Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

Vodní hospodářství a jakost vod08/ Celkové odběry vodyKLÍČOVÁ OTÁZKA ➜Je využívání vody v ČR hospodárné s ohledem na zachovánídostupnosti zdrojů vody i do budoucna?KLÍČOVÁ SDĚLENÍ ➜Od roku 2000 se snižují odběry vody pro vodovody proveřejnou potřebu a pro průmysl, avšak pozvolněji nežtomu bylo v 90. letech 20. století.Podíl obyvatel připojených na vodovody se nadále postupnězvyšuje, kvalitní pitnou vodou je zásobováno 93 % obyvatelČR. Zároveň pokračuje snižování spotřeby vody z vodovodůpro veřejnou potřebu.V letech 2000–2010 došlo k poklesu ztrát pitné vody přibližněna polovinu z 9,7 na 4,7 m 3 na km vodovodní sítě za den, resp.ke snížení ztrát z vyrobené vody určené k realizaciz 25,2 na 19,7 %.Pokles celkového odběru vody se po roce 2002zpomalil, v posledních letech lze konstatovatstagnující trend celkového odběru vod. Odvětvími, kdedochází k mírnému zvyšování odběrů vody, jsou předevšímenergetika a zemědělství.Teplotní a srážkovécharakteristikyZnečištěnívypouštěné dopovrchových vodStruktura výrobyelektřiny a teplaPrůmyslováprodukcea její strukturaHNACÍ SÍLATLAKSTAVZnečištěníve vodních tocíchSOUHRNNÉ HODNOCENÍ TRENDU ➜Změna od roku 1990Změna od roku 2000Poslední meziroční změnaCelkové výdajena ochranuživotního prostředíVeřejné výdajena ochranu životníhoprostředíPodíl obyvatelpřipojených nakanalizaci a čistírnyodpadních vodODEZVADOPADVAZBA NA AKTUÁLNÍ KONCEPČNÍ A STRATEGICKÉ DOKUMENTY ➜Cílem SPŽP ČR v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenstvív oblasti vodní politiky (tzv. rámcová směrnice) je umožnění udržitelného užívání vodních zdrojů snižováním nadměrných odběrůvody. Odběr vod by měl respektovat požadavky na užívání vod a dobrý stav a ekologické limity vodních útvarů tak, aby nadměrnýmvyužíváním nedocházelo k poškozování těchto zdrojů ani přilehlých vodních ekosystémů. Další snížení odběrů vod je možnéomezením úniků z vodovodní sítě, šetřením vodou a zlepšením používaných technologií. S tím souvisí požadavky na poklescelkového odběru vody na obyvatele a především odběrů vody pro vodovody pro veřejnou potřebu. Urychlení obnovy poruchovýcha zastaralých vodovodních sítí patří mezi rámcové cíle ve vodohospodářských službách Plánu hlavních povodí ČR. Střednědoboukoncepci státní politiky v oboru vodovodů a kanalizací s výhledem do roku 2015 představuje Plán rozvoje vodovodů a kanalizacíúzemí ČR, který navazuje na další strategické dokumenty a dokumenty resortní politiky a rovněž respektuje požadavky vyplývajícíz příslušných předpisů EU. Pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů ČR se každoročně zvyšuje počet vydaných stanovisekMZe k navrhovaným změnám technického řešení zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod.DOPADY NA LIDSKÉ ZDRAVÍ A EKOSYSTÉMY ➜Ze "Zprávy o kvalitě pitné vody v ČR za rok 2010" zpracované SZÚ vyplývá, že v ČR bylo v roce 2010 zásobováno celkem 8,2 milionuobyvatel (84 %) pitnou vodou z distribučních sítí, v nichž v roce 2010 nebylo nalezeno překročení limitu žádného z ukazatelůlimitovaných nejvyšší mezní hodnotou ve smyslu vyhlášky č. 252/2004 Sb. Z hlediska zdravotního rizika se ve veřejných vodovodechjako nejproblematičtější jeví ukazatele dusičnany a trichlormethan (chloroform). Z údajů získaných v rámci celostátníhomonitoringu jakosti vod v letech 2004–2010 lze konstatovat, že v tomto období nedošlo v hodnocených souborech dat k výraznýmzměnám v jakosti pitné vody distribuované veřejnými vodovody na rozdíl od jakosti pitné vody pocházející z veřejných a komerčníchstudní. Zde byly zaznamenány poměrně četné nálezy nedodržení limitních hodnot mikrobiologických ukazatelů jakosti pitné vody,dále pak ukazatelů pH, mangan a železo. V souvislosti s klimatickými změnami (častější a delší období sucha) je předpokládánzvýšený vliv odběrů na oběh vody v krajině a na podzemní vody. V malém množství pitných vod se vyskytují pesticidy triaziny, kterémají neurodisrupční vliv, či celá škála hormonů, které v malé míře pronikají čistírnami i úpravnami vod. Z dosavadních studií všakvyplývá, že nalezené koncentrace hormonů v pitných vodách v ČR nepředstavují zdravotní riziko.34

More magazines by this user
Similar magazines