Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

Ovzduší a klimaV 90. letech 20. století došlo v ČR k zásadnímu poklesu emisí všech základních znečišťujících látek a následně k poklesu znečištění ovzduší.Vývoj na začátku 21. století je doprovázen výkyvy kvality ovzduší, které byly ovlivněny především podmínkami pro rozptyl znečišťujících látekv ovzduší. V roce 2010 byly naměřeny vyšší koncentrace PM 10 , PM 2,5 a benzo(a)pyrenu především z důvodu špatných rozptylových podmínekv lednu, únoru, listopadu a prosinci.Z dlouhodobého hlediska představuje výskyt vysokých koncentrací suspendovaných částic frakce PM 10 závažný problém v kvalitě ovzdušína celém území ČR. Imisní limit pro 24hodinovou přípustnou koncentraci PM 10 byl v roce 2010 překročen na 83 stanicích. Nejvíce stanic překračujícíchimisní limit bylo v Moravskoslezském, Středočeském a Ústeckém kraji a v Praze. V roce 2010 byl oproti předchozímu roku zaznamenánvzestup naměřených koncentrací PM 10 na většině lokalit, a to vlivem již zmíněných meteorologických a rozptylových podmínek a vlivemnejchladnější topné sezony za posledních 10 let. Imisní limit pro 24hodinovou průměrnou koncentraci PM 10 byl v roce 2010 překročen na 21,21 %území, nadlimitním koncentracím bylo vystaveno 48 % obyvatel ČR (Graf 1), limit pro roční průměrnou koncentraci byl překročen na 1,85 %území ČR (v roce 2009 na 4,4 %, v roce 2008 na 0,44 % území).Cílový imisní limit pro roční koncentraci suspendovaných částic frakce PM 2,5 byl v roce 2010 překročen na 12 lokalitách z 38 (v roce 2009 na10 z 36). Nejvyšší roční průměrné koncentrace PM 2,5 vykazují, obdobně jako v případě frakce PM 10 , lokality na Ostravsko-Karvinsku. Zde došlo k překročenílimitní hodnoty na 7 lokalitách. Zbývající lokality s nadlimitními hodnotami PM 2,5 se nacházely v aglomeraci Brno (3 lokality), v Přerově a ve Zlíně.Podle Zprávy EEA 2 jsou působení PM 10 nejvíce vystaveni obyvatelé měst v zemích Beneluxu, v Polsku, ČR, Maďarsku, Itálii a Španělsku. Podílobyvatel ve městech ČR vystavených nadlimitním koncentracím není zanedbatelný (Graf 2).Koncentrace přízemního ozonu jsou ovlivňovány charakterem počasí v teplé polovině roku. Koncentrace v roce 2010 v porovnání s předchozímilety opět poklesly. Cílový imisní limit byl překročen na 10,3 % území ČR. Asi 2,1 % populace bylo v průměru v hodnoceném období2008–2010 vystaveno koncentracím přízemního ozonu překračujícím cílové imisní limity pro ochranu zdraví lidí. Oproti předchozímu tříletémuobdobí došlo na téměř 74 % lokalit v hodnoceném tříletém období 2008–2010 k poklesu počtu překročení hodnoty 120 µg.m -3 . Tentopokles pravděpodobně souvisí s mírným poklesem maximálních teplot a hodnot globální radiace během období duben–září 2010 v porovnánís obdobím duben–září 2007.Řada měst a obcí byla v roce 2010 vyhodnocena, stejně jako v roce 2009, jako území s překročeným cílovým imisním limitem probenzo(a)pyren. Jedná se o 14,47 % plochy ČR, kde žije zhruba 65 % obyvatel. Oproti roku 2009 došlo k výraznému nárůstu plochy území,na kterém byl cílový imisní limit překročen, a zejména k nárůstu počtu dotčených obyvatel. V roce 2009 se jednalo o 2,31 % plochy ČRa 35,5 % populace. Koncentrace benzo(a)pyrenu stále překračují cílový imisní roční limit 1 ng.m -3 v řadě větších sídel celé ČR. Dá se však předpokládat,že i v menších sídlech dochází k překračování tohoto limitu. Na řadě lokalit (především v Moravskoslezském kraji a na Kladně) bylyv roce 2010 limitní hodnoty překročeny dokonce několikanásobně. Nejvyšší roční průměrná koncentrace byla naměřena, stejně jako v předchozíchletech, v Ostravě-Bartovicích/Radvanicích (7,2 ng.m -3 ).Na základě map územního rozložení příslušných imisních charakteristik kvality ovzduší byly v roce 2010 oblasti se zhoršenou kvalitouovzduší (OZKO, Obr. 1) vymezeny na 21,21 % území ČR (v roce 2009 na 4,4 %) a oblasti, kde dochází k překračování cílových imisníchlimitů (Obr. 2), byly vymezeny na 14,5 % (v roce 2009 na 2,3 %) pro alespoň jednu látku mimo ozon (jedná se o As, Cd, Ni a BaP).V roce 2010 byl imisní limit překročen pro PM 10 , NO 2 (dopravně zatížené lokality) a benzen (v Ostravě). Cílový imisní limit byl překročen proBaP (viz výše) a pro As. K překročení cílového imisního limitu pro As dochází opakovaně v Kladně. Zbývající cílové imisní limity (Cd, Ni, Pb)nebyly v roce 2010 překročeny.Informace o znečištění ovzduší, vzhledem k umístění stanic dle legislativy, v jednotlivých malých sídlech chybí. Na problém malých sídelupozorňují pouze případové studie a v případě BaP výsledky měření manuálních stanic na venkovských lokalitách, jejichž počet není velký. Alarmujícíje ovšem skutečnost, že v malých sídlech (s počtem obyvatel do 10 tisíc) žije v ČR téměř polovina populace. V ovzduší malých sídel bylynaměřeny zvýšené až nadlimitní koncentrace znečišťujících látek. Jedná se zejména o prašné částice, PAU a těžké kovy. V některých malých sídlechtak znečištění ovzduší může být srovnatelné se zátěží velkých městských aglomerací. Důvodem zhoršené kvality ovzduší na českém venkovějsou mimo jiné emise plynoucí z vytápění tuhými palivy především z lokálních topenišť.Zlepšením kvality ovzduší a zmírněním dopadů ovzduší na lidské zdraví a ekosystémy se zabývá Tematická strategie kvality ovzduší. Na národníúrovni se určením konkrétní příčiny špatné kvality ovzduší a opatřeními pro její zlepšení zabývá Národní program snižování emisí ČR,z něhož vycházejí krajské programy ke zlepšení kvality ovzduší.PODROBNÉ HODNOCENÍ A SPECIFIKACE INDIKÁTORU, ZDROJE DATCENIA, klíčové indikátory životního prostředíhttp://indikatory.cenia.cz (http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1531)2EEA 2007. Air pollution in Europe 1990–2004. EEA Report No. 2/2007. Dostupné z: http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2007_2.30

More magazines by this user
Similar magazines