stipendia) 283.2 Koleje a menzy 323.3 Účelová podpora na specifický výzkum 344. Vývoj fondů 364.1 Fondy UJEP celkem 364.2 Rezervní fond 364.3 Fond reprodukce investičního majetku 374.4 Stipendijní fond 374.5 Fond odměn 384.6 Fond účelově určených prostředků 384.7 Fond sociální 394.8 Fond provozních prostředků 394.9 Nárok na příděl do fondů (návrh) podle součástí z hospodářského výsledkuroku 2011239


2. Materiál na cestě 119 0044 0 03. Nedokončená výroba 121 0045 0 04. Polotovary vlastní výroby 122 0046 0 05. Výrobky 123 0047 2 107 2 1706. Zvířata 124 0048 0 07. Zboží na skladě a v prodejnách 132 0049 923 8758. Zboží na cestě 139 0050 0 09. Poskytnuté zálohy na zásoby z 314 0051 0 0II. Pohledávky celkem ř. 53 až 71 0052 5 196 6 4951. Odběratelé 311 0053 1 668 2 0842. Směnky k inkasu 312 0054 0 03. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0055 0 04. Poskytnuté provozní zálohy z 314 0056 2 864 4 2345. Ostatní pohledávky 315 0057 2 286. Pohledávky za zaměstnanci 335 0058 169 1497. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečenía veřejného zdrav. pojištění336 0059 0 08. Daň z příjmů 341 0060 0 09. Ostatní přímé daně 342 0061 0 010. Daň z přidané hodnoty 343 0062 323 011. Ostatní daně a poplatky 345 0063 0 012. Nároky na dotace a ostatní zúčtováníse státním rozpočtem346 0064 0 013. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtemorgánů územních samospr. celků348 0065 0 014. Pohledávky za účastníky sdružení 358 0066 0 015. Pohledávky z pevných termínovaných operacía opcí373 0067 0 016. Pohledávky z vydaných dluhopisů 375 0068 0 017. Jiné pohledávky 378 0069 126 28418. Dohadné účty aktivní 388 0070 0 019. Opravná položka k pohledávkám 391 0071 0 0III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř. 73 až 80 0072 343 631 382 4561. Pokladna 211 0073 697 5402. Ceniny 213 0074 0 03. Účty v bankách 221 0075 342 934 381 9154. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0076 0 05. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0077 0 06. Ostatní cenné papíry 256 0078 0 07. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 259 0079 0 08. Peníze na cestě 261 0080 0 0IV. Jiná aktiva celkem ř. 82 až 84 0081 12 144 15 2591. Náklady příštích období 381 0082 8 960 6 3992. Příjmy příštích období 385 0083 3 183 8 8563. Kursové rozdíly aktivní 386 0084 0 4Aktiva celkem ř. 1+41 0085 1 437 962 1 646 2886


B. Výnosy účet/součet řádek hlavní činnostdoplňková(hospodářská)činnostI. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř. 44 až 46 0043 14 902 9 6791. Tržby za vlastní výrobky 601 0044 0 02. Tržby z prodeje služeb 602 0045 14 737 8 0133. Tržby za prodané zboží 604 0046 165 1 666II. Změny stavu vnitroorg. zásob celkem ř. 48 až 51 0047 63 04. Změna stavu zásob nedokončenévýroby611 0048 0 05. Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0 06. Změna stavu zásob výrobků 613 0050 63 07. Změna stavu zvířat 614 0051 0 0III. Aktivace celkem ř. 53 až 56 0052 0 08. Aktivace materiálu a zboží 621 0053 0 09. Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 0 010. Aktivace dlouh. nehm. majetku 623 0055 0 011. Aktivace dlouh. hmotného majetku 624 0056 0 0IV. Ostatní výnosy celkem ř. 58 až 64 0057 60 977 2112. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 84 013. Ostatní pokuty a penále 642 0059 0 014. Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0 015. Úroky 644 0061 617 016. Kursové zisky 645 0062 222 017. Zúčtování fondů 648 0063 27 195 018. Jiné ostatní výnosy 649 0064 32 859 21V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerva opravných položek celkemř. 66 až 72 0065 25 019. Tržby z prodeje dlouh. nehmotnéhoa hmotného majetku652 0066 0 020. Tržby z prodeje cenných papírůa podílů653 0067 0 021. Tržby z prodeje materiálu 654 0068 25 022. Výnosy z krátkodobého finančníhomajetku655 0069 0 023. Zúčtování rezerv 656 0070 0 024. Výnosy z dlouhodobého finančníhomajetku657 0071 0 025. Zúčtování opravných položek 659 0072 0 0VI. Přijaté příspěvky celkem ř. 74 až 76 0073 3 081 026. Přijaté příspěvky zúčtované meziorganizačními složkami681 0074 0 027. Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 3 081 028. Přijaté členské příspěvky 684 0076 0 0VII. Provozní dotace celkem ř. 78 0077 572 909 029. Provozní dotace 691 0078 572 909 0Výnosy celkemř. 43+47+52+57+65+73+77 0079 651 957 9 700C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 79 - 42 0080 0 2 73734. Daň z příjmů 591 0081D. Výsledek hospodaření po zdanění ř. 80 - 81 0082 0 2 737hlavní + doplňková(hospodářská) činnostVýsledek hospodaření před zdaněním ř. 80/1+80/2 0083 2 737Výsledek hospodaření po zdanění ř. 82/1+82/2 0084 81311


2.2.2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY – KOLEJE A MENZY (v tis. Kč)A. Náklady účet/součet řádek hlavní činnostdoplňková(hospodářská)činnostI. Spotřebované nákupy celkem ř. 2 až 5 0001 813 10 4381. Spotřeba materiálu 501 0002 48 1 4852. Spotřeba energie 502 0003 765 8 9533. Spotřeba ostatních neskladovatelnýchdodávek503 0004 0 04. Prodané zboží 504 0005 0 0II. Služby celkem ř. 7 až 10 0006 371 2 9775. Opravy a udržování 511 0007 34 4756. Cestovné 512 0008 0 27. Náklady na reprezentaci 513 0009 0 08. Ostatní služby 518 0010 337 2 500III. Osobní náklady celkem ř. 12 až 16 0011 730 9 9919. Mzdové náklady 521 0012 463 7 11510. Zákonné sociální pojištění 524 0013 249 2 38111. Ostatní sociální pojištění 525 0014 0 012. Zákonné sociální náklady 527 0015 18 49513. Ostatní sociální náklady 528 0016 0 0IV. Daně a poplatky celkem ř. 18 až 20 0017 0 714. Daň silniční 531 0018 0 415. Daň z nemovitosti 532 0019 0 016. Ostatní daně a poplatky 538 0020 0 2V. Ostatní náklady celkem ř. 22 až 29 0021 28 051 15517. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 0 018. Ostatní pokuty a penále 542 0023 0 019. Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 0 020. Úroky 544 0025 0 021. Kursové ztráty 545 0026 0 022. Dary 546 0027 0 023. Manka a škody 548 0028 0 024. Jiné ostatní náklady 549 0029 28 051 155VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerva opravných položek celkemř. 31 až 36 0030 211 4 40325. Odpisy dlouhodobého nehmotnéhoa hmotného majetku551 0031 211 4 40326. Zůstat. cena prodaného dlouh.nehmotného a hmotného majetku552 0032 0 027. Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0 028. Prodaný materiál 554 0034 0 029. Tvorba rezerv 556 0035 0 030. Tvorba opravných položek 559 0036 0 0VII. Poskytnuté příspěvky celkem ř. 38 a 39 0037 0 031. Poskytnuté příspěvky zúčtovanémezi organizačními složkami581 0038 0 032. Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 0 0VIII. Daň z příjmů celkem ř. 41 0040 0 033. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041 0 0Náklady celkemř. 1+6+11+17+21+ 30+37+40 0042 30 176 27 97012


