Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

Odpady a materiálové tokyVývoj celkové produkce komunálních odpadů zaznamenal od roku 2004 do roku 2008 pozitivní vývoj, kdy v tomto období došlok poklesu o cca 840 tis. t odpadů. Od roku 2008 je zaznamenán obrat a produkce komunálních odpadů narůstá. V roce 2010 činilazhruba 5,36 mil. t (Graf 1). Celkově od roku 2003 vzrostla produkce komunálních odpadů o 16 %. Na jednoho obyvatele ČR pakpřipadalo v roce 2010 cca 510 kg komunálních odpadů.Celková produkce směsných komunálních odpadů (zbytkový, nevytříděný odpad, pocházející nejčastěji z domácností a malých firem,produkujících odpad zejména při nevýrobní činnosti) vykazuje ve sledovaném období trend, odpovídající vývoji celkové produkce komunálníchodpadů. V roce 2010 činil podíl směsných komunálních odpadů z celkové produkce komunálních odpadů 59 %, což je nejnižšíhodnota za celé sledované období, průměr se pohybuje okolo hodnoty 62 %. Na jednoho obyvatele ČR připadalo v roce 2010 cca300 kg směsných komunálních odpadů.Způsoby nakládání s odpady jsou označeny pomocí kódů stanovených zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a vyhláškouč. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších právních předpisů (Tabulka 2). Dle metodiky Matematickéhovyjádření výpočtu „soustavy indikátorů OH“, která uvádí postup výpočtu jednotlivých indikátorů v odpadovém hospodářství, lze způsobynakládání s komunálními odpady rozdělit zejména na:➜ materiálové využívání komunálních odpadů (regenerace, recyklace, předúprava odpadů a další),➜ energetické využívání komunálních odpadů (využívání odpadů způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výroběenergie),➜ odstraňování komunálních odpadů skládkováním (ukládání odpadů na skládky),➜ odstraňování komunálních odpadů spalováním (spalování odpadů na pevnině).Podrobně jsou pak jednotlivé kódy nakládání s komunálními odpady popsány v Tabulce 2.Mezi nejčastější způsoby nakládání s komunálními odpady patří stále odstraňování skládkováním (Tabulka 1). V roce 2003 byloskládkováním odstraněno 63,3 % komunálních odpadů. Do roku 2008 docházelo k postupnému nárůstu podílu komunálních odpadůodstraňovaných skládkováním, a to až na hodnotu 89,9 %. Od roku 2009 dochází k pozitivnímu trendu snižování množství komunálníchodpadů odstraňovaných skládkováním, v roce 2010 činila tato hodnota 59,5 %. Z hlediska dalších způsobů nakládání s komunálnímodpadem je významné materiálové využívání, jehož podíl od roku 2003 postupně narůstá. V současnosti je materiálověvyužíváno 24,3 % komunálních odpadů. Energeticky využíváno je zhruba 9 % komunálních odpadů a spalováním bylo v roce 2010odstraněno 0,04 % komunálních odpadů.Problematika komunálního odpadu je v jednotlivých členských státech řešena odlišně a odlišné jsou také samotné definice komunálníhoodpadu. V mezinárodním srovnání s ostatními zeměmi EU si ČR vede velmi úspěšně a produkce komunálních odpadů patří mezinejnižší v EU27 (Graf 2). Nižší produkce komunálního odpadu mimo výše uvedených definičních rozdílů úzce souvisí s kupní silouobyvatel, spotřebitelským chováním a četností výměny spotřebního zboží. Snižující se produkce směsného komunálního odpadu jezpůsobena stále se zvyšující úrovní třídění oddělitelných složek komunálního odpadu (plasty, papír, sklo apod.). Z hlediska porovnánínakládání s komunálními odpady v ČR a v EU27 je největší rozdíl v podílu týkajícího se odstraňování komunálních odpadů spalováním,resp. energetickým využitím (tato kategorie je v EU hodnocena společně). Stejně jako v ČR je ale nejvyužívanějším způsobemodstraňování komunálních odpadů skládkování (Graf 3).PODROBNÉ HODNOCENÍ A SPECIFIKACE INDIKÁTORU, ZDROJE DATCENIA, klíčové indikátory životního prostředíhttp://indikatory.cenia.cz (http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1612)116 10

More magazines by this user
Similar magazines