Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

Půda a zemědělstvíTabulka 1 ➜ Výše dotací ekologického zemědělství na jednotku plochy [Kč.ha -1 ], 2004–2010Kultura 2004–2006 (HRDP 1 ) 2007–2009 (PRV 2 ) Výše dotace pro rok 2010[Kč.ha -1 ] [Kč.ha -1 ] [Kč.ha -1 ] 3Orná půda 3 520 4 086 3 780Trvalé travní porosty 1 100 1 872 2 170/1 731 4Zelenina a speciální byliny na orné půdě 11 050 14 869 13 755Trvalé kultury (sady, vinice) 12 235 22 383 20 707/12 438 51Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) Zdroj: MZe2Program rozvoje venkova (PRV)3Proveden přepočet EUR/Kč dle aktuálně platného kurzu (26. 7. 2011)42 170 Kč.ha -1 při hospodaření na travních porostech pro 100% ekologického zemědělce (bez souběhu s konvenčním zemědělstvím), 1 731 Kč.ha -1 pro zemědělce se souběhem.520 707 Kč.ha -1 při obhospodařování vinic, ovocných sadů nebo chmelnic, 12 438 Kč.ha -1 při obhospodařování extenzivních ovocných sadů.Ekologické zemědělství je založené na produkci surovin a potravin optimální kvality, využívající praktiky trvale udržitelného rozvojes cílem vyhnout se používání agrochemických vstupů a minimalizovat poškození životního prostředí. Význam ekologického zemědělstvív ČR dlouhodobě narůstá. V roce 2010 došlo k dalšímu zvýšení počtu ekologicky hospodařících farmářů a výrobců biopotravin. Kekonci roku 2010 hospodařilo podle stanovených zásad ekologického zemědělství 3 517 zemědělců a 626 subjektů vyrábělo biopotraviny.Počet ekologicky hospodařících zemědělců se během roku 2010 zvýšil o 31 % a počet výrobců biopotravin o 26 %. Výměra ekologickyobhospodařované zemědělské půdy vzrostla o téměř 50 tis. ha (resp. o 13 %) a dosáhla 448 202 ha, což představuje 10,55 %celkové výměry zemědělského půdního fondu (Graf 1). Cíl SPŽP ČR zvýšit podíl plochy zemědělského půdního fondu, na které je provozovánoekologické zemědělství do roku 2005 alespoň na 6 % a do roku 2010 minimálně na 10 %, byl naplněn.V průběhu roku 2010 se zvýšila výměra ekologicky obhospodařované půdy téměř u všech kategorií, s výjimkou chmelnic a ostatníchploch. Stabilně se zvyšuje výměra orné půdy v ekologickém zemědělství, která vzrostla o 22 % na 54 937 ha, dosáhla však jen 1,8 %celkové výměry orné půdy. Výměra trvalých travních porostů vzrostla o 12 % na 369 272 ha a dosáhla 37 % celkové výměry trvalýchtravních porostů. Výměra sadů obhospodařovaných ekologicky vzrostla o 39 % na 5 128 ha, na celkové rozloze sadů se podílelaz 11 %. Výměra ekologicky obhospodařovaných vinic vzrostla o 25 % a dosáhla 803 ha, tj. 4,1 % celkové rozlohy vinic. Kategoriechmelnice zůstala v rozsahu 8 ha. Výměra rybníků v ekologickém zemědělství dosáhla 54 ha. Strukturu půdního fondu v ekologickémzemědělství znázorňuje Graf 2. V ekologickém zemědělství je nejvíce zastoupeným oborem chov skotu bez tržní produkce mléka.V EU27 dosáhla v roce 2010 rozloha ekologicky obdělávané zemědělské půdy 4,5 % zemědělské půdy, což je o 0,4 % více než v rocepředchozím. Ve srovnání s evropskými státy dosahuje podíl ekologicky obhospodařované půdy v ČR nadprůměrných hodnot (Graf 3).K významnému rozvoji ekologického zemědělství dochází především díky obnově státní podpory. Tradiční podpora pro ekologickézemědělce (dotace na plochu zařazenou do přechodného období, nebo do ekologického zemědělství) je od roku 2007 vyplácenav rámci Programu rozvoje venkova 2007–2013 (PRV), kde je ekologické zemědělství součástí tzv. agroenvironmentálního opatřenív rámci Osy II PRV. Od roku 2007 je navíc ekologické zemědělství podporováno výrazným bodovým zvýhodněním při hodnocení investičníchprojektů v následujících investičních opatřeních PRV, která jsou součástí Osy I a III: „Modernizace zemědělských podniků“,„Zahájení činnosti mladých zemědělců“, „Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům“, „Podpora cestovního ruchu“a „Diverzifikace činností nezemědělské povahy“. Ekologičtí zemědělci tak měli mnohem vyšší šanci, že jejich projekt bude schválena financován. Výše dotace ekologického zemědělství na jednotku plochy a vyplacené finanční prostředky v rámci agroenvironmentálníhoopatření „Ekologické zemědělství“ jsou uvedeny v Tabulce 1 a Grafu 4. MZe dále finančně podporuje každoroční vzdělávání ekologickýchzemědělců a výrobců biopotravin, vzdělávací aktivity realizují především nevládní organizace. Zlepšená informovanost jejedním z dalších důvodů nárůstu počtu ekologických zemědělců a výrobců biopotravin.Ekologické hospodaření se příznivě promítá do udržitelnosti kvality půdy, do níž jsou dodávána statková hnojiva. Ekologicky obhospodařovanápůda není tolik zatěžována chemikáliemi a těžkou mechanizací, což příznivě ovlivňuje kvalitu vyprodukovaných potravin.Oblasti, ve kterých je provozováno ekologické zemědělství, mají příznivý vliv na funkci a charakter krajiny a přispívají k zachováníbiodiverzity a k udržitelnému rozvoji venkova.PODROBNÉ HODNOCENÍ A SPECIFIKACE INDIKÁTORU, ZDROJE DATCENIA, klíčové indikátory životního prostředíhttp://indikatory.cenia.cz (http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1606)103

More magazines by this user
Similar magazines