B. Výnosy účet/součet řádek hlavní činnostdoplňková(hospodářská)činnostI. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř. 44 až 46 0043 1 339 29 9861. Tržby za vlastní výrobky 601 0044 0 02. Tržby z prodeje služeb 602 0045 1 339 29 9863. Tržby za prodané zboží 604 0046 0 0II. Změny stavu vnitroorg. zásob celkem ř. 48 až 51 0047 0 04. Změna stavu zásob nedok. výroby 611 0048 0 05. Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0 06. Změna stavu zásob výrobků 613 0050 0 07. Změna stavu zvířat 614 0051 0 0III. Aktivace celkem ř. 53 až 56 0052 0 08. Aktivace materiálu a zboží 621 0053 0 09. Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 0 010. Aktivace dlouhodobého nehmotnéhomajetku623 0055 0 011. Aktivace dlouh. hmotného majetku 624 0056 0 0IV. Ostatní výnosy celkem ř. 58 až 64 0057 150 2 29312. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 0 113. Ostatní pokuty a penále 642 0059 0 20514. Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0 015. Úroky 644 0061 0 1216. Kursové zisky 645 0062 0 017. Zúčtování fondů 648 0063 75 24318. Jiné ostatní výnosy 649 0064 75 1 833V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerva opravných položek celkemř. 66 až 72 0065 0 019. Tržby z prodeje dlouh. nehmotnéhoa hmotného majetku652 0066 0 020. Tržby z prodeje cenných papírůa podílů653 0067 0 021. Tržby z prodeje materiálu 654 0068 0 022. Výnosy z krátkodobého finančníhomajetku655 0069 0 023. Zúčtování rezerv 656 0070 0 024. Výnosy z dlouhodobého finančníhomajetku657 0071 0 025. Zúčtování opravných položek 659 0072 0 0VI. Přijaté příspěvky celkem ř. 74 až 76 0073 0 026. Přijaté příspěvky zúčtované meziorganizačními složkami681 0074 0 027. Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 0 028. Přijaté členské příspěvky 684 0076 0 0VII. Provozní dotace celkem ř. 78 0077 28 687 029. Provozní dotace 691 0078 28 687 0Výnosy celkemř. 43+47+52+57+65+73+77 0079 30 176 32 279C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 79 - 42 0080 0 4 31034. Daň z příjmů 591 0081D. Výsledek hospodaření po zdanění ř. 80 - 81 0082 0 4 310hlavní + doplňková(hospodářská) činnostVýsledek hospodaření před zdaněním ř. 80/1+80/2 0083 4 310Výsledek hospodaření po zdanění ř. 82/1+82/2 0084 4 31013


2.2.3 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK UJEP ZA ROK 2011 (v tis. Kč)Součásti UJEPHV z hlavníčinnostiHV z doplňkovéčinnostiHV celkemRektorát 0 636 636Pedagogická fakulta 0 252 252Fakulta životního prostředí 0 24 24Fakulta sociálně ekonomická 0 62 62Fakulta umění a designu 0 265 265Fakulta výrobních technologií a managementu 0 677 677Přírodovědecká fakulta 0 655 655Filozofická fakulta 0 66 66Fakulta zdravotnických studií 0 8 8VYCERRO 0 83 83Koleje a menzy celkem 0 4 310 4 310Centrum informatiky 0 10 10Celkem 0 7 047 7 0472.3 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH UJEP V ROCE 2011 (v tis. Kč)Hospodářský výsledek běžného roku 7 046,56Odpisy dlouhodobého majetku 53 592,46Změny zůst. rezerv a přechodných účtů aktivních a pasivních: 40 419,73v tom: přechodné účty pasivní 43 489,74z toho: výdaje příštích období -1 186,62výnosy příštích období 42 388,93dohadné účty pasivní 2 287,43přechodné účty aktivní -3 070,01z toho: náklady příštích období 2 561,37příjmy příštích období -5 672,42kurzové rozdíly aktivní -4,07dohadné účty aktivní 45,11Změna stavu krátkodobých pohledávek: -1 627,50v tom: z obchodního styku -1 812,01daň z přidané hodnoty 322,96za zaměstnanci 19,61opravná položka k pohledávkám -158,06Změna stavu zásob: -44,30v tom: materiál na skladě a na cestě -29,77výrobky -62,96zboží na skladě a na cestě 48,43 48,43Změna stavu krátkodobých závazků: -20,98v tom: dodavatelé -600,96přijaté zálohy 64,32ostatní závazky -467,96zaměstnanci -84,79ostatní závazky vůči zaměstnancům 576,77k institucím soc. zabezp. a zdravot. pojištění 115,60ostatní přímé daně 113,1814


daň z přidané hodnoty 506,39ostatní daně a poplatky 4,58ze vztahu ke státnímu rozpočtu 44,65jiné závazky -292,76Cash flow provozní 99 365,97Změny stavu stálých aktiv: -164 871,08v tom: nehmotný dlouhodobý majetek -4 336,50z toho: software -4 669,22drobný dlouhodobý nehmotný majetek 126,72 126,72nedokončené nehmotné investice 206,00oprávky celkem k nehmotnému dlouhod. majetku 4 197,32z toho: k softwaru 4 324,04k drobnému nehm. dlouhod. majetku -126,72hmotný dlouhodobý majetek -205 451,52z toho: umělecká díla a sbírky -200,00stavby -21 394,33samostatné movité věci a soubory movitých věcí -23 855,87drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 880,73nedokončené hmotné investice -163 358,73poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý majetek 476,68oprávky celkem k hmotnému dlouhod. majetku 40 719,62z toho: ke stavbám 23 848,04k movitým věcem a souborům movitých věcí 19 752,31k drobnému hmotnému dlouh. majetku -2 880,73Korekce vyloučením odpisů -53 592,46Cash flow z investiční činnosti -218 463,54Změny stavu vlastních zdrojů tvořených z hospod. výsledku -218463,54v tom: vlastní jmění 165 359,17fondy -4 252,73nerozdělený hospodářský výsledek minulých let 5,58hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 3 856,98korekce snížením disponibilního zisku běžného roku -7 046,56Cash flow z finanční činnosti 157 922,44Cash flow celkové 38 824,87Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 343 630,70Stav peněžních prostředků na konci účetního období 382 455,5315


SOUHRN 1 (4) 30 600 427 600 019 181 102 181 102 781 529 781 121v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 31 542 515 542 414 181 006 181 006 723 521 723 420v tom: získané přes kapitolu MŠMT 32 529 217 529 128 172 228 172 228 701 445 701 356získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu 33 43 43 8 778 8 778 8 821 8 821získané přes územní rozpočty 34 540 528 0 0 540 528veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) 35 12 715 12 715 – – 12 715 12 715dotace na VaV 36 57 912 57 605 96 96 58 008 57 701v tom: získané přes kapitolu MŠMT 37 36 585 36 579 96 96 36 681 36 675získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu 38 21 113 20 812 0 0 21 113 20 812získané přes územní rozpočty 39 – 0 0 0 0 0veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) 40 214 214 – – 214 214SOUHRN 2 41 600 427 600 019 181 102 181 102 781 529 781 121v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 42 542 515 542 414 181 006 181 006 723 521 723 420v tom: dotace na operační programy EU 43 33 544 33 544 927 927 34 471 34 471dotace ostatní 44 496 256 496 155 180 079 180 079 676 335 676 234veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) 45 12 715 12 715 0 0 12 715 12 715dotace na VaV 46 57 912 57 605 96 96 58 008 57 701v tom: dotace na operační programy EU 47 8 795 8 795 96 96 8 891 8 891dotace ostatní 48 48 903 48 596 – – 48 903 48 596veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) 49 214 214 0 0 214 214Poznámky:(1) Tato tabulka zahrnuje všechny zdroje vysoké školy, tedy včetně finančních prostředků souvisejících s hospodařením Kolejí a menz (KaM) a Vysokoškolských zemědělských a lesních statků(VZaLS).(2) V případě veřejných zdrojů se jedná o finanční prostředky poskytnuté (sloupec 1, 3, 5) vysoké škole rozhodnutím a použité na určitý účel v souladu s rozhodnutím (sloupec 2, 4, 6).Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce. V případě veřejných zdrojů se jedná o prostředky, které škola získala na základěrozhodnutí. Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím.(3) Jedná se o veřejné prostředky na financování projektů operačních programů EU, zahrnuje všechny veřejné prostředky (jak evropskou, tak českou část spolufinancování).(4) Část tabulky Souhrn 1 a Souhrn 2 slouží k třídění údajů uvedených v předchozích řádcích této tabulky.18


