Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

Průmysl a energetika19/ Konečná spotřeba energieKLÍČOVÁ OTÁZKA ➜Klesá konečná spotřeba energie 1 v ČR a s ní i potenciální zátěžživotního prostředí?Spotřeba palivv domácnostechPrůmyslová produkcea její strukturaHNACÍ SÍLAVeřejné výdajena ochranu životníhoprostředíCelkové výdajena ochranu životníhoprostředíODEZVAKLÍČOVÁ SDĚLENÍ ➜Snižování konečné spotřeby energie, ke kterému v ČRdocházelo v posledních třech letech, se zastavilo. V roce2010 zaznamenáváme meziroční zvýšení o 8,2 %, kterésouvisí s hospodářským oživením, tj. současným meziročnímrůstem produkce národního hospodářství.V mezinárodním srovnání se ČR řadí k zemím s průměrnouspotřebou konečné energie přepočtené na jednohoobyvatele. Oproti průměru zemí EU má ČR vyšší podíl spotřebyenergie v oblasti průmyslu a nižší podíl spotřeby v dopravě.Stále stoupá celková spotřeba energie v dopravě, kteráv letech 1999–2009 narostla o 91,5 %.Emiseokyselujících látekEmiseskleníkových plynůEnergetickánáročnosthospodářstvíEmise primárníchčástic a prekurzorůsekundárních částicTLAKSTAVPřekročení imisníchlimitů pro ochranulidského zdravíSOUHRNNÉ HODNOCENÍ TRENDU ➜Změna od roku 1990Změna od roku 2000Poslední meziroční změnaDOPADPřekročeníimisních limitů proochranu ekosystémůa vegetaceZdravotnístav lesůZdravotní rizika zeznečištěnéhoovzdušíVAZBA NA AKTUÁLNÍ KONCEPČNÍ A STRATEGICKÉ DOKUMENTY ➜Cílem SPŽP ČR je racionální spotřeba energie a zásobování energií v kontextu udržitelného rozvoje.Cílem Státní energetické koncepce ČR je maximalizace úspor tepla v budovách, maximalizace efektivnosti spotřebičů energie,maximalizace efektivnosti rozvodných energetických soustav a snížení ztrát v rozvodech.Akční plán pro energetickou účinnost vydaný Komisí ES předkládá rámec politik a opatření, jež mají do roku 2020 posílit využitímožností 20 % odhadovaných úspor v roční spotřebě primární energie v EU.V roce 2008 Evropská komise vydala tzv. klimaticko-energetický balíček, který stanovuje opatření ke snížení emisí skleníkovýchplynů a opatření ke zvýšení podílu OZE na konečné spotřebě energie.Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov podporuje snižování energetické náročnosti budov.Směrnice 2010/30/EU o uvádění spotřeby energie stanovuje, jak informovat konečné uživatele o spotřebě energie běhempoužívání a o doplňujících informacích týkajících se výrobků spojených se spotřebou energie, což dává konečným uživatelůmmožnost volby výrobků s vyšší účinností.Směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů stanoví společný rámec pro podporu energiez obnovitelných zdrojů, závazné národní cíle, pokud jde o celkový podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřeběenergie a podíl energie z obnovitelných zdrojů v dopravě. Směrnice stanoví kritéria udržitelnosti pro biopaliva a biokapaliny.DOPADY NA LIDSKÉ ZDRAVÍ A EKOSYSTÉMY ➜Spotřeba energie ovlivňuje její výrobu, jež úzce souvisí s emisemi znečišťujících látek a skleníkových plynů do ovzduší. Vlivememisí skleníkových plynů přispívá ke změně klimatu (častější výskyt hydrometeorologických extrémů – vln sucha, povodní čiextrémních teplot), k defoliaci lesů, k narušení krajiny. Výroba elektrické energie i tepla je doprovázena také znečištěním ovzduší,které má vliv na častější výskyt respiračních potíží, alergií, astmatu či snížení imunity.1Konečná spotřeba energie je spotřeba zjišťovaná před vstupem do spotřebičů, ve kterých se využije pro finální užitný efekt, nikoli pro výrobu jiné energie (s výjimkou druhotných energetickýchzdrojů).69

More magazines by this user
Similar magazines