Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

Biodiverzita a ekosystémové služby12/ Stav evropsky významných druhů živočichů a rostlin v letech 2000–2006KLÍČOVÁ OTÁZKA ➜Jaký je stav evropsky významných druhů živočichů a rostlin 1na území ČR?KLÍČOVÁ SDĚLENÍ ➜37 % evropsky významných druhů živočichů a rostlinbylo v letech 2000–2006 z hlediska ochrany hodnocenove stavu méně příznivém a 35 % druhů živočichů a 36 %druhů rostlin ve stavu nepříznivém.Stav druhů živočichů a rostlin v ČR je neuspokojivý.Hodnocení jejich celkového stavu v ČR lze považovat zavypovídající i přesto, že je založeno na celoevropském výběrudruhů živočichů a rostlin 2 .Průmyslováprodukcea její strukturaLimity využitízemědělských půdZnečištěnívypouštěnédo povrchových vodVyužití územíHNACÍ SÍLASpotřebaminerálních hnojiva přípravků na ochranurostlinTLAKSTAVPřekročení imisníchlimitů pro ochranuekosystémůa vegetaceVeřejné výdajena ochranu životníhoprostředíPlocha ekologickyobhospodařovanézemědělské půdyZnečištění vevodních tocíchODEZVADOPADCelkové výdajena ochranu životníhoprostředíIndikátorodpovědného lesníhohospodařeníIndikátor běžnýchdruhů ptákůZdravotní stavlesůStav evropskyvýznamných typůpřírodních stanovišťSOUHRNNÉ HODNOCENÍ TRENDU ➜Hodnocení stavu evropsky významných druhů živočichů a rostlin bylo uskutečněno za období 2000–2006, data za období2007–2012 budou k dispozici v roce 2013. Z tohoto důvodu není možné provést hodnocení dlouhodobějších trendů. To bude možnépro všechny evropsky významné druhy až po roce 2013.VAZBA NA AKTUÁLNÍ KONCEPČNÍ A STRATEGICKÉ DOKUMENTY➜Klíčový význam má „směrnice o stanovištích“ (směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichůa planě rostoucích rostlin), podle které jsou vyhlašovány evropsky významné lokality (EVL) a spolu s ptačími oblastmi (PO)vytvářejí evropskou soustavu Natura 2000.Obecný rámec představuje v oblasti ochrany biodiverzity Úmluva o biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity,CBD, 1992). Jejími hlavními cíli je ochrana biodiverzity (včetně zastavení jejího úbytku), udržitelné využívání jejích složek a spravedlivérozdělování přínosů plynoucích z využívání genetických zdrojů. Tyto cíle jsou na úrovni EU úžeji specifikovány v dalších strategickýchdokumentech:Šestý akční program EU pro životní prostředí „Naše budoucnost, naše volba“, přijatý v roce 2002, stanovuje zachování biologickérozmanitosti jako jednu ze čtyř hlavních oblastí k řešení.Strategie EU pro udržitelný rozvoj stanovila za cíl do roku 2010 zastavit úbytek biodiverzity a obnovit přírodní stanoviště a přírodnísystémy.Hlavní politický rámec představuje Sdělení Evropské komise o zastavení úbytku biodiverzity do roku 2010 a Biodiverzitní akčníplán (Biodiversity Action Plan, BAP), který Evropská komise přijala v roce 2006. V roce 2010 vydala Evropská komise Sdělení o variantáchkoncepce a cíle EU v souvislosti s biologickou rozmanitostí po roce 2010 a na základě tohoto dokumentu přijalaRada EU 15. března 2010 nový cíl k roku 2020: „Zastavit v EU do roku 2020 ubývání biologické rozmanitosti a degradaci eko systémovýchslužeb.“Dalšími důležitými strategickými dokumenty jsou Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR, která má mimo jiné za cíl ochranuekosystémů a přírodních stanovišť včetně udržování a obnovy životaschopných populací druhů v jejich přirozeném prostředí,a Státní program ochrany přírody a krajiny ČR, který si klade za cíl udržet a zvyšovat ekologickou stabilitu krajiny, zajistit udržitelnévyužívání krajiny a zajistit odpovídající péči o optimalizovanou soustavu ZCHÚ a vymezený ÚSES zajišťující zachování biologickérozmanitosti a fungování přírodních procesů.SPŽP ČR si v rámci prioritní oblasti 1 „Ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti“ stanovuje za cíl zastavení poklesu biodiverzity,budování soustavy Natura 2000 a jejího funkčního propojení s existujícím systémem zvláště chráněných území a zajištěnímanagementu biotopů pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.DOPADY NA LIDSKÉ ZDRAVÍ A EKOSYSTÉMY ➜Nepříznivý stav významných druhů živočichů a rostlin nemá pouze estetické či etické důsledky, ale jejich úbytek má dopady na celéekosystémy i lidskou společnost. Globální snížení biologické rozmanitosti má za následek snížení ekologické stability krajiny,omezení genetických zdrojů pro přírodní léčiva či vymizení opylovačů důležitých pro zemědělskou produkci. Všechny tyto dopadymají přímý i nepřímý vliv na ekosystémové služby, které bohatě využíváme.46 10

More magazines by this user
Similar magazines