Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

Vodní hospodářství a jakost vodPři hodnocení jakosti vod na základě ČSN 75 7221 (Obr. 1) došlo v období 2009–2010 oproti období 2008–2009 na více úsecích vodníchtoků, dle srovnání map, spíše ke zlepšení jakosti vody (ve všech případech o jednu třídu) než k jejímu zhoršení. Ke zhoršení došlo např. nadolním a středním toku Jizery, na Želivce a Olši. I přes převládající postupné zlepšování jakosti vod lze však konstatovat, že se stále vyskytujeněkolik úseků vodních toků zařazených do V., tj. nejhorší třídy podle základní klasifikace ukazatelů sledovaných v roce 1991. Většinahodnocených úseků je však klasifikována v I. až III. třídě jakosti vod.Vývoj jakosti vodních toků je v indikátoru hodnocen pouze pro vodní toky povodí Labe, a to na základě koncentrací osmi vybraných základníchukazatelů znečištění. Organické znečištění je vyjádřené ukazateli BSK 5 a CHSK Cr , nutrienty reprezentují N-NO 3- a P celk. . Z biologickýchukazatelů byl vybrán chlorofyl a z těžkých kovů kadmium. Mezi všeobecné ukazatele patří adsorbovatelné organicky vázané halogeny(AOX), mikrobiologické ukazatele reprezentují termotolerantní (fekální) koliformní bakterie (FKOLI).Poměrně dobře se daří, v souvislosti se snižováním množství vypouštěného znečištění z bodových zdrojů, v povodí Labe snižovat koncentracea zamezovat překračování norem environmentální kvality pro organické znečištění a celkový fosfor (Graf 1). Průměrné koncentracev roce 2010, vypočítané pro ukazatele naměřené v profilech sítě Eurowaternet v povodí Labe, byly v ukazatelích BSK 5 2,6 mg.l -1 ,CHSK Cr 19,4 mg.l -1 a P celk. 0,09 mg.l -1 . Především v první polovině 90. let významně ovlivnila zlepšení jakosti vod restrukturalizace průmyslua průmyslových technologií. Následně se projevil vliv výstavby a modernizace kanalizací a čistíren odpadních vod (ČOV). V případě odstraňovánínutrientů v odpadních vodách se uplatňuje doplňovaný terciární stupeň čištění. Pokles vnosu fosforu byl podpořen omezením používánífosfátů v pracích prostředcích od října 2006. Za poslední dva roky vykazuje významnější pokles i aplikace fosforečných hnojivv zemědělství. Kolísající trend vykazují koncentrace dusičnanů (Graf 1), 3,55 mg.l -1 v povodí Labe v roce 2010. Koncentrace dusičnanů senedaří snižovat zejména v důsledku plošného znečištění, přestože aplikace dusíkatých zemědělských hnojiv v posledních dvou letechpoklesla. Svoji roli hraje také stagnace a v roce 2010 zvýšení vypouštění dusíku z bodových zdrojů znečištění. Normyenvironmentální kvality, vyjádřené jako celoroční průměrné hodnoty podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.a 23/2011 Sb. pro výše uvedené ukazatele, nebyly v roce 2010 v povodí Labe překročeny na více než 15 % profilů.Výrazný pozitivní trend po roce 2000 zaznamenalo kadmium (Graf 2), které patří mezi nebezpečné látky. Norma environmentální kvality0,3 µg.l -1 pro Cd nebyla v roce 2010 v povodí Labe překročena na žádném sledovaném profilu. Průměrná koncentrace Cd v roce 2010 byla0,05 mg.l -1 . Průměrné koncentrace AOX v povodí Labe v podstatě stagnují od roku 2002 (26,9 mg.l -1 v roce 2010), ale podíl profilů, kterépřekročily normu environmentální kvality 25 µg.l -1 pro AOX, se zvýšil z 26 % na 47 %. Koncentrace FKOLI a chlorofylu jsou dosti rozkolísanéa nyní jsou jejich koncentrace v povodí Labe v podstatě na úrovni roku 2002.Ve srovnání průměrných hodnot koncentrací dusičnanů, BSK 5 a koncentrací fosforu do roku 2008 ze stanic sítě Eurowaternet ČR a státůvýchodní Evropy, kam je ČR řazena, lze konstatovat mírně vyšší průměrné koncentrace uvedených ukazatelů v ČR (Graf 3). Průměrné koncentracejsou však zároveň ovlivněny specifickými podmínkami toků, zejména jejich průtokem. Trend poklesu je srovnatelný. Obecně nejlepšíjakost vod je v severní Evropě. ČR vykazuje obdobné koncentrace jako průměrné hodnoty koncentrací států západní Evropy.PODROBNÉ HODNOCENÍ A SPECIFIKACE INDIKÁTORU, ZDROJE DATCENIA, klíčové indikátory životního prostředíhttp://indikatory.cenia.cz (http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1579)42

More magazines by this user
Similar magazines