Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

Průmysl a energetika22/ Struktura výroby elektřiny a teplaKLÍČOVÁ OTÁZKA ➜Jaká je struktura zdrojů energie a jaký je podíl obnovitelnýchzdrojů energie?KLÍČOVÁ SDĚLENÍ ➜Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů roste. Podílvýroby elektřiny z OZE na hrubé spotřebě elektřiny ČRmeziročně vzrostl z 6,8 % v roce 2009 na 8,3 % v roce 2010.Podařilo se tak splnit indikativní cíl 8% podílu pro rok 2010.Celková energetická závislost ČR je 25,1 %. V porovnánís ostatními evropskými zeměmi je tato hodnota relativněnízká, průměrná energetická závislost zemí EU27 je 53,9 %,tedy více než dvojnásobná.Konečnáspotřeba energieHNACÍ SÍLAEmiseokyselujících látekEmiseskleníkových plynůEnergetickánáročnosthospodářstvíEmise primárníchčástic a prekurzorůsekundárních částicTLAKSTAVCelkové výdajena ochranu životníhoprostředíODEZVADOPADPřekročeníimisních limitů proPřekročení imisních ochranu ekosystémůlimitů pro ochranu a vegetacelidského zdravíVeřejné výdajena ochranuživotního prostředíZdravotnístav lesůZdravotní rizikaze znečištěnéhoovzdušíV roce 2010 bylo v ČR vyrobeno 85 910 GWh elektrickéenergie, což je o 4,4 % více než v roce 2009. Největšípodíl na výrobě elektřiny mají elektrárny spalující zejménahnědé uhlí (62,4 %), v posledních letech se však zvyšuje podílparoplynových elektráren využívajících zemní plyn. Druhýmnejvětším producentem elektřiny jsou jaderné elektrárny(32,6 %).SOUHRNNÉ HODNOCENÍ TRENDU ➜Změna od roku 1990Změna od roku 2000Poslední meziroční změnaVAZBA NA AKTUÁLNÍ KONCEPČNÍ A STRATEGICKÉ DOKUMENTY ➜V roce 2008 Rada EU schválila tzv. klimaticko-energetický balíček, který stanovuje jak opatření vedoucí ke snížení emisískleníkových plynů o 20 % do roku 2020 ve srovnání s rokem 1990, tak i opatření vedoucí ke zvýšení podílu obnovitelných zdrojůna konečné spotřebě energie do roku 2020 na 20 % v průměru za celou EU. Dosažení cíle EU by mělo ve stejném období vést i kezvýšení energetické účinnosti o 20 %.Cílem SPŽP ČR je maximálně možná náhrada neobnovitelných zdrojů zdroji obnovitelnými. ČR se v přístupové dohodě z Athénz března roku 2003 zavázala k dosažení minimálně 8% podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny ČR doroku 2010. V souvislosti s přijetím nové evropské směrnice 28/2009/ES o podpoře OZE byl mezi členské státy EU rozdělen společnýevropský cíl dosažení 20% podílu energie z OZE na konečné spotřebě energie do roku 2020. Cíl pro ČR byl stanoven na 13 % podíluenergie z OZE na konečné spotřebě energie do roku 2020.Cílem Státní energetické koncepce ČR je nepřekročit mezní limity dovozní energetické závislosti (indikativní cíle):– v roce 2010 maximálně 45 %,– v roce 2020 maximálně 50 %,– v roce 2030 maximálně 60 %.DOPADY NA LIDSKÉ ZDRAVÍ A EKOSYSTÉMY ➜Skladba a podíl jednotlivých zdrojů energie úzce souvisí se skladbou emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů, které jsouvypouštěny do ovzduší. Vlivem emisí skleníkových plynů energetika přispívá ke změně klimatu (častější výskythydrometeorologických extrémů – vln sucha, povodní či extrémních teplot), k defoliaci lesů, k celkovému narušení krajiny.Znečištění ovzduší přispívá k častějšímu výskytu respiračních potíží, alergií, astmatu či ke zvýšené nemocnosti a úmrtnosti obecně.Převaha využívání domácích fosilních paliv zaručuje jistou míru energetické bezpečnosti a nezávislosti, povrchová těžba hnědéhouhlí však způsobuje narušení krajinného rázu a s tím související snižování atraktivity území. Řada zdrojů energie rovněž zabírá velképlochy území, ovlivňuje mikroklima v dané lokalitě či narušuje estetickou a rekreační funkci krajiny.78

More magazines by this user
Similar magazines