Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

Lesy a krajinaPři obnově lesa se v posledních letech stále více používají listnaté stromy (např. buk, dub, javor, jeřáb) na úkor jehličnatých (smrk,borovice). Dochází tak k příznivé změně druhové skladby směrem k přirozenější (a stabilnější) struktuře lesních porostů. Problémemzůstává další osud druhově pestřejších mladých lesních porostů, a to zejména v důsledku okusu v lokalitách s nadměrnými stavy spárkatézvěře. Podíl listnáčů na celkové ploše lesů v ČR narůstá velmi pozvolně. Je to dáno zejména poměrně dlouhou dobou obmýtí.V roce 2010 tvořil 25,1 % z celkové plochy lesů. Podíl listnáčů při zalesňování se dlouhodobě pohyboval kolem hodnot 35–36 %, alev posledních třech letech dochází k mírnému zvýšení až na 40,7 % v roce 2010 (Graf 1).Důležitou součástí přirozeného lesního ekosystému je jedle, která významně přispívá k udržení stability lesa. Podíl jedle na celkovéploše lesů se od roku 1995 stabilně pohybuje kolem 0,9 % a podíl při zalesňování vzrostl z 2 % v roce 1995 až na 6,3 % v roce 2009,ale v roce 2010 opět klesl, a to na 5,8 %. Její nepatrný růst na celkové ploše lesa je zapříčiněn zejména vlivem vysokých škod způsobovanýchspárkatou zvěří.Přirozená obnova lesa se během sledovaného období (od roku 1995) zvýšila přibližně trojnásobně, což je z hlediska lesnictví i životníhoprostředí zásadní pozitivní jev. V letech 2004–2007 se podíl přirozené obnovy snížil, ale od roku 2008 dochází opět k růstu, a tona 19 % z celkové obnovy lesa v roce 2010 (nárůst o 11 % oproti roku 2009), viz Graf 2.Celkové porostní zásoby dřeva mají dlouhodobě vzrůstající tendenci, se snižující se dynamikou v posledních letech. V roce 2010 dosáhly680,6 mil. m 3 (Graf 3). Trvalý růst celkových zásob dřeva je z velké části způsoben tím, že dospívají plošně nadnormální věkovéstupně a současně se zvyšuje střední věk dřevin. Dalším důvodem může být i fakt, že výše realizovaných těžeb dlouhodobě nepřesahujecelkový průměrný přírůst (Graf 3). Výjimkou je rok 2007, kdy byla zaznamenána maximální hodnota výše těžeb, a to zejménav důsledku zpracování dřevní hmoty poškozené při orkánu Kyrill a následné kůrovcové kalamity (nahodilá těžba tvořila 80,5 % celkovérealizované těžby). Výše realizovaných těžeb se během sledovaného období pohybovala kolem 15 mil. m 3 bez kůry za rok. Celkovýprůměrný přírůst se po sledované období (od roku 2000) stabilně pohybuje kolem 17 mil. m 3 bez kůry.Plocha lesů certifikovaných podle zásad PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) a FSC 1 (Forest StewardshipCouncil), tzn. lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem, dosáhla v roce 2006 maxima (77,9 % z celkové plochy lesůČR), v letech 2007–2009 došlo k poklesu, ale v roce 2010 plocha oproti předchozímu roku opět mírně vzrostla až na 74,4 %(1 876 505 ha) z celkové plochy lesů na území ČR. Z celkového počtu udělených certifikátů tvoří převážnou většinu certifikáty PEFC (97,3 %),u kterých oproti loňskému roku došlo k mírnému vzestupu (o 1,3 %). Plocha lesů certifikovaných náročnějším, ale environmentálněšetrnějším systémem FSC je nadále nízká (Graf 4) a ve srovnání s rokem 2009 se nezměnila (2 % z celkové výměry, 52 387 ha). V porovnánís ostatními státy dosahuje ČR u ploch lesů certifikovaných podle zásad PEFC nadprůměrných hodnot, zatímco podle zásad FSC se řadímezi státy s velice malou plochou lesů certifikovaných tímto systémem (Graf 5).Můžeme konstatovat, že se hospodaření v lesích v rámci cílů SPŽP vyvíjí pozitivním směrem. Pokud budou naplňovány zejména cíle Strategickéhorámce udržitelného rozvoje ČR a Národního lesnického programu pro období do roku 2013, dojde ke zlepšení druhové i věkovéstruktury lesů, zvýší se také vitalita a odolnost lesů, které pak budou lépe odolávat nepříznivým vlivům. Zároveň se zvýší druhovározmanitost a pestrost lesů.PODROBNÉ HODNOCENÍ A SPECIFIKACE INDIKÁTORU, ZDROJE DATCENIA, klíčové indikátory životního prostředíhttp://indikatory.cenia.cz (http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1596)1Certifikace lesů systémem PEFC a FSC je jedním z procesů v lesním hospodářství směřujícím k dosažení trvale udržitelného hospodaření v lesích v ČR a zároveň usiluje o zlepšení všechfunkcí lesů ve prospěch životního prostředí člověka. Vlastník lesa prostřednictvím certifikátu deklaruje svůj závazek hospodařit podle předem daných kritérií. PEFC je profesní dobrovolnéa nezávislé sdružení právnických osob s působností na území ČR. Certifikaci FSC provádí několik autorizovaných firem s mezinárodní působností, a nikoliv v ČR akreditované certifikačnífirmy. FSC neumožňuje regionální certifikaci lesů. Z hlediska mezinárodního uznávání jsou oba dva systémy považovány za rovnocenné.62 10

More magazines by this user
Similar magazines