Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

Odpady a materiálové tokyMnožství obalů vzniklých v roce 2010 se oproti roku 2003 zvýšilo o 28 % (Graf 1). Ve srovnání s předchozím rokem došlo k mírnémunárůstu vzniklých obalových odpadů, a to o 3 %. Lze předpokládat, že jedním z hlavních důvodů této meziroční změny je oživení ekonomikya tím i spotřeby, se kterou je spjat objem produkovaných odpadů z obalů.Zastoupení jednotlivých druhů obalů je poměrně konstantní. V horizontu let 2003–2010 jsou v obalových odpadech nejvíce zastoupenypapírové a lepenkové odpady a plastové odpady. K největším meziročním změnám v rámci složení obalových odpadů došlo u kategoriesklo (pokles o 6 %) a dřevo (nárůst o 23 %).I nadále je převažujícím způsobem využití odpadů z obalů jejich recyklace. V roce 2010 bylo vyprodukováno zhruba 923 tis. t odpadůz obalů, z toho 70 % bylo recyklováno a 8 % energeticky využito (Graf 2). Papírové/lepenkové obaly tvořily v tomto roce 353 tis. t a bylyz 94 % zrecyklovány, naopak plastové obaly, kterých v roce 2010 vzniklo 209 tis. t, byly z 23 % energeticky využity a tvořily tak největšípodíl energeticky využitých obalových odpadů.Povinnost využití odpadů z obalů vyplývá ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech všem subjektům uvádějícím na trh či do oběhu obalynebo balené výrobky. Tuto povinnost mohou dané subjekty plnit buď samostatně, nebo kolektivně prostřednictvím autorizované obalovéspolečnosti EKO-KOM, a.s.Od roku 2003 do roku 2005 docházelo k postupnému nárůstu počtu zapojených subjektů do systému EKO-KOM, od roku 2006 do roku2010 kolísá počet zapojených subjektů vlivem ukončení činnosti či fúzí některých společností. V roce 2010 celkový počet klientů autorizovanéobalové společnosti činil 20 591. Od roku 2003 také dochází ke každoročnímu zvyšování počtu obcí zapojených do systémuEKO-KOM. V roce 2010 jich bylo celkem 5 904 (Tabulka 1), což odpovídá 98 % populace. V rámci systému EKO-KOM bylo za rok 2010 zaevidovánocelkem 861 tis. t vzniklých obalových odpadů, což tvoří 93,3 % z celkového množství vzniklých obalových odpadů. Využitíobalových odpadů od roku 2003 neustále stoupá. V roce 2010 bylo v rámci systému EKO-KOM využito 72,8 % vzniklých obalových odpadů(Graf 3).Splnění závazků daných směrnicí 2004/12/ES se z celoevropského hlediska daří dosáhnout. V roce 2007 se míra recyklace v EU27 pohybovalaokolo hodnoty 59 %, energeticky bylo využito 14 % odpadů z obalů. V roce 2007 se 18 členským státům podařilo splnit závazkydané směrnicí o obalech. Z pohledu mezinárodního srovnání (Graf 4) dosáhla v roce 2007 největší míry recyklace obalovýchodpadů Belgie, a to 80 %. Mezi další státy s vysokou mírou recyklace se řadí Rakousko (67 %), Německo (67 %) a ČR (66 %).PODROBNÉ HODNOCENÍ A SPECIFIKACE INDIKÁTORU, ZDROJE DATCENIA, klíčové indikátory životního prostředíhttp://indikatory.cenia.cz (http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1616)123

More magazines by this user
Similar magazines