Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

Biodiverzita a ekosystémové službyObr. 1 ➜ Porovnání stavu evropsky významných typů přírodních stanovišť v zemích EU podle biogeografických oblastí, 2000–2006Výsečové grafyPříznivý stavMéně příznivý stavNepříznivý stavNeznámý stavNehodnocenBiogeografické oblastiAlpinskáAtlantskáČernomořskáBoreálníKontinentálníMakaronéskáStředomořskáPanonskáStepníZdroj: ETC/BD a EK-DG Environment (převzato od AOPK ČR)Podle stavu evropsky významných typů přírodních stanovišť lze hodnotit i celkový stav přírodních biotopů ČR i přesto, že se indikátorzabývá pouze evropsky významnými typy přírodních stanovišť 2 .Určení celkového stavu každého typu přírodního stanoviště se skládá ze čtyř dílčích parametrů – současná rozloha, potenciální areál,struktura a funkce a předpokládaný vývoj. Pokud je jeden z těchto parametrů ohodnocen jako nepříznivý, je hodnocen jako nepříznivýi celkový stav stanoviště.Areál, rozloha a předpokládaný vývoj byly nejčastěji hodnoceny jako příznivé či méně příznivé. Výrazně horší kvalitu má však strukturaa funkce, které se vztahují především k biologické hodnotě stanoviště, a tím i schopnosti odolávat vnějším tlakům. Celkem bylohodnoceno 95 typů přírodních stanovišť, z nichž se ve stavu příznivém nachází 11 typů přírodních stanovišť, v méně příznivém 13avnepříznivém 71 (Graf 1). Nepříznivě jsou u nás hodnocena plošně málo rozlehlá stanoviště (jalovcové pastviny, pobřežní a halofytnístanoviště) a lesy. Naopak relativně nejpříznivěji jsou hodnocena vřesoviště, skalní stanoviště, rašeliniště a slatiniště (Graf 2).Stav evropsky významných typů přírodních stanovišť je z mezinárodního hlediska možné srovnávat na více úrovních – na úrovni mezistátníchsrovnání, na úrovni biogeografických oblastí, popř. na celoevropské úrovni. Stav evropsky významných typů přírodníchstanovišť v ČR odráží celoevropský trend a je z hlediska výsledků na této úrovni průměrný (Graf 2, Obr. 1).Strategickým záměrem EU je udržet složky přírodního prostředí v příznivém stavu (definovaném „směrnicí o stanovištích“), popřípadějejich stav nezhoršit, v ideálním případě zlepšit. Pro podávání hodnotících zpráv jsou stanoveny šestileté intervaly, díky kterýmbude možné zhodnotit trendy a jejich směr.PODROBNÉ HODNOCENÍ A SPECIFIKACE INDIKÁTORU, ZDROJE DATCENIA, klíčové indikátory životního prostředíhttp://indikátory.cenia.cz (http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1604)2Stejné hodnocení stavu přírodních stanovišť na národní úrovni nelze aplikovat z důvodu neexistence takového indikátoru.52 10

More magazines by this user
Similar magazines