Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

Průmysl a energetikaCelková konečná spotřeba energie (Graf 1) má kolísavý průběh. V letech 2002 až 2006 rostla, od roku 2007 se trend otočil a spotřebameziročně klesala. V posledním roce zaznamenáváme opětný nárůst celkové spotřeby energie, ovšem za současného růstu průmyslovévýroby a národního hospodářství celkově.Největší konečnou spotřebu energie (Graf 2) vykazuje sektor průmyslu (33,2 % v roce 2009). Konečná spotřeba energie v této oblastimeziročně kolísala, od roku 2006 však díky restrukturalizaci průmyslových odvětví a díky snaze o energeticky úspornější technologiedocházelo k jejímu každoročnímu poklesu. Obrovský meziroční pokles spotřeby v roce 2009 (o 20,6 %) byl způsoben hospodářskou krizí,která tento sektor velmi citelně zasáhla. Energeticky nejnáročnější odvětví jsou v rámci zpracovatelského průmyslu výroba kovů včetněhutního zpracování, výroba nekovových minerálních výrobků a chemický a petrochemický průmysl.Druhým největším spotřebitelem energie je v ČR sektor dopravy, jeho spotřeba na rozdíl od ostatních odvětví každoročně roste. Výjimkoubyl jen rok 2008, kde byl pokles způsoben počínající hospodářskou krizí, jejímž důsledkem byl celkově nižší objem přepravy.Doprava se v roce 2009 na celkové spotřebě energie podílela 27,4 % (v roce 2008 to bylo 24,6 %). V posledních 10 letech (1999 až 2009)celková spotřeba energie v dopravě narostla o 91,5 %, s tím souvisí rostoucí podíl dopravy na růstu emisí skleníkových plynů a látekznečišťujících ovzduší.Domácnosti v roce 2009 spotřebovaly 25,2 % energie. V tomto sektoru spotřeba energie kolísá. Ovlivňuje ji mnoho faktorů včetně počasí,neboť zde má velký vliv délka topné sezony a teploty v zimním období. Meziročně v roce 2009 spotřeba v tomto sektoru mírněvzrostla, a to o 2,9 %.V mezinárodním srovnání se zeměmi EU27 (Graf 4) se ČR řadí k zemím s průměrnou konečnou spotřebou energie přepočtené na jednohoobyvatele (2,32 toe.obyv. -1 v ČR oproti 2,22 toe.obyv. -1 v EU27). V rozložení spotřeby energie v sektorech národního hospodářstvímá ČR oproti průměru zemí EU27 i EU15 vyšší podíl spotřeby energie v oblasti průmyslu, ale i přes výrazný nárůst dopravyv posledních letech má v tomto sektoru stále nižší podíl spotřeby energie než je evropský průměr (Graf 3).Při uplatnění opatření Státní energetické koncepce bude energetické hospodářství směřovat k vyššímu zhodnocení energetickýchvstupů, zvýší se úspory a hospodaření s energií. Očekává se, že spotřeba elektřiny poroste, ale s postupným poklesem tempa růstu spotřeby.Dále by se měl zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové výrobě a spotřebě energie tak, aby v roce 2020 činil podílOZE na celkové výrobě 13 %.PODROBNÉ HODNOCENÍ A SPECIFIKACE INDIKÁTORU, ZDROJE DATCENIA, klíčové indikátory životního prostředíhttp://indikatory.cenia.cz (http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1557)71

More magazines by this user
Similar magazines