Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

Zdraví a životní prostředíObsah PCB a OCP v mateřském mlécePolychlorované bifenyly (PCB) a chlorované pesticidy (OCP) typu DDT, HCB či HCH patří do širší skupiny POPs. S výrobou PCB se začalove 20. letech, jejich průmyslové použití se však rozšířilo především v 50. letech. V důsledku širokého komerčního využití těchto láteki jejich perzistence stoupala jejich koncentrace v prostředí, významná zejména v potravním řetězci. Produkce PCB byla ve druhé polovině70. let zakázána (u nás v roce 1984). Bylo regulováno i používání PCB a hladiny PCB v prostředí postupně klesaly. Hlavníexpoziční cestu velké části POPs představuje potrava, především potraviny živočišného původu s vyšším obsahem tuku – živočišnýtuk, mléčné výrobky, maso, ryby. Většina POPs prochází placentou a může nežádoucím způsobem ovlivňovat vývoj plodu.Pro monitorování expozice a zátěže se standardně používají indikátorové kongenery, z nichž jeden, PCB 153 (nejvíce zastoupený vesměsi sledovaných kongenerů PCB), je relevantním ukazatelem zátěže pro celou skupinu. Výsledky monitorování obsahu PCB v mateřskémmléce potvrzují převahu vícechlorovaných kongenerů PCB 138, 153 a 180. Obsah indikátorového kongeneru PCB 153 má v oblastechmonitorovaných od roku 2005 klesající trend, včetně oblasti Uherského Hradiště, kde byly v minulých letech naměřeny vyššíhodnoty v důsledku staré zátěže. V roce 2010 nebyl monitoring realizován (Graf 1).OCP typu DDT, HCB či HCH se u nás od 70. let nepoužívají. V průběhu 90. let obsah OCP, používaných v 50. až 70. letech, v mateřskémmléce průběžně klesal. Po přelomu tisíciletí pak koncentrace sumy DDT kolísaly mezi hodnotami zhruba 250–400 µg.kg -1 tuku, od roku2005 klesají. V roce 2010 nebyl monitoring realizován. Pokles obsahu HCB je kontinuální (Graf 2).Hlavní expoziční cestu velké části POPs představuje potrava a výrobky denní spotřeby. V souvislosti se zdravotními riziky se často hovořío tzv. dioxinovém účinku, kterým se rozumí různé poruchy v průběhu nitroděložního vývoje i po narození – poruchy reprodukčního,endokrinního, nervového a imunitního systému, různé metabolické poruchy a také karcinogenita.POPs, včetně polyaromatických uhlovodíků, mohou působit jako tzv. endokrinní rozvraceče (disruptory). Látkami s pravděpodobnýmiestrogenními účinky jsou PCB, DDT a jeho deriváty. Jejich toxicita se může projevovat jako hyperestrogenismus, což jsou nadměrnéfyziologické efekty estrogenních hormonů. Estrogenní látky mohou procházet placentou nebo mohou přecházet z mateřského mlékado novorozence. Možnými populačními zdravotními dopady, o nichž se uvažuje v souvislosti s environmentálními estrogeny, je rakovinaa problémy s reprodukcí.Opakované studie, koordinované Světovou zdravotnickou organizací sledující hladiny vybraných POPs v mateřském mléce řadyevropských zemí, ukázaly, že existují významné rozdíly mezi státy. Obsah dioxinů v mateřském mléce u vzorku českých žen patří mezinižší. Naproti tomu ve srovnání s ostatními zeměmi byl obsah PCB shledán jako vysoký (spolu se Slovenskem), což lze do jisté míry vysvětlitzhruba desetiletým zpožděním zákazu výroby a použití PCB oproti západním státům.Evropský Akční plán Prostředí a Zdraví považuje biologický monitoring za významnou součást preventivních aktivit. Snahou EU je sjednotitpostupy biologického monitorování ve státech EU tak, aby výsledky byly srovnatelné, reprezentativní a cílené na aktuální problémy.Implementace chemické politiky EU, tzv. REACH, zajišťuje, aby se nejpozději od roku 2020 používaly pouze chemické látky seznámými vlastnostmi a způsobem, který nepoškozuje životní prostředí a zdraví člověka. Monitoring dopadů látek na lidské zdraví,které se používaly v minulosti, prokazuje, že je nadále nezbytné věnovat zvýšenou pozornost chemickým látkám a nejrizikovější z nichvyřazovat z použití.PODROBNÉ HODNOCENÍ A SPECIFIKACE INDIKÁTORU, ZDROJE DATCENIA, klíčové indikátory životního prostředíhttp://indikatory.cenia.cz (http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1664)130 10