Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

Půda a zemědělství26/ Eroze půdyKLÍČOVÁ OTÁZKA ➜Jaký je podíl zemědělské půdy ohrožené erozí?KLÍČOVÁ SDĚLENÍ ➜Na území ČR je 50 % zemědělské půdy ohroženo vodníerozí a 8,7 % erozí větrnou.Na převážné ploše půd ohrožených erozí není prováděnasystematická ochrana, která by omezovala ztráty půdy nastanovené přípustné hodnoty, tím méně na úroveň, která bybránila dalšímu snižování mocnosti půdního profilua ovlivňování kvality vod pokračujícím procesem eroze.Limity využitízemědělských půdZnečištěnívypouštěnédo povrchových vodVyužití územíSpotřeba minerálníchhnojiv a přípravkůna ochranu rostlinTeplotní a srážkovécharakteristikyHNACÍ SÍLATLAKPlocha ekologickyobhospodařovanézemědělské půdySTAVPřekročení imisníchlimitů pro ochranulidského zdravíCelkové výdajena ochranuživotního prostředíZnečištěníve vodních tocíchSOUHRNNÉ HODNOCENÍ TRENDU ➜Indikátorodpovědného lesníhohospodařeníVeřejné výdajena ochranuživotního prostředíODEZVADOPADIndikátorběžných druhů ptákůStav evropskyvýznamných typůpřírodních stanovišťZdravotní stav lesůZměna od roku 1990Změna od roku 2000Poslední meziroční změnaVAZBA NA AKTUÁLNÍ KONCEPČNÍ A STRATEGICKÉ DOKUMENTY ➜SPŽP ČR v sektorové politice pro oblast Zemědělství a lesní hospodářství obsahuje opatření rozšířit programy pro pozemky ohroženévodní nebo větrnou erozí a programy pro vyšší retenci vody v krajině v zájmu zvyšování ekologické stability krajiny.Ochranou zemědělské půdy se zabývá zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a vyhláška č. 13/1994,kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změněněkterých zákonů a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny pak ukládají zajistit, aby nedocházelo k odnosu půdyerozní činností vody.Nařízením Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009 se stanovují společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společnézemědělské politiky a zavádějí se některé režimy podpor pro zemědělce.Problematika protierozních opatření je částečně řešena standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC),uvedenými v nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor.DOPADY NA LIDSKÉ ZDRAVÍ A EKOSYSTÉMY ➜Eroze půdy patří k významným rizikům pro zdraví ekosystémů a zprostředkovaně, znečišťováním vod a zhoršením funkčnosti krajinypři náhlých přírodních jevech (povodních), je rizikem také pro lidské zdraví.Eroze obecně snižuje produkční funkce zasažených ekosystémů a narušuje ekologickou stabilitu dotčených společenstev. Erozepůdy ochuzuje zemědělské půdy o nejúrodnější část – ornici, zhoršuje fyzikálně-chemické vlastnosti půd, poškozuje plodinya kultury, znesnadňuje pohyb strojů po pozemcích a způsobuje ztráty osiv a sadby, hnojiv a přípravků na ochranu rostlin.Transportované půdní částice a na nich vázané látky znečišťují vodní zdroje, snižují průtočnou kapacitu toků, poškozují vodní dílaa zhoršují prostředí pro vodní organismy. Eroze zároveň může vést i ke zvýšení prašnosti minerálního původu.94

More magazines by this user
Similar magazines