3.1.1a FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI (v tis. Kč)č. ř. Druh podpory (dotační položky a ukazatele) (1)Prostředky z veřejných zdrojůběžnéProstředky z veřejnýchzdrojů kapitálovéProstředky z veřejnýchzdrojů celkemPřevody do fondůposkytnuté (2) použité (3) poskytnuté použité poskytnuté použité FRIM FPP FÚUPVratkanevyčerpanýchprostředkůOstatnípoužitézdrojecelkem(4)Použitézdrojecelkema b c d e=a+c f=b+d g h i j k l= f+k1 MŠMT 495 673 482 929 28 150 28 150 523 823 511 079 0 12 034 621 89 11 756 522 8352 Příspěvek 474 814 462 780 800 800 475 614 463 580 0 12 034 0 0 11 756 475 3363 A+B Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost 439 753 427 879 439 753 427 879 11 874 11 756 439 6354 CStipendia pro studenty doktorských studijníchprogramů5 097 5 097 5 097 5 097 5 0975 D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce 129 129 129 129 1296 F Fond vzdělávací politiky 251 251 800 800 1 051 1 051 1 0517 M Mimořádné aktivity 0 0 08 S Sociální stipendia 1 831 1 673 1 831 1 673 158 1 6739 U Ubytovací stipendia 27 753 27 751 27 753 27 751 2 27 75110 0 0 011 Dotace 20 859 20 149 27 350 27 350 48 209 47 499 0 0 621 89 0 47 49912 F Fond vzdělávací politiky 0 0 013 G Fond rozvoje vysokých škol 546 545 1646 1 646 2192 2 191 1 2 19114 I Rozvojové programy 6 610 6 602 25 704 25 704 32 314 32 306 8 32 30615 J Dotace na ubytování a stravování 723 723 723 723 72316 M Mimořádné aktivity 0 0 017 D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce 12 980 12 279 12 980 12 279 621 80 12 27918 Ostatní kapitoly státního rozpočtu 43 43 8 778 8 778 8 821 8 821 0 0 0 0 0 8 82119 Ministerstvo kultury 37 37 37 37 3720 SFŽP 6 6 8 778 8 778 8 784 8 784 8 78421 Územní rozpočty 540 528 0 0 540 528 0 0 0 12 0 52822 Město Teplice 20 20 20 20 2023 Ústecký kraj 320 308 320 308 12 30824 Město Ústí nad Labem 50 50 50 50 5025 Město Dubí 150 150 150 150 15026 Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) 12 715 12 715 0 0 12 715 12 715 0 0 0 0 0 12 71527 Cíl 3 5 249 5 249 5 249 5 249 5 24928 Erasmus 6 560 6 560 6 560 6 560 6 56029 Ostatní 906 906 906 906 90630 Celkem 508 971 496 215 36 928 36 928 545 899 533 143 0 12 034 621 101 11 756 544 89919


3.1.1b FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A VÝVOJE (v tis. Kč)č.ř. Druh podpory/název programu (1)Prostředky z veřejnýchzdrojů běžnéProstředky zveřejných zdrojůkapitálovéProstředky zveřejných zdrojůcelkemposkytnuté (2) použité (3) poskytnuté použité poskytnuté použitéZ tohozdrojezahr.v %(4)Z tohopoužitévlastní(5)PřevodydoFÚUP(6)Vratkanevyčerp.prostředkůOstatnípoužitézdrojecelkem(7)Použitézdrojecelkema b c d e=a+c f=b+d f* f** g h i j=f+i1 MŠMT 27 790 27 729 0 0 27790 27729 0 55 6 0 277292 Institucionální podpora (IP) 0 0 03 IP na uskutečňování výzkumných záměrů 0 0 04 IP na dlouh. koncepční rozvoj výzkumných organizací 19 517 19 517 19517 19517 0 195175 IP na mezinárodní spolupráci ČR ve VaV 44 38 44 38 0 6 386 Účelová podpora 6 979 6 924 6979 6924 0 55 69247 Aplikovaný výzkum 1 250 1 250 1250 1250 0 12508 0 0 09 NPV 0 0 010 0 0 011 Specifický vysokoškolský výzkum 0 0 012 Velké infrastruktury 0 0 013 0 0 014 0 0 015 Ostatní kapitoly státního rozpočtu 21 113 20 652 0 0 21113 20652 0 2497 160 301 0 2065216 GAAV 2 549 2 515 2549 2515 0 34 251517 AV ČR 1 389 1 389 1389 1389 0 138918 MK 2 990 2 868 2990 2868 0 122 286818 GAČR 4 754 4 449 4754 4449 0 2497 4 301 444919 MMR 1 800 1 800 1800 1800 0 180020 TAČR 1 700 1 700 1700 1700 0 170021 MPO 5 000 5 000 5000 5000 0 500022 MZ 931 931 931 931 0 93123 Územní rozpočty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02425 Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) 214 214 0 0 214 214 0 0 0 0 21426 7. rámec 66 66 66 66 100 6627 Visegrad 148 148 148 148 100 14830 Celkem 49 117 48 595 0 0 49117 48595 0 2497 215 307 0 4859521


Poznámky:(1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 3.1.1. Součtový údaj za MŠMT = tab. 3.1.1, ř. 12; za dotace ostatních kapitol státníhorozpočtu = tab. 3.1.1, ř. 19; za územní rozpočty = tab. 3.1.1, ř. 26; za prostředky ze zahraničí = tab. 3.1.1, ř. 29. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, dále podle institucionální a účelovépodpory a dále podle jednotlivých programů (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). VŠ uvede pouze ty programy, ve kterých získáváfinanční prostředky. Za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj. Pokud škola realizuje výzkumný projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámcidoplňkové činnosti za úplatu, spoluřeší projekty (jako subdodavatel), apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude.(2) Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce jako podpora VaV podle zákona 130/2002 Sb. Uvádí se ve shodě s objememfinančních prostředků uvedených v rozhodnutí (sl. a, c, e).(3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f).(4) Z celkových veřejných prostředků poskytnutých i použitých k financování projektů v dané kategorii se uvede procentuální podíl zdrojů pocházejících mimo veřejné rozpočty ČR - z veřejnýchrozpočtu EU nebo jiných zahraničních veřejných zdrojů.(5) Uvedou se prostředky, které byly použity k řešení projektů/aktivit vlastní činností, tzn. odečtou se od sloupce f prostředky použité k realizaci aktivit spoluřešitelů.(6) Fond účelově určených prostředků (§ 18, odst. 6 zákona o VŠ). Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v daném kalendářním roce použity, tzn. nejsou součástí sl. f.(7) Sloupec uvádí ostatní použité zdroje celkem a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to jak z veřejných, tak neveřejných zdrojů). Pokudby škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. IP na rozvoj VO) k dofinancování programů/aktivit uvedených v dalších řádcích této tabulky nebo projektů zdeneuvedených, vyjádří se k této věci v samostatném komentáři. Toto užití prostředků institucionálního charakteru na jiné programy financované z veřejných zdrojů vyznačí ve sloupci i takto: vodpovídajícím řádku sl. i odečte finanční prostředky, které použila na dofinancování jiných programů, částku přičte k programu, na který finanční prostředky využila v odpovídajícím řádku do sl. i(od institucionální podpory VŠ odečte i prostředky, které používá k dofinancování programů z veřejných prostředků v této tabulce neuvedených, např. operační programy). Takové použití projiný účel je nutné specifikovat v komentáři.22


