Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

Odpady a materiálové toky30/ Materiálová náročnost HDPKLÍČOVÁ OTÁZKA ➜Dochází v ČR ke snižování materiálové náročnosti tvorby HDP?Průmyslová produkcea její strukturaEnergetickánáročnosthospodářstvíKonečnáspotřeba energieSpotřeba palivv domácnostechHNACÍ SÍLACelkové výdajena ochranu životníhoprostředíStruktura nakládánís odpadyVeřejné výdajena ochranu životníhoprostředíODEZVAProdukce a recyklaceodpadů z obalůStruktura výrobyelektřiny a teplaKLÍČOVÁ SDĚLENÍ ➜Materiálová náročnost hospodářství ČR po roce 2000klesá, zvyšuje se tak efektivita přeměny primárníchmateriálů na ekonomický výkon a klesají i měrné zátěžeživotního prostředí. Mezi roky 2000–2009 1 pokleslamateriálová náročnost o 26,7 %, meziroční pokles v roce2009 činí 4,8 %.K poklesu materiálové náročnosti během sledovanéhoobdobí docházelo ve většině roků buď následkemekonomického růstu při stagnující nebo rostoucí spotřeběmateriálů, nebo při ekonomickém poklesu, kdy spotřebamateriálů poklesla výrazněji než výkon ekonomiky (situacev roce 2009). Nedaří se dosáhnout poklesu spotřebymateriálů při růstu ekonomiky, tzv. absolutního decouplingu.Prognóza spotřeby materiálů při zachování stávající strukturyekonomiky v případě ekonomického růstu proto nenípříznivá.Emise skleníkovýchplynůEmiseprekurzorů ozonuCelkováprodukce odpadůTLAKProdukcea nakládání s komunálnímodpademSTAVPřekročení imisníchlimitů pro ochranuekosystémů a vegetacePřekročení imisníchlimitů pro ochranulidského zdravíSOUHRNNÉ HODNOCENÍ TRENDU ➜Změna od roku 1990Změna od roku 2000Poslední meziroční změnaDOPADStav evropskyvýznamných druhůživočichů a rostlinZdravotní rizikaze znečištěnéhoovzdušíStav evropskyvýznamných typůpřírodních stanovišťVAZBA NA AKTUÁLNÍ KONCEPČNÍ A STRATEGICKÉ DOKUMENTY ➜SPŽP ČR si v rámci 2. prioritní oblasti „Udržitelné využívání přírodních zdrojů, materiálové toky a nakládání s odpady“ klade za cílSnižování materiálové náročnosti výroby a zvýšení energetického a materiálového využití odpadů (prioritní cíl 2.4.). NávrhSPŽP ČR na roky 2011–2020 se zabývá problematikou spotřeby materiálů v rámci tematické oblasti Ochrana a udržitelné využívánízdrojů, konkrétní cíle pro tuto oblast však nebyly stanoveny.Zvýšení materiálové a energetické efektivity hospodářství a dosažení nezávislosti ČR na cizích energetických zdrojích patří mezipriority Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR (SRUR), který schválila vláda ČR v lednu 2010. Dokument nahrazujedosavadní Strategii udržitelného rozvoje ČR. Strategie má být realizována prostřednictvím podpory inovací, environmentálněšetrných technologií a opatřeními v oblasti udržitelné spotřeby na úrovni domácností. Další strategické dokumenty jako Surovinovápolitika a Státní energetická koncepce ČR uvádějí nutnost snižování materiálové spotřeby a udržení surovinové a materiálovésoběstačnosti. Nutnost zvyšování efektivity přeměny materiálů na ekonomický výstup a snižování zátěže životního prostředí najednotku ekonomického výkonu je zdůrazněna ve Strategii udržitelného rozvoje EU, Tematické strategii EU pro udržitelnévyužívání přírodních zdrojů a Doporučení rady OECD k materiálovým tokům a produktivitě zdrojů.DOPADY NA LIDSKÉ ZDRAVÍ A EKOSYSTÉMY ➜Materiálová náročnost HDP umožňuje posoudit efektivitu přeměny primárních materiálů na ekonomický výkon a indikuje tak mimojiné míru vlivu ekonomiky na ekosystémy a lidské zdraví. Se spotřebou materiálů souvisí znečišťování ovzduší a jeho zdravotnídopady, jako jsou choroby respiračního a kardiovaskulárního systému a poruchy imunity (např. alergie). Ekosystémy narušujemateriálová spotřeba prostřednictvím znečišťování ovzduší a zásahů do krajiny způsobených těžbou surovin a odstraňovánímodpadů.1Data pro indikátory materiálových toků za rok 2010 nejsou, vzhledem k režimu sběru a vykazování dat Českým statistickým úřadem, v době uzávěrky publikace k dispozici. Tato databudou zveřejněna v rámci publikace „Účty materiálových toků v ČR v letech 2003–2010“ pravděpodobně v průběhu února 2012 a budou vyhodnocena ve Zprávě za rok 2011.107

More magazines by this user
Similar magazines