Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

Odpady a materiálové toky29/ Domácí materiálová spotřebaKLÍČOVÁ OTÁZKA ➜Snižuje se v ČR zátěž životního prostředí spojená se spotřeboumateriálů?KLÍČOVÁ SDĚLENÍ ➜Domácí materiálová spotřeba (DMC) v ČR v roce 2009 1meziročně poklesla o 8,7 % na nejnižší úroveň od roku1990. Nejvíce se snížila spotřeba stavebních surovin a uhlí,tento pokles je však možné spojovat s poklesem výrobyv klíčových hospodářských sektorech. Materiálové tokyspojené se sektorem výroba a rozvod elektřiny a plynu klesají.Dlouhodobější vývoj materiálové spotřeby jerozkolísaný a značně závislý na vývoji ekonomiky.Většinu materiálové základny ČR (cca 87 %) tvoříneobnovitelné zdroje, jejichž spotřeba přináší větší zátěžeživotního prostředí než spotřeba zdrojů obnovitelných.Materiálové toky, spojené se sektory výroba kovů,stavebnictví, dobývání ostatních nerostů, výroba strojůa zařízení a výroba motorových vozidel, stoupají.Ze zahraničí ČR dováží cca 33 % materiálů, tento podíl se odroku 2000 zvýšil o cca 9 procentních bodů, z velké části sejedná o fosilní paliva (ropu). Ekonomika ČR je tak z třetinyzávislá na dovozu materiálů ze zahraničí.Materiálovánáročnost HDPEmise skleníkovýchplynůEmiseprekurzorů ozonuPrůmyslová produkcea její strukturaEnergetickánáročnosthospodářstvíHNACÍ SÍLACelkováprodukce odpadůTLAKSpotřeba palivv domácnostechSTAVProdukcea nakládání s komunálnímPřekročení imisníchodpademlimitů pro ochranulidského zdravíPřekročení imisníchlimitů pro ochranuekosystémů a vegetaceSOUHRNNÉ HODNOCENÍ TRENDU ➜Změna od roku 1990Změna od roku 2000Poslední meziroční změnaVeřejné výdajena ochranuživotního prostředíCelkové výdajena ochranu životníhoprostředíODEZVAStruktura výrobyelektřiny a teplaDOPADZdravotní rizikaze znečištěnéhoovzdušíVAZBA NA AKTUÁLNÍ KONCEPČNÍ A STRATEGICKÉ DOKUMENTY ➜Snižování spotřeby materiálů a materiálové náročnosti národního hospodářství patří mezi priority aktuálně platné SPŽP ČR. V rámci2. prioritní oblasti „Udržitelné využívání přírodních zdrojů, materiálové toky a nakládání s odpady“ jsou stanoveny prioritní cíle2.2. Ochrana neobnovitelných přírodních zdrojů a 2.4. Snižování energetické a materiálové náročnosti výroby a zvýšeníenergetického a materiálového využití odpadů.V lednu 2010 vláda ČR schválila Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (SRUR), který nahrazuje dosavadní Strategiiudržitelného rozvoje ČR. V rámci prioritní osy 2 „Ekonomika a inovace“ dokument stanovuje cíle v oblasti energetické a materiálovéefektivity hospodářství. Dále si dokument klade za cíl dosažení maximální nezávislosti ČR na cizích energetických zdrojích, zejménazdrojích z rizikových oblastí.Další národní strategické dokumenty jako Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů a Státní energetickákoncepce ČR uvádějí nutnost snižování materiálové spotřeby a udržení surovinové a materiálové soběstačnosti. Nutnost snižovánímateriálové spotřeby a zejména dopadů na životní prostředí spojených s touto spotřebou je zdůrazněna i ve Strategii udržitelnéhorozvoje EU, Tematické strategii EU pro udržitelné využívání přírodních zdrojů a Doporučení rady OECD k materiálovým tokůma produktivitě zdrojů.DOPADY NA LIDSKÉ ZDRAVÍ A EKOSYSTÉMY ➜Materiály vstupující do ekonomického systému se v ekonomice zdrží (např. ve formě fixního kapitálu), ale v konečném důsledkuvšechny materiály po skončení své životnosti ekonomiku opouštějí v podobě tzv. odpadních toků. S rostoucí materiálovou spotřeboutak stoupají emise skleníkových plynů a ostatních škodlivin do ovzduší, emise do vod a půd a i objem produkovaných odpadů.Těžba surovin a nakládání s odpady (skládkování), tj. aktivity související se spotřebou materiálů, narušují krajinu a funkceekosystémů.1Data pro indikátory materiálových toků za rok 2010 nejsou, vzhledem k režimu sběru a vykazování dat Českým statistickým úřadem, v době uzávěrky publikace k dispozici. Tato databudou zveřejněna v rámci publikace „Účty materiálových toků v ČR v letech 2003–2010 pravděpodobně v průběhu února 2012 a budou vyhodnocena ve Zprávě za rok 2011.104

More magazines by this user
Similar magazines