3.1.1c PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč)č.ř.Identifikační čísloEDS (ISPROFIN)Název akceProstředky z veřejnýchzdrojů běžné (1)Prostředky z veřejnýchzdrojů kapitálovéProstředky z veřejnýchzdrojů celkemposkytnuté (2) použité poskytnuté (2) použité poskytnuté použitéVratkanevyčerpanýchprostředkůVlastnípoužité (3)Ostatnípoužitécelkem(4)Použitézdrojecelkema b c d e = a + c f = b + d g = e - f h i j=f+h+i1 233D34H002118UJEP-Multifunkční informačnía vzdělávací centrum143 151 143 151 143 151 143 151 0 1 120 144 271Celkem (5) 0 0 143 151 143 151 143 151 143 151 0 1 120 0 144 271Poznámky:(1) Uvedou se prostředky, které škola v roce 2011 přijala/použila v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace na přípravu a realizaci akcí programů reprodukce majetku. V případě, žeuvedená hodnota zahrnuje i jiné veřejné prostředky než prostředky MŠMT, uvede se tato skutečnost spolu s výší této částky v připojeném komentáři.(2) Uvedou se finanční prostředky ve výši dle vystavených limitek k 31. 12. 2011(3) Uvedou se prostředky fondu reprodukce majetku VVŠ, případně investičního příspěvku daného roku. Pokud v hodnotě bude investiční příspěvek obsažen, je třeba tuto skutečnostspecifikovat v komentáři.(4) Uvedou se prostředky nezařazené v předchozích sloupcích.(5) Součtová hodnota této tabulky se musí rovnat údaji uvedeném v tabulce 3.1.1, ř. 10.23


3.1.1d FINANCOVÁNÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EU (v tis. Kč)č.ř. Operační program/prioritní osa/oblast podpory (1)VaV(2)Prostředky z veřejnýchzdrojů běžnéposkytnuté(3)použité(4)Prostředky zveřejných zdrojůkapitálovéProstředky z veřejnýchzdrojů celkemposkytnuté použité poskytnuté použitéZ tohozdrojEU v% (5)Nevyčerp.z poskyt.veřejnýchprostředkův roce (6)Vratkanevyčerp.prostředků(7)Použiténevyčerp.veřejnéprostředky(8)Ostatnípouž.zdrojecelkem(9)Použitézdrojecelkema b c d e=a+c f=b+d f g=e-f h=e-f i j k= f+i+j1 MŠMT 42 339 42 339 1 023 1 023 43 362 43 362 0 0 18 276 0 61 6382 OP VK -Vzdělávání pro konkurenceschopnost 41 643 41 643 927 927 42 570 42 570 0 0 18 276 0 60 8461 PO 1 - Počáteční vzdělávání 10 601 10 601 0 0 10 601 10 601 0 0 4 097 0 14 6982 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 5 328 5 328 5 328 5 328 85 0 0 4 097 9 42531.2 Rovné příležitosti dětí a žáků se spec. vzd.potřebami5 273 5 273 5 273 5 273 85 0 0 5 2733 PO 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 31 042 31 042 927 927 31 969 31 969 0 0 14 179 0 46 1484 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 17 111 17 111 927 927 18 038 18 038 85 0 0 8 753 26 7915 2.3 Lidské zdroje ve VaV 8 099 8 099 8 099 8 099 85 0 0 5 426 13 5256 2.4 Partnerství a sítě 5 832 5 832 5 832 5 832 85 0 0 5 8327 další dle specifikace VŠ 0 0 0 0 08 OP VaVpI - Výzkum a vývoj pro inovace 696 696 96 96 792 792 0 0 0 0 7929 PO 1 - Evropská centra excelence 0 0 0 0 010 1.1 Evropská centra excelence 0 0 0 0 011 PO 2 - Regionální VaV centra 0 0 0 0 012 2.1 Regionální VaV centra 0 0 0 0 013 PO 3 - Komercializace a popularizace VaV 0 0 0 0 014 další dle specifikace VŠ 0 0 0 0 015PO 4 – Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou svýzkumem696 696 96 96 792 792 0 0 0 0 792164.1 Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou svýzkumem696 696 96 96 792 792 85 0 0 79217 další dle specifikace VŠ 0 0 0 0 018 Ostatní kapitoly státního rozpočtu 0 0 0 0 019 Součtový řádek pro poskytovatele 0 0 0 0 020 další dle operačního programu, PO a oblasti podpory 0 0 0 0 021 Územní rozpočty 0 0 0 0 022 Součtový řádek pro poskytovatele 0 0 0 0 023 další dle operačního programu, PO a oblasti podpory 0 0 0 0 024 Celke m 42 339 42 339 1 023 1 023 43 362 43 362 0 0 18 276 0 61 63824


Poznámky:(1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 3.1.1. Součtový údaj za MŠMT v částech označených VaV = tab. 3.1.1, ř. 6; za dotaceostatních kapitol státního rozpočtu = tab. 3.1.1, ř. 16; za územní rozpočty = tab. 3.1.1, ř. 23. Součtový údaj za MŠMT v částech neoznačených VaV = tab. 3.1.1, ř. 5; za dotace ostatních kapitolstátního rozpočtu = tab. 3.1.1, ř. 15; za územní rozpočty = tab. 3.1.1, ř. 22. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, dále podle operačního programu, prioritní osy, oblasti podpory(nejpodrobnější údaj bude na úrovni oblasti podpory, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). VŠ uvede ty programy, ve kterých získává finanční prostředky (tzn. včetně IPN). Zakaždého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj.(2) Vysoká škola uvede pro oblast podpory financovanou z prostředků VaV dle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje zkratku VaV.(3) Uvedou se prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v roce 2011 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na přípravu a realizaci všech projektů uvedeného operačního programu aprioritní osy.(4) Uvedou se prostředky použité v roce 2011 na přípravu a realizaci projektů v souladu s Rozhodnutím.(5) Z celkových prostředků poskytnutých i použitých k financování projektů v dané kategorii se uvede procentuální podíl zdrojů pocházejících mimo veřejné rozpočty ČR - z EU; např. v případěOP VK zde bude uvedeno 85 %.(6) Lze vyplnit, pokud se nejedná o poslední rok projektu.(7) Lze vyplnit pouze v posledním roce projektu.(8) Uvedou se prostředky použité z poskytnutých, ale nevyčerpaných veřejných zdrojů minulých let.(9) Uvedou se prostředky nezařazené v předchozích sloupcích. Pokud jsou v uvedené hodnotě obsaženy i veřejné zdroje, poskytnuté škole ve sledovaném roce prostřednictvím jinéhodotačního titulu, je nutné tuto skutečnost specifikovat v komentáři.25


