Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

Ovzduší a klima01/ Teplotní a srážkové charakteristikyKLÍČOVÁ OTÁZKA ➜Jaké byly teplotní a srážkové poměry na území ČR v roce2010?Konečná spotřebaenergieSpotřebapalivv domácnostechDomácímateriálováspotřebaKLÍČOVÁ SDĚLENÍ ➜Po nepřetržité řadě nadprůměrně teplých let trvajících od roku1996 byl rok 2010 na území ČR jako celek chladnější a vlhký.Průměrná roční teplota vzduchu 7,2 °C byla o 0,3 °C nižší neždlouhodobý normál 1961–1990, jednalo se o nejchladnější rokod roku 1996. Roční srážkový úhrn činil 867 mm, cožpředstavuje 129 % dlouhodobého normálu 1961–1990, odroku 1961 byl rok 2010 nejvlhčím rokem na našem území.Rok 2010 byl charakteristický chladnou zimou bohatou nasníh, velmi teplým červencem a přívalovými srážkami v letnímobdobí, se kterými bylo spojeno několik významnýchpovodňových událostí.Emiseskleníkových plynůEmiseokyselujících látekCelkové odběry vodyHNACÍ SÍLATLAKPřekročení imisníchlimitů pro ochranulidského zdravíSTAVODEZVADOPADPřekročení imisníchlimitů pro ochranuekosystémů a vegetaceEroze půdyZdravotnírizika ze znečištěnéhoovzdušíVÝZNAM A SOUVISLOSTI INDIKÁTORU ➜Teplotní a srážkové poměry jsou významné vnější faktory ovlivňující zátěže i stav životního prostředí, a tudíž i úspěšnostimplementace politik a opatření na ochranu životního prostředí. Vývoj teplotních i srážkových poměrů indikuje dlouhodobějšítrendy vývoje klimatu a průběh antropogenně podmíněné klimatické změny.Vývoj teplot a srážek má vliv na národní hospodářství a na zátěže životního prostředí ze sektorů výroby elektřiny a tepla (mají vlivna spotřebu energie), vodního hospodářství (povodně, erozní ohrožení, závlahy), zemědělství a lesnictví. Meteorologické podmínkyrovněž přímo ovlivňují stav životního prostředí. Mohou ovlivnit rozptylové podmínky pro škodliviny v atmosféře, a tím i kvalituovzduší, zejména v zimě. V letním období vysoké teploty v kombinaci s intenzivním slunečním zářením způsobují tvorbutroposférického ozonu. Vysoké teploty také zvyšují výpar, a zejména v kombinaci s nedostatkem srážek snižují půdní vlhkost,ovlivňují odtokové poměry, zvyšují míru eutrofizace stojatých vod a mohou v neposlední řadě s sebou přinášet i nebezpečí požárů.Extrémní projevy počasí, jako jsou povodně, dlouhotrvající sucha nebo velmi silný vítr, mohou přinášet národnímu hospodářstvírozsáhlé škody.DOPADY NA LIDSKÉ ZDRAVÍ A EKOSYSTÉMY ➜Tropické dny jsou spojeny s vyšší kardiovaskulární a respirační úmrtností. Prokázána byla zvýšená úmrtnost zejména ženv postproduktivním věku. Z obecného hlediska je zdraví ohroženo u chronicky nemocných osob, u osob závislých na cizí pomoci,se smyslovými vadami, u obtížně mobilních osob a u osob sociálně vyloučených. Zdravotní dopady mohou mít i velmi mrazivé dny,hlavně u osob starších 65 let a lidí bez přístřeší.12

More magazines by this user
Similar magazines