Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

Odpady a materiálové toky32/ Produkce a nakládání s komunálním odpademKLÍČOVÁ OTÁZKA ➜Klesá podíl komunálního odpadu odstraněnéhoskládkováním?KLÍČOVÁ SDĚLENÍ ➜Průmyslová produkcea její strukturaDomácímateriálováspotřebaHNACÍ SÍLACelkové výdajena ochranu životníhoprostředíODEZVAVeřejné výdajena ochranuživotního prostředíStrukturanakládání s odpadyProdukce a recyklaceodpadů z obalůPodíl materiálově využitých komunálních odpadůz celkové produkce odpadů vzrostl mezi roky 2003a 2010 z 10,9 % na 24,3 %. Tento trend byl zachován i mezilety 2009 a 2010, kdy podíl materiálově využitýchkomunálních odpadů vzrostl z 22,7 % na 24,3 %.Množství vyprodukovaných komunálních odpadů se sicemeziročně zvýšilo o 1 %, došlo však k meziročnímupoklesu množství směsného komunálního odpadu, a to o 4 %.V roce 2010 bylo 59,5 % veškerých komunálních odpadůuloženo na skládky. Skládkování je tak nadále nejčastějšímzpůsobem nakládání s komunálním odpadem, nicméně podílkomunálních odpadů odstraněných skládkováním sepostupně snižuje.TLAKMateriálovánáročnost HDPEnergetickánáročnosthospodářstvíSTAVSOUHRNNÉ HODNOCENÍ TRENDU ➜Změna od roku 1990Změna od roku 2000Poslední meziroční změnaDOPADN/AVAZBA NA AKTUÁLNÍ KONCEPČNÍ A STRATEGICKÉ DOKUMENTY ➜Mezi nejdůležitější strategické materiály patří nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR (dále Plán),z nějž pak vychází i SPŽP ČR na roky 2004–2010. Plán stanovuje několik základních strategických cílů, mezi které lze zařaditsnižování měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu, maximální využívání odpadů jako náhrady primárníchpřírodních zdrojů a minimalizaci negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady.Oblast nakládání s komunálním odpadem je pak ve výše uvedených dokumentech rozvedena i konkrétněji. Plán stanovuje jakodílčí cíle zvýšení podílu materiálového využití komunálního odpadu na 50 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 a v návaznostina směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 1999/31/ES o skládkách odpadů stanovuje cíl snížení maximálního množstvíbiologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce75 % hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních a výhledově v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkovéhomnožství BRKO vzniklého v roce 1995. Skládkování BRKO se věnuje i jeden z dílčích cílů a opatření SPŽP ČR na roky 2004–2010, a jakoopatření vedoucí ke snížení maximálního množství BRKO ukládaných na skládky doporučuje budování kapacit na zpracování BRKOz finančních prostředků SFŽP ČR.Zcela konkrétně se oblasti odpadového hospodářství věnuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech (ve znění pozdějších předpisů),který reagoval na novou směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES.DOPADY NA LIDSKÉ ZDRAVÍ A EKOSYSTÉMY ➜Společnost nejčastěji přichází do styku právě s komunálními odpady, a proto je kladen důraz na správné nakládání s nimi. Tytoodpady mohou být nebezpečné lidskému zdraví vzhledem ke své různorodosti a mnohdy i nebezpečným vlastnostem. Významnáje možná kontaminace biogenního původu na recyklačních plochách, zacházení s biologicky rozložitelným komunálním odpadem,komposty apod. Významným negativním dopadem zejména na krajinný ráz je především vznik černých skládek, resp. skládekobecně. V případě řízeného skládkování jsou negativním projevem především úlety materiálu. Skládkování odpadu je zdrojemmethanu, silného skleníkového plynu, vznikajícího anaerobním rozkladem organického uhlíku. Spalování odpadů je zdrojemznečištění ovzduší a zdrojem CO 2 pocházejícího z fosilního uhlíku.113 10

More magazines by this user
Similar magazines