Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

Biodiverzita a ekosystémové služby14/ Indikátor běžných druhů ptákůKLÍČOVÁ OTÁZKA ➜Daří se zastavovat pokles početnosti ptáků zemědělskékrajiny a lesních druhů ptáků?Limity využitízemědělských půdPrůmyslováprodukcea její strukturaHNACÍ SÍLAVeřejné výdajena ochranu životníhoprostředíPlocha ekologickyobhospodařovanézemědělské půdyODEZVAIndikátorodpovědného lesníhohospodařeníCelkové výdajena ochranu životníhoprostředíKLÍČOVÁ SDĚLENÍ ➜Početnost populací lesních druhů ptáků dlouhodoběstagnovala, ale od roku 1997 mírně klesá.Početnost populací ptáků zemědělské krajiny i nadále klesá.Ukazuje se tedy, že v ČR dochází ke zhoršování stavu krajinya biodiverzity.Využití územíSpotřebaminerálních hnojiva přípravků naochranu rostlinTLAKSTAVPřekročení imisníchlimitů pro ochranuekosystémůa vegetaceSOUHRNNÉ HODNOCENÍ TRENDU ➜Změna od roku 1990DOPADStav evropskyvýznamných druhůživočichů a rostlinStav evropskyvýznamných typůpřírodních stanovišťEroze půdyZdravotní stavlesůZměna od roku 2000Poslední meziroční změnaVAZBA NA AKTUÁLNÍ KONCEPČNÍ A STRATEGICKÉ DOKUMENTY➜Klíčový význam má „směrnice o ptácích“ (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků),podle které jsou vyhlašovány ptačí oblasti (PO) a spolu s evropsky významnými lokalitami (EVL) vytvářejí evropskou soustavuNatura 2000.Obecný rámec představuje v oblasti ochrany biodiverzity Úmluva o biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity,CBD, 1992). Jejími hlavními cíli je ochrana biodiverzity (včetně zastavení jejího úbytku), udržitelné využívání jejích složeka spravedlivé rozdělování přínosů plynoucích z využívání genetických zdrojů. Tyto cíle jsou na úrovni EU úžeji specifikovány v dalšíchstrategických dokumentech:Šestý akční program EU pro životní prostředí „Naše budoucnost, naše volba“, přijatý v roce 2002, stanovuje zachováníbiologické rozmanitosti jako jednu ze čtyř hlavních oblastí k řešení.Strategie EU pro udržitelný rozvoj stanovila za cíl do roku 2010 zastavit úbytek biodiverzity a obnovit přírodní stanovištěa přírodní systémy.Hlavní politický rámec představuje Sdělení Evropské komise o zastavení úbytku biodiverzity do roku 2010 a Biodiverzitní akčníplán (Biodiversity Action Plan, BAP), který Evropská komise přijala v roce 2006. V roce 2010 vydala Evropská komise Sdělenío variantách koncepce a cíle EU v souvislosti s biologickou rozmanitostí po roce 2010 a na základě tohoto dokumentu přijalaRada EU 15. března 2010 nový cíl k roku 2020: „Zastavit v EU do roku 2020 ubývání biologické rozmanitosti a degradaciekosystémových služeb.“Dalšími důležitými strategickými dokumenty jsou Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR, která má mimo jiné za cíl ochranuekosystémů a přírodních stanovišť včetně udržování a obnovy životaschopných populací druhů v jejich přirozeném prostředí,a Státní program ochrany přírody a krajiny ČR, který si klade za cíl udržet a zvyšovat ekologickou stabilitu krajiny, zajistitudržitelné využívání krajiny a zajistit odpovídající péči o optimalizovanou soustavu ZCHÚ a vymezený ÚSES zajišťující zachováníbiologické rozmanitosti a fungování přírodních procesů.SPŽP ČR si v rámci prioritní oblasti 1 „Ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti“ stanovuje za cíl zastavení poklesubiodiverzity, budování soustavy Natura 2000 a jejího funkčního propojení s existujícím systémem zvláště chráněných území,zajištění managementu biotopů pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů a zajištění používání opatření minimalizujícíchrizika poranění a úhynu ptactva na vedeních elektrického napětí.DOPADY NA LIDSKÉ ZDRAVÍ A EKOSYSTÉMY ➜Pokles počtu běžných druhů ptáků zemědělské krajiny a běžných lesních druhů ptáků je ukazatelem poklesu celkové biologickérozmanitosti, který má za následek snížení ekologické stability celého ekosystému. Vymizení jednotlivých druhů může mít i přímýdopad na lidskou společnost (úbytek genetických zdrojů pro přírodní léčiva, úbytek opylovačů důležitých pro zemědělskouprodukci, přemnožení škůdců apod.).53

More magazines by this user
Similar magazines