Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

Ovzduší a klimaCílový imisní limit pro ozon AOT40 na ochranu ekosystémů a vegetace (relevantní výpočet dle legislativy) byl v roce 2010 překračovánna většině území ČR, nicméně v porovnání s předchozím hodnoceným obdobím za roky 2005–2009 významně poklesla plochaúzemí s překročením v Praze, ve Středočeském, Ústeckém, Královéhradeckém, Moravskoslezském, Pardubickém a Olomouckém kraji(Obr. 1).Z celkového počtu 37 venkovských a předměstských stanic došlo podle hodnocení pro rok 2010 (jedná se o průměr za roky 2006–2010)k překročení cílového imisního limitu pro ozon pro ochranu vegetace na 20 stanicích (54 % z celkového počtu meřicích stanic 37), v roce2009 to bylo na 61 % stanic (Graf 1).Meziroční změny hodnoty expozičního indexu AOT40 jsou ovlivněny jednak úhrnem emisí prekurzorů ozonu, především ale meteorologickýmipodmínkami (teplota, srážky, sluneční záření) v období od května do července, za které se indikátor počítá.Oproti předchozímu hodnocenému období 2005–2009 došlo v období 2006–2010 k poklesu hodnoty expozičního indexu na 83 % venkovskýcha předměstských lokalit. Nejvyšších hodnot bylo během období 2006–2010 dosaženo v roce 2006 (hodnotíme-li samotný rok),kdy byly dlouhodobě měřeny vysoké teploty, vysoké hodnoty slunečního záření a nízké srážkové úhrny. Průměrné měsíční teplotybyly během dubna–září roku 2005 (již se nedostalo do pětiletého hodnocení) a 2010 srovnatelné. Nicméně maximální teploty a hodnotysumy denních průměrů hodnot GLRD (globální sluneční záření) poklesly v roce 2010 (v porovnání s rokem 2005) asi na dvou třetináchlokalit sledujících dané meteorologické parametry. Imisní koncentrace prekurzorů vykázaly opačné trendy, zatímco koncentraceNO 2 poklesly v roce 2010 v porovnání s rokem 2005 asi na 63 % lokalit, stejné procento z 30 látek řazených do skupin VOC, sledovanýchv Košerácích a na Libuši, v roce 2010 mírně vzrostlo v porovnání s rokem 2005.Vzhledem k poměrně komplikované atmosférické chemii vzniku a zániku ozonu (závislost na absolutním množství i relativním zastoupeníjeho prekurzorů v ovzduší souvisejícím s dálkovým přenosem a na meteorologických podmínkách) je obtížné meziroční změnyblíže komentovat.Imisní limit pro SO 2 pro ochranu ekosystémů a vegetace v zimním období 2010 byl překročen pouze na jedné stanici z 36. Roční imisnílimit pro SO 2 a NO x pro ochranu ekosystémů a vegetace nebyl překročen na žádné lokalitě klasifikované jako venkovská, nicméně poprvéod roku 2006 došlo k překročení imisního limitu pro zimní průměr 2010/2011, a to na lokalitě Komáří Vížka v Ústeckém kraji(21,7 ug.m -3 ).Z hlediska mezinárodního srovnání jsou nejvyšší hodnoty expozičního indexu AOT40 na evropském kontinentu dosahovány v jižní a jihovýchodníEvropě (Obr. 2), což je způsobeno kombinací klimatických podmínek příznivých pro tvorbu přízemního ozonu v těchtooblastech (vysoké teploty a intenzivní sluneční svit) a vysokými emisemi prekurzorů ozonu. V roce 2007 bylo 36 % zemědělské půdyv Evropě vystaveno koncentracím ozonu přesahujícím cílový imisní limit. V porovnání s lety 2005 a 2006, kdy bylo vystaveno koncentracímozonu přesahujícím cílovou limitní hodnotu 49 % a 70 % zemědělské půdy, došlo ke zlepšení situace.Environmentální opatření Tematické strategie o ochraně ovzduší a následné snížení národních emisních stropů prekurzorů ozonuk roku 2020 bude mít i přínosy ve smyslu omezení rozlohy oblastí, v nichž může dojít k poškození ekosystémů vlivem znečištěnéhoovzduší.PODROBNÉ HODNOCENÍ A SPECIFIKACE INDIKÁTORU, ZDROJE DATCENIA, klíčové indikátory životního prostředíhttp://indikatory.cenia.cz (http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1584)33

More magazines by this user
Similar magazines