Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

Odpady a materiálové tokyVývoj celkové evidované produkce 1 odpadů (dále „celková produkce odpadů“) v roce 2010 zaznamenal oproti roku 2003 pokles o 12 %(Graf 1). Nejnižší hodnoty bylo ve sledovaném období dosaženo v roce 2006, kdy bylo vyprodukováno celkem 28 mil. t odpadů, naopaknejvyšší množství odpadů bylo vyprodukováno v roce 2004 (38,7 mil. t). Meziročně poklesla v roce 2010 celková produkce odpadůo 1,4 %. Pokles celkové produkce odpadů mezi roky 2003 a 2010 je ovlivněn především změnami struktury v průmyslové výrobě:rozvojem průmyslových technologií a technologií pro úpravu a zpracování odpadů zvyšujících efektivitu výroby, zanedbatelný není aniekonomický vliv spočívající v růstu cen primárních surovin. Po transpozici směrnice o odpadech je možné část odpadů označovat jakovedlejší produkty, které nepodléhají režimu zákona o odpadech (např. popílky ze spaloven).Vývoj produkce odpadů kategorie ostatní včetně komunálního odpadu vykazuje ve sledovaném období trend, který odpovídá vývojicelkové produkce odpadů s minimem dosaženým v roce 2006 a maximem v roce 2004 (Graf 2). Mezi lety 2006 a 2009 se produkce odpadůkategorie ostatní zvyšovala, poslední meziroční změna zaznamenala mírný pokles oproti roku 2009, a to o 0,3 %.Produkce odpadů kategorie nebezpečný mezi roky 2003 a 2009 rostla, nicméně v roce 2010 došlo k významnému poklesu produkce,kdy se množství vyprodukovaných nebezpečných odpadů přiblížil stavu v roce 2003 (Graf 2). Meziročně došlo k poklesu produkce nebezpečnýchodpadů o 17,5 %. Stejně jako mezi roky 2003 až 2009 rostla celková produkce odpadů v kategorii nebezpečný, narůstali podíl nebezpečných odpadů na celkové produkci odpadů. Od roku 2003 vykazuje nárůst ze 4,9 % na 5,6 % v roce 2010, nicméně k výraznějšímurůstu podílu nebezpečných odpadů na celkové produkci odpadů docházelo především v letech 2007 a 2008.V porovnání s produkcí odpadů v ostatních členských státech EU27 přepočtenou na obyvatele (Graf 3) je ČR šestou zemí v pořadí s nejnižšícelkovou produkcí odpadů na jednoho obyvatele, a to s 2,4 t v roce 2008. Největší množství odpadů na obyvatele vyprodukovalov roce 2008 Bulharsko, a to 37 t. Nejnižší produkce odpadů na obyvatele připadá na Lotyšsko s 0,7 t. Průměrně bylo v EU27 v roce 2008vyprodukováno na jednoho obyvatele 5,2 t odpadů, čímž došlo oproti roku 2006 k poklesu o 28 %.Vzhledem ke skutečnosti, že ve srovnání se zeměmi EU27 je produkce odpadů v ČR nižší, nelze v budoucnosti očekávat, že i při opětovnémpoužití materiálů považovaných v současnosti za odpady dojde k významnému snížení produkce odpadů.PODROBNÉ HODNOCENÍ A SPECIFIKACE INDIKÁTORU, ZDROJE DATCENIA, klíčové indikátory životního prostředíhttp://indikatory.cenia.cz (http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1610)1Důvodem vyššího objemu evidovaného nakládání oproti objemu evidované produkce je nezahrnutí podlimitních původců do celkové produkce odpadů. (Podlimitní původci odpadůjsou ti, kteří nepřekročili ohlašovací limit zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., § 39, tudíž nemají povinnost hlásit a nejsou započteni do celkové evidované produkce. Do evidovanéhonakládání se však jejich odpad započítává, jelikož koncová zařízení určená k nakládání s odpady mají povinnost ohlásit odpady vždy). Z důvodu zvyšování rozdílu mezi evidovanoua skutečnou produkcí odpadů je proto od roku 2009 při zpracování konečných dat, sbíraných podle zákona o odpadech, prováděn dopočet množství odpadů podlimitních původců k celkovémumnožství produkovaných odpadů.112 10

More magazines by this user
Similar magazines