Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

Ovzduší a klimaMěrné (intenzitní) ukazatele emisí skleníkových plynů v ČR klesají, jsou však nadále nad průměrem zemí EU27 (Graf 4). Měrné agregovanéemise skleníkových plynů na obyvatele poklesly v období 1990–2009 přibližně o 33 % na 12,7 t CO 2 ekv.obyv. -1 . V roce 2008byly emise skleníkových plynů na obyvatele v ČR o 27 % vyšší, než představuje průměr zemí EU27 (o 8,6 % oproti EU15), tento odstupse od roku 2000 téměř nezměnil. Emisní náročnost ekonomiky – tj. měrné emise skleníkových plynů na jednotku HDP – poklesla v ČRmezi roky 2000 a 2009 o 32,6 % na 45,4 kg CO 2 ekv.tis. Kč -1 HDP (Graf 3). Oddělení ekonomického růstu od růstu emisí však mělo zatímjen relativní charakter – v období ekonomického růstu emise neklesaly, v letech 2000, 2004, 2006 a 2007 dokonce narostly. V evropskémkontextu byly měrné emise na HDP v ČR v roce 2008 o 39,6 % nad průměrem zemí EU27, v roce 2000 jej překračovaly o cca 50%. V tomto parametru se tedy situace postupně zlepšuje. Z evropských zemí mělo v roce 2008 vyšší emisní náročnost tvorby HDP např.Polsko a Estonsko (vyšší než 0,7 kg CO 2 ekv.tis. USD -1 ), z mimo evropských zemí např. Austrálie. Naopak velmi nízkou náročnost majíŠvédsko a Norsko (přibližně třetinovou ve srovnání s ČR).Budoucí výhled emisí skleníkových plynů je zatížen řadou nejistot spojených s vývojem ekonomiky a implementací opatření na jejichsnížení. V krátkodobém výhledu lze očekávat značnou závislost emisí na vývoji HDP, kvůli přetrvávající vyšší emisní náročnosti ekonomikyČR nelze v případě ekonomického růstu očekávat výraznější pokles emisí. Emise z energetiky budou při předpokládanémnárůstu poptávky po elektřině závislé na vývoji struktury energetické základny a na podílu nízkoemisních zdrojů. Vývoj celkovýchemisí bude pravděpodobně záviset na vývoji odvětvové skladby a objemu průmyslové výroby a na vývoji sektoru dopravy. Je možné očekávatdalší navýšení podílu dopravy na celkových emisích, jelikož potenciál redukce emisí v dopravě při předpokládaném nárůstu přepravníchvýkonů je velmi malý. V posledních několika letech však byla na úrovni EU přijata řada politik a opatření s cílem zvyšováníenergetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů. Podle nedávno zpracovaných národních projekcí vývoje emisí skleníkovýchplynů by jejich včasná a efektivní implementace ze strany ČR měla zajistit splnění závazků vyplývajících z klimaticko-energetickéhobalíčku.PODROBNÉ HODNOCENÍ A SPECIFIKACE INDIKÁTORU, ZDROJE DATCENIA, klíčové indikátory životního prostředíhttp://indikatory.cenia.cz (http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1508)18

More magazines by this user
Similar magazines