Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

Ovzduší a klima06/ Překročení imisních limitů pro ochranu lidského zdravíKLÍČOVÁ OTÁZKA ➜Jsou dodržovány imisní a cílové imisní limity znečišťujícíchlátek stanovené pro ochranu lidského zdraví?KLÍČOVÁ SDĚLENÍ ➜Přes pokračující pokles emisí od roku 2000 koncentraceznečišťujících látek v ovzduší neklesají. V roce 2010 bylynaměřeny vyšší koncentrace PM 10 , PM 2,5 a benzo(a)pyrenupředevším z důvodu špatných rozptylových podmínek v lednu,únoru, listopadu a prosinci. Imisní limity pro PM 10 byly v roce2010 překročeny na více měřicích stanicích než v roce 2009.Opakovaně dochází k překročení imisního limitu pro NO 2 nadopravně zatížených lokalitách.Řada měst a obcí byla vyhodnocena, stejně jako v roce 2009,jako území s překročeným cílovým imisním limitem probenzo(a)pyren (BaP). Imisní limity pro benzen a cílové imisnílimity pro arsen byly překročeny lokálně.Překročení imisních limitů pro olovo, oxid uhelnatý, SO 2a cílových imisních limitů pro nikl a kadmium nebylo,podobně jako v předchozích letech, zaznamenáno.EnergetickánáročnosthospodářstvíPřepravní výkonyosobní a nákladnídopravyTeplotní a srážkovécharakteristikyEmiseokyselujících látekEmise primárníchčástic a prekurzorůsekundárních částicEmiseprekurzorůozonuKonečnáspotřebaenergieStrukturavozového parkuosobních a nákladníchvozidelHNACÍ SÍLATLAKPrůmyslováprodukcea její strukturaSpotřeba palivv domácnostechSTAVSOUHRNNÉ HODNOCENÍ TRENDU ➜Změna od roku 1990Změna od roku 2000Poslední meziroční změnaStrukturavýroby elektřinya teplaCelkové výdajena ochranu životníhoprostředíVeřejné výdajena ochranu životníhoprostředíODEZVADOPADZdravotní rizikaze znečištěnéhoovzdušíVAZBA NA AKTUÁLNÍ KONCEPČNÍ A STRATEGICKÉ DOKUMENTY ➜Prioritou SPŽP ČR je v rámci oblasti 3 „Životní prostředí a kvalita života“ zlepšení kvality ovzduší, v jehož důsledku dochází kesnižování zdravotních rizik ze znečištěného ovzduší a plnění národních a krajských emisních stropů. Národní legislativa plnětransponovala imisní limity stanovené směrnicemi EU prostřednictvím nařízení vlády č. 597/2006 Sb., jež stanovuje imisní limity(SO 2 , PM 10 , NO 2 , Pb, CO a benzen) a cílové imisní limity (přízemní O 3 , Cd, As, Ni a benzo(a)pyren). Národní emisní stropy jsou určenysměrnicí 2001/81/ES, která vychází mimo jiné z příslušných protokolů Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícímhranice států (CLRTAP).Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu stanovuje novélimitní hodnoty (imisní limit, cílový imisní limit, maximální expoziční koncentrace, národní cíl snížení expozice) pro PM 2,5 . Tatosměrnice byla transponována do české legislativy, s výjimkou limitních hodnot pro PM 2,5 , jejichž transpozice se očekává začátkemroku 2011.DOPADY NA LIDSKÉ ZDRAVÍ A EKOSYSTÉMY ➜Znečišťující látky v ovzduší mají negativní vliv na lidské zdraví. Nejrizikovější z pohledu zdravotních dopadů jsou suspendovanéčástice frakcí PM 10 a PM 2,5 a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). Právě u těchto škodlivin jsou často překračovány přípustnékoncentrace. Nadlimitní koncentrace suspendovaných částic zvyšují riziko onemocnění dýchacího ústrojí, zhoršují potíže astmatikůa alergiků, zvyšují kojeneckou úmrtnost a prokazatelně zkracují délku života hlavně z důvodu vyšší úmrtnosti na choroby srdcea cév. Uplatňují se zejména u senzitivních skupin populace za spolupůsobení dalších činitelů. Účinek PAU spočívá v jejich toxických,mutagenních a karcinogenních vlastnostech. Patří mezi neuroendokrinní disruptory, ovlivňují porodní váhu a růst plodu, působíimunosupresivně.28

More magazines by this user
Similar magazines