3.1.2 VLASTNÍ VÝNOSY V HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI (v tis. Kč)PŘEHLED VYBRANÝCH VÝNOSŮVýnosy za rok 2011č.ř.Vybrané činnostiHlavní Doplňkováčinnost činnostCelkem1 Transfer znalostí (1) 0 0 02Příjmy z licenčních smluv (2) 03 Příjmy ze smluvního výzkumu (3) 04v tom Placené vzdělávací kurzy prozaměstnance subjektů aplikační sféry (4)05 Konzultace a poradenství (5) 06 Pronájem 44 2 645 2 6897budovy, stavby, haly 08 pozemky 0v tom9 prostory 010 ostatní 44 2 645 2 68911 Tržby z prodeje majetku 0 0 012budovy, stavby, haly 0 0 013 v tom pozemky 0 0 014 ostatní 0 015 Dary 3 082 3 08216 Dědictví 0 0 0Poznámky:(1) Pokud vysoká škola nemá k dispozici údaje v požadované struktuře za rok 2011, údaje nevyplní a do své výroční zprávyo hospodaření vysvětlí, proč údaje nevyplnila a jakým způsobem bude pro rok 2012 data zjišťovat. MŠMT žádá VŠ, aby sipro jednotlivé činnosti transferu znalostí uvedených na řádcích 2 - 5 zavedla jednoznačnou účetní evidenci.(2) Licenční smlouva je definována jako poskytnutí práva ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území na nabytí čiposkytnutí licence na některou z ochran duševního a průmyslového vlastnictví. Licenční smlouvy se uzavírají kpatentovaným vynálezům, resp. zapsaným užitným vzorům, průmyslovým vzorům, topografii polovodičových výrobků,novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat či k ochranným známkám písemnou smlouvou. Poskytovatel opravňujenabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z duševního a průmyslového vlastnictví anabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty (licenční poplatky) nebo jiné majetkové hodnoty. Nabyvateli přitomnehrozí obvinění z narušení duševního vlastnictví či autorského práva ze strany poskytovatele.(3) Smluvní výzkum je výzkum na zakázku, který vychází ze spolupráce (interakce) specificky plnící především výzkumnépotřeby subjektů aplikační sféry a vysokoškolská instituce je pro subjekt aplikační sféry realizuje dle jeho požadavků apotřeb výzkum, na který jsou jí tímto subjektem poskytovány finanční prostředky. Typicky zahrnuje rozsáhlejší projekty,originální výzkum a psaný report. Obvykle bývá výzkum na zakázku zadán jednou konkrétní externí organizací (pro jejípotřebu). Není rozhodující, zda finanční prostředky, které subjekt aplikační sféry na takový smluvní výzkum vynaložil,pochází z veřejných či soukromých zdrojů. Za smluvní výzkum nelze považovat případ, kdy je vysoká škola příjemcemúčelové podpory na aplikovaný výzkum.(4) Placené vzdělávací kurzy prohlubující kvalifikaci zaměstnanců subjektů aplikační sféry (např. podnikové vzdělávacíkurzy). Subjektem aplikační sféry se zde rozumí právnická osoba, jejíž hlavní činností není výzkum a vývoj. Může se jednato podnikatelský subjekt, orgán veřejné správy, neziskovou organizace, apod. - vždy s podmínkou, že hlavní činnost nenívýzkumná. Výnosy budou zahrnuty z těch vzdělávacích kurzů, které jsou „na zakázku“, tzn. po dohodě s danou organizacípro její zaměstnance. Nejedná se zde o vyčíslení nákladů účastníků vzdělávacích kurzů, kteří jsou zaměstnaní vespolečnosti, která splňuje výše uvedenou definici. Naopak, jedná se o kurzy, jež vznikly po dohodě s vybranou společností,neboť tato chtěla školit své zaměstnance.(5) Konzultace a poradenství je založeno na poskytnutí expertní rady, názoru či činnosti, jenž závisí na vysoké mířeintelektuálních vstupních zdrojů od vysokoškolské instituce ke klientovi. Vysoká škola za úplatu a v souladu s tržnímipodmínkami poskytuje konzultační a poradenské služby subjektům aplikační sféry. Hlavním požadovaným výstupemkonzultace není vytvoření nové znalosti (vědomosti), ale porozumění nebo pochopení určitého stavu.26


PŘÍJMY Z POPLATKŮ A ÚHRAD ZA DALŠÍ ČINNOSTI POSKYTOVANÉ UJEPč. ř. PoložkaStipendijnífond - tvorba(1)Výnosy(1)Početstudentů(2)Průměrnáčástka na 1studenta (3)a b c d1 Poplatky stanovené dle § 58 zákona 111/1998 Sb. 13 861 5 329 0 –2 poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením (§ 58 odst. 1) 0 5 2893 poplatky za nadstandardní dobu studia (§ 58 odst. 3) 13 182 –4 poplatky za studium v dalším stud. programu (§ 58 odst. 4) 679 –5 poplatky za studium v cizím jazyce (§ 58 odst. 5) – 406Úhrada za další činnosti poskytované studentům VVŠsouvisející se studiem jiné než podle § 58 zákona (4)7 úplata za poskytování programů CŽV (§ 60) mimo U3V – 6 4048 úplata za poskytování U3V – 2360 6 640 0 –10 Celkem 13 861 11 969 0 –Poznámky:(1) VŠ uvede celkovou částku v tis. Kč, kterou na daném typu poplatku/úhrady nákladů přijala od studentů/dalšíchúčastníků vzdělávání v daném kalendářním roce.(2) VŠ uvede počet studentů (resp. studií) nebo dalších účastníků vzdělávání, kteří poplatek/úhradu nákladů zaplatili.(3) Položku v každém řádku sloupce "a" nebo "b" (vždy je možná pouze jedna hodnota) vydělí VŠ počtemstudentů//účastníků vzdělávání ve sloupci "c". Pokud existuje jednotková sazba, stačí zde uvést tuto.(4) VŠ vloží řádky dle potřeby. Může se jednat např. o úhradu nákladů spojených se zakončením studia, cizojazyčnépotvrzení o studiu, duplikát výkazu o studium, dodatečný zápis, atp.Kontrolní vazbasl. "a" celkový součet = vazba na stipendijní fond; sl. "b" celkový součet = poplatky zaúčtované ve výnosech.27


3.1.3 NÁKLADY (v tis. Kč)PRACOVNÍCI A MZDOVÉ PROSTŘEDKY ZA ROK 2011 (DLE ZDROJE FINANCOVÁNÍ MZDY A OON) (1)Zdroj financováníč.ř.12vysokáškolaUkazatelakademičtípracovnícivědečtípracovníciKapitola 333 - MŠMTbez VaVVaVVaV z ostatních zdrojů (bezoperačních progr.)VaV znárodníchzdrojů (2)mzdy OON mzdy OON mzdy OONVaV zezahraničímzdyMŠMT OP VKOperační programy EUMŠMT OPVaVpIostatníposkytovateléOON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdyFondyOONDoplňkováčinnostOstatnízdrojeCELKEMmzdy OON mzdy OON mzdy OON174 563 2 436 2 534 9 507 1 811 262 24 2 098 245 184 211 2772 579 36 376 8 0 321 0 3 321 03 ostatní 80 626 14 009 1 125 1 001 389 391120413 309 1 190 1 950 981 6 802 164 2 706 3 506 95 024 34 3304 KaM 6 680 144 353 0 7 033 1445 VZaLS 0 06 CELKEM 257 769 14 009 3 596 1 001 3 299 399 1 711 13 309 1 190 1 950 2 792 13 491 332 5 478 3 750 289 590 34 75128


