Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

Zdraví a životní prostředíRizika expozice suspendovaným částicím PM 10 se v hodnoceném období podílela na předčasné úmrtnosti populace 1,7 % až 13,2 %,nejvíce v průmyslově zatížené oblasti Ostravsko-Karvinska. Toto riziko není rovnoměrně distribuováno v populaci, týká se citlivých populačníchskupin, zejména chronicky nemocných osob a seniorů. Při víceméně stabilním počtu zemřelých obyvatel ČR na úrovni100 tisíc/rok, lze z uvedených dat odhadnout, že navýšení celkové úmrtnosti způsobené expozicí suspendovaným částicím frakce PM 10se v průměru za celou ČR pohybovalo v rozsahu od 2 až do více jak 4 tisíc osob za rok. Tyto efekty vzhledem k společnému a komplexnímupůsobení látek z ovzduší na lidský organismus v sobě zahrnují i působení oxidu dusičitého (Tabulka 1).Expozice polycyklickým aromatickým uhlovodíkům (PAU) odpovídá schopnosti akumulace ve složkách prostředí a v živých organismecha účinkům na lidský organismus (toxické, mutagenní či karcinogenní). PAU patří mezi nepřímo působící genotoxickésloučeniny. Představitelem karcinogenních PAU reprezentujícím karcinogenitu ostatních látek v monitorované směsi PAU jebenzo(a)pyren (Graf 3).Celkové navýšení individuálního celoživotního rizika vzniku nádorového onemocnění v městských lokalitách ČR se pro BaP v období2006 až 2010 pohybovalo v rozsahu 1,2 × 10 -4 až 1 × 10 -3 , tedy 1 až 10 případů onemocnění na 10 tisíc obyvatel za 70 let.Z vypočtených hodnot pro jednotlivé typy městských lokalit lze velmi přibližně odhadnout, že vliv emisí PAU z dopravy kombinovanýv některých lokalitách s emisemi z domácích topenišť mohl v městských aglomeracích vést k navýšení zdravotních rizik o 1,3 × 10 -4 až5,2 × 10 -4 (1 až 5 případů na 10 tisíc obyvatel). V lokalitách ovlivněných velkými průmyslovými zdroji byla hodnota individuálníhorizika vyšší než v ostatních městských lokalitách a teoreticky představovala zvýšení o 6 až 10 případů na 10 tisíc obyvatel (Tabulka 2).Expozici oxidem dusičitým jsou dlouhodobě nejvíce vystaveni obyvatelé velkých městských aglomerací/lokalit ovlivněných dopravou.V místech s intenzivní dopravou (průjezd nad 10 000 vozidel denně) lze očekávat ovlivnění plicních funkcí, respiračníchonemocnění, zvýšený výskyt astmatických obtíží a alergií u dětské i dospělé populace. V městských lokalitách bez přímého vlivudopravy není oxid dusičitý zdrojem zdravotních rizik (Graf 4).PODROBNÉ HODNOCENÍ A SPECIFIKACE INDIKÁTORU, ZDROJE DATCENIA, klíčové indikátory životního prostředíhttp://indikatory.cenia.cz (http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1662)127

More magazines by this user
Similar magazines