Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

Biodiverzita a ekosystémové služby13/ Stav evropsky významných typů přírodních stanovišť v letech 2000–2006KLÍČOVÁ OTÁZKA ➜Jaký je stav evropsky významných typů přírodních stanovišť 1na území ČR?KLÍČOVÁ SDĚLENÍ ➜Téměř tři čtvrtiny evropsky významných typů přírodníchstanovišť v ČR byly v letech 2000–2006 z hlediskaochrany hodnoceny ve stavu nepříznivém, 14 % ve stavuméně příznivém a pouze 12 % přírodních stanovišť jehodnoceno ve stavu příznivém.Nepříznivě je hodnocen stav lesů, travinných společensteva také málo rozsáhlých stanovišť jako jsou například halofytnístanoviště.Stav přírodních stanovišť v ČR je neuspokojivý. Hodnocenícelkového stavu přírodních biotopů v ČR lze považovat zavypovídající i přesto, že je založeno na celoevropském výběrutypů přírodních stanovišť.Limity využitízemědělských půdZnečištěnívypouštěnédo povrchových vodVyužití územíSpotřebaminerálních hnojiva přípravků naochranu rostlinPrůmyslováprodukcea její strukturaHNACÍ SÍLATLAKSTAVPřekročeníimisních limitůpro ochranu ekosystémůa vegetaceZnečištění vevodních tocíchIndikátorodpovědného lesníhohospodařeníPlocha ekologickyobhospodařovanézemědělské půdyODEZVADOPADVeřejné výdajena ochranu životníhoprostředíCelkové výdajena ochranu životníhoprostředíIndikátor běžnýchdruhů ptákůStav evropskyvýznamných druhůživočichů a rostlinEroze půdyZdravotní stavlesůSOUHRNNÉ HODNOCENÍ TRENDU ➜Hodnocení stavu přírodních stanovišť se uskutečnilo pouze za období 2000–2006, data za období 2007–2012 budou k dispoziciv roce 2013. Z tohoto důvodu není možné provést hodnocení trendu. To bude možné pro všechny evropsky významné typy přírodníchstanovišť až po roce 2013.VAZBA NA AKTUÁLNÍ KONCEPČNÍ A STRATEGICKÉ DOKUMENTY➜Klíčový význam má „směrnice o stanovištích“ (směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichůa planě rostoucích rostlin), podle které jsou vyhlašovány evropsky významné lokality (EVL) a spolu s ptačími oblastmi (PO) vytvářejíevropskou soustavu Natura 2000.Obecný rámec představuje v oblasti ochrany biodiverzity Úmluva o biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity,CBD, 1992). Jejími hlavními cíli je ochrana biodiverzity (včetně zastavení jejího úbytku), udržitelné využívání jejích složeka spravedlivé rozdělování přínosů plynoucích z využívání genetických zdrojů. Tyto cíle jsou na úrovni EU úžeji specifikovány v dalšíchstrategických dokumentech:Šestý akční program EU pro životní prostředí „Naše budoucnost, naše volba“, přijatý v roce 2002, stanovuje zachováníbiologické rozmanitosti jako jednu ze čtyř hlavních oblastí k řešení.Strategie EU pro udržitelný rozvoj stanovila za cíl do roku 2010 zastavit úbytek biodiverzity a obnovit přírodní stanovištěa přírodní systémy.Hlavní politický rámec představuje Sdělení Evropské komise o zastavení úbytku biodiverzity do roku 2010 a Biodiverzitní akčníplán (Biodiversity Action Plan, BAP), který Evropská komise přijala v roce 2006. V roce 2010 vydala Evropská komise Sdělenío variantách koncepce a cíle EU v souvislosti s biologickou rozmanitostí po roce 2010 a na základě tohoto dokumentu přijalaRada EU 15. března 2010 nový cíl k roku 2020: „Zastavit v EU do roku 2020 ubývání biologické rozmanitosti a degradaciekosystémových služeb.“Dalšími důležitými strategickými dokumenty jsou Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR, která má mimo jiné za cíl ochranuekosystémů a přírodních stanovišť včetně udržování a obnovy životaschopných populací druhů v jejich přirozeném prostředí,a Státní program ochrany přírody a krajiny ČR, který si klade za cíl udržet a zvyšovat ekologickou stabilitu krajiny, zajistitudržitelné využívání krajiny a zajistit odpovídající péči o optimalizovanou soustavu ZCHÚ a vymezený ÚSES zajišťující zachováníbiologické rozmanitosti a fungování přírodních procesů.SPŽP ČR si v rámci prioritní oblasti 1 „Ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti“ stanovuje za cíl zastavení poklesubiodiverzity, budování soustavy Natura 2000 a jejího funkčního propojení s existujícím systémem zvláště chráněných územía zajištění managementu biotopů pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.DOPADY NA LIDSKÉ ZDRAVÍ A EKOSYSTÉMY ➜Nepříznivý stav jednotlivých typů přírodních stanovišť má za následek narušení ekosystémových služeb, důležitých jak pro druhyžijící v nich, tak pro lidskou společnost, která tyto služby využívá. Jedná se např. o produkci dřeva, ukládání uhlíku v rostlinách,regulaci vodního režimu a eroze, rezistenci vůči invazivním druhům či služby kulturní a estetické.1Přírodní stanoviště v zájmu Evropského společenství ("evropská stanoviště") jsou přírodní stanoviště na evropském území členských států Evropského společenství těch typů, kteréjsou ohroženy vymizením ve svém přirozeném areálu rozšíření nebo mají malý přirozený areál rozšíření v důsledku svého ústupu či v důsledku svých přirozených vlastností nebo představujívýjimečné příklady typických charakteristik jedné nebo více z biogeografických oblastí, a která jsou stanovena právními předpisy Evropského společenství.50 10

More magazines by this user
Similar magazines