PRACOVNÍCI A MZDOVÉ PROSTŘEDKY ZA ROK 2011 (DLE ZDROJE FINANCOVÁNÍ MZDY A OON) (1)č.ř.UkazatelPočetpracovníků(3)kapitola 333 - MŠMT ostatní zdroje rozpočtu VŠ CELKEMMzdyPrůměrnáměsíčnímzdaPočetpracovníků(7)MzdyPrůměrnáměsíčnímzdaPočetpracovníkůMzdyPrůměrnáměsíčnímzda1 2 3=2/12/1 4 5 6=5/12/4 7 8 9=8/12/71profesoři 35 20 284 48 0 0 0 35 20 284 482 docenti 85 43 763 43 0 0 0 85 43 763 433 akademičtí odborní asistenti 281 105 622 31 2 0 0 283 105 622 314 Vysokápracovníci(4)asistenti 9 3 345 31 1 0 0 10 3 345 295 školalektoři 14 3 963 23 1 0 0 16 3 963 216 CELKEM 424 176 999 35 4 7 212 169 428 184 211 367 vědečtí pracovníci (5) 20 2 615 11 4 705 14 24 3 320 118 ostatní (6) 319 81 751 21 52 13 272 21 370 95 023 219 KaM 0 0 0 33 7 033 18 33 7 033 1810 VZaLS 0 0 0 0 0 0 0 0 011 CELKEM 763 261 365 29 93 28 222 25 856 289 588 338Poznámky:(1) Mzdy = plnění poskytované za vykonanou práci či v přímé souvislosti s prací poskytovanou na základě pracovního poměru, a to bez sociálního a zdravotního pojištění, které odvádízaměstnavatel; OON obsahuje pouze platby za provedenou práci (DPP, DPČ), neobsahuje sociální a zdravotní pojištění, které odvádí zaměstnavatel.(2) Obsahuje prostředky z GA ČR, TA ČR, ministerstev a dalších národních zdrojů (bez operačních programů EU).(3) Počet pracovníků = průměrný počet zaměstnanců přepočtený na plný úvazek (full-time equivalent). Zahrnuje počty zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za celý sledovaný rok přepočtenéna zaměstnance s plným pracovním úvazkem, zaokrouhlené na celé číslo. Počet pracovníků ve sl. 1 je odvozený od mzdových prostředků hrazených z kapitoly 333-MŠMT; ve sl. 4 je odvozenýod mzdových prostředků hrazených z ostatních zdrojů rozpočtu VŠ.(4) Jedná se o pracovníky vysoké školy, kteří jsou vnitřním předpisem vysoké školy zařazeni mezi akademické pracovníky. Zároveň platí, že se v rámci svého úvazku věnují pedagogické nebovědecké činnosti; není možné mezi akademické pracovníky zařadit vědecké pracovníky, kteří na vysoké škole pouze vědecky pracují a vůbec nevyučují. Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovnícipodílející se na pedagogické činnosti budou započteni do vyznačených kategorií akademických pracovníků. Pokud vysoká škola v rámci svých vnitřních předpisů eviduje i jiné kategorieakademických pracovníků, doplní řádek „ostatní“ a v komentáři blíže vysvětlí, o jaké pracovníky se jedná. Výčet v jednotlivých kategoriích (řádcích) akademických pracovníků se nesmípřekrývat, celkový součet musí odpovídat skutečným přepočteným „full-time“ akademickým pracovníkům. Celkový součet za kategorii akademických pracovníků a vědeckých pracovníků musísouhlasit s údajem vykázaným ve výroční zprávě o činnosti, tabulka 7.1.29


(5) Jedná se o vědecké pracovníky, kteří v rámci svého úvazku na vysoké škole pouze vědecky pracují. Pedagogické činnosti se nevěnují vůbec.(6) Úvazky pracovníků, v nichž se zaměstnanci vysoké školy nevěnují ani pedagogické ani vědecké činnosti; jde zejména o technicko-hospodářské pracovníky, provozní a obchodně provoznípracovníky, zdravotní a ostatní pracovníky atp.(7) Počty pracovníků, rozdělených do jednotlivých funkcí, nelze určit. Pracovníci hrazení z kapitoly 333 - MŠMT mají část své mzdy vyplácenou z ostatníchzdrojů např. formou odměn; tzn., že ve stavu jsou již započítáni v kapitole 333; počet pracovníků odpovídá výkazu P1b-04.30


STIPENDIA VYPLACENÁ V ROCE 2011č. ř. Druh stipendiaPříspěvekdotaceMŠMTStipendijnífond VŠZdrojeOstatníSD+MG Erasmus DČ vl.zdroje ostatníCELKEMCelkemvyplacenoStudenti OstatníZůstatekPočetstudentůPrůměrné výpočtové stipendium*)PrůměrnéstipendiumPočetostatníchPrůměrnéstipendiuma b c d e=a+b+c+d f g h=e-f-g i j=f/i k l=g/k1 STIPENDIA přiznána a vyplacena 52 295 14 719 76 5 573 58 1 69 72 791 72 791 0 0 0 02 za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) 3 671 3 671 3 671 0345za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebodalší tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle§ 91 odst. 2 písm. b)na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podlezvláštního právního předpisu, § 91 odst. 2 písm. c)v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2písm. d)0 0 0193 193 193 01 673 546 2 219 2 219 06 v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3 0 0 07v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2písm. e)27 751 1 27 752 27 752 08 z toho ubytovací stipendium 27 751 1 27 752 27 752 09 na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a) 13 365 5 573 18 938 18 938 010 z toho SOCRATES 0 0 011 CEEPUS 2 2 2 012 ERASMUS 13 363 5 573 18 936 18 936 013 na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b) 259 259 259 014 z toho AKTION 0 0 015 CEEPUS 99 99 99 01617dotace na zahraničnístudentystudentům doktorských studijních programů dle § 91odst. 4 písm. c)160 160 160 05 192 313 5 505 5 505 018 jiná stipendia 3 862 10 188 76 58 1 69 14 254 14 254 019 z toho mimořádná 3 862 10 188 76 58 1 69 14 254 14 254 0SD – sponzorské dary, MG – mimorozpočtové granty*) pro toto výkaznictví nemáme analytické členění z důvodu nesrovnatelnosti dat (stipendia roční, jednorázová, atd.)31


3.2 KOLEJE A MENZY (v tis. Kč)NEINVESTIČNÍ NÁKLADY A VÝNOSY - OBLAST STRAVOVÁNÍMenzy a ostatnístravovacízařízení, prokterá vydalosouhlas MŠMTNáklady celkem Výnosy Výsledek hospodařenív hlavníčinnostiv doplňkovéčinnostiodstudentůodzaměstnancův hlavní činnostiostatníz dotaceMŠMTcelkemod cizíchstrávníkův doplňkové činnostiv hlavníčinnostiv doplňkovéčinnostia b c d e f g h i j k l = h - b m = k - cmenza UJEP 819 245 252 567 819 290 290 0 45italské jídlo 150 150 150 0 0 0Celkem 969 245 0 0 252 717 969 290 0 290 0 45Komentář:V prostorách menzy je externí dodavatelskou firmou JV-Integra vydáváno dotované jídlo.Mimo prostory menzy (rozvoz dle požadavků studenta) je externí dodavatelskou firmou MiHa Trans dodáváno dotované italské jídlo.sloupec d - výnosy od studentů jdou přímo dodavatelské firměsloupec f - výnosy z prodeje karet objednávkového systému, příspěvek na odpisy z dotacesloupec i - výnosy z DČ od cizích strávníkůostatnícelkem32


NEINVESTIČNÍ NÁKLADY A VÝNOSY - OBLAST UBYTOVÁNÍKoleje a ostatníubytovacízařízeníprovozovanéUJEPNáklady celkemv hlavníčinnostivdoplňkovéčinnostiod studentůodzaměstnancův hlavní činnostiostatnízdotaceMŠMTVýnosycelkemodstudentův doplňkové činnostiod cizíchubytovanýchVýsledekhospodařenív hlavníčinnostia b c d e f g h i j k l l=h-b m=k-costatnícelkemvdoplňkovéčinnostiKolej K1 8 290 0 6 704 540 2 176 9 420 0 1 130Kolej K2 6 832 0 6 605 418 627 7 650 0 818Kolej K3 8 891 0 9 747 549 1 209 10 956 0 2 065Kolej K5 3 778 0 3 322 37 470 3 792 0 14Kolej K6 1 354 35 1 224 60 1 284 273 273 -70 238Celkem 1 354 27 826 1 224 0 60 0 1 284 26 378 1 817 4 482 32 091 -70 4 265Komentář:Ubytování na UJEP je v areálu Klíše zařazeno do doplňkové činnosti.Ubytování na koleji K6 UJEP je zařazeno do ekonomické hlavní činnosti.sloupec d - výnosy od studentů ubytovaných na koleji K6 v externí hlavní činnostisloupec f - výnosy z krátkodobého ubytování studentů v externí hlavní činnostisloupec i - ubytování studentů v areálu kolejí Klíše vedených v doplňkové činnostisloupec j - ubytování hotelových hostůsloupec k - výnosy z pronájmu nebytových prostor, výnosy z penáleVýsledek hospodaření doplňkové činnosti za rok 2011 byl plánovaně tvořen maximálním snížením nákladů z důvodu naléhavosti nákladnějších oprav.33


