3 ZNALECKÝ POSUDEK - Exekutorský úřad Hodonín

exekutorhodonin.cz
  • No tags were found...

3 ZNALECKÝ POSUDEK - Exekutorský úřad Hodonín

PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!.SPISU: 007EX 328/04PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW!NOW!ZNALECKÝ POSUDEKíslo: 3044-142/10OCENNÍ NEMOVITOSTI V EXEKUNÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ ÚAD HODONÍNve smyslu §2, odst. 1 zákona . 151/1997 Sb. o oceování majetku1. Pozemek, parc.. 3383 (PK), vetn souástí v k.ú. Milotice u Kyjova LV . 1302. Pozemky, parc.. 478/18, 2914 a 3408 (PK), vetn souástí v k.ú. Milotice u Kyjova LV . 1338EL OCENNÍ:Exekuní ízení Exekutorského úadu Hodonín, ve vci oprávnnéhoVšeobecná zdravotní pojišovna R, se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3 I:41197518proti povinnému Karel Ševík, Školní 72, 696 05 Miloticena základ usnesení ze dne 26.9.2010OBJEDNATEL:ZHOTOVITEL:Exekutorský úad Hodonín, Mgr. Kamil Braník ing. František Dobiáš tel: 518120115Sadová 15, 695 01 HodonínPerunská 46, 695 04 HodonínDatum místního šetení:24.11.2010 Datum zpracování: 2.12.2010Poet stran celkem: 16 Poet vyhotovení: 3 Poet píloh: 4Vyhotovení .3


PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!OBSAHPOSUDKU:NÁLEZPOSUDEKA) Popis objekt, výmra, hodnocení a ocenní administrativní cenouB) Výpoet ceny porovnávacím zpsobemC) Výpoet ceny výnosovým zpsobemD) Zjištní obvyklé cenyE) RekapitulacePDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW!NOW!NálezZnalecký úkolOcenní nemovitosti:Zemlské pozemky - PKLV . 1338pro k.ú. Milotice u Kyjova, obec Milotice, okr. Hodonín.parc.. 478/18 - PK o výme 4072m 2parc.. 2914 - PK o výme 437m 2parc.. 3408 - PK o výme 457m 2Zemlské pozemky - PKLV . 130pro k.ú. Milotice u Kyjova, obec Milotice, okr. Hodonín.parc.. 3383 - PK o výme 165m 2Zjistí seObvyklá cena nemovitostivše podle stavu ke dni 24.11.2010.Informace o nemovitostiAdresa nemovitosti: 696 05 MiloticeKraj:Jihomoravský, Okres:Hodonín, Obec:Milotice, Katastrální území: Milotice u Kyjova, Poet obyvatel:1 941kde a je poet obyvatel v obci (pokud je a < 1000; použije se a = 1000)Základní cena podle §28 odst. 1 písm. k) : 41,98 K/m 2Prohlídka a zamení nemovitostiProhlídka nemovitosti byla provedena dne 24.11.2010.Podklady pro vypracování posudku- výpis z katastru nemovitostí Katastrálního úadu pro Jihomoravský kraj, eský úad zemický a katastrální- SCD pro LV . 1338 a 130 k.ú. Milotice u Kyjova ze dne 9.11.2010- kopie katastrální mapy se zákresem PK ze dne 24.11.2010- zjištní na míst samém pi prohlídce pozemku dne 24.11.2010.2


PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!Vlastnické a evidenní údajePDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW!NOW!Doklad: LV . 1338, k.ú.Milotice u Kyjova, obec Milotice, okr. HodonínDruh vlastnictví: VýlunéVlastník:Karel Ševík, Školní 72, 696 05 Milotice u KyjovaJiná práva: bez zápisuOmezení vlastnického práva: Exekuní píkaz k prodeji.Jiná omezení nebyla zjištna.Doklad: LV . 130, k.ú.Milotice u Kyjova, obec Milotice, okr. HodonínDruh vlastnictví: SJMVlastník:Karel Ševík, Školní 72, 696 05 Milotice u KyjovaJana Gombíková, Boršovská 3141/59, Boršov, 697 01 Kyjov 1Jiná práva: bez zápisuOmezení vlastnického práva: Exekuní píkaz k prodeji.Jiná omezení nebyla zjištna.Celkový popis nemovitostiZemlské pozemky na LV . 1338, k.ú.Milotice u Kyjova, obec Milotice, okr. HodonínPozemek parc.. 478/18- PKPozemek je situován mimo zastavné území, severozápadním smrem od okraje zástavby obceMilotice a tvoí pás, zalenný do spoleného honu (orná pda). Vzdálenost od zastavného území obce je cca1,4km. Pozemek je užíván spole k zemlským úelm, zemlskou organizací. Nachází se v trati „Uhájku” a jihozápadní hranice parcely je tvoena zpevnnou komunikací Milotice - Svatoboice-Mistín, která jevyužívána jako cyklostezka. Pozemek protíná nadzemní el. vedení VN. Pístup na pozemek je pímo zkomunikace. Na pozemku se nenachází stavby ani porosty trvalého charakteru.Pozemek parc.. 2914- PKPozemek je situován mimo zastavné území, severozápadním smrem od okraje zástavby obceMilotice a tvoí malý obdélník ve vtším celku (KN parc. . 419/1), který je spoleným honem (orná pda).Vzdálenost od zastavného území obce je cca 1,0km. Pozemek je užíván spole k zemlským úelm,zemlskou organizací. Nachází se v trati „Široké”. Pístup na pozemek je pouze z nezpevnných plochokolních pozemk. Na pozemku se nenachází stavby ani porosty trvalého charakteru.Pozemek parc.. 3408- PKPozemek je situován mimo zastavné území, severozápadním smrem od okraje zástavby obceMilotice a tvoí pás ve vtším celku (KN parc. . 757/65), který je spoleným honem (orná pda). Severní ástpozemku (cca 1/5 plochy tvoí neobhospodaované okolí potoka Zamazaná (parc.. 2765/8 - ostatní plocha) arovnž zpevnná komunikace k obecní OV, která nemá vlastní . parcely. Vzdálenost pozemku odzastavného území obce je cca 0,2km. Pozemek je cca ze 4/5 plochy užíván spole k zemlským úelm,zemlskou organizací. Nachází se v trati „Dráhy”. Pístup na pozemek je ze zpevnné komunikace, kteráprobíhá pes pozemek. Na ásti pozemku (KN parc.. 2765/8) se nachází náletové porosty. Na vlastnímpozemku je zpevnná komunikace, zbytek pozemku je bez staveb a porost trvalého charakteru.3


PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!Zemlské pozemky na LV . 130, k.ú.Milotice u Kyjova, obec Milotice, okr. HodonínPDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW!NOW!Pozemek parc.. 3383- PKPozemek je situován mimo zastavné území, západním smrem od okraje zástavby obce Milotice atvoí úzký pás, zalenný do spoleného honu. Vzdálenost od zastavného území obce je cca 0,6km. Pozemekje užíván spole k zemlským úelm, zemlskou organizací. Nachází se v trati „Nové louky” a východníhranici parcely tvoí nezpevnná polní cesta. Pístup na pozemek je z polní cesty (KN parc. 724/1). Napozemku se nenachází stavby ani porosty trvalého charakteru.PosudekA) Popis objekt, výmra, hodnocení a administrativní ocenníOcenní nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí eské republiky . 3/2008 Sb. ve znnívyhlášek . 456/2008 Sb. a . 460/2009 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona . 151/1997 Sb., ooceování majetku.LV . 1338, k.ú. Milotice u Kyjova - zemlské pozemky - PKa) Pozemkya1) Pozemek, parc..478/18 - PK - § 27 - § 32Zemlský pozemek ocenný dle § 29.Výpoet úpravy základní ceny – íloha . 23:Obce s 5-10 tisíci obyv. - sousední k.ú. 40,00 %Celková úprava ceny: 40,00 %Ocenní:Název Parcelní íslo BPEJ Výmra[m 2 ]JC[K/m 2 ]Úprava[%]UC[K/m 2 ]Cena[K]PK 478/18 02110 4072 4,72 40,00 6,61 26 915,92Výmra celkem 4072 Mezisouet 26 915,92Koeficient prodejnosti K p (píl. . 39): × 1,0000Zemlský pozemek ocenný dle § 29 - celkem 26 915,92Pozemek, parc..478/18 - PK - zjištná cena = 26 915,92 K4


PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!a2) Pozemek, parc..2914 - PK - § 27 - § 32PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW!NOW!Zemlský pozemek ocenný dle § 29.Výpoet úpravy základní ceny – íloha . 23:Obce s 5-10 tisíci obyv. - sousední k.ú. 40,00 %Celková úprava ceny: 40,00 %Ocenní:Název Parcelní íslo BPEJ Výmra[m 2 ]JC[K/m 2 ]Úprava[%]UC[K/m 2 ]Cena[K]PK 2914 06000 437 15,14 40,00 21,20 9 264,40Výmra celkem 437 Mezisouet 9 264,40Koeficient prodejnosti K p (píl. . 39): × 1,0000Zemlský pozemek ocenný dle § 29 - celkem 9 264,40Pozemek, parc..2914 - PK - zjištná cena = 9 264,40 Ka3) Pozemek, parc..3408 - PK - § 27 - § 32Zemlský pozemek ocenný dle § 29.Výpoet úpravy základní ceny – íloha . 23:Obce s 5-10 tisíci obyv. - sousední k.ú. 40,00 %Celková úprava ceny: 40,00 %Ocenní:Název Parcelní íslo BPEJ Výmra[m 2 ]JC[K/m 2 ]Úprava[%]UC[K/m 2 ]Cena[K]PK 3408 06000 457 15,14 40,00 21,20 9 688,40Výmra celkem 457 Mezisouet 9 688,40Koeficient prodejnosti K p (píl. . 39): × 1,0000Zemlský pozemek ocenný dle § 29 - celkem 9 688,40Pozemek, parc..3408 - PK - zjištná cena = 9 688,40 KLV . 130, k.ú. Milotice u Kyjova - zemlské pozemky - PKa) Pozemkya1) Pozemek, parc..3383 - PK - § 27 - § 32Zemlský pozemek ocenný dle § 29.Výpoet úpravy základní ceny – íloha . 23:Obce s 5-10 tisíci obyv. - sousední k.ú. 40,00 %Celková úprava ceny: 40,00 %5


PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!Ocenní:Název Parcelní íslo BPEJ Výmra[m 2 ]JC[K/m 2 ]Úprava[%]UC[K/m 2 ]Cena[K]PK 3383 06000 165 15,14 40,00 21,20 3 498,00Výmra celkem 165 Mezisouet 3 498,00Koeficient prodejnosti K p (píl. . 39): × 1,0000Zemlský pozemek ocenný dle § 29 - celkem 3 498,00PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW!NOW!Pozemek, parc..3383 - PK - zjištná cena = 3 498,- KVýsledné ceny:LV . 1338, k.ú. Milotice u Kyjova - zemlské pozemky - PK:a) Pozemkya1) Pozemek, parc..478/18 - PK = 26 915,92 Ka2) Pozemek, parc..2914 - PK = 9 264,40 Ka3) Pozemek, parc..3408 - PK = 9 688,40 KLV . 1338, k.ú. Milotice u Kyjova - zemlské pozemky - PK - celkem:45 868,72 KLV . 130, k.ú. Milotice u Kyjova - zemlské pozemky - PK:a) Pozemkya1) Pozemek, parc..3383 - PK = 3 498,- KLV . 130, k.ú. Milotice u Kyjova - zemlské pozemky - PK - celkem:3 498,- KPoužit program NEM 3000, verze 2.85, distributor PLUTO – OLT Paíkova 9, Praha 9. Licence na jméno.6


PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!B) Výpoet ceny porovnávacím zpsobemPRAMEN ZJIŠTNÍ POROVNATELNÝCH NEMOVITOSTÍ:CHARAKTERISTIKA OBCE A TRHU NEMOVITOSTÍ V MÍST:PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czVlastní databáze nabídek prodej nemovitostí a realizace prodej, získaná a tídná z nabídek na internetových stránkách renomovanýchrealitních kanceláí a na servrech nemovitostí www.reality.cz, www.sreality.cz, www.ceskéreality.cz a dalších. Uvedené nemovitosti kporovnávání jsou reáln nabízené nebo byl uskuten jejich prodej nejpozdji ke dni aktualizace nebo termín prodeje nebyl díve než peddvma lety od aktualizace. Ceny nabízených nemovitostí jsou presentované v období aktualizace, situace nemovitostí je podle možností vnejbližším možném okolí porovnávané stavby. Aktualizace: prosinec 2010.Click Click to to buy buy NOW!NOW!Vinaská obec Milotice, proslulá svým zámkem, leží asi 6 km jižn od Kyjova a 10 km na sever od Hodonína.Na území obce Milotice se nacházejí dv pírodní rezervace. Dominantou obce je barokní stavba Milotického zámku s parkem. Pirozenousouást života Milotických oban tvoí folklór a lidové kroje. V areálu vinných sklep Šidleny a v zámku, se v tíletých cyklech konápravideln Národopisný festival kyjovského Dolácka.Výhodou je pomrn dobrá poloha na trase mezi Hodonínem a Kyjovem. Je tu zvýšený sezonní turistický ruch, je zde známý zámek a obecje známá svou aktivitou v oblasti folkloru. Známá je lokalita vinných sklep "Šidleny". V obci jsou dobe upravené komunikace a rozvíjí senabídka služeb. V okolí i ve vlastní obci je relativn dobrá nabídka pracovních míst. Trh s nemovitostmi prozatím nezaznamenává výraznývzrst v této lokalit. V oblasti prrná nezamstnanost v rámci okresu Hodonín. Vlastní bytová zástavba stagnuje, omezuje se více naopravy a údržbu starších nemovitostí.EHLED POROVNÁVANÝCH POZEMK:1. Místo: Dubany, okr. Hodonín Výmra: 11908 m 2 Druh transakce: nabídka Cena: 178 620 KPopis: Prodej rozlehlého zemlského pozemku v místní trati Hajdy obec Dubany okres Hodonín Jedná se o pozemek PK p.. 3355/6 ovýme 11908 m2.2. Místo: Mistín, okr. Hodonín Výmra: 1726 m 2 Druh transakce: nabídka Cena: 17 000 KPopis: Pozemek v obci Svatoboice - Mistín, okres Hodonín Prodej pozemku parc.. 1041/15 o celkové výme 1726 m2, ornáda,zapsaný na listu vlastnictví . 881 pro katastrální území Mistín, obec Svatoboice -Mistín.3. Místo: Hovorany Výmra: 43690 m 2 Druh transakce: nabídka Cena:Popis: Orná pda v katastrálním území Hovorany o výme 43690 m².Je rozdlena na rzných místech, není vcelku.500 000 KZJIŠTNÍ CENY POROVNÁNÍM:1.2.3.Porovnávaný pozemekZemlský pozemek vDubanechZemlský pozemek vMistínZemlský pozemek vHovoranechLV . 1338Cena ped apo redukci napramen ceny(K/m 2 )Koef red.Redukce porovnávané ceny ve vztahu k oceovanému pozemku:K 1lokalitaK 2 dopravnídostupnostK 3 tvarpozemkuK 4 velikostpozemkuK 4 bonita K 5dosrtupnostISK 6nezbytnostdemolic15 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0014,25 Obdobné Obdobné Obdobné Obdobné Obdobné Obdobné Obdobné10 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,009,36 Obdobné Obdobné Obdobné Obdobné Obdobné Obdobné Obdobné11 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,009,73 Obdobné Obdobné Obdobné Obdobné Obdobné Obdobné ObdobnéMaximální porovnávaná cena: 14,30 /m 2Minimální porovnávaná cena: 9,40 /m 2Cena nemovitosti, zjištná porovnáním: 10,40 /m 2Cena porovnávaná(K/m 2 )14,309,409,70LV . 130Výmra porovnávaného pozemku: 4966 m 2 Porovnávací cena po zaokrouhlení:Výmra porovnávaného pozemku: 165 m 2 Porovnávací cena po zaokrouhlení:51 600 K1 700 K7


PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!C) Výpoet ceny výnosovým zpsobemZemlské pozemky - PK v k.ú. Milotice u Kyjova okr. Hodonín LV . 1338I) POZEMKY A POROSTY:PK parc. . 478/18 o výme 4072 m 2PK parc. . 2914 o výme 437 m 2PK parc. . 3408 o výme 457 m 2Výmra celkem: 4966 m 2PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW! NOW!II) ANALÝZA HRUBÝCH PÍJM Z PRONÁJM POZEMK:Porovnání údaj:Redukce hrubých píjm dle jejich zpsobilosti k pronájmu:Základní výše nájmu:ehled ploch k pronájmu:Druh využití:plochyvhodné kpronájmuplochy podmínevhodné k pronájmuplochynevhodné kpronájmuPrrnávýše nájmu/m 2 /rokSníženív %orná pda 0 0,00,0 0,00 0%zemlský pozemek (PK) 4966 0,00,0 0,90 0%ostatní plocha 0 0,0 0,0 0,00 0%0 Kstavební pozemek 0 0,0 0,0 0,00 0%0 Kvinice 0 0,00,0 0,00 0%Výmry celkem: 4966 0,00,0 Celkem:Využitelná plocha pozemku celkem : 4966 m 2 Prrný výnos z 1m 2 využitelné plochy: 0,90 /m 2 /rokÚprava základní výše nájemného v lokalit dle místních podmínek:Indexa) Vliv polohy negativní 0,95 c) Využitelnostb) Vliv vybavení bez vlivu 1,00 d) Vliv závad a rizik bez vlivuCelkový koeficient:0,811,00snižujícíPrrná zjištná výše nájemného: 0,70 /m 2 /rokVN = 3 476 ,- K/rokNáklady (odhad): 15% N = 521 ,- K/rokOdhad pedpokládaného výnosu ze staveb a venkovních úprav:0 KMíra kapitalizace: a) základní: r 1 = 4,9% c) rizika: r 3 = 4,0%b) odhad budoucí inflace: r 2 = 2,5% d) vliv životnosti: r 4 = 0,0%r =r 1 + r 2 + r 3 + r 4 = 11,4%Hodnota pozemk, zjištná výnosovým zpsobem:Základní roní výšenájmu4 470 K0 K4 470 KIndex0,850 K25 919 K8


PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!D) Zjištní obvyklé cenyI) ADMINISTRATIVNÍ CENA POZEMK:Ceny pozemk vetn souástí:Dílí administrativní ceny jednotlivých staveb a pozemk:I) Pozemky a porostyII) Stavby píslušenstvíSouet:II) PEHLED ZJIŠTNÝCH HODNOT:Výnosová hodnota:Cena dle platných cenových pedpis:Porovnávací cena:45 868,72 K0,00 K45 868,72 KC opt. =25 900 K45 870 K51 600 K52 000 KPDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW! NOW!III) REDUKCE CENY, VZHLEDEM K MIMOÁDNÝM MOŽNÝM VLIVM NA USKUTENÍ PRODEJE:Zemlské pozemky:1) Vlivy užívání nemovitosti zalenní pozemku do spoleného honunegativní Hodnocení:2) Vlivy vlastnických a sousedských vztah bez vlivu Hodnocení:3) Jiné vlivy bez vlivu Hodnocení:Index vyjadující možné vlivy na uskutení prodeje nemovitosti v míst a ase: i 5 =C opt . x i s :31 200 K0,601,001,000,60Obvyklá cena pozemk celkem:31 000 K9


PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!Zemlské pozemky - PK v k.ú. Milotice u Kyjova okr. Hodonín LV . 130I) POZEMKY A POROSTY:PK parc. . 3383 o výme 165 m 2Výmra celkem: 165 m 2PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW! NOW!II) ANALÝZA HRUBÝCH PÍJM Z PRONÁJM POZEMK:Porovnání údaj:Redukce hrubých píjm dle jejich zpsobilosti k pronájmu:Základní výše nájmu:ehled ploch k pronájmu:Druh využití:plochyvhodné kpronájmuplochy podmínevhodné k pronájmuplochynevhodné kpronájmuPrrnávýše nájmu/m 2 /rokSníženív %orná pda 0 0,0 0,0 0,00 0%0 Kzemlský pozemek (PK) 165 0,0 0,0 0,90 0%150 Kostatní plocha 0 0,0 0,0 0,00 0%0 Kstavební pozemek 0 0,0 0,0 0,00 0%0 Kvinice 0 0,0 0,0 0,00 0%0 KVýmry celkem: 165 0,0 0,0 Celkem:150 KVyužitelná plocha pozemku celkem : 165 m 2 Prrný výnos z 1m 2 využitelné plochy: 0,90 /m 2 /rokÚprava základní výše nájemného v lokalit dle místních podmínek:Indexa) Vliv polohy negativní 0,95 c) Využitelnostb) Vliv vybavení bez vlivu 1,00 d) Vliv závad a rizik bez vlivuCelkový koeficient:0,811,00snižujícíPrrná zjištná výše nájemného: 0,70 /m 2 /rokVN = 116 ,- K/rokNáklady (odhad): 15% N = 17 ,- K/rokOdhad pedpokládaného výnosu ze staveb a venkovních úprav:0 KMíra kapitalizace: a) základní: r 1 = 4,9% c) rizika: r 3 = 4,0%b) odhad budoucí inflace: r 2 = 2,5% d) vliv životnosti: r 4 = 0,0%r =r 1 + r 2 + r 3 + r 4 = 11,4%Hodnota pozemk, zjištná výnosovým zpsobem:Základní roní výšenájmuIndex0,85861 KD) Zjištní obvyklé cenyI) ADMINISTRATIVNÍ CENA POZEMK:Ceny pozemk vetn souástí:Dílí administrativní ceny jednotlivých staveb a pozemk:I) Pozemky a porostyII) Stavby píslušenstvíSouet:II) PEHLED ZJIŠTNÝCH HODNOT:Výnosová hodnota:Cena dle platných cenových pedpis:Porovnávací cena:3 498,00 K0,00 K3 498,00 KC opt. =900 K3 500 K1 700 K1 700 K10


PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!III) REDUKCE CENY, VZHLEDEM K MIMOÁDNÝM MOŽNÝM VLIVM NA USKUTENÍ PRODEJE:Zemlské pozemky:1) Vlivy užívání nemovitosti zalenní pozemku do spoleného honunegativní Hodnocení:2) Vlivy vlastnických a sousedských vztah bez vlivu Hodnocení:3) Jiné vlivy bez vlivu Hodnocení:Index vyjadující možné vlivy na uskutení prodeje nemovitosti v míst a ase: i 5 =Obvyklá cena pozemk celkem:C opt . x i s :1 000 K1 020 K0,601,001,000,60PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW! NOW!E) REKAPITULACEEHLED OCENNÍ NEMOVITOSTI:Zemlské pozemky - PK v k.ú. Milotice u Kyjova okr. Hodonín LV . 1338PK parc. . 478/18PK parc. . 2914PK parc. . 3408Obvyklá cena nemovitosti :31 000 Kslovy: ticetjedentisíc KDílí ceny pozemk :PK parc.. 478/18PK parc.. 2914PK parc.. 340825 200 K2 800 K3 000 K11


PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw w w.pdfxchange.czClick to buy NOW!Click to buy NOW!Zemlské pozemky - PK v k.ú. Milotice u Kyjova okr. Hodonín LV . 130PK parc. . 3383PDF-XchangePDF-Xchangew w w.pdfxchange.czw.pdfxchange.czClick Click to to buy buy NOW! NOW!Obvyklá cena nemovitosti :1 000 Kslovy: jedentisíc KObvyklá cena práv, spojených s nemovitostí nebo závad, váznoucích na nemovitosti :Závady váznoucí na nemovitosti (vcná bemena), které by uroval zvláštní pedpis, a které by pro svj charakter z hlediska celospoleenských zájmly být nadále zajištny, nebyly zjištny.Nebylo zjištno žádné další právo, odpovídající vcnému bemenu, ani jiné právo, nap. nájemní, které by se vztahovalo na oceovanou nemovitost,evidované v Katastru nemovitostí písl. Katastrálního úadu.Jiné závazky a práce, váznoucí na nemovitosti nebyly zjištny.ing. František DobiášPerunská 46695 04 HodonínV Hodonín: 2.12.2010Znalecká doložkaZnalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím ministra spravedlnosti R ze dne 4. 10. 1983, j. ZT 1340/83 proZnalecký posudek byl zapsán pod po. . 3044 znaleckého deníku.Znalené a náhradu náklad útuji dokladem . 142/10ing. František DobiášPerunská 46695 04 HodonínV Hodonín: 2.12.2010ílohy:íloha . 1 - Kopie katastrální mapy se zákresem PK4 strany12

More magazines by this user
Similar magazines