Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

Průmysl a energetika20/ Spotřeba paliv v domácnostechKLÍČOVÁ OTÁZKA ➜Daří se omezovat lokální topeniště s negativním vlivem nakvalitu ovzduší a zdraví obyvatel?KLÍČOVÁ SDĚLENÍ ➜Vytápění domácností přispívá významným způsobem keznečištění ovzduší. V roce 2009 bylo z lokálníchtopenišť emitováno 32,5 % celkových emisí PM 10 .Největší podíl domácností je vytápěn zemním plynema centrálním zásobováním teplem. Počet domácnostívyužívajících těchto způsobů vytápění se průběžně zvyšuje.Rovněž každoročně roste množství tepla získaného zesolárních kolektorů.Meziročně vzrostla spotřeba všech druhů paliv. Největšírůst rovněž zaznamenaly ekologicky příznivé zdroje –zemní plyn, biomasa a solární panely.Teplotní a srážkovécharakteristikyVyužití územíSOUHRNNÉ HODNOCENÍ TRENDU ➜Změna od roku 1990Změna od roku 2000Konečnáspotřeba energieHNACÍ SÍLAEmiseokyselujících látekEmiseskleníkových plynůEmiseprekurzorů ozonuEmise primárníchčástic a prekurzorůsekundárních částicTLAKPoslední meziroční změnaSTAVODEZVADOPADPřekročeníimisních limitů proPřekročení imisních ochranu ekosystémůlimitů pro ochranu a vegetacelidského zdravíVeřejné výdajena ochranu životníhoprostředíCelkové výdajena ochranu životníhoprostředíZdravotnístav lesůZdravotní rizika zeznečištěnéhoovzdušíVAZBA NA AKTUÁLNÍ KONCEPČNÍ A STRATEGICKÉ DOKUMENTY ➜Jedním z cílů SPŽP ČR je omezení lokálních topenišť na uhlí, která silně znečišťují přízemní vrstvu ovzduší. Navíc zde dochází přineukázněném spalování komunálního odpadu k tvorbě a emisím toxických látek.Jedním z cílů Státní energetické koncepce ČR je podpora úspor tepla v budovách a podpora výroby tepla z obnovitelných zdrojůenergie.Ekologická daňová reforma motivuje občany k vytápění čistšími palivy. Paliva, která znamenají více škodlivých emisí, jsou zatíženaod ledna 2008 spotřební daní (uhlí cca 10 %, elektřina pro vytápění 1 %). Prostřednictvím programu Zelená úsporám je podporovánavýměna uhelných zdrojů vytápění v domácnostech za environmentálně šetrnější zdroje. Ve veřejných budovách je výměnauhelných zdrojů vytápění nahrazována z prostředků OPŽP.Požadavky na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší stanovuje vyhláška č. 13/2009 Sb. Tato vyhláška setýká i pevných a kapalných paliv, která jsou určena ke spalování v malých stacionárních zdrojích. Stanovuje zejména maximálnídovolený obsah síry v palivech a požadavky na jejich minimální výhřevnost.DOPADY NA LIDSKÉ ZDRAVÍ A EKOSYSTÉMY ➜Struktura vytápění domácností ovlivňuje kvalitu ovzduší v prostředí, kde se bezprostředně pohybujeme. Lokální topeniště přispívajívýznamným způsobem ke znečištění ovzduší, neboť produkují přes 35 % celkových emisí primárních částic PM 10 . Zároveň díkynedokonalému spalování uhlí a např. i spoluspalování plastů vznikají karcinogenní polyaromatické uhlovodíky, které se podílejína řadě zdravotních problémů obyvatel – nárůstu nemocnosti zejména v podobě zvýšeného výskytu kardiovaskulárních nemocí,nádorových onemocnění, respiračních potíží a nemocí dýchacích cest. Nevýhodou je bezprostřední blízkost zdroje emisí a omezenámožnost jeho regulace.72

More magazines by this user
Similar magazines