3.3 ÚČELOVÁ PODPORA NA SPECIFICKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ VÝZKUM (PŘEHLEDVYUŽITÍ DOTACE)Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum je poskytována podle § 7 odst. 5 zákona č. 130/2002Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některýchsouvisejících zákonů.Přehled o využití dotace na úhradua) způsobilých nákladů studentských projektů vybraných ve studentské grantové soutěži:Celkemv tom: způsobilé osobní nákladyz toho osobní náklady studentů (včetně stipendií)6 944 702,80 Kč3 321 878,00 Kč2 429 884,00 KčKomentář: 44 podpořených projektů, 117 studentů čerpajících mzdové prostředky vč. stipendiíb) způsobilých nákladů spojených s organizací studentských vědeckých konferencí:Celkemv tom: osobnívěcné20 252,03 Kč20 252,03 Kč0 KčKomentář: příprava Studentské vědecké konferencec) způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže, a to včetně nákladů na hodnocenía kontrolu studentských projektů a zhodnocení dosažených výsledků:Celkemv tom: osobnívěcné174 725,12 Kč174 725,12 Kč0 KčKomentář: oponentní posudky, odměny členům Komise pro studentské grantyd) zůstatek z poskytnuté dotace na specifický vysokoškolský výzkum:Celkem55 252,18 Kčv tom převedeno do fondu účelově určených prostředků 55 252,18 Kčvráceno na účet MŠMT0 KčKomentář: převod nevyčerpaných prostředků k využití na řešení studentských grantů v roce 201234


POSKYTNUTÁ DOTACE NA SPECIFICKÝ VÝZKUM – ROZDĚLENÍ NA FAKULTY (tis. Kč)Tabulka obsahuje rozdělení celkové poskytnuté dotace na specifický vysokoškolský výzkum na jednotlivéfakulty vysoké školy.Fakulty UJEP Kód DotaceFÚUP(převod z r. 2010)RR 38 156,9PF 13430 1 776 8,8FŽP 13520 939FSE 13510 248FUD 13530 162FVTM 13420 596 17,4PřF 13440 1 883FF 13410 1 337 32,8Celkem 6 979 215,9Vysvětlivka:RR – rektorátní rezerva na výdaje spojené s organizací Studentské grantové soutěže35


v tom:4. VÝVOJ FONDŮ UJEP4.1 FONDY UJEP CELKEM (v tis. Kč)č.ř.Název údajepoč. stav. tvorba čerpání zůstatekk 1. 1.z tohocelkempříděl ze(+)zisku(+) k 31. 12.a b c d e=a+b-d1 Fondy celkem 264 034 78 613 3 184 82 866 259 7802 Fond rezervní 6 860 0 0 0 6 8603Fond reprodukce investičníhomajetku87 064 37 476 34 43 525 81 0154 Stipendijní fond 35 387 13 861 – 14 719 34 5285 Fond odměn 35 387 3 072 1 680 2 511 35 9486 Fond účelově určených prostředků 1 109 837 – 1 109 837na jednotlivé projekty VaV6a259 314 – 259 314či výzkumné záměryz toho:jiné podpory z veřejných6b851 523 – 851 523prostředků7 Fond sociální 5 489 4 238 – 4 269 5 4588 Fond provozních prostředků 92 739 19 129 1 470 16 733 95 1354.2 REZERVNÍ FOND (v tis. Kč)Stav k 1. 1. 6 859ze ziskuz fondu reprodukce inv. majetkuTvorba z fondu odměnz fondu provozních prostředkůCelkem 0krytí ztrát minulých účetních obdobído fondu reprodukce inv. majetkudo fondu odměnČerpánído fondu provozních prostředkůostatní užitíCelkem 0Stav k 31. 12. 6 85936


4.3 FOND REPRODUKCE INVESTIČNÍHO MAJETKU (v tis. Kč)Stav k 1. 1. 87 064TvorbaČerpáníz odpisů 26 743ze zisku 34příjmy z prodeje nehm. a hmot. dlouhod. majetkuze zůstatku příspěvkuzůstat. cena nehm. a hmot. dlouhod. majektu 31ostatní příjmy celkem dotace 2 743Převod z fondů celkem 7 925v tom: z fondu odměn 0z fondu provozních prostředků 7 925z rezervního fonduCelkem 37 476Investiční celkem 37 900v tom: stavby 27 252stroje a zařízení 10 648nákupy nemovitostíostatní inv. užitíNeinvestiční celkemPřevod do fondů celkem 5 625v tom: do fondu odměndo fondu provozních prostředků 5 625do rezervního fonduCelkem 43 525Stav k 31. 12. 81 0154.4 STIPENDIJNÍ FOND (v tis. Kč)Stav k 1. 1. 35 387poplatky za studium dle § 58 zákona 111/1998 Sb. 13 861daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb.Tvorba o daních z příjmůostatní příjmyCelkem 13 861Čerpání Celkem 14 719Stav k 31. 12. 34 52937


Stav k 31. 12.ČerpáníTvorbaStav k 1. 1.4.5 FOND ODMĚN (v tis. Kč)Stav k 1. 1. 35 387ze zisku 1 680z rezervního fonduz fondu reprodukce inv. majetkuTvorbaz fondu provozních prostředků 1 392ostatní příjmyČerpáníCelkem 3 072mzdové náklady 2 511do rezervního fondudo fondu reprodukce inv. majetkudo fondu provozních prostředkůostatní užitíCelkem 2 511Stav k 31. 12. 35 9484.6 FOND ÚČELOVĚ URČENÝCH PROSTŘEDKŮ (v tis. Kč)Položka Neinvestice Investice Celkemúčelově určené dary, § 18 odst. 9 a) zákonačíslo č. 111/1998 Sb. (dále jen „zákon“)0účelově určené peněžní prostředky zezahraničí, § 18 odst. 9 b) zákona0účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst. 9 c) zákona259 259účelově určené prostředky z jiné podpory z veř.prostředků, § 18 odst. 9 c) zákona851 851Celkem 1 109 0 1 109účelově určené dary, § 18 odst. 9 a) zákona 0účelově určené peněžní prostředky zezahraničí, § 18 odst. 9 b) zákona0účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zákona314 314účelově určené prostředky z jiné podpory z veř.prostředků, § 18 odst.9 c) zákona.523 523Celkem 837 0 837účelově určené dary, § 18 odst. 9 a) zákona 0účelově určené peněžní prostředky zezahraničí, § 18 odst. 9 b) zákona0účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zákona259 259účelově určené prostředky z jiné podpory z veř.prostředků, § 18 odst.9 c) zákona851 851Celkem 1 109 0 1 109účelově určené dary, § 18 odst. 9 a) zákona 0 0 0účelově určené peněžní prostředky zezahraničí, § 18 odst. 9 b) zákona0 0 0účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zákona314 0 314účelově určené prostředky z jiné podpory z veř.prostředků, § 18 odst.9 c) zákona523 0 523Celkem 837 0 83738


4.7 FOND SOCIÁLNÍ (v tis. Kč)Stav k 1. 1. 5 489Tvorba 4 238užití: penzijní připojištění 1 846Čerpání unišeky 2 423Celkem 4 269Stav k 31. 12. 5 4584.8 FOND PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ (v tis. Kč)Stav k 1. 1. 92 739ze zůstatku příspěvku 12 034ze zisku 1 470z fondu reprodukce inv. majetku 5 625Tvorba z fondu odměn 0z rezervního fondu 0ostatní příjmy 0Celkem 19 129na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ 7 416do fondu reprodukce inv. majetku 7 925Čerpánído fondu odměn 1 392do rezervního fondu 0ostatní užití 0Celkem 16 733Stav k 31. 12. 95 1354.9 NÁROK NA PŘÍDĚL DO FONDŮ (NÁVRH) VYCHÁZEJÍCÍ Z HOSPODÁŘSKÉHOVÝSLEDKU ROKU 2011 (v tis. Kč)č ř.SoučástiUJEPFondrezervníFondreprodukceinvestičníhomajetkuFondstipendijníFondodměnFondúčelověurčenýchprostředkůFondsociálníFondprovozníchprostředkůCelkem11 Rezerva 011.I RRSS 022 Rektorát 636 63643 PF 252 25244 FŽP 24 2445 FSE 62 6246 FUD 265 26548 FVTM 677 67753 PřF 655 65563 FF 66 6672 FZS 7 775 VYCERO 20 63 8387 SKM 300 4010 431087.I SKMUS89 CI 10 1010 Celkem 7 320 6 720 7 04739


