Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

Průmysl a energetikaV roce 2009 pocházelo 32,5 % celkových emisí PM 10 z lokálních topenišť (Graf 1). Oproti roku 2008 klesly v roce 2009 celkové emisePM 10 z lokálních topenišť z 12,9 kt na 11,82 kt. Příčinou poklesu emisí byly zřejmě mírnější teploty v zimním období oproti předchozímuroku a podpora státu při změně způsobu vytápění, zejména využití biomasy a zateplování. Celkové emise PM 10 v roce 2009 v ČRčinily 36,32 kt.Vliv lokálních topenišť na životní prostředí a zejména na zdraví obyvatel je značný, zvláště v případě topení nekvalitními palivy (nebodokonce odpadky). Lokální topeniště na rozdíl od průmyslových provozů operují s nízkou teplotou spalování (nedokonalé spalování)a emise jsou vypouštěny v nízké výšce nad zemí. Velmi však také záleží na spalovací technologii.Imisní limity pro prachové částice platné ve všech státech EU jsou u nás pravidelně překračovány, a to nejen lokálně, ale i plošně.Imisní limit pro 24hodinovou průměrnou koncentraci PM 10 byl v roce 2010 překročen na 21,2 % území, nadlimitním koncentracím bylovystaveno 48 % obyvatel ČR.V porovnání s rokem 1991 se díky podpoře zavádění zemního plynu do domácností výrazně snížil počet domácností vytápěnýchtuhými palivy, zejména uhlím (Graf 2). V současné době je jako zdroj tepla pro domácnosti v ČR nejčastěji využíván zemní plyn a centrálnízásobování teplem (CZT). V Grafu 2 se jedná o „hlavní vytápění“, přičemž je nutno zdůraznit, že rozdělení tuhých paliv na uhlía dřevo lze těžko specifikovat, neboť se jedná ve značné míře o společné spalování těchto paliv a jejich aktuální záměna z pohledu uživatelevýznamně závisí na jejich ceně. Domácnosti obvykle topí několika druhy paliv, nejčastější jsou především kombinace plyn/dřevoa uhlí/dřevo, na venkově ještě například plyn nebo elektřina/uhlí/dřevo.Celkové množství energie, jež byla dodána do domácností (100 % v Grafu 3), bylo v jednotlivých zdrojích v roce 2010 přibližně300 000 TJ, což je o 10 % více než v roce 2009. Tento nárůst souvisí s délkou topné sezony a teplotami v zimním období. Otopné obdobíroku 2010 oproti dlouhodobému průměru bylo o 8 % více náročné na vytápění. Rok 2009 byl naopak o 7 % méně náročný, než jedlouhodobý průměr.Meziročně v domácnostech vzrostla spotřeba všech druhů paliv pro vytápění. Největší nárůst zaznamenal zemní plyn, jehož spotřebazde stoupla o 15,9 % (o 15 250 TJ). Získávání tepla ze solárních kolektorů prožívá stále boom, meziročně vzrostlo o 45,7 %. Podíl solárníenergie je však zatím stále poměrně malý, zaujímá pouze 0,1 % tepla pro vytápění domácností. Solární kolektory jsou používányčastěji pro ohřev teplé vody, případně pro předehřev vody pro vytápění. Další výraznější vzestup spotřeby zaznamenáváme u biomasy,a to o 11,5 % (o 5 815 TJ).V roce 2009 byl vyhlášen státní dotační program Zelená úsporám, který podporuje snižování energetické náročnosti budov na vytápění,a tím i pokles množství emisí produkovaných lokálními zdroji pro vytápění domácností. Od vyhlášení programu do 31. 12. 2010bylo ze SFŽP ČR profinancováno 13 500 žádostí o podporu v celkové výši 2 mld. Kč. Program by měl pokračovat až do konce roku 2012,avšak přijímání žádostí o dotace z tohoto programu bylo vzhledem k velkému počtu přijímaných žádostí a omezenému množství disponibilníchprostředků od konce října 2010 přerušeno.PODROBNÉ HODNOCENÍ A SPECIFIKACE INDIKÁTORU, ZDROJE DATCENIA, klíčové indikátory životního prostředíhttp://indikatory.cenia.cz (http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1566)74

More magazines by this user
Similar magazines