Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

Ovzduší a klimaV letech 1990–2010 došlo ke snížení emisí okyselujících látek o více než 81 % (ze 78,97 na 14,47 kt.rok -1 v ekvivalentu okyselení).Rychlost poklesu se na začátku 21. století zpomalila a produkce emisí klesala jen mírně, v letech 2008 a 2009 v souvislosti s plněnímemisních stropů pro zvláště velké zdroje a ekonomickou krizí byl pokles emisí opět výraznější. Pokles emisí v letech 2000–2010 činiltéměř 20 % z 18,02 na 14,47 kt za rok v ekvivalentu okyselení 2 .Oproti roku 2009 (14,96 kt.rok -1 v ekvivalentu okyselení) došlo v roce 2010 k poklesu emisí okyselujících látek o cca 3,2 %. K meziročnímzměnám emisí okyselujících látek přispěl NO x 4,1 %, SO 2 2,9 % a NH 3 2,4 %. Emise NO x poklesly z 5,48 kt.rok -1 v ekvivalentu okyselenína 5,26 kt.rok -1 v ekvivalentu okyselení (z 252,0 kt emisí NO x v roce 2009 na 241,8 kt emisí NO x v roce 2010); meziroční poklesbyl dán především poklesem emisí z mobilních zdrojů.Emise SO 2 dosáhly v roce 2010 úrovně 5,29 kt.rok -1 v ekvivalentu okyselení (5,43 kt.rok -1 v ekvivalentu okyselení v roce 2009), cožodpovídá 169,50 kt emisí SO 2 v roce 2010, resp. 174,65 kt emisí SO 2 v roce 2009; meziroční pokles byl způsoben zejména poklesem z velkýchstacionárních zdrojů. Emise NH 3 poklesly ze 4,02 kt v roce 2009 na 3,39 kt v ekvivalentu okyselení, což odpovídá 68,33 kt emisíNH 3 v roce 2009, resp. 66,67 kt emisí NH 3 v roce 2010 (Graf 1).Hlavními zdroji emisí okyselujících látek (Graf 2) na základě dat z roku 2009 3 je veřejná energetika (téměř 36 % celkových emisí okyselujícíchlátek, tj. 5,34 kt.rok -1 v ekvivalentu okyselení), zpracování mrvy (téměř 26 %, tj. 2,02 kt.rok -1 ), silniční doprava (téměř14 %, tj. 2,03 kt.rok -1 ). Oproti roku 2000 nedošlo ve struktuře zdrojů k žádné významné změně. Hodnoty emisí okyselujících látek prorok 2010 za celou ČR jsou pod úrovněmi stanovených národních emisních stropů k roku 2010 (Graf 1 a 3).Vývoj emisí okyselujících látek v 21. století lze spojovat s vývojem sektoru veřejné energetiky, vytápění domácností a silniční dopravy.Klesající trend NO x byl ovlivněn poklesem emisí NO x z individuální automobilové dopravy.I přes všechna zlepšení, týkající se emisní situace v Evropě, vážné vlivy znečištění ovzduší přetrvávají. V souvislosti s těmito skutečnostmibyla na základě výzvy 6. EAP připravena k vytvoření Tematická strategie o znečišťování ovzduší (dále jen Strategie) s cílemdosáhnout „úrovně kvality ovzduší, která nepředstavuje rizika pro lidské zdraví a pro životní prostředí, ani na ně nemá výrazně negativnídopad“. V souvislosti s okyselujícími látkami Strategie navrhuje přísnější národní emisní stropy pro SO 2 , NO x a NH 3 . Strategiepředpokládá snížení emisí v EU k roku 2020 oproti roku 2000 o 82 % pro SO 2 , o 60 % pro NO x ao27 % pro NH 3 . Dosažením těchto cílůby došlo ke snížení zátěže lesních a vodních ekosystémů způsobené kyselou atmosférickou depozicí a k ochraně evropských ekosystémůpřed atmosférickými vlivy nutričního dusíku. Revize směrnice NECD je součástí implementace Strategie. Návrh revidované směrniceje stále v přípravě. Revidovaná směrnice stanoví národní emisní stropy k roku 2020 pro okyselující látky, dále pro VOC a nově prosuspendované částice PM 2,5 . Současně probíhá na úrovni CLRTAP revize Göteborgského protokolu, v rámci níž by měly být rovněž stanovenynové národní emisní stropy platné od roku 2020.PODROBNÉ HODNOCENÍ A SPECIFIKACE INDIKÁTORU, ZDROJE DATCENIA, klíčové indikátory životního prostředíhttp://indikatory.cenia.cz (http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1522)2Na emisích okyselujících látek se podílel SO 2 37,3 %, NO x 36,6 % a NH 3 26,8 %.3Data pro rok 2010 nejsou, vzhledem k metodice jejich vykazování, v době uzávěrky publikace k dispozici.21

More magazines by this user
Similar magazines