4.10 PŘEVODY MEZI FONDY V ROCE 2012 (NÁVRH) PODLE SOUČÁSTÍ UJEP(v tis. Kč)čísloř.SoučástiUJEPFondrezervníFondreprodukceinvestičníhomajetkuFondstipendijníFondodměnFondúčelověurčenýchprostředkůFondsociálníFondprovozníchprostředkůPřevodZůstatekFPPz roku20111 Rezerva - 7211.1 RRSS - 1572. Rektorát - 02.1 PF - 31352.2 FŽP - 7873. FSE 2470 -2470 03.1 FUD - 03.2 FVTM - 04. PřF - 40665. FF - 06. FZS 693 -693 07. SKM - 07.1 SKMUS - 18. CI - 010. Celkem 693 2470 -3163 886740


5. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKŮ5.1 PŘEHLED O STAVU MAJETKU A JEHO VÝVOJ (v tis. Kč)Druhy majetkuStavk 31. 12. 2010pořizovacícenapořizovacícenaStav k 31. 12. 2011oprávky (-)zůstatkovácena1 2 3 4 5Dlouhodobý nehmotný majetek 39 127,67 43 464,17 32 856,04 10 608,13z toho: software 35 968,68 40 637,90 30 066,57 10 571,33drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2 916,19 2 789,47 2 789,47 0,00nedokončený dlouh. nehmotný majetek 242,80 36,80 36,800,000,00Dlouhodobý hmotný majetek 1 568 152,21 1 773 603,88 545 343,69 1 228 260,19v tom: pozemky 60 467,29 60 467,29 60 467,29umělecká díla 4 329,72 4 529,72 4 529,72budovy, haly, stavby 1 048 395,07 1 069 789,40 242 363,93 827 425,47samostatné movité věci a souborymovitých věcí312 754,86 336 610,73 241 907,91 94 702,82pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00základní stádo a tažná zvířata 0,00 0,00drobný dlouhodobý hmotný majetek 63 952,58 61 071,85 61 071,85 0,00ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00nedokončený dlouh. hmotný majetek 77 715,69 241 074,42 241 074,42poskytnuté zálohy na dlouhodobýhmotný majetek537,00 60,47 60,47KOMENTÁŘ:V roce 2011 došlo k nárůstu dlouhodobého nehmotného i hmotného majetku. K nárůstu dlouhodobého nehmotného majetkudošlo zejména nákupem nových softwarů. Nárůst dlouhodobého hmotného majetku ovlivnily hlavně tyto stavební akce anákup nových samostatných movitých věcí.Ze stavebních akcí jsou to zejména:výstavba Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra UJEP,zateplení budovy pedagogické fakulty,rekonstrukce výtahů na kolejích,zateplení budovy rektorátu a PF,vybudování zpevněné plochy FSE.Z nákupu nových samostatných movitých věcí jsou to zejména:RTG víceučelové práškové difraktometry X'PERT POWDER,silové desky pro laboratoř pro studium pohybu,Zetasizer Nano-CZ with 633nm,Laserový skener FARO Focus3D-MS 120,spektrometr Q4 TASMAN,videoskop IPLEX FX se sondou.41


5.2 FINANČNÍ MAJETEK (v tis. Kč)UkazatelStavk 31. 12. 2010Stavk 31. 12. 2011Rozdíloproti roku 2010Dlouhodobý 0,00 0,00 0,00v tom:Krátkodobý 343 630,69 382 455,53 38 824,84v tom:pokladna 697,17 540,17 -157,00účty v bankách 342 933,52 381 915,36 38 981,845.3 ZÁSOBY (v tis. Kč)UkazatelStavk 31. 12. 2010Stavk 31. 12. 2011Rozdíloproti roku 2010Zásoby celkem 3 166,18 3 210,48 44,3v tom: materiál 135,69 165,46 29,77nedokončená výroba 0,00 0,00 0výrobky 2 107,35 2 170,31 62,96zvířata 0,00 0,00 0zboží 923,14 874,71 -48,43ostatní 0,00 0,00 0KOMENTÁŔ:U zásob došlo meziročně ke zvýšení o 44,30 tis. Kč. Nárůst byl zaznamenán v položkách materiál a výrobky. K poklesuzásob došlo u položky zboží o 48,43 tis. Kč. Meziroční rozdíl není podstatný z pohledu celkového objemu účetního stavuzásob.5.4 POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY, BANKOVNÍ VÝPOMOCI A PŮJČKY (v tis. Kč)Stav k 31.12.2010Stav k rozdíl oproti31.12.2011 roku 2010Pohledávky celkem: 5 196,17 6 778,56 1 582,39odběratelé 1 667,72 2 084,07 416,35v tom: zálohy 2 863,61 4 233,68 1 370,07pohledávky za institucemisociálního a veřejného zdravotního0,00 0,00pojištěníza zaměstnanci 168,87 149,26 -19,61ostatní včetně dohadných účtůaktivních495,97 311,55 -184,42Závazky celkem: 69 699,04 71 965,5 2 266,46dodavatelé 11 758,83 11 157,87 -600,96v tom: přijaté zálohy 209,73 274,05 64,32k zaměstnancům 20 670,64 21 162,63 491,99k institucím sociálního zdravotníhopojištění11 121,65 11 237,25 115,6daňové závazky 3 761,72 4 430,52 668,8ostatní včetně dohadných účtůpasivních22 176,47 23 703,18 1 526,71Bankovní výpůjčky a půjčky 0,00 0,00z toho: úvěry 0,00 0,0042


KOMENTÁŘ:Pohledávky zaznamenaly meziroční nárůst o 1 582,39 tis. Kč. V položce odběratelé je většina pohledávek do dobysplatnosti nebo po splatnosti do 30 dnů. Pohledávky v částce 297 720,50 Kč s dobou splatnosti více než 180 dní jsouřešeny.Závazky zaznamenaly nárůst oproti předcházejícímu roku o 2 266,46 tis. Kč. Nejvyšší nárůst je u položky ostatní závazkyvčetně dohadných účtů pasivních. Zvýšení je způsobeno nárůstem dohadné položky na energie a nákup unišeků.V položce dodavatelé je většina závazků do doby splatnosti.5.5 INVENTARIZACE MAJETKU, ZÁSOB, POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮMajetekInventarizace majetku UJEP byla provedena v souladu s § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví , vplatném znění. Porovnáním fyzického a účetního stavu majetku byl zjištěn inventarizační rozdíl ve výši 370 736Kč se zůstatkovou cenou 0. Tato položka je ovlivněna především zjištěným inventarizačním rozdílem nafilozofické fakultě a fakultě sociálně ekonomické.Inventarizační rozdíly zjištěné při fyzické inventuře byly proúčtovány v roce 2011.ZásobyInventarizací zásob bylo k 31. 12. 2011 zjištěno manko do normy ve výši Kč 15 748,53 Kč v knihkupectví.Inventarizační rozdíl byl proúčtován v roce 2011.Ostatní hospodářské prostředkyInventarizace ostatních hospodářských prostředků, pohledávek, závazků a ostatních rozvahových účtů bylaprovedena ke dni 31. 12. 2011 bez zjištění inventarizačních rozdílů.43

More magazines by this user
Similar magazines