Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

Doprava24/ Struktura vozového parku osobních a nákladních vozidelKLÍČOVÁ OTÁZKA ➜Dochází k zlepšování parametrů vozového parku silničníchvozidel a tím k snížení zátěže na životní prostředí?KLÍČOVÁ SDĚLENÍ ➜Prodeje nových osobních automobilů v ČR stouply v roce2010 meziročně o 4,7 %, dovoz ojetých automobilů zezahraničí poklesl oproti předcházejícímu roku o 25 %. Připokračování tohoto trendu by byl předpoklad k zvyšovánípodílu novějších vozidel ve vozovém parku a celkově k jehoomlazování. Automobilovému průmyslu v ČR se daří, výrobaod roku 2005 rychle narůstá a přesáhla 1 mil. vozidel ročně,meziroční nárůst výroby v roce 2010 činil 9,6 %. Většinaautomobilů vyrobených v ČR je exportována.Počet registrovaných vozidel se stále zvyšuje a s tímstoupá zátěž životního prostředí, silniční sítě a tlak najejí rozšiřování. Stáří vozového parku všech kategorií vozidels výjimkou dodávkových automobilů do 3,5 t je velmi vysokéa meziročně se v roce 2010 ještě zvýšilo. Stáří vozového parkuosobních automobilů je 13,7 roku, průměr zemí EU27 je cca8 roků. 61 % osobních automobilů v registru (cca 2,7 mil.vozidel) je starších než 10 let, 30 % automobilů je staršíchnež 15 let.Výrazně stoupá zastoupení dieselového pohonu ve vozovémparku osobních automobilů, v roce 2010 dosáhlo cca čtvrtinycelkové velikosti vozového parku (cca 1,1 mil. vozidel) a dlevývoje registrací nových vozidel, kde dieselový pohon vykázalv roce 2010 podíl 39,9 % (31 % v roce 2009), dále poroste.Zvyšuje se tak náročnost vozového parku na emise prašnýchčástic. Alternativní paliva a pohony mají ve vozovém parkuČR marginální roli bez významnějších změn.HNACÍ SÍLAEmiseskleníkových plynůEmiseprekurzorů ozonuEmise primárníchčástic a prekurzorůsekundárních částicCelkováprodukceodpadůTLAKSTAVSOUHRNNÉ HODNOCENÍ TRENDU ➜Změna od roku 1990Změna od roku 2000Poslední meziroční změnaCelkové výdajena ochranuživotního prostředíODEZVADOPADVeřejné výdajena ochranuživotního prostředíZdravotnístav lesůZdravotní rizikaze znečištěnéhoovzdušíPřekročení imisníchlimitů pro ochranuPřekročení imisníchlidského zdravílimitů pro ochranuekosystémů a vegetaceVAZBA NA AKTUÁLNÍ KONCEPČNÍ A STRATEGICKÉ DOKUMENTY ➜Prioritami aktuálně platné SPŽP ČR na roky 2004–2010 v oblasti vozového parku v dopravě je snižování spotřeby neobnovitelnýchzdrojů energie v oblasti dopravy a minimalizace dopadů dopravy na lidské zdraví a ekosystémy, pokud jde o znečišťování ovzdušía hluk z dopravy. Cílem Politiky je podporovat využívání alternativních paliv v dopravě, zejména v MHD, včetně výstavby distribučnísítě tak, aby v roce 2020 tvořil jejich podíl minimálně 20 %.Dopravní politika ČR pro roky 2005–2013 vychází z globálního cíle, který je rozvinut ve čtyřech průřezových a pěti specifickýchprioritách vztažených přímo k dopravnímu sektoru. Globálním cílem Politiky je: „Vytvořit podmínky pro zajištění kvalitní dopravyzaměřené na její ekonomické, sociální a ekologické dopady v rámci principů udržitelného rozvoje a položit reálné základy pronastartování změn proporcí mezi jednotlivými druhy dopravy“. Jednou z průřezových priorit je „Omezování vlivů dopravy na životníprostředí a veřejné zdraví v souladu s principy udržitelného rozvoje“.Hlavním legislativním opatřením na úrovni EU pro snižování emisí z nových automobilů jsou Evropské emisní standardy, tzv.EURO normy, které musí ČR jako členská země EU plnit. Od 1. 9. 2009 platí norma EURO 5 a v přípravě je norma EURO 6. Emise CO 2 ,a tedy i energetická efektivita vozů, se mají dle současné dohody Evropské komise, Rady a Parlamentu postupně snížit u novýchvozidel do roku 2015 o 25 % ze současné průměrné hodnoty 160 g.km -1 na 120 g.km -1 . Do roku 2012 by tento cíl mělo plnit5 % automobilů, do roku 2015 postupně všechny vyráběné osobní automobily.DOPADY NA LIDSKÉ ZDRAVÍ A EKOSYSTÉMY ➜Skladba vozového parku silničních vozidel ovlivňuje emisní náročnost dopravy, a tím i negativní vlivy dopravy na lidské zdravía ekosystémy pocházející ze znečištěného ovzduší. Starší vozidla mají rovněž vyšší hlučnost a horší bezpečnostní standardy.86 10

More magazines by this user